EN

018-210/03

Številka: 018-210/03-23-1499
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/03; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevoze učencev s posebnimi potrebami na področju Republike Slovenije s prilagojenim vozilom, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika, â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki je razvidna iz sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 47-12/03, z dne 17. 07. 2003, in sicer za sklop številka 1., relacija: â??.
2. Zahtevi vlagatelja za povračilo stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale z revizijo v znesku 245.200,00 SIT v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17. 06. 2003 sprejel sklep, št. 47/3-03, o oddaji javnega naročila (pravilno: o začetku postopka oddaje javnega naročila) in odločbo o imenovanju strokovne komisije za predmetno javno naročilo.V Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??, je objavil javni razpis za osem sklopov za prevoz učencev s posebnimi potrebami na področju Republike Slovenije s prilagojenim vozilom in sicer za tedenske prevoze v smeri: â??.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb v zvezi z javnim razpisom za izbiro izvajalca za prevoze učencev s posebnimi potrebami na področju RS s prilagojenim vozilom, št. 47/03 z dne 11. 7. 2003 izhaja, da so pravočasno prispele ponudbe petih ponudnikov. Vse ponudbe so bile popolne (pravilno: pravilne).

Dne 17.07.2003 je naročnik izdal sklep, št. 47/12-03 o izbiri najugodnejših ponudnikov na razpisanih relacijah in sicer:
1. relacija: â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (38,20 točk);
(v nadaljevanju: izbrani ponudnik za relacijo â?? - â??)

2. relacija: â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)

3. relacija: â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)

4. relacija: â?? - â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)

5. relacija: Vipava - Kranj - Bled
Izbrani ponudnik: School service, d.o.o.
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)

6. relacija: â?? - â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)

7. relacija: â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)

8. relacija: â?? - â?? - â??
Izbrani ponudnik: â??
Obrazložitev: zbral največ točk (40,00 točk)


Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 22. 07. 2003, v katerem predlaga naročniku, da skladno z 11. členom ZRPJN takoj zadrži vse nadaljnje aktivnosti v obravnavanem postopku javnega naročila ter da zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila prevoza učencev s posebnimi potrebami na področju RS s prilagojenim vozilom za relacije â??, vlagatelju tega zahtevka pa povrne stroške revizijskega postopka in sicer takso v višini 100.000,00 SIT ter sestavo predloga v višini 1.100 točk z 20% DDV.

Vlagatelj navaja, da ima interes za dodelitev naročila in je mnenja, da je dodelitev javnega naročila nezakonita. Relacija â?? je bila dodeljena izbranemu ponudniku za relacijo â?? pa so bile dodeljene â?? in relacija â?? - â?? â??., kar je razvidno iz obvestila o oddaji naročila, ki ga je vlagatelj prejel dne 18. 07. 2003. Zaradi takega ravnanja naročnika bi bila lahko vlagatelju zahteve povzročena škoda, saj izbrani ponudnik za relacijo â?? - â?? nima posebej prilagojenega vozila za prevoz učencev s posebnimi potrebami na področju RS. Na relaciji št. 1 pa je bil dražji od vlagatelja zahtevka. Ob upoštevanju vseh dejstev je zbral manjše število točk, kot vlagatelj zahtevka.

Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, objavljeni v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, za naslednje relacije objavil naslednje podatke: â?? št. učencev 10 - 12, â?? št. učencev 7 - 9, â?? št. učencev 10 - 12, in â?? št. učencev 12 - 14.

Vlagatelj meni, da kot dokaz zgornje navedbe zadostuje že pregled ponudnikove dokumentacije, saj imata â?? in â?? v lasti samo 8+1 sedežne kombije. Ta vozila po navedbah iz razpisa (glede na število otrok) ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. V primeru, da bi relacijo odpeljali dvakrat ali vključili v eno relacijo dva kombija pa ponudba ni primerljiva, saj je vlagatelj zahtevka za revizijo ponujal 16 sedežni minibus, s katerim lahko v enkratnem prevozu prepelje vse učence, â?? pa nima posebej prilagojenega vozila za prevoz učencev s posebnimi potrebami.

Vlagatelj je z dopisom, št. MK/mk 1489/2003-1, z dne 18. 08. 2003, naročnika na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN in z dopisom št. MK/mk 1490/2003-1, z dne 18. 08. 2003 Državno revizijsko komisijo obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom dne 18. 08. 2003 o zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila za prevoz učencev s posebnimi potrebami napačno obvestil â??. V dopisu na podlagi 14. člena ZRPJN prosi za imenovanje revizijskega izvedenca in sporoča, da je zadržal vse aktivnosti v zvezi s predmetnim razpisom. â??, je z dopisom, št. 73657/03-223 z dne 25. 08. 2003 naročniku odgovorilo, da so bile z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZRPJN, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 110 z dne 18. 02. 2003, določbe o revizijskem izvedencu črtane, zato je naročnikov zahtevek za imenovanje revizijskega izvedenca brezpredmeten.

Dne 15. 09. 2003 je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela dopis, št. MK/mk 1668/2003-1, s katerim jo obvešča, da je naročniku poslal zahtevek za revizijo, potrdilo o vplačani taksi in nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Z dopisom št., NVD 976/03-1379, z dne 16. 09. 2003 je Državna revizijska komisija pozvala naročnika, da ji v roku treh dni od prejema tega poziva posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.

â??, je z dopisom, št. 74867-/03-241, z dne 18. 09. 2003, Državni revizijski komisiji odstopilo dokumentacijo za postopek revizije javnega naročila, za katero je le-to štelo, da ga je naročnik pomotoma poslal ministrstvu dne 16. 09. 2003 in ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19. 09. 2003.

Po odstopu dokumentacije Državni revizijski komisiji, je Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN od naročnika zahtevala podatek o tem, kdaj je le-ta prejel zahtevek za revizijo. Naročnik je zahtevani podatek posredoval v dopisu z dne 19. 09. 2003, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 22. 09. 2003 skupaj z razpisno dokumentacijo. Državni revizijski komisiji je sporočil, da je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 07. 08. 2003. Prav tako je na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN naročnik odstopil manjkajočo dodatno dokumentacijo, in sicer:
1. Zahtevek za revizijo postopka s fotokopijo povratnic,
2. Dopis â?? - nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo,
3. Prošnja za imenovanje revizijskega izvedenca,
4. Imenovanje revizijskega izvedenca - odgovor â??

kar je Državna revizijska komisija prejela dne 26. 09. 2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, sprejela odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju te obrazložitve.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za vseh osem sklopov, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določili drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa:
" (2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3.)V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval, da naročnik na podlagi 11. člena ZRPJN takoj zadrži vse aktivnosti v obravnavanem postopku javnega naročila. Takšno ravnanje naročniku določa sam zakon. Kljub navedbam naročnika v dopisu â?? z dne 18. 08. 2003, da je zadržal vse aktivnosti v zvezi s prevozi učencev s posebnimi potrebami na področju Republike Slovenije s prilagojenim vozilom, v dokumentaciji ni najti obvestila, s katerim bi naročnik o zadržanju postopka obvestil ponudnike, ki so sodelovali v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, saj mora naročnik o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti udeležene v postopku oddaje javnega naročila najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo (prvi odstavek 11. člena ZRPJN). Ne glede na zapisano pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da vsak zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije (prvi odstavek 11. člena ZRPJN), kar pomeni, da ima suspenzivni učinek. Suspenzivni učinek vloženega zahtevka za revizijo je nujen zaradi učinkovitosti pravnega varstva.
Državna revizijska komisija hkrati opozarja naročnika, da je skladno z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN dolžan kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da vlagatelj ni eksplicitno navedel, da naročnik (do odločitve Državne revizijska komisije) ni zadržal postopka oddaje javnega naročila.


Državna revizijska komisija je pregledala odstopljeno dokumentacijo za predmetno javno naročilo in najprej ugotovila, da naročnik ni odločal o zahtevku za revizijo, zato je skladno s 16. členom ZRPJN nastopila pravna domneva, da je zahtevek za revizijo zavrnil. V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj, skladno z drugim odstavkom 16. člena obvestiti tudi naročnika.Vlagatelj je z dopisom, št. MK/mk 1489/2003-1, z dne 18. 08. 2003, zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in o tem obvestil tudi naročnika.


Državna revizijska komisija je preverila navedbo vlagatelja, da imata ponudnika â?? in â??, v lasti samo 8+1 sedežne kombije in da ta vozila po navedbah iz razpisa (glede na število otrok) ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je na relacijah â?? in â?? predvideno število učencev za prevoz naslednje:
- â?? 10 - 12 učencev,
- â?? 10 - 12 učencev,
- â?? 12 - 14 učencev

Razpisna dokumentacija v točki X. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ugotavljanje usposobljenosti ponudnika, določa: "Po končanem javnem odpiranju ponudb bo komisija ponudbe pregledala, ugotovila, ali le-te izpolnjujejo razpisane pogoje ter jih ocenila, pri čemer bo upoštevala vsa v nadaljevanju navedena merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila, ali ponudnik:
- - izpolnjuje formalne pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti ponudbo
- - nima zakonske prepovedi sklenitve pogodbe,
- - ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni sodno ali drugo odločbo ustavljeno, v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.".

Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1)). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikova ponudba kot nepravilna, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne in tako izloči iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 namreč v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Pogoj se od merila razlikuje po tem, da ne vpliva na uvrstitev na ocenjevalni lestvici, je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključujoče narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogojev ni mogoče enačiti z merili, saj se lahko le tista ponudba, ki izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje, ocenjuje na podlagi meril. ZJN-1 v 41. členu določa obvezne pogoje in v 42. členu dokaze za njihovo izpolnjevanje. Državna revizijska komisija na tem mestu pripominja, da drugi odstavek 45. člena ZJN-1 naročnika izrecno pooblašča, da poleg obveznih pogojev, opredeljenih v 41. členu, lahko določi še dodatne pogoje za priznanje usposobljenosti ponudnika.

Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da razpisna dokumentacija med pogoji za usposobljenost/sposobnost nikjer izrecno ne zahteva razpolaganja z vozilom, ki ima točno določeno število sedežev, kar a fortiori velja za njegovo navajanje v ponudbi. Poleg tega iz določil razpisne dokumentacije ni mogoče sklepati, da ponudniku, ki ob oddaji ponudbe ne razpolaga z vozilom z zadostnim številom sedežev, usposobljenosti zaradi navedenega razloga ni mogoče priznati. Tudi, v kolikor bi Državna revizijska komisija ugotovila, da so določila razpisne dokumentacije o ugotavljanju usposobljenosti ponudnika nejasna, ga per se v predmetni fazi oddaje javnega naročila (po odločitvi o oddaji javnega naročila, peti odstavek 12. člena ZRPJN), ni mogoče izpodbijati, še manj pa interpretirati v škodo (izbranega) ponudnika. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da v kolikor bi naročnik ocenil, da je razpolaganje z vozilom z določenim številom sedežev pogoj za izvedbo javnega naročila in da mora zato ponudnik že v času priprave ponudbe razpolagati z njim, bi to v razpisnih pogojih tudi izrecno navedel. Zaradi povedanega vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu ni utemeljen.


Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik za relacijo â?? nima posebej prilagojenega vozila za prevoz učencev s posebnimi potrebami na področju RS in v ta namen pregledala ponudbo le-tega. V ponudbi izbranega ponudnika za relacijo â?? ni najti podatka o tem, ali izbrani ponudnik za relacijo â?? razpolaga s prilagojenim vozilom za učence na invalidskih vozičkih.

Nadalje je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikovo razpisno dokumentacijo in ugotovila, da iz le-te ne izhaja, da je prilagojenost vozila za učence na invalidskih vozičkih pogoj za ponudnikovo sposobnost izvedbe predmetnega javnega naročila. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji v točki XIII. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil merila:
Komisija bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe upoštevala naslednja merila in način ocenjevanja ponudb:
1. 1. Cena
2. 2. Ustreznost prilagojenega vozila za učence na invalidskih vozičkih
3. 3. Ustrezno opremljena vozila
4. 4. Spremljevalec v vozilu.

Kot izhaja iz zapisnika komisije za izbor prevoznikov otrok s posebnimi potrebami, z dne 16. 07. 2003, je naročnik sam ugotovil, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval posebne izjave, da so vozila prilagojena za prevoz invalidov. Zato je ponudnike po telefonu povprašal (med njimi tudi vlagatelja), ali imajo prilagojena vozila za prevoz invalidnih otrok in jih hkrati zaprosil, da za ta podatek pošljejo pisne izjave. Ob tem Državna revizijska komisija opozarja, da naročnik na podlagi prvega odstavka 54. člena ZJN-1 sicer lahko zahteva od ponudnikov dodatna pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, vendar pa pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe. Navedeno določilo je potrebno razumeti tako, da naročnik med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ne sme pozvati k dopolnitvi ponudbe s podatkom, ki ga ponudnik k ponudbi ni priložil. Glede naročnikove ugotovitve, da ni zahteval izjave za podatek o prilagojenosti vozil že v razpisni dokumentaciji, je potrebno ugotoviti, da takšne izjave, kot je bila zahtevana v konkretnem primeru, ni dovoljeno zahtevati naknadno. Osnovno pravilo je, da po poteku roka za predložitev ponudb le-teh ni dovoljeno spreminjati oziroma dopolnjevati ali iz manj ugodne ponudbe narediti ugodnejšo ponudbo. Pri tem pa gre izpostaviti, da je vlagatelj v svoji ponudbi izrecno navedel, da nima prilagojenih vozil za prevoze invalidskih vozičkov, lahko pa invalidske pripomočke ustrezno shrani v dovolj velike prtljažne prostore avtobusov (opomba v prilogi številka 12) in je torej (edini) natančno preučil naročnikovo razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je s tem, ko je naročnik dopustil, da ponudniki naknadno predložijo izjave o prilagojenosti vozil, dopustil tudi spremembo vsebin ponudb, s čimer je kršil 54. člen ZJN-1.

Izbrani ponudnik za relacijo â?? je, kot je razvidno iz dokumentacije predmetnega javnega naročila, tako pisno izjavo podal naročniku (izjava z dne 15. 07. 2003). Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da je naročnik pri merilu ustreznost prilagojenega vozila za učence na invalidskih vozičkih izbranemu ponudniku za relacijo â?? dodelil 8 točk, pa bi mu glede na podatke iz oddane ponudbe teh točk ne smel priznati.


V zahtevku za revizijo nadalje vlagatelj navaja, da je bil izbrani ponudnik za relacijo â?? dražji od vlagatelja. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je naročnik določil v razpisni dokumentaciji pod točko XIII. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, merila, in sicer: cena, ustreznost prilagojenega vozila za učence na invalidskih vozičkih, ustrezno opremljena vozila, spremljevalec v vozilu. V X. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pa je naročnik izrecno navedel, da bodo ponudbe ocenjene ob upoštevanju vseh meril za izbiro najugodnejšega ponudnika. Cena torej ni edino merilo oziroma ocenjevanje po merilu cena ni edino merilo, ki odloča o tem, kdo bo izbrani ponudnik.

Državna revizijska komisija odloča zgolj v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN), zato je razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki je razvidna iz sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 47-12/03, z dne 17.07.2003, in sicer glede na utemeljenost zahtevka za revizijo, zgolj za sklop številka 1., relacija: â??.

Državna revizijske komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN naročnika napotuje, da v ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb za relacijo â?? upošteva ugotovitve tega revizijskega postopka, zlasti pa naj naročnik upošteva, da podatka, ki se nanaša na merilo in je pridobljen po roku za oddajo ponudb (v nasprotju s prvim odstavkom 54. člena ZJN-1), ne sme uporabiti oziroma ocenjevati .

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

ZRPJN v tretjem odstavku 22. člena določa, da če se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, medtem ko v petem odstavku istega člena določa, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Vlagatelj je v zahtevku priglasil stroške, ki jih je imel z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, v višini plačane takse, to je v višini 100.000,00 SIT in stroške za zastopanje po pooblaščencu odvetniku na podlagi Odvetniške tarife (tar. št. 13) v višini priglašenih 1100 odvetniških točk ter 20% DDV v znesku 145.200,00 SIT, skupaj torej stroške v znesku 245.200,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne

Natisni stran