EN

018-194/03

Številka: 018-194/03-22-1367
Datum sprejema: 17. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za AC Klanec - Ankaran; elektro-strojna dela za predor Kastelec in Dekani in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??., z dne â??., pod štev. objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za AC Klanec - Ankaran; elektro-strojna dela za predor Kastelec in Dekani.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila, štev. 402-26/03-RPP-LM/102, z dne 3.7.2003, vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi obvestila se naročnik sklicuje na določilo 1. točke 2. odstavka 41. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) ter navaja, da iz predloženih dokazil k zahtevi iz točke 5.1 a Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) ne izhaja, da je vlagatelj registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Naročnik se sklicuje tudi na 46. člen ZJN-1 in navaja da z vlagateljem kot glavnim izvajalcem ne bi bilo mogoče skleniti pravnoveljavne pogodbe za izvedbo razpisanih del, za izvedbo katerih ni predložil dokazil o vpisu v sodni register, iz predloženih referenc pa tudi ni razvidno, da bi vlagatelj (ali njegov podizvajalec) kot glavni izvajalec uspešno sodeloval pri vsaj enem po naravi in sestavi podobnem javnem naročilu (zahteva točke 5.3 b Navodil), oziroma da je sodeloval pri izvedbi elektro-strojnih del za predore (zahteva točke 5.1 h Navodil). Nadalje naročnik navaja, da je bilo v dodatku štev. 1 zahtevano, da mora ponudnik svoji ponudbi predložiti prospektni material s tehničnimi karakteristikami za določene elemente ter da vlagatelj ni priložil zahtevanih prospektov za TV kamere in sistem avtomatske detekcije prometa, večpomenske prometne znake, radijsko opremo, naprave za merjenje CO in vidljivosti ter monitorje, medtem ko so pisma o nameri za dobavo opreme predložena samo za dobavo inštalacijskega materiala, ne pa za glavne količine potrebnih materialov (zahteva točke 5.1 q Navodil). Zaradi navedenega je naročnik ugotovil, da je ponudba vlagatelja nepravilna.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da po njegovem mnenju ni podan izločitveni razlog iz 1. točke 2. odstavka 41. člena ZJN-1, saj bi bil ta razlog po vlagateljevem mnenju podan le v primeru, če ponudnik sploh ne bi bil registriran. Gre namreč za formalni del ponudbe, navaja vlagatelj, kjer so določeni pogoji za udeležbo v postopku, v konkretnem primeru pa je dovolj, če ponudnik dokaže, da je registriran pri pristojnem sodišču in to je tudi storil. Vlagatelj navaja, da tudi v točki 5.1a Navodil ni opredeljenih nobenih dodatnih pogojev, da bi moral biti ponudnik registriran tudi za vsa izvajalska dela, po vlagateljevem mnenju pa je bistveno, da sam nastopa kot nosilec posla (inženiring), ki razpisana dela v celoti odda svojim podizvajalcem, (skladno s točko 5.1l Navodil), ti pa vsa dela izvedejo (projektiranje in izvedba). Vlagatelj poudarja, da je ustrezno registriran za izvajanje inženiringa oziroma vodenje projekta (7420 projektiranje in tehnično svetovanje, kamor spada tudi inženiring) ter da sta podizvajalca ustrezno registrirana za izvajanje del. Zaradi dejstva, da razpisna dokumentacija dopušča oddajo celotnih del podizvajalcem, je tako po prepričanju vlagatelja možen tudi nastop v omenjeni obliki, dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pa se tako porazdeli na dejavnost inženiringa oziroma vodenje projekta ter na samo izvedbo del. Vlagatelj tudi navaja, da kot ponudnik skladno z 2. odstavkom 46. člena ZJN-1, prevzema polno odgovornost za izvedbo prejetega naročila, kar je tudi zavarovano z garancijo za resnost ponudbe ter garancijo za dobro izvedbo del. Za vlagatelja je tudi povsem nerazumljivo stališče naročnika, da z njim ne bi mogel skleniti veljavne pogodbe za izvedbo del, za katera ni predložil ustreznih dokazil o vpisu v sodni register. Ob upoštevanju liberalizacije gospodarskih dejavnosti, vpisanih v sodni register, za katere se le izjemoma zahteva posebno dovoljenje, so zaključki naročnika po vlagateljevem mnenju povsem brez podlage in kažejo na očitno neobjektiven pristop in vztrajanje pri formalni izločitvi najugodnejšega ponudnika. Po vlagateljevem prepričanju pa so neutemeljeni tudi očitki naročnika, da vlagatelj še ni sodeloval pri izvedbi elektro-strojnih del za predore oziroma po naravi in sestavi podobnem javnem naročilu (točka 5.3b). Iz predloženih referenc je namreč razvidno, navaja vlagatelj, da sam izvaja projekte "na ključ" kot glavni izvajalec (nosilec projekta) in da je uspešno sodeloval pri več takšnih projektih, ki so po naravi in sestavi podobni razpisanim delom (večinoma v ruski avtomobilski industriji, in sicer postavitev kompletnih linij za sestavljanje posameznih sklopov vozil, ki so po prepričanju vlagatelja še bolj zahtevni kot razpisana dela, zaradi česar je tudi odgovornost izvajalca večja). Vlagatelj navaja tudi, da imata njegova podizvajalca, â??.. za izvedbo del dovolj izkušenj na področju podobnih elektro- strojnih del (â??.. prav na področju projektiranja elektro-strojnih del za predore, â??. pa na izvedbi elektro-strojnih del na predoru â??., vendar leta 1997). Vlagatelj je prepričan, da bi izvedenec elektro oziroma strojne stroke z analizo razpisanih del in referenčnih projektov vlagatelja in podizvajalcev zlahka ugotovil, da so predložena referenčna dela v ponudbi na najmanj enakem oziroma zahtevnejšem strokovnem nivoju kot razpisana dela. Vlagatelj tudi meni, da je izpolnjevanje pogojev po točki 5.1h, kot si ga predstavlja naročnik, diskriminatorna zahteva, saj so se elektro-strojna dela na predorih v Sloveniji v zadnjih treh letih izvajala le v nekaj primerih, zahteva te točke pa po njegovem mnenju avtomatsko preprečuje udeležbo na javnem razpisu vsem novim ponudnikom. V zvezi z navedbo naročnika, da so pisma o nameri za dobavo opreme predložena samo za dobavo inštalacijskega materiala, ne pa za glavne količine materialov (točka 5.1q) vlagatelj navaja, da so pisma o nameri priložena splošno za elektro-strojni material, iz česar je po prepričanju vlagatelja razumljivo, da je vključena tako oprema kot tudi material za instalacije. Vlagatelj opozarja, da so bila pisma o nameri, predložena v njegovi ponudbi, formirana na splošen način ter da bi se na poziv naročnika po detajlni navedbi vseh dobaviteljev (skladno s točko 28 Navodil) lahko dostavil spisek vseh dobaviteljev oziroma njihovo "Pismo o nameri". Po vlagateljevem mnenju je neutemeljen tudi očitek naročnika, da vlagatelj ni predložil vseh prospektnih materialov. Dodatek štev. 1 namreč navaja dodatne zahteve razpisne dokumentacije, in sicer v obliki predložitve prospektov za opremo. Vlagatelj pojasnjuje, da je bil dodatek poslan po faxu 7.5.2003, to je šest dni pred oddajo ponudbe, kar je hkrati tudi skrajni rok za izdajo dodatka k razpisni dokumentaciji ter da kljub takojšnjemu posredovanju zahtevka dobaviteljem (predvsem tujim), ni mogel prejeti nekaterih katalogov za opremo pravočasno. Vlagatelj dodaja, da bi se na poziv naročnika po dopolnitvi katalogov opreme, le-ti lahko dostavili (skladno s točko 28. Navodil). Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga naročniku, da zahtevku za revizijo ugodi in v ponovnem postopku ocenjevanja izbere vlagatelja kot najugodneješega ponudnika oziroma podrejeno, da naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavi ter vlagatelju povrne vse stroške postopka.

Naročnik je s sklepom, štev. 351-1/03 2003/00102, z dne 29.7.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da 43. člen ZJN-l vsebuje določila v zvezi s predložitvijo strokovnih priporočil (referenc) in da v 2. odstavku izrecno določa, da mora biti obseg zahtevanih podatkov omejen na predmet javnega naročila. Bistveno širša razlaga navedenega določila (kot bi jo želel razumeti vlagatelj) bi po naročnikovem mnenju pomenila kršitev načela enakosti ponudnikov in bi pri ocenjevanju ponudb privedla do njihove neprimerljivosti. Naročnik pojasnjuje, da je bila ravno zato zahteva tč. 5.1 h Navodil omejena na predmet oddaje javnega naročila, ponudniki pa so bili dolžni predložiti seznam najvažnejših opravljenih del pri izvedbi elektro-strojnih del za predore v zadnjih treh letih z zneski, datumi in seznamom naročnikov, vključno s potrdili naročnikov, ki jih ponudniki navajajo v seznamu, da so bila dela opravljena pravilno in pravočasno. Naročnik navaja, da se na navedeno zahtevo navezuje tudi zahteva po tč. 5.3 b, ki predstavlja minimalni kriterij za sposobnost ponudnika in po kateri mora ponudnik predložiti dokazila, da ima uspešne izkušnje kot glavni izvajalec pri vsaj enem javnem naročilu, ki po naravi in sestavi zajema dela, podobna razpisanim v zadnjih treh letih, v skladu z zahtevo po tč. 5.1 h Navodil. Reference in podobna dela, ki jih je navedel vlagatelj v svoji ponudbeni dokumentaciji, po naročnikovem mnenju niso primerljiva z razpisanimi deli, še posebej zato, ker se tudi zahteva po tč. 5.3 b veže na tč. 5.1 h Navodil. Naročnik navaja, da (ker so tudi reference eden od pogojev za ponudnikovo sposobnost) iz tč. 5.1 l izhaja, da posamezni pogoj za priznanje sposobnosti lahko ponudnik in podizvajalec izpolnita kumulativno - vendar pa iz predložene ponudbene dokumentacije vlagatelja ne izhaja, da bi vlagatelj ali njegova podizvajalca navedeni pogoj izpolnjevala (za razliko od ostalih dveh ponudnikov, ki sta navedene razpisne pogoje izpolnila). V zvezi z vlagateljevim očitkom, da gre (v kolikor vlagateljeve reference niso ocenjene kot ustrezne) pri zahtevi iz tč. 5. 1 h za diskriminatoren pogoj, naročnik ugotavlja, da se je vlagatelj kot ponudnik strinjal z vsemi razpisnimi pogoji, kar je tudi potrdil s svojo izjavo, da sprejema pogoje razpisa. Naročnik navaja, da se je javno naročilo oddajalo z mednarodnim razpisom in da reference niso bile omejene zgolj na s1ovenski prostor. Pogoj iz. tč. 5.1 h zato po naročnikovem mnenju ne predstavlja diskriminatorne zahteve, vlagatelj pa bi moral eventualne tovrstne pomisleke posredovati naročniku že v fazi priprave ponudbe, torej pred sprejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila (5. odstavek 12. člena ZRPJN). Glede zahteve iz tč. 5.1 q, po kateri morajo ponudniki v okviru svoje ponudbe predložiti Pismo o nameri, kjer so predvideni njihovi viri za nabavo vseh glavnih količin potrebnih materialov in naprav za realizacijo razpisanih del, vključno z navedbo transportnih poti, pri čemer morajo biti viri materialov znani in zagotovljeni atesti o ustreznosti materiala, naročnik ugotavlja, da je vlagatelj predložil le pismo o nameri za dobavo inštalacijskega materiala, ne pa tudi za glavne količine potrebnih materialov, kot izhaja iz postavk ponudbenega predračuna. Naročnik v celoti zavrača navedbe vlagatelja, po katerih bi na poziv naročnika v postopku ocenjevanja ponudb dostavil spisek dobaviteljev oziroma njihova pisma o nameri ter navaja, da se točka 28 Navodil nanaša na pojasnjevanje in ne na dopolnjevanje ponudb in enako kot 54. člen ZJN-l določa, da sme naročnik zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, vključno z razčlembo (analizo) enotnih cen ter v ta namen lahko pošlje ponudnikom zahtevek za dodatna pojasnila, pri čemer pa gre seveda za pojasnila v zvezi s predloženo ponudbeno dokumentacijo, nikakor pa ni dopustno dopolnjevanje ponudbene dokumentacije, kar izhaja tudi iz zadnjega stavka 1. odstavka tč. 28 Navodil in 54. člena ZJN-l. V kolikor bi naročnik vlagatelja pozval k posredovanju manjkajočih pisem o nameri za dobavo materiala, bi bila po njegovem mnenju podana situacija iz navedenega določila, predvsem pa bi bilo s tem kršeno tudi načelo enakosti ponudnikov, saj bi bila ostala dva ponudnika, ki sta predložila ponudbeno dokumentacijo v skladu z zahtevo tč. 5.1 q, v neenakopravnem položaju. Enako velja po naročnikovem mnenju tudi za navedbe v zvezi z nepredloženim prospektnim materialom. Naročnik navaja, da je bila z Dodatkom št. 1, ki je bil ponudnikom dostavljen v roku skladno z določilom 25. člena ZJN-l, podana zahteva po predložitvi prospektnega materiala s tehničnimi karakteristikami za določeno opremo, ki sta jo ostala dva ponudnika predložila, vlagatelj pa le delno. Naročnik dalje navaja, da je glede na zahtevo iz razpisne dokumentacije predložen prospektni material za: energetske transformatorje, VN celice, predorske svetilke, cestne smernike, UPS naprave, aksialne ventilatorje, svetilke za vodenje v primeru požara, optični kabel, od zahtevanega prospektnega materiala pa manjkajo prospekti za: TV kamere in sistem avtomatske detekcije prometa, večpomenske prometne znake, radijsko opremo, naprave za merjenje CO in vidljivosti ter monitorje. Nezahtevan, a predložen je prospektni material za: Diesel agregat (2x), energetske kable, PLC opremo, kabelske police in požarne centrale z javljalniki plinov. Iz navedenega naročnik zaključuje, da je v splošnem prospektni material pomanjkljiv in ne zajema vse opreme, ki je zahtevana z razpisno dokumentacijo.
Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja tudi pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 31.7.2003, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V prilogi navedenega dopisa je vlagatelj naročniku poslal tudi Izvedeniško mnenje o primerjavi zahtevnosti referenčnih del z razpisanimi deli za izvedbo del v predorih Kastelec in Dekani.

Naročnik je dne 4.8.2003 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11.8.2003 sprejela sklep, štev. 018-164/03-22-1146, s katerim je odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je v obvestilu, štev. 351-1/03 2003/00102-II, z dne 29.8.2003 (sklep Uprave, z dne 27.8.2003), zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, razveljavil sklep naročnika, z dne 10.6.2003, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral izbranega ponudnika ter odločil, da se zato, ker ni prejel dveh pravilnih ponudb, predmetni javni razpis ponovi. V obvestilu naročnik navaja, da je ponovno celovito preveril celotni postopek, vključno s ponovnim pregledom predložene ponudbene dokumentacije ter da je pri tem ugotovil naslednje:
Naročnik najprej ugotavlja, da je pri vlagatelju analiza prvih petih enotnih cen v SIT brez DDV in so v njih razčlenjene posamezne aktivnosti, ni pa naveden delež nabave in delež delovne sile v posamezni enotni ceni, analize niso izdelane tako, da je iz njih možno razbrati normativno porabo materialov, dela in mehanizacije, priloženi kalkulativni elementi zajemajo ceno delovne sile in mehanizacije, ne zajemajo cene materiala, pri kalkulativnih osnovah za ceno delovne sile pa tudi ni navedeno ali je z oz. brez DDV.
Naročnik dalje navaja, da so v Prilogi D navedene bruto ure za posamezne strukture in kategorije delovne sile, npr: vodja projekta, v poglavju 6, kjer so podane kalkulativne cene delavcev, pa je za delovno silo vodja projekta drugačna cena brez opredelitve bruto oz. neto. Cene delovne sile v analizi (Predor Kastelec in Dekani) niso enake kot cene navedene v prilogi D, Poglavje 5 - Ponudba.
Naročnik ugotavlja tudi, da je bila pri sklopu 2 - elektrostrojna dela za predor Dekani ob računski kontroli ugotovljena napaka, ko vlagatelj pri enem od podnivojev ni obračunal DDV.
V zvezi z zahtevami iz Poglavja 10 - Kvalifikacije, razpisne dokumentacije naročnik navaja, da je ugotovil naslednje pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe:
5.1. (a) Redni izpisek iz sodnega registra: nekatere dejavnosti (3) niso usklajene z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti, med dejavnostmi ni navedena nobena dejavnost, ki bi se nanašala na izvedbo elektrostrojnih instalacij v predorih niti ne na izvedbo gradbenih del. Naročnik meni, da mora usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila v zvezi z registracijo dejavnosti ugotavljati tudi v smislu določil Zakona o gospodarskih družbah, Ur.l. RS, štev. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 37/98, 84/98, 6/99 in 45/01- v nadaljevanju: ZGD) ter opozarja na 3. odstavek 4. člena ZGD, ki določa, da smejo družbe opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register. Naročnik priznava, da v točki 5.1 (a) Navodil res ni opredelil dodatnih pogojev, da bi moral biti ponudnik registriran tudi za vsa izvajalska dela, vendar pa to po njegovem prepričanju izhaja že iz veljavne zakonodaje. Naročnik navaja, da je ob pregledu predloženega rednega izpiska vlagatelja izhajal iz namenske razlage točke 5.1 (a) Navodil, in sicer, da gre pri predmetnem pogoju za dokazovanje ponudnikove registracije za določeno (zahtevano) dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ne le za dokazovanje dejstva ponudnikove registracije (vpisa).
5.1 (b) Naročnik navaja, da je izjava o blokadi računa brez datuma.
5.1 (h) Naročnik navaja, da je priložen seznam podobnih del, iz katerega pa izhaja (kot tudi iz potrjenih referenc), da vlagatelj v zadnjih treh letih ni izvajal elektrostrojnih del na predorih, kot tudi ne gradenj.
5.1 (j) Naročnik navaja, da je dokazilo priloženo, organizacijska shema pa ni priložena.
5.1 (p) Naročnik navaja, da so delovne metode opisane tako, da iz njih ni možno sklepati, da gre za opis elektrostrojnih del pri predorih.
5.1.(q) Naročnik navaja, da je vlagatelj samo potrdil vzorec pisma o nameri, v prilogi ponudbe pa je predložil dve pismi o nameri, dani podizvajalcu â??.. ki se nanašata na instalacijski material za izvedbo elektrostrojnih del, ne pa za glavne količine materialov za elektrostrojne instalacije predorov, pri čemer tudi transportne razdalje od vira do gradbišča in transportne poti niso navedene.
5.3 (b) Naročnik navaja, da vlagatelj ne izpolnjuje minimalnega kriterija, saj ni izkazal del, ki bi jih kot glavni izvajalec izvedel v zadnjih treh letih in bi po naravi in sestavi zajemala dela podobna razpisanim t.j. izvedba elektrostrojnih del za predore.
5.3 (d) Naročnik navaja, da so s strani podizvajalca â??.. predloženi podatki za vodjo projekta in odgovornega vodjo del ter da priloženi podatki zadoščajo minimalnim kriterijem glede izobrazbe, opravljenega strokovnega izpita in števila let delovnih izkušenj, ki pa po naravi in sestavi ne ustrezajo razpisanim.
Naročnik navaja, da v ponudbi vlagatelja manjka naslednji prospektni material: TV kamere in sistem avtomatske detekcije prometa, večpomenski prometni znaki, radijska oprema, naprave za merjenje CO in vidljivosti in monitorji.
Naročnik dalje navaja, da je izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev bistvenega pomena za pravilnost ponudbe, razen zahteve, ki se nanaša na točko 5.1.(q), kjer so eksplicitno zahtevani le viri materialov in zagotovljeni atesti o ustreznosti materiala ter da je zato neizpolnitev navedbe transportnih poti, količin in transportnih razdalj od vira do gradbišča v obrazcu pisma o nameri nebistvena pomanjkljivost, vendar pa pri vlagatelju, manjkajo tudi nekateri viri potrebnih materialov in atesti o ustreznosti materialov, zato navedena pomanjkljivost po naročnikovem mnenju pomeni neizpolnjevanje zahteve točke 5.1.(q) razpisne dokumentacije.
Naročnik dalje navaja, da je bilo pri ponudniku â??.. + â??. + â??.a po ponovnem pregledu ugotovljeno, da ponudnik ni izpolnil obrazcev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije iz tč. 5.1 (h), tč. 5. 1 (i), tč. 5. 1 (p) in tč. 5.3 (b) Navodil ter da je zato njegova ponudba nepravilna, saj v tej ponudbi ponudniki niso izkazali referenc v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije, da so v preteklih treh letih opravljali tovrstna dela kot glavni izvajalec, kar so strokovne službe â??.. pri pregledu ponudbene dokumentacije po odpiranju ponudb spregledale, navedeno pa je imelo za posledico napačno odločitev naročnika. Naročnik opozarja, da bi oddaja javnega naročila, če je izkazano, da je naročnik prejel eno samo pravilno ponudbo, predstavljala bistveno kršitev določbe 76. člena ZJN-1 ter dodaja, da mora v revizijskem postopku odpraviti vse napake, ki jih ugotovi na predlog vlagatelja revizije, kakor tudi tiste napake, ki jih naknadno ugotovi sam.
Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 1.9.2003, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V omenjenem dopisu vlagatelj navaja, da so ugotovitve naročnika v obrazložitvi sklepa, štev. 351-1/03 2003/00102-II, z dne 29.8.2003, napačne in ne izkazujejo razlogov za izločitev njegove ponudbe. Stališče naročnika, češ da nekatere dejavnosti vlagatelja niso usklajene z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti, je po mnenju vlagatelja zmotno, saj se po veljavni sodni praksi registrskih sodišč dejavnost obvezno usklajuje z novimi spremembami klasifikacije le ob vsaki eventualni spremembi kakršnegakoli vpisa v sodnem registru in dejavnosti ni potrebno usklajevati sproti, torej že na podlagi sprememb klasifikacije. Sklicevanje naročnika na 4. člen ZGD je po vlagateljevem mnenju napačno, saj cit. člen dovoljuje družbi opravljanje tako imenovane "stranske dejavnosti" (po prejšnji zakonodaji) - torej družba lahko opravlja tudi vse druge posle, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti. Vsekakor pa je dejavnost po vlagateljevem mnenju potrebno obravnavati tudi glede na dosedanje reference in opravljene posle, saj je vlagatelj finančno močna investicijska družba, ki je dokaz o svoji sposobnosti izkazala v drugih točkah zahtevanih pogojev in z vsemi drugimi dokumenti, to je s finančno, kadrovsko in tehnično sposobnostjo in usposobljenostjo. Vlagatelj opozarja, da razpisana dela za predor Kastelec in Dekani ne pomenijo le golo izvajanje elektrostrojnih del v teh predorih, saj je za takšno obsežno delo potrebna inženirsko strokovna koordinacija ter da izvajalec, ki ne bi bil sposoben nabaviti opreme in koordinirati posla, s takšnim poslom ne bi uspel, bistvo ponudbe vlagatelja pa je prav v njeni celovitosti inženiring storitve, ki zajema kompleksno dejavnost, katere le del je neposredno izvajanje del.
Vlagatelj podrejeno ugovarja tudi vsem ostalim napačnim ugotovitvam strokovnih komisij naročnika, in sicer:
Vlagatelj navaja, da je pri analizi enotnih cen razčlenil posamezno enotno ceno na logične sklope, ki si sledijo in so del celotne delovne operacije, pri čemer je navedena nabavna cena opreme, transport le te do gradbišča, razkladanje in hramba opreme, montaža opreme -delo(delovna sila), montaža - dvigalo ter lastni nadzor pri izvedbi operacije. Po mnenju vlagatelja analiza cen vsebuje vse potrebne elemente za logičen prikaz razčlembe operacije. Delež nabave in delež delovne sile je tako moč enostavno razbrati, normativno porabo materialov pa v primeru, ko gre za večje sklope (kot v ponudnikovem primeru) res ni moč razbrati, saj se pozicija nanaša na en kos oz. del. Vlagatelj opozarja, da se analize enotnih cen v glavnem uporabljajo v gradbeništvu, kjer je možno dela normirati oz. jih standardizirati, za elektro-strojna dela pa se za večje sklope teh norm ne uporablja na enak način kot v gradbeništvu.
Vlagatelj dalje navaja, da so v poglavju 5 (priloga "D") navedeni "osebni dohodki", bruto urna postavka za osebni dohodek, za posamezne strukture in kategorije delovne sile in ne kalkulativne bruto ure, kot to navaja naročnik, v poglavju 6, kjer so podane kalkulativne cene za posamezne strukture, pa so navedene kalkulativne cene, ki so bile uporabljene v analizi - cena kalkulativne ure za izvedbo, pa seveda ni enaka ceni urne postavke za osebni dohodek. Vlagatelj sprejema napako, ki je bila ugotovljena pri računski kontroli in priznava, da pri enem od podnivojev ni obračunal DDV, kar ima za posledico dvig cene za 14.800,00 SIT, vendar dodaja, da navedeno bistveno ne vpliva na ceno celotne ponudbe.
Vlagatelj dalje navaja, da je iz priloženih referenc ter iz seznama opravljenih del kakor tudi iz izvedeniškega mnenja, z dne 18.7.2003, razvidno, da je vlagatelj skupaj s podizvajalci izvajal projekte "na ključ" na podobnih delih, ki so vsebovala tako elektro-strojna dela kot tudi gradnje.
Vlagatelj navaja tudi, da točka 5.j Navodil zahteva dokazila za kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oz. izvajanje del in ne organizacijsko shemo, zaradi česar so ta dokazila tudi priložena.
Delovne metode so po vlagateljevem mnenju opisane dovolj podrobno in na tak način, da se lahko oceni ponudnikova sposobnost, da dela izvrši skladno s tehničnimi pogoji ter v predvidenem roku, detajlnejši opis delovnih metod pa se izvede v tehno-ekonomskem elaboratu, ki ga izdela ponudnik, ki je izbran.
V zvezi z ugotovitvami naročnika o neizpolnjevanju zahtev iz točk 5.1 (q), 5.3 (b) ter Dodatka štev. l k razpisni dokumentaciji naročnik ponovno opozarja na argumente, ki jih je navedel že v zahtevku za revizijo. Ob vsem navedenem vlagatelj vztraja pri tem, da je njegova ponudba pravilna ter da ne bi smela biti izločena iz nadaljnjega postopka, zato tudi vztraja pri svojem prvotnem revizijskem zahtevku.

Naročnik je dne 4.9.2003 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: (2.) "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Vlagateljev očitek naročniku, ki zadeva domnevno neizpolnjevanje pogoja iz točke 5.1 (a) Navodil (redni izpisek iz sodnega registra), je utemeljen. V obravnavanem primeru je namreč potrebno upoštevati (kar priznava tudi sam naročnik), da zahteva po predložitvi izpiska iz sodnega registra v razpisni dokumentaciji ni formulirana na takšen način, da bi bilo iz nje mogoče nedvoumno razbrati, za katero dejavnost mora biti ponudnik registriran oziroma vpis katere dejavnosti v registru naročnik v konkretnem primeru označuje kot pogoj za udeležbo ponudnikov na obravnavanem razpisu. Namesto tega je pod točko 5.1 (a) na 4. strani Navodil naročnik zapisal le, da morajo ponudniki zato, da bi bili upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, izpolnjevati pogoje, za izpolnjevanje katerih morajo dostaviti dokazila, s katerimi dokažejo usposobljenost za uspešno izvedbo del po pogodbi, in sicer (točka 5.1 (a)): "â?? izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, v originalu ali fotokopiji originala, na kateri ponudnik s svojo izjavo jamči, da so podatki v listini resnični in odraz zadnjega stanja â??". Iz tako formulirane zahteve po predložitvi dokazila o izpolnjevanju enega od pogojev za sodelovanje na predmetnem razpisu nikakor ni mogoče sklepati (kot to zatrjuje naročnik), da bi moral biti vlagatelj registriran (tudi) za vsa izvajalska dela (dejavnosti, ki se nanašajo na izvedbo elektrostrojnih instalacij v predorih) oziroma da vlagatelj zaradi domnevno pomanjkljive registracije ni usposobljen za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na domnevno napačne ugotovitve naročnika v zvezi s pomanjkljivostmi vlagateljevih referenc, je potrebno zavrniti kot neutemeljene. Enako kot pri zahtevi v zvezi z registracijo ponudnikov je tudi pri presoji pravilnosti vlagateljeve ponudbe s stališča zahtev pod točkama 5.1 (h) oziroma 5.3 (b) Navodil potrebno v prvi vrsti upoštevati besedilo omenjenih dveh zahtev. V točki 5.1 (h) Navodil je naročnik od ponudnikov zahteval "â?? seznam najvažnejših opravljenih del pri izvedbi elektro-strojnih del za predore, v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov â??", pod točko 5.3 (b) Navodil pa je zahteval predložitev dokazila, s katerim se dokazujejo "â?? uspešne izkušnje kot glavni izvajalec pri vsaj enem javnem naročilu, ki po naravi iz sestavi zajema dela podobna razpisanim v zadnjih treh letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1 h teh navodil ponudnikom;". Iz besedila zadnje cit. zahteve popolnoma jasno izhaja, da se mora dokazilo iz točke 5.3 (b) nanašati na 1.) glavnega izvajalca (t.j. na vlagatelja in ne na njegova dva podizvajalca), 2.) da naročnik zahteva uspešne izkušnje pri izvedbi javnega naročila v obdobju zadnjih treh let ter 3.) da so pri tem za naročnika relevantna le tista javna naročila, katerih predmet so bila dela pri izvedbi elektro-strojnih del za predore (besedilo "â??v skladu z zahtevo po točki 5.1 h teh navodil ponudnikom"). Glede na jasno precizirano zahtevo, ki izhaja iz točke 5.3 (b) Navodil, je potrebno ugotoviti, da referenčne listine, ki so predložene v vlagateljevi ponudbi (Poglavje 10 - kvalifikacije), ne zadostujejo naročnikovim zahtevam oziroma ne dokazujejo izpolnjevanje pogoja, ki ga zahteva naročnik, kajti nobena od predloženih referenčnih izjav vlagatelja se ne nanaša na opravljanje del pri izvedbi elektro-strojnih del za predore. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju se ugotovitev naročnika, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja iz točke 5.1 (h) in dokazila iz točke 5.3 (b) Navodil izkaže kot pravilna in zakonita. Pri tem je povsem irelevantno navajanje vlagatelja, ki dokazuje, da je uspešno sodeloval pri več projektih, kateri so po naravi in sestavi podobni razpisanim delom (projekti v ruski avtomobilski industriji), saj pri ugotavljanju izpolnjevanja spornega pogoja iz točke 5.1 (h) in dokazila iz točke 5.3 (b) Navodil ne gre (kot si zmotno predstavlja vlagatelj) za vprašanje primerljivosti referenčnih poslov, temveč za vprašanje njihove identitete (opravljanje del pri izvedbi elektro-strojnih del za predore), ta pa v obravnavanem primeru nedvomno ni podana.

Kar zadeva vlagateljevo opozarjanje na dejstvo, da bi pogoj iz točke 5.1 (h) Navodil (ob dejstvu, da so se elektro-strojna dela na predorih v Sloveniji v zadnjih treh letih izvajala le v nekaj primerih) utegnil predstavljati diskriminatorno zahtevo, ki avtomatsko preprečuje udeležbo na javnem razpisu vsem novim ponudnikom, Državna revizijska komisija opozarja, da navedenega očitka ni (več) mogla presojati, saj ji to preprečuje določilo 5. odstavka 12. člena ZRPJN. ZRPJN v 5. odstavku 12. člena določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Pravilo uveljavlja načelo hitrosti ter zavezuje ponudnike, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika, obenem pa jih pri možnosti vlaganja zahtevkov za revizijo v veliki meri omejuje. V obravnavanem primeru je bila vlagatelju vsebina zahteve iz točke 5.1 (h) Navodil znana že od dne, ko je od naročnika prejel izvod razpisne dokumentacije, vendar jo v teku postopka oddaje javnega naročila ni problematiziral, temveč je vprašanje njene morebitne diskriminatornosti sprožil šele v zahtevku za revizijo, z dne 11.7.2003, torej nesporno šele potem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (Obvestilo o oddaji naročila, štev. 402-26/03-RPP-LM/102, z dne 3.7.2003). Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da je očitek vlagatelja, ki zadeva samo vsebino zahteve iz točke 5.1 (h) Navodil v smislu določil ZRPJN formalno prepozen ter da zato o njem ni več mogoče meritorno razsojati.

V zvezi z očitki vlagatelja, ki se nanašajo na neizpolnjevanje pogoja iz točke 5.1 (q) Navodil (zahteva po predložitvi Pisma o nameri), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pod cit. točko Navodil od ponudnikov zahteval, da "â?? morajo v okviru svoje Ponudbe predložiti Pismo o nameri (formular je v prilogi te točke - Poglavje 10), kjer so predvideni njihovi viri za nabavo vseh glavnih količin potrebnih materialov in naprav za realizacijo razpisanih Del, vključno z navedbo transportnih poti. Viri materialov morajo biti znani in zagotovljeni atesti o ustreznosti materiala". Pregled ponudbene dokumentacije vlagatelja pokaže, da je le-ta naročniku predložil dve pismi o nameri (izpolnjena obrazca 5.1 (q) - Priloga 1), ki sta naslovljeni na podjetje â??.., to je na podjetje, ki v ponudbi vlagatelja nastopa kot eden od njegovih dveh podizvajalcev. Obe pismi o nameri sta bili izdani na kopiji obrazca 5.1 (q) - Priloga 1 iz razpisne dokumentacije, nanašata pa se na dobavo "instalacijskega materiala" za "izvedbo elektroinstalacijiskih del" s strani dobaviteljev â??.., ki predvideva navedbo transportne razdalje od vira materiala do gradbišča, ki na obeh obrazcih ni izpolnjena. Vlagatelj je v okviru svoje ponudbe predložil tudi podpisan in žigosan original obrazca 5.1 (q) - Priloga 1 (kot sestavni del Poglavja 10 originalne razpisne dokumentacije), ki pa je ostal v celoti neizpolnjen. Ob takšnem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da vlagatelj obrazec 5.1 (q) - Priloga 1 ni izpolnil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije iz točke 5.1 (q) Navodil.

Kar zadeva s strani naročnika očitane pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe v zvezi z zahtevo po predložitvi prospektnih materialov za opremo (zahteva iz Dodatka štev. 1 k razpisni dokumentaciji, maj 2003), dejansko stanje med strankama ni sporno. Obe stranki sta si namreč popolnoma soglasni o tem, katerih od v Dodatku 1 k razpisni dokumentaciji eksplicitno navedenih prospektnih materialov vlagatelj ni predložil v svoji ponudbi, pri čemer vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi pojasnjuje razloge za to, da kljub takojšnjemu posredovanju zahtevka svojim dobaviteljem (predvsem tujim) ni mogel prejeti nekaterih katalogov za opremo pravočasno. V zvezi s slednjim Državna revizijska komisija ugotavlja, da nobenega od razlogov, ki jih navaja vlagatelj, ni mogoče pripisati nezakonitemu ravnanju naročnika. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi dodaja, da bi na poziv naročnika v postopku ocenjevanja ponudbe po dopolnitvi katalogov opreme, le-te lahko dostavil skladno z točko 28. Navodil.

ZJN-1 v 18. točki 1. odstavka 3. člena (Definicije pojmov) določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je bilo tekom postopka nedvoumno ugotovljeno, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahtev naročnika (pogojev) iz točke 5.1 (h) oziroma 5.3 (b) ter točke 5.1 (q) Navodil kot tudi ne zahteve po predložitvi prospektnih materilov za opremo iz Dodatka 1 k razpisni dokumentaciji (maj 2003). Ugotovljene nepravilnosti v vlagateljevi ponudbi niso (kot si zmotno predstavlja vlagatelj) takšne narave, da bi jih bilo mogoče odpraviti s pomočjo postopka, predvidenega v 28. točki Navodil (Pojasnjevanje ponudb) oziroma 1. odstavku 54. člena ZJN-1 (Dodatna pojasnila in dopustni popravki), saj pri ugotovljenih pomanjkljivostih ne gre le za odpravljanje nejasnosti v obstoječi ponudbeni vsebini oziroma za njeno pojasnjevanje, temveč bi bilo ugotovljene napake mogoče odpraviti le z dopolnitvijo vsebine vlagateljeve ponudbe, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno, kar pa je v skladu z določbo 1. odstavka 54. člena ZJN-1 izrecno prepovedano.

Ob vsem spredaj opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. Kot rečeno, ZJN-1 izrecno določa, da je "pravilna" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (18. točka 1. odstavka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti (2. odstavek 76. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru vlagateljeva ponudba ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila, ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila njegova ponudba pravilna, ni utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da je odločitev naročnika o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne utemeljena, vlagateljev zahtevek za revizijo pa neutemeljen, je skladno z 2. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Zaradi ugotovitve, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogojev iz točke 5.1 (h) oziroma 5.3 (b), točke 5.1 (q) Navodil ter zahteve iz Dodatka 1 k razpisni dokumentaciji, so ostale vlagateljeve navedbe brezpredmetne, saj ne morejo vplivati na izrek odločitve Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), ki je eno izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženem zahtevku za revizijo ostalih navedb ni vsebinsko presojala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??..

Natisni stran