EN

018-204/03

Številka: 018-204/03-22-1451
Datum sprejema: 23. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v šolskih letih 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 v â?? za osnovno šolo â?? in na podlagi pritožbe zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

1. Razveljavi se sklep o zavrženju vloge za revizijo postopka, z dne 05.09.2003, št.: 4003-003/2003-24.
2. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo v skladu z določili ZRPJN po predhodni odločitvi o vlogi za oprostitev plačila takse.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 04.08.2003, z dokumentom št. 64003-003/2003-1, sprejel sklep o izvedbi javnega naročila male vrednosti za izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v šolskih letih 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 v â?? za osnovno šolo â??.
Istega dne je naročnik z dokumentom št. 64003-003/2003-2, poslal potencialnim ponudnikom povabilo k oddaji ponudbe, med drugim tudi vlagatelju.

Vlagatelj je dne 21.08.2003, z dokumentom št. 19-08/2003-BUS, vložil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je naročnik ocenil vrednost javnega naročila na 4.000.000,00 SIT na leto. Ob dejstvu, da naročnik oddaj javno naročilo za tri leta, vlagatelj meni, da je ocenjena vrednost javnega naročila 12.000.000,00 SIT in da torej ne bi smel uporabiti določb za oddajo javnih naročil male vrednosti. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik opravi oddajo javnega naročila po odprtem postopku.

Naročnik je vlagatelja dne 25.08.2003, z dokumentom št. 64003-003/2003-16, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. V njem je zahteval, da v roku treh dni, navede dejstva in dokaze s katerimi dokazuje kršitve in da v roku petih dni v skladu s šesto točko, tretjega odstavka, 12. člena ZRPJN, predloži potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je dopolnitev vloge zahteval še z dopisom z dne 01.09.2003 in z dne 04.09.2003.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, dne 05.09.2003, z dokumentom št. 64003-003/2003-24, izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, ker da ga ni vložila upravičena oseba v skladu z 9. členom ZRPJN. Naročnik je v obrazložitvi sklepa zapisal, da vlagatelj ni podal ponudbe, čeprav je o izvedbi javnega naročila bil pisno obveščen, pa tudi v času priprave na javno naročilo se je za navedeno javno naročilo zanimal, vendar pa razpisne dokumentacije ni dvignil. Iz vsebine razpoložljivih informacij, ki jih ima upravni organ na razpolago, je ta ugotovil, da vlagatelj ni imel interesa za pridobitev javnega naročila iz njemu neznanih razlogov.

Vlagatelj je dne 09.09.2003 prejel zahtevo naročnika po dopolnitvi zahtevka za revizijo in zgoraj omenjeni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je, dne 12.09.2003, z dokumentom št. 20-09/2003-BUS, ki je bil datiran z dnem 11.09.2003, naročniku poslal dopolnitev zahtevka za revizijo, z navedbo dejstev in dokazov, s katerimi dokazuje kršitve.

Vlagatelj je dne 14.09.2003, z dokumentom št. 23-09/2003-BUS, ki je bil datiran dne 13.09.2003, poslal naročniku dopis, s katerim ga prosi, da ga zaradi socialno-ekonomskega in finančnega stanja oprosti plačila takse iz 22. člena ZRPJN, saj bi se ob plačilu takse občutno zmanjšala sredstva s katerimi se preživlja vlagatelj in njegovi družinski člani. Vlagatelj prosi naročnika, da kljub neplačani taksi odloči o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN.

Vlagatelj je dne 12.09.2003, Državni revizijski komisiji posredoval v odločanje ugovor (pravilno: pritožbo) zoper sklep o zavrženju vloge za revizijski postopek glede oddaje predmetnega javnega naročila, ki ga je le-ta prejela dne 15.09.2003.
V pritožbi vlagatelj navaja, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, da je imel in da ima interes za dodelitev javnega naročila, zaradi česar se je pri naročniku tudi pozanimal, kdaj bo javni razpis za predmetno javno naročilo, poleg tega pa je od naročnika dobil tudi vabilo k oddaji ponudbe. Vse to naj bi kazalo na dejstvo, da vlagatelj ima aktivno legitimacijo.
Poleg tega vlagatelj navaja, da je bil njegov odgovor na dopolnitev zahtevka za revizijo poslan pravočasno v skladu z določbami ZRPJN, potem, ko je dne 09.09.2003 prejel poziv za dopolnitev zahtevka.
Vlagatelj navaja, da ni dvignil razpisne dokumentacije, ker jo je vpogledal pri naročniku in zato ni imel potrebe, da bi navedeno razpisno dokumentacijo kupoval. Ker je bila po njegovem mnenju podana s strani naročnika kršitev določil Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in ker bi moral naročnik postopek izvesti kot odprti postopek, tudi ni oddal svoje ponudbe. Vlagatelj želi in zahteva od naročnika, da ga seznani z razpoložljivimi informacijami, na podlagi katerih trdi, da vlagatelj nima interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 15.09.2003, z dokumentom št. 018-204/03-22-1376, pozvala naročnika, da ji odstopi dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.09.2003, dokument št. 64003-003/2003-33, posredoval dodatno dokumentacijo. Državna revizijska komisija jo je prejela dne 18.09.2003.

Državna revizijska komisija je ob pregledu dokumentacije ugotovila naslednja dejstva:
- Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo dne 21.08.2003.
- Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 22.08.2003.
- Naročnik je vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo dne 25.08.2003.
- Vlagatelj je prejel zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo v skladu z določbami ZRPJN, dne 09.09.2003 (datum prejema navedenega dopisa je razviden iz priloženih vročilnic).
- Naročnik je dne 05.09.2003, torej pred prejemom zahtevane dopolnitve zahtevka za revizijo, izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija opozarja, da četrti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, kar je bil primer v obravnavanem sporu, naročnik vlagatelja nemudoma pozove na dopolnitev revizijskega zahtevka. To je naročnik tudi storil.
Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev.
V obravnavanem primeru bi rok za dopolnitev zahtevka za revizijo torej začel teči šele 10.09.2003, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Naročnik bi torej moral počakati glede sprejema odločitve o zahtevku za revizijo vse do izteka tridnevnega roka.
Ker je naročnik za dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, določil rok pet dni, kar je sicer v nasprotju z zakonsko določenimi roki, pa bi moral glede te postavke počakati vse do izteka tega roka. Napačen pravni pouk namreč ne sme iti v škodo tistemu, ki mu je bil tak pravni pouk izrečen.
Vlagatelj je torej glede na prejem naročnikove zahteve za dopolnitev zahtevka za revizijo (dne 09.09.2003) pravočasno vložil obe dopolnitvi in bi naročnik moral odločati o njih v revizijskem postopku.

ZRPJN sicer določa v četrtem odstavku 12. člena, da v primeru, da vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo s sklepom zavrže.
V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, ker je vzel kot presumpcijo dejstvo, da je vlagatelj zamudil rok za dopolnitev zahtevka, vendar, kot izhaja iz zgornje obrazložitve, vlagatelj roka za dopolnitev zahtevka za revizijo ni zamudil.

Državna revizijska komisija je zaradi navedenega dejstva razveljavila sklep o zavrženju vloge za revizijo postopka, z dne 05.09.2003, št. 64003-003/2003-24. Naročnik je dolžan odločati o revizijskem zahtevku, v skladu s procesnimi in materialnimi določbami in predpostavkami iz ZRPJN.

Državna revizijska komisija ob tem tudi opozarja, da je naročnik dolžan odločati o vlogi vlagatelja za oprostitev plačila takse v skladu z določbo prvega odstavka 169. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. list RS št. 96/02, 26/99 in 58/03; v nadaljevanju ZPP), ki se v postopkih revizije subsidiarno uporablja na podlagi 5. točke 3. člena ZRPJN. Plačilo takse je namreč procesna predpostavka za odločanje o zahtevku za revizijo. Ker vlagatelj takse ni plačal, podal pa je vlogo za oprostitev plačila takse, je zadevo potrebno vrniti naročniku, da odloči o vlogi za oprostitev plačila takse. Po odločitvi glede oprostitve plačila takse pa mora naročnik nadaljevati postopek oddaje javnega naročila skladno z določbami ZRPJN.

Državna revizijska komisija je zato razveljavila dokument naročnika, s katerim je le-ta zavrgel zahtevek za revizijo, saj je ugotovila, da ga je naročnik izdal, preden je odločil o vlogi za oprostitev plačila takse.

V skladu z določili ZRPJN (9., 12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (prvi odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od treh navedenih pogojev ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN oz. drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Če pa naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikove odločitve pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena ZRPJN). Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisija iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne

Natisni stran