EN

018-189/03-2

Številka: 018-189/03-22-1395
Datum sprejema: 16. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo obrazcev za potrebe zavoda ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili â??.. in â??.., ki ju zastopa â??.. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??.

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 01.07.2003 izdal sklep, št. 12/2003-JN, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dobavo obrazcev za potrebe zavoda.
Naročnik je dne â?? v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo in med drugim določil, da morajo ponudniki predložiti ponudbe do dne 08.08.2003 do 10.00 ure ter da bo javno odpiranje ponudb dne 11.08.2003 ob 11.00 uri.

Vlagatelj je dne 07.08.2003, torej še pred rokom za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva ustavitev vseh aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. â??., z dne .... Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo navaja, da sta podjetje â?? in â??. na podlagi naročnikovega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. â??, vložila ponudbi za izdelavo obrazcev za potrebe zavoda (II. sklop). Obema kandidatoma je bila namreč v prvi fazi tega postopka priznana usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila za obdobje treh let. Kot izbrana kandidata v prvi fazi postopka sta bila nato oba povabljena k oddaji ponudbe za II. sklop javnega naročila, kjer je bil kot najugodnejši ponudnik izbran â??. Naročnik in izbrani ponudnik sta sklenila izvajalsko pogodbo za obdobje treh let, pri čemer bi se naj ob izteku pogodbenega roka, skladno z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) ponovila druga faza postopka. Naročnik bi moral po izteku veljavne pogodbe (maj 2003) oba kandidata ponovno povabiti k oddaji ponudb. Namesto ponovitve druge faze postopka pa je naročnik brez upravičenih razlogov in brez seznanitve obeh ponudnikov, ki jima je bila priznana usposobljenost, objavil nov javni razpis. Glede na dejstvo, da med izpolnjevanjem pogodbe, zoper ponudnika â??., naročnik ni podal nobenih pripomb, je naročnikovo početje toliko bolj nerazumljivo. Naročnik s svojim ravnanjem krši določila ZJN-1 in hkrati povzroča udeležencem neupravičene stroške. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik, kljub že sklenjenim izvajalskim pogodbam, mimo predpisov o javnem naročanju iskal nove izvajalce ter od zainteresiranih izvajalcev kar po telefonu poizvedoval za cene njihovih ponudb.

Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki jih je imel zaradi vložitve zahtevka za revizijo, in sicer takse v višini 100.000,00 SIT, stroškov konference s stranko v višini 50 točk po veljavni odv.tar. ter stroškov sestave zahtevka za revizijo v višini 825 točk.

Naročnik je z dopisom, št. 12/2003-JN-7021, z dne 11.08.2003, v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zahteval dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačani taksi.

Vlagatelj je dne 14.08.2003 dopolnil zahtevek za revizijo in naročniku posredoval potrdilo o plačani taksi v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 12/2003-JN-6000, z dne 25.08.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je v letu 2001 izvedel postopek oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo pisarniškega materiala, katerega II. sklop je bila dobava obrazcev za potrebe zavoda. Že konec leta 2002 je bilo ugotovljeno, da izvedeni omejeni postopek ne zajema vseh potrebnih obrazcev in drugih tiskovin, ki so potrebni za naročnikovo nemoteno poslovanje ter da glede na vse večjo ponudbo na področju tiskarskih storitev, samo dva ponudnika s priznano usposobljenostjo in sposobnostjo za izvedbo javnega naročila ne zagotavljata izpolnjevanja temeljnih načel javnega naročanja, in sicer načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev ter načela zagotavljanja konkurence med ponudniki. Z nadaljevanjem omejenega postopka bi naročnik omejeval konkurenco med ponudniki, saj bi v postopku sodelovala le dva ponudnika, kar bi verjetno imelo za posledico, da bi naročnik po višji ceni nabavljal potrebne obrazce in druge tiskovine. Naročnik dodaja, da ZJN-1 ne prepoveduje opustitve že izvedenega postopka, zato se je ta na podlagi navedenih razlogov odločil, da omejeni postopek opusti. Naročnik še dodaja, da je s to odločitvijo seznanil oba ponudnika s priznano sposobnostjo in usposobljenostjo za izvedbo naročila kakor tudi njuno pooblaščenko, in sicer:
- ponudnika â??.. z dopisom, št. 6000-NMV/02-1, z dne 28.11.2002,
- ponudnika â??â?? z dopisom, št. 6000-NMV/02-1, z dne 27.11.2002 ter
- odvetnico â??., â??., z dopisom, št. 6000-NMV/02-1, z dne 28.11.2002.
Naročnik dodaja, da zoper navedeno odločitev ni prejel nikakršnega ugovora.

Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema njegove odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo sicer bo štel, da zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 26.08.2003, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 01.09.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-189/03-22-1289, z dne 03.09.2003, zaradi preveritve utemeljenosti navedb v zahtevku za revizijo ter sklepu o njegovi zavrnitvi, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN naročnika pozvala, da dodatno pojasni:
- spremembo obrazcev in drugih tiskovin, ki so zahtevani v predmetnem javnem naročilu v primerjavi z obrazci in tiskovinami, ki so bili predmet predhodno izvedenega omejenega postopka in
- primerjavo cen - tržna analiza za obrazce in druge tiskovine iz predmetnega javnega naročila glede na ceno v pogodbi, sklenjeni na podlagi predhodno izvedenega omejenega postopka.

Naročnik je z dopisom, št. 12/2003-JN, z dne 08.09.2003, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevana dodatna pojasnila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da naročnik ne bi smel pričeti z novim odprtim postopkom oddaje javnega naročila, ampak bi moral po izteku pogodbe med naročnikom in vlagateljem (â??â??) ponovno izvesti drugo fazo omejenega postopka (pogodba je bila sklenjena 17.04.2002 za obdobje enega leta) in naročilo oddati enemu izmed ponudnikov, ki jima je bila priznana usposobljenost in sposobnost za izvedbo naročila za obdobje treh let. Državna revizijska komisija je zato v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti navedb vlagatelja morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik s svojim ravnanjem, ko je pričel z novim odprtim postopkom oddaje javnega naročila, ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1. Pri tem Državna revizijska komisija najprej povzema naročnikova dodatna pojasnila, ki jih je ta posredoval z dopisom, z dne 08.09.2003. Naročnik navaja, da je javno naročilo, ki ga je vodil po omejenem postopku (št. 4/2001) vsebovalo 86 obrazcev. Ker izvedeni omejeni postopek ni zajemal vseh potrebnih obrazcev in drugih tiskovin, ki jih naročnik potrebuje za nemoteno poslovanje, se je ta odločil, da omejeni postopek opusti in izvede nov odprti postopek. Javni razpis za potrošni pisarniški material, obrazce in potrošni material za tiskalnike in magnetne enote, ki ga je naročnik vodil pod opravilno št. 1/2003-JN in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13, z dne 07.02.2003, je v prilogi št. F/3 za III. sklop vseboval 192 obrazcev, od katerih je bilo 58 obrazcev enakih kot pri javnem naročilu, št. 4/2001, oziroma omejenem postopku, 18 obrazcev je omejeni postopek že zajemal, v novem postopku so zaradi sprememb predpisov le vsebinsko spremenjeni, 117 obrazcev pa je novih. Po razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila pod opravilno št. 1/2003-JN s strani Državne revizijske komisije, se je naročnik odločil III. sklop naročila ponoviti kot samostojno javno naročilo (št. 12/2003-JN). Seznam obrazcev s količinami (priloga F) zajema 203 obrazce in druge tiskovine, izmed katerih je le 56 obrazcev enakih kot v omejenem postopku, 18 obrazcev je omejeni postopek že zajemal, v tem postopku pa je spremenjena njihova vsebina zaradi sprememb predpisov, 129 obrazcev pa je popolnoma novih. Iz vsega navedenega je razvidno, da se je predmet naročila dejansko spremenil, kar po mnenju naročnika opravičuje opustitev izvedenega omejenega postopka.
Glede tržne analize cen obrazcev in drugih tiskovin pa naročnik navaja, da je po izvedbi omejenega postopka pri izbranem ponudniku (â??â??), naročal tudi obrazce, ki niso bili predmet naročila po omejenem postopku. Eden teh je bil tudi blok obrazec 612, za katerega je naročnik konec leta 2002 izvedel zbiranje ponudb in ugotovil, da je dejanska cena obrazca približno za pet krat nižja od cene, ki jo je naročnik za ta obrazec plačeval takratnemu izbranemu ponudniku. Cena enega bloka obrazcev 612 je pri izbranemu ponudniku na podlagi omejenega postopka znašala 511,00 SIT, ponudbena cena â??.., pa je v novembru 2002 znašala le 98,70 SIT. Naročnik dodaja, da če bi še naprej nabavljal obrazce le pri dveh ponudnikih, ki imata status kandidata, bi blago nedvomno nabavljal po višjih cenah kot so tržne, kar potrjuje opravljeno preverjanje cen posameznih obrazcev. Cene v predračunu izbranega ponudnika po omejenem postopku, so v vseh primerih preverjanja cene ne glede na višino naklade, višje od cen na trgu za identično blago. Naročnik na podlagi navedenega zaključuje, da izbrani ponudnik v omejenem postopku ni več najugodnejši, kar tudi opravičuje opustitev omejenega postopka. Naročnik je za vse svoje navedbe priložil dokazila.

Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ter na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da trditev vlagatelja, da je v predmetnem javnem naročilu objavljen razpis obrazcev, za katere je bil vlagatelj izbran že leta 2001, nepravilna. Glede na dejstvo, da v tem (odprtem) postopku naročnik oddaja naročilo za 203 obrazce in druge tiskovine (seznam obrazcev s količinami v prilogi F razpisne dokumentacije), izmed katerih je 129 obrazcev popolnoma novih, saj je naročnik v prejšnjem omejenem postopku naročal le 86 obrazcev, je predmet javnega naročila bistveno razširjen in spremenjen. Predmetno javno naročilo torej ni identično javnemu naročilu, ki ga je naročnik izvedel v prejšnjem omejenem postopku leta 2001, zato bi v konkretnem primeru omejitev ponudnikov na dva kandidata (iz omejenega postopka) pomenila omejevanje konkurence med ponudniki. Naročnik zaradi naročila dodatnih ter vsebinsko drugačnih obrazcev in drugih tiskovin, ki v omejenem postopku niso bili zajeti v okviru predmeta javnega naročila, ni bil dolžan oziroma, če za to niso izpolnjeni zakonski pogoji, hkrati tudi ni smel postopka omejiti le na dva ponudnika - kandidata. V konkretnem primeru bi pomenila oddaja javnega naročila v omejenem postopku za obrazce in druge tiskovine, ki niso bili predmet prejšnjega omejenega postopka, kot tudi za obrazce, ki jih je naročnik že naročal v prejšnjem omejenem postopku, neupravičeno omejitev konkurence na dva ponudnika. Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, ki je opredeljeno v 5. členu ZJN-1 namreč določa, da "naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka...".

Državna revizijska komisija na podlagi dokazil, ki jih je z dodatnimi pojasnili predložil naročnik, ugotavlja, da je naročnikova odločitev za izvedbo novega odprtega postopka tudi v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, ki je opredeljeno v 4. členu ZJN-1. Navedeni člen ZJN-1 namreč določa: "Naročnik mora z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede na namen javnega naročila in na predmet javnega naročila.". Iz dokazov (tržna analiza cen različnih obrazcev in tiskovin), ki jih je naročnik predložil v revizijskem postopku, namreč izhaja, da je cena posameznih obrazcev, ki jih je naročnik analiziral (obr. 612, obr. št. 1, obr. ZPIZ 2107, obr. ZPIZ 2110, obr. ZPIZ 321, obr. ZPIZ SI/A 201, obr. ZPIZ SI-D 202, obr. ZPIZ SI-D 204, obr. ZPIZ SI-D 206), na trgu pomembno nižja od cene, ki jo je zaračunaval izbrani ponudnik v prejšnjem omejenem postopku. Tako je na primer cena enega bloka obrazcev 612 pri izbranem ponudniku na podlagi omejenega postopka znašala 511,00 SIT, cena pri podjetju â??. pa je v novembru 2002 znašala le 98,70 SIT, nadalje je na primer cena enega obrazca z oznako obr. ZPIZ 2110 pri izbranemu ponudniku na podlagi omejenega postopka znašala 12,60 SIT, cena pri podjetju â??.. pa znaša 5,10 SIT, cena enega obrazca z oznako ZPIZ SI-D 202 je bila pri izbranem ponudniku 40,20 SIT, pri podjetju â??.. pa 12,75, SIT. Navedena ugotovitev dodatno utemeljuje pravilnost naročnikove odločitve o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila za dobavo obrazcev in drugih tiskovin za potrebe zavoda, hkrati pa odprti postopek že sam po sebi v največji meri zagotavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, tako tudi načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1 izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroškov konference s stranko v višini 50 točk ter stroškov sestave zahtevka za revizijo v višini 825 točk. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, vlagatelj v skladu z 22. členom ZRPJN ni upravičen do povračila stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran