EN

018-232/03

Številka: 018-232/03-25-1637
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dograditev IP/MPLS omrežja â?? in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??, ki ga zastopa družba â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??, objavil obvestilo o oddaji predmetnega naročila, vlagatelj pa je dne 8.9.2003 vložil zahtevek za revizijo. Z dopisom, z dne 25.9.2003, je naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega naročila.

V postopku odločanja o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija od naročnika v vednost prejela njegov sklep, z dne 8.10.2003, s katerim je postopek revizije postopka oddaje predmetnega naročila ustavil, in sicer z obrazložitvijo, da mu vlagatelj v roku, ki ga določa prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ni sporočil, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Z dopisom, z dne 17.10.2003, pa je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval fotokopijo povratnice, iz katere je razvidno, da je vlagatelj naročnikov sklep, s katerim je le-ta postopek revizije ustavil, prejel dne 10.10.2003.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je odločanje o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN brezpredmetno. Državna revizijska komisija namreč v času odločanja od vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN ni prejela pritožbe kot v tej fazi postopka edinega možnega pravnega sredstva zoper sklep naročnika z dne 8.10.2003, niti o morebitni vlagateljevi pritožbi ni bila obveščena od naročnika. Ker je iz dokumentacije, ki jo je Državna revizijska komisija prejela v času odločanja o naročnikovem predlogu, razvidno, da predmetni zahtevek za revizijo ne more imeti več suspenzivnega učinka, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran