EN

018-235/03

Številka: 018-235/03-22-1641
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo RTG aparata s klasično ali digitalno tehnologijo ter prenovo prostorov RTG službe-gradbena, obrtniška, inštalacijska dela ter dobava opreme, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 02.06.2003 sprejel sklep, št. jn-rtg 3/03-2/2, o pričetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo RTG aparata s klasično ali digitalno tehnologijo ter prenovo prostorov rtg službe-gradbena, obrtniška, inštalacijska dela ter dobava opreme. V Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, je naročnik, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila.


Naročnik je dne 18.08.2003 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. jn-rtg 3/03-2/2, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega sklepa tudi izhaja, da je naročnik pri izbranem ponudniku izbral njegovo drugo varianto.


Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.08.2003, zahteval pisno pojasnilo o tem, kako je naročnik ocenil posamezno ponudbo. Naročnik je z dopisom, z dne 25.08.2003, vlagatelju podal pisno pojasnilo o ocenitvi ponudb, v katerem navaja, da je strokovna komisija, ki je vodila postopek oddaje javnega naročila, po ocenitvi istovrstnih ponudb, po kateri je izbrani ponudnik prejel skupaj 96 točk, vlagatelj pa 84 točk, predlagala naročniku izbor izbranega ponudnika in ob tem še predlagala dobavo RTG aparata z digitalno tehnologijo po varianti II iz razpisne dokumentacije.
Dne 08.09.2003 je naročnik prejel zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, ki ga je vlagatelj vložil dne 05.09.2003. Vlagatelj navaja, da vlaga to zahtevo zoper sklep o oddaji javnega naročila z dne 18.08.2003 in dopis naročnika z dne 25.08.2003. Vlagatelj navaja, da naročnik vlagatelju ni poslal obrazloženega obvestila v skladu z drugim odstavkom 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1), saj vlagatelja ni obvestil o razlogih, zaradi katerih je bila njegova ponudba zavrnjena. Vlagatelj tako naročniku očita, da je kršil določila ZJN-1, saj vlagatelju na njegovo zahtevo ni poslal obrazloženega obvestila ter tako ni izpolnil obveznosti, ki mu jo nalaga prvi in drugi odstavek 79. člena ZJN-1. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da naj ponudniki predložijo svojo ponudbo in sicer v varianti, kot to izhaja iz II. točke-predmet razpisa Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Vlagatelj je naročniku ponudil RTG aparat, ki ga je naročnik zahteval kot varianto I in sicer za ceno 51.693.600,00 SIT, izbrani ponudnik pa je ponudil RTG aparat za varianto I, za ceno 48.040.200,00 SIT, za varianto II pa za ceno 59.320.800,00 SIT. Vlagatelj navaja, da iz meril za izbor najugodnejše ponudbe, ki so bila objavljena v točki VII. razpisne dokumentacije, izhaja, da bo naročnik pri ocenjevanju variantnih ponudb uporabil naslednja merila in sicer: cena in ugodnejši plačilni pogoji ter poprodajne storitve in tehnična pomoč, ki je sestavljeno iz podmeril, ki so: garancija, kompatibilnost s sedanjo opremo oziroma sedanja oprema v račun, cena servisa v pogarancijski dobi, servis in odprava napak. Iz sklepa o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik izbral pri izbranem ponudniku drugo varianto, ki je bistveno dražja od vlagateljeve variante, zato se pri vlagatelju porajajo dvomi o pravilnem točkovanju, saj izbrani ponudnik pod drugo varianto nikakor ni mogel doseči takšnega števila točk, ki ga navaja naročnik v svojem dopisu z dne 25.08.2003. Vlagatelj meni, da je naročnik očitno točkoval dve primerljivi ponudbi in sicer pod varianto I, izbral pa je izbranega ponudnika pod varianto II, kar se vlagatelju zdi v celoti nepravilno in ni v skladu z določili ZJN-1. Vlagatelj ob tem še dodaja, da naročnik pod varianto II ni imel dveh primerljivih ponudb, zato je tudi iz tega razloga sklep naročnika protizakonit.
Na podlagi vsega navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik sprejme sklep, s katerim razveljavi svoj sklep o oddaji javnega naročila, št. jn-rtg 3/03-2/2, z dne 18.08.2003 ter opravi ponovno ocenjevanje in izbor najugodnejšega ponudnika oziroma podrejeno sprejme sklep, s katerim razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj priglaša tudi odvetniške stroške za sestavo zahteve za revizijo postopka v višini 2000 odvetniških točk, kar z vključenim 20% davkom na dodano vrednost znaša 264.000,00 SIT.


Naročnik je z dopisom, dne 15.09.2003, vlagatelja pozval, naj skladno z 12. členom ZRPJN dopolni zahtevek za revizijo. Vlagatelj je dne 19.09.2003 takso plačal in naročniku, dne 22.09.2003, potrdilo o plačani taksi tudi predložil.


Naročnik je s sklepom št. jn-rtg 3/03-2/2, z dne 24.09.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila in navaja ocenjevanje ponudb po vseh merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika, določenih v točki VII. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Iz pregleda ocenjevanja ponudbe je razvidno, da je bila ponudba izbranega ponudnika, varianta I ocenjena s 96 točkami, ponudba varianta II je bila ocenjena s 88 točkami, ponudba vlagatelja, varianta I, pa je bila ocenjena s 84 točkami. V nadaljevanju naročnik navaja, da delno sprejema očitek, da vlagatelju ni posredoval obrazloženega obvestila v obsegu, ki ga predpisuje 79. člen ZJN-1, vendar pa je razlog v obliki in vsebini dopisa, ki ga je vlagatelj v tej zvezi naslovil na naročnika, saj le-ta ni navedel, kakšno pojasnilo želi in na kakšni osnovi, ker se ni skliceval
na 79. člen ZJN-1, hkrati pa to dejstvo na ocenjevanje in pravilnost ocenjevanja nima nobenega vpliva, še manj pa na korektnost izbora najugodnejšega ponudnika. Naročnik navaja, da je v tej obrazložitvi podan celoten postopek in rezultati ocenjevanja po posameznih merilih in ponudbah, iz česar je razvidno, da je sklep z dne 18.08.2003, po mnenju naročnika, utemeljen in pravilen, saj sta ponudbi izbranega ponudnika, tako varianta I kot varianta II, dosegli višje število točk kot ponudba vlagatelja. Glede navedbe vlagatelja, da je naročnik zahteval predložitev ponudb v dveh variantah, naročnik pojasnjuje, da variantne ponudbe ni zahteval, temveč je samo ponudil možnost, da ponudniki na razpisu sodelujejo z variantno ponudbo. Variantna ponudba torej ni bila pogoj za pravilnost ponudbe, zato je naročnik prejel dve samostojni ponudbi, kar mu je omogočilo nadaljevanje postopka. Naročnik dalje navaja, da je bilo merilo za ocenitev ponudbe ekonomsko najugodnejša ponudba, zato je pri ocenjevanju ponudb prišel do ugotovitve, da je izbrani ponudnik z varianto I zbral 96 točk, z varianto II pa 88 točk, vlagatelj pa je zbral z varianto I 84 točk, kar pomeni, da je izbrani ponudnik za obe varianti prejel večje število točk kot vlagatelj, zato je strokovna komisija, ob nesporno tehničnih karakteristikah variante II izbranega ponudnika predlagala, da se izkoristi pravica do izbire ekonomsko ugodnejše ponudbe in je naročnik na tej osnovi izbral varianto II, ki jo je ponudil izbrani ponudnik.
Zaradi predhodno navedenih razlogov je naročnik zavrnil zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.


Naročnik je dne 01.10.2003 prejel obvestilo vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj dodaja, da ker ni dobil obrazloženega obvestila v skladu z 79. členom ZJN-1, in je šele v sklepu naročnika, v katerem je odločil o zahtevi za revizijo, dodatno opozarja, da navedbe iz obrazložitve sklepa naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo niso v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč v sklepu navedel, da je v obeh variantah izbranega ponudnika dosegel večje število točk kot vlagatelj, zato se je naročnik zaradi nesporno boljših tehničnih karakteristik variante II izbranega ponudnika odločil za izbiro le-te variante. Vlagatelj navaja, da je naročnik v točki VII-način ocenjevanja ponudb in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika določil, da je merilo za izbiro najugodnejša variantna ponudba. Iz točkovanja izhaja, da je bila kot najugodnejša ponudba, ponudba izbranega ponudnika pod varianto I in bi lahko naročnik ob upoštevanju navodil iz razpisne dokumentacije, izbral le in samo to varianto. Dejstvo je, da je očitno vlagatelj obe varianti predpisal in obravnaval kot enakovredni ter si ni nikjer pridržal pravice izbire v smislu boljših tehničnih karakteristik. Vlagatelj še dodaja, da ker ni dobil obrazloženega obvestila, ni bil seznanjen s točkovanjem po merilih, ki so bila objavljena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, zato dvomi, da je izbrani ponudnik v varianti II ponudil boljše plačilne pogoje kot v varianti I, kar izhaja iz razpredelnice obrazložitve sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kar naj Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi preveri.


Naročnik je z dopisom, z dne 01.10.2003, odstopil zahtevek za revizijo z vso dokumentacijo za predmetno javno naročilo v odločanje Državni revizijski komisiji.

upravičen do vložitve revizijskega zahtevka. Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot zainteresirani ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in


Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".


Prvi odstavek 52. člena ZJN-1 določa, da lahko naročnik upošteva variante, ki jih predloži ponudnik in ki ustrezajo minimalnim zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika, če je merilo za oddajo naročila ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih, ter posebne zahteve za njihovo predložitev. Drugi odstavek 52. člena ZJN-1 še določa, da mora naročnik v objavi in razpisni dokumentaciji posebej navesti, če variantna ponudba ni dopustna. Za dopustnost predložitve variantne ponudbe morajo torej biti (kumulativno) izpolnjeni naslednji pogoji: 1) naročnik predložitve variantne ponudbe v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji ni izrecno prepovedal, 2) razpisna dokumentacija je ustrezno pripravljena - naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev, in 3) merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročnik v objavi javnega razpisa ni navedel, da variantna ponudba ni dopustna. Naročnik je v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki II. Predmet razpisa navedel:
"Predmet razpisa je: -Dobava blaga:
RTG APARAT, DAY LIGHT SYSTEM, TEMNICA IN AVTOMIKSER, OPREMA ZA RAČUNALNIšKO OBDELAVO IN POšILJANJE SLIK
ali VARIANTA
RTG APARAT, DIGITALNI RADIOGRAFSKI SISTEM, BAZIRAN NA KASETAH, LASERSKI TISKALNIK S SUHO TEHNOLOGIJO, KOMPATIBILEN Z DIGITALNIM SLIKOVNIM SISTEMOM
OBOJE NA KLJUČ".

V poglavju 4. Tehnične značilnosti ter opis blaga je naročnik podal natančen opis predmeta javnega naročila po varianti I in varianti II s tem, ko je pod varianto I določil dobavo RTG aparata, day light system, temnica in avtomikser, oprema za računalniško obdelavo in pošiljanje slik, pod varianto II pa konkreten predmet in sicer RTG aparat, digitalni radiografski sistem, baziran na kasetah, laserski tiskalnik s suho tehnologijo, kompatibilen z digitalnim slikovnim sistemom. Naročnik je v točki VII. Način ocenjevanja ponudb in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika določil, da je merilo za ocenitev ponudbe ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik je torej izpolnil vse predpostavke, določene v 52. členu ZJN-1, na podlagi katerih je lahko izvedel izbor variantne ponudbe.


V zvezi z oblikovanjem meril za izbiro najugodnejše ponudbe je v 50. členu ZJN-1 (Določitev meril) med drugim določeno, da mora naročnik objaviti enaka merila v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji (prvi odstavek 50. člena), da morajo biti merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena ter da merila ne smejo biti diskriminatorna, da morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila in da morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb (drugi odstavek 50. člena). Zakon dalje določa, da mora naročnik v razpisni dokumentaciji vnaprej navesti, opisati in ovrednotiti vsa merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki jih bo uporabil, in sicer v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Po objavi naročila naročnik meril ne sme več spreminjati (3. odstavek 50. člena), pri ocenjevanju ponudb pa mora uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji (4. odstavek 50. člena).


V točki VII. Način ocenjevanja ponudb in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika je naročnik določil naslednja merila:
1. Cena in ugodnejši plačilni pogoji skupaj 69 točk
-končna cena s postavitvijo sistema ključ v roke 65 točk
/ cena T = najnižja cena x 65 /
ponujena cena
-ugodnejši plačilni pogoji 4 točke

2. Poprodajne storitve in tehnična pomoč skupaj 31 točk
-garancija / 1 leto=O točk, 2 leti=5 točk, 3 leta= 10 točk
-kompatibilnost s sedanjo opremo oz. sedanja oprema v račun / 10 točk/
-cena servisa v pogarancijski dobi / 6 točk; izračun kot pri končni ceni/
-servis in odprava napak / do 24 ur=O točk, do 8 ur=5 točk/

Državna revizijska komisija je preverila vlagateljevo navedbo glede ocenjevanja ponudbe izbranega ponudnika in ugotovila, da so v skladu s podatki iz ponudbe za varianto I in varianto II ocene po merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika naslednje:

1. Cena

VARIANTA I

Cena: 48.040.200,00 SIT

48.040.200,00 SIT x 65
TOČKE: -------------------------------- = 65 točk
48.040.200,00 SIT
VARIANTA II
Cena: 59.320.800,00 SIT


48.040.200,00 SIT x 65
TOČKE: -------------------------------- = 53 točk
59.320.800,00 SIT


2. Plačilni pogoji

VARIANTA I

Plačilo: v 3 enakih obrokih
1. obrok zapade v 30 dneh po dobavi in montaži
2. obrok zapade v 60 dneh po dobavi in montaži
3. obrok zapade v 90 dneh po dobavi in montaži

TOČKE = 0 točk

VARIANTA II

Plačilo: v 3 enakih obrokih
1. obrok zapade v 45 dneh po dobavi in montaži
2. obrok zapade v 75 dneh po dobavi in montaži
3. obrok zapade v 105 dneh po dobavi in montaži
TOČKE = 4 točke
3. Garancija

VARIANTA I

3 leta

TOČKE = 10 točk

VARIANTA II

3 leta
TOČKE = 10 točk
4. Kompatibilnost s sedanjo opremo oziroma sedanja oprema v račun:

VARIANTA I
Ponujena oprema je kompatibilna z obstoječo opremo.

TOČKE = 10 točk

VARIANTA II
Ponujena oprema je kompatibilna z obstoječo opremo.
TOČKE = 10 točk
5. Cena servisa v pogarancijski dobi

VARIANTA I

Cena servisa v pogarancijski dobi je 312.300,00 SIT brez
DDV, letno.
312.300,00 x 6
TOČKE: -------------------------------- = 6 točk
312.300,00
VARIANTA II
Cena servisa v pogarancijski dobi je 312.300,00 SIT, brez DDV, letno.

312.300,00 x 6
TOČKE: -------------------------------- = 6 točk
312.300,00

6. Servis in odprava napak

VARIANTA I
Odzivni rok servisa je do 8 ur

TOČKE = 5 točk

VARIANTA II
Odzivni rok servisa je do 8 ur

TOČKE = 5 točk

Skupno število točk:
Varianta I: 96 točk
Varianta II: 88 točk

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika po varianti I in varianti II pravilno ocenil. Izbrano ponudbo izbranega ponudnika-VARIANTO II je naročnik ocenil z 88 točkami, kar je 4 točke več od ponudbe vlagatelja. Državna revizijska komisija je pri preveritvi ocenjevanja ponudb izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta pri varianti II ponudil ugodnejše plačilne pogoje kot pri varianti I, in sicer plačilo v treh enakih obrokih z zapadlostjo v 45, 75 in 105 dneh po dobavi in montaži, zato mu je naročnik po tem merilu upravičeno dodelil 4 točke (enako kot vlagatelju). Glede na to je treba ugotoviti, da je vlagateljeva navedba v zahtevku za revizijo, da je naročnik očitno točkoval dve primerljivi ponudbi pod varianto I, izbral pa ponudbo varianta II, ki jo je predložil izbrani ponudnik, neutemeljena.


Vlagateljeva navedba, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki predložijo ponudbo v variantah, je neutemeljena. Naročnik je namreč v točki II. Predmet razpisa jasno zapisal, da naj ponudniki predložijo zahtevani RTG aparat "ali varianto" RTG aparata, s čimer je dal vsem ponudnikom možnost predložitve variantne ponudbe. Predložitev variantne ponudbe torej ni bila obveza. Naročnik pa si je glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe pridržal pravico izbire prve ali druge variante. Naročnik je namreč v točki VII. Način ocenjevanja ponudb in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika navedel, da bo najugodnejšo variantno ponudbo izbral po vnaprej določenih merilih ter si hkrati pridržal pravico odločitve o izbiri ene od variant. Glede na ugotovljeno dejstvo ni mogoče slediti vlagatelju, da je sklep naročnika o oddaji javnega naročila nezakonit, ker naročnik pod varianto II ni imel dveh primerljivih ponudb.


Državna revizijska komisija glede navedbe vlagatelja, da mu naročnik ni poslal obrazloženega obvestila v skladu z 2. odstavkom 79. člena ZJN-1, ugotavlja, da je vlagatelj dne 21.08.2003 zahteval pisno pojasnilo o tem, kako je naročnik ocenil posamezno ponudbo. Naročnik je z dopisom, z dne 25.08.2003, vlagatelju podal pisno pojasnilo o ocenitvi ponudb. Pojasnilo ni bilo izdano kot obrazloženo obvestilo v skladu z 79. členom ZJN-1, niti ni bilo vsebinsko pravilno. Vendar pa je potrebno poudariti, da se vlagatelj v svoji zahtevi ni skliceval na 79. člen ZJN-1 in ni zahteval obrazloženega obvestila, ampak le "pojasnilo", saj je samo zahteval, da naročnik pisno pojasni, kako je ocenil posamezno ponudbo, zato je, po mnenju Državne revizijske komisije, naročnik lahko razumel to zahtevo kot neformalno pojasnilo. Ne glede na to pa je naročnik v sklepu o odločitvi o zahtevku za revizijo izčrpno pojasnil ocenjevanje ponudb v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelju je bilo kljub vsemu omogočeno pravno varstvo, saj je vložil zahtevek za revizijo glede postopka oddaje predmetnega javnega naročila pravočasno, v katerem je izpodbijal vrednotenje ponudbe izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija zato tega ravnanja naročnika ni štela za takšno kršitev, zaradi katere bi bilo treba razveljaviti postopek oddaje javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

Natisni stran