EN

018-189/03-1

Številka: 018-189/03-22-1386
Datum sprejema: 15. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo obrazcev za potrebe zavoda ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??..(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??.

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 01.07.2003 izdal sklep, št. 12/2003-JN, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dobavo obrazcev za potrebe zavoda.
Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo in med drugim določil, da morajo ponudniki predložiti ponudbe do dne 08.08.2003 do 10.00 ure ter da bo javno odpiranje ponudb dne 11.08.2003 ob 11.00 uri.

Vlagatelj je dne 07.08.2003 dvignil razpisno dokumentacijo. Vlagatelj je istega dne, torej še pred rokom za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva ponovitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo navaja, da je naročnik v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??. objavil vsebino javnega naročila, ki se pod točko 3 glasi: "Vrsta in količina blaga: obrazci za potrebe zavoda." Naročnik je z omenjeno vsebino objave zavedel potencialne ponudnike, saj je na podlagi 66. člena in prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) objavil javni razpis za oddajo blaga. Vlagatelj meni, da netipski obrazci, ki so tudi sestavni del predmetnega javnega naročila, niso (še) blago, saj je potrebno oblikovanje in tiskanje teh tiskovin, kar pa sodi med storitve. Naročnik bi torej moral javni razpis objaviti kot oddajo storitev in ne kot oddajo blaga. V objavi v Uradnem listu RS je naročnik pod točko 3, kot blago navedel obrazce za potrebe zavoda, medtem ko je v sami razpisni dokumentaciji (povabilo k oddaji ponudbe) navedel, da oddaja javno naročilo za dobavo obrazcev in drugih tiskovin za potrebe zavoda. Vlagatelj dodaja, da je naročnik s tem omejil možnost sodelovanja pri oddaji javnega naročila, saj je z objavo napačne vsebine javnega naročila zavedel potencialne ponudnike. Dejansko so vsa javna naročila, ki so povezana s tiskom netipskih obrazcev, objavljena kot naročila storitev in ne kot naročila blaga (pisarniški material, tipski obrazci in drugo). Vlagatelj meni, da bi bila objava korektna v smislu tipskih obrazcev, kar pa naročnikovi obrazci niso. Prav tako v objavi javnega razpisa ni korektno navedena celotna vsebina naročila, torej dobava obrazcev in drugih tiskovin, kar je za zainteresirane ponudnike (tiskarne) zelo pomembno. Prav tako je v "glavi" posameznih strani razpisne dokumentacije napis "ZPIZ Slovenije - razpisna dokumentacija za pisarniški material", v prilogi F razpisne dokumentacije "seznam obrazcev, ki jih bo naročnik okvirno potreboval v obdobju enega leta", pa so navedeni pod št. 189 "dovolilnica", pod št. 190 "mapa (z logotipom ZPIZ - priloženo kot vzorec)", pod št. 193 "obr. referentska knjiga", pod št. 194 "mesečni statistični pregled", pod št. 195 "skupščinske mape (z logotipom)", pod št. 196 "poslovno letno poročilo", pod št. 197 "informativne zloženke", pod št. 198 "predstavitev zavoda" in še drugi obrazci. Naročnik je s tem omejil zainteresirane ponudnike, ki pri pregledu objav v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod objavami razpisov za oddajo storitev, niso našli omenjene objave. Vlagatelj dodaja, da je zaradi navedenih razlogov in naključne informacije, ki mu je bila posredovana kot morebitnemu podizvajalcu, razpisno dokumentacijo dvignil v času, ki ga je za to predvidel naročnik (en dan pred rokom za oddajo ponudb), žal pa ni uspel pridobiti vseh potrebnih dokumentov za pripravo ponudbe. Vlagatelj zaključuje, da če bi bila objava javnega razpisa vsebinsko natančna, bi kot zainteresirani ponudnik v konkretnem postopku oddaje javnega naročila lahko oddal popolno ponudbeno dokumentacijo.

Naročnik je z dopisom, št. 12/2003-JN-7021, z dne 11.08.2003, v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zahteval dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačani taksi.

Vlagatelj je dne 11.08.2003 naročniku posredoval potrdilo o plačani taksi v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 12/2003-JN-6000, z dne 25.08.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je v Uradnem listu RS dejansko objavil javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku in ne kot oddajo naročila storitev po odprtem postopku. Naročnik nadaljuje, da se je za takšno objavo odločil, ker je pri pripravi razpisa ocenil, da predmet naročila kot končni izdelek (obrazci in druge tiskovine za potrebe zavoda) predstavlja blago in ne storitev. Samo dejstvo, da je bil javni razpis objavljen pod ZJN 12.B in ne ZJN 12.S, po mnenju naročnika, potencialnih ponudnikov ni zavedlo niti omejilo, saj je razpisno dokumentacijo do dne 30.07.2003 prevzelo 17 potencialnih ponudnikov, ki se vsi ukvarjajo s tiskarskimi storitvami.
Glede očitka, da predmet javnega naročila niso le obrazci za potrebe zavoda, kot je to navedeno v objavi javnega razpisa, saj so v razpisni dokumentaciji v prilogi F navedene še druge tiskovine, naročnik pojasnjuje, da se je pri določitvi predmeta javnega naročila za objavo v Uradnem listu RS odločil objaviti naziv, ki predstavlja glavnino javnega naročila. Naročnik zaključuje, da z navedbo vrste naročila "blago" in ne "storitve", kakor tudi s svojo odločitvijo, da v objavi kot predmet javnega naročila navede le "obrazci za potrebe zavoda", ni kršil določil ZJN-1.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema njegove odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo sicer bo štel, da zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 29.08.2003, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 01.09.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v Uradnem listu RS, št. â??. z dne â??., pod številko objave Ob-â??, pod točko 3. objavil naslednje besedilo: "vrsta in količina blaga: obrazci za potrebe zavoda.". Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da mu je naročnik s takšno objavo omejil možnost sodelovanja pri oddaji javnega naročila, saj naj bi z objavo napačne vsebine javnega naročila zavedel potencialne ponudnike. Naročnik je namreč v objavi v Uradnem listu RS pod točko 3. navedel, da je predmet javnega naročila "blago" in sicer "obrazci za potrebe zavoda", medtem ko je v sami razpisni dokumentaciji navedel, da oddaja javno naročilo za dobavo "obrazcev in drugih tiskovin za potrebe zavoda". Državna revizijska komisija je zato v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti navedb vlagatelja morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik s svojim ravnanjem pri objavi predmetnega javnega naročila zavajal potencialne ponudnike oziroma ali je ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1. V drugem odstavku 68. člena ZJN-1 je namreč določeno: "Javni razpis mora vsebovati podatke o naročniku, predmetu naročila, pogoje za sodelovanje, merila, čas in kraj dviga razpisne dokumentacije, čas in kraj oddaje ponudb, okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe in navedbo kontaktne osebe, ki nudi dodatne informacije.". Torej mora objava v Uradnem listu RS med drugim vsebovati tudi navedbo predmeta javnega naročila, kar pa je v konkretnem primeru bilo izpolnjeno, zato naročnikova objava predmetnega javnega naročila v Uradnem listu RS izpolnjuje formalne zahteve iz navedenega člena ZJN-1. Iz naročnikove razpisne dokumentacije (priloga F) je nadalje razvidno, da naročnik naroča kar 203 različne artikle, od tega pa se jih samo 12 nanaša na "druge tiskovine", medtem ko se vsi ostali nanašajo na "obrazce". Ob tem Državna revizijska komisija še dodaja, da je namen objave javnega naročila v Uradnem listu RS v tem, da se potencialni ponudniki seznanijo s predmetom javnega naročila, pogoji za sodelovanje, merili za izbor najugodnejšega ponudnika in podobno, torej z osnovnimi podatki o postopku oddaje javnega naročila. Podrobnejše informacije o javnem naročilu pa lahko ponudniki pridobijo pri samem naročniku že pred prevzemom same razpisne dokumentacije, kot je v konkretnem primeru tudi bilo navedeno v objavi javnega razpisa (tretji odstavek točke 7.a) in pa seveda iz same razpisne dokumentacije, kjer je med drugim podana natančna vsebinska in količinska specifikacija predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija ob tem opozarja vlagatelja tudi na drugi odstavek 24. člen ZJN-1, ki določa: "Ponudniki morajo zahtevati od naročnika razpisno dokumentacijo čim prej po objavi razpisaâ??". Državna revizijska komisija nenazadnje dodaja, da kot izhaja iz predloženih potrdil o izročitvi razpisne dokumentacije, je poleg vlagatelja, kar 17 potencialnih ponudnikov, ki se ukvarjajo s tiskarskimi storitvami v predvidenem roku prevzelo razpisno dokumentacijo. Glede na vse navedeno, se ni mogoče strinjati z vlagateljem, da je naročnik v konkretnem primeru objavil takšno vsebino javnega razpisa, ki bi zavajala potencialne ponudnike za predmetno javno naročilo.
Državna revizijska komisija nadaljuje, da je v "glavi" razpisne dokumentacije res naveden tekst "ZPIZ Slovenije - razpisna dokumentacija za pisarniški material", vendar kot že navedeno, je iz vsebine razpisne dokumentacije mogoče nedvoumno razbrati predmet javnega naročila oziroma kaj naročnik naročuje, saj so v prilogi F natančno specificirani artikli, ki jih je potrebno ponuditi ter njihove ocenjene količine za eno leto. Prav tako so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vzorci posameznih obrazcev in drugih tiskovin, zato ni mogoče slediti vlagateljevi navedbi, da bi zapis v "glavi" posameznih strani razpisne dokumentacije v konkretnem primeru lahko bil zavajajoč.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pa ob tem dodaja, da glede na dejstvo, da je bil zahtevek za revizijo vložen pred rokom za oddajo ponudb, tekom revizijskega postopka pa je ta rok potekel, mora naročnik pri določitvi novega roka za oddajo ponudb ravnati v skladu s pretim odstavkom 25. člena ZJN-1, ki določa: "O podaljšanju roka mora naročnik pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis." Vlagatelj bo lahko v podaljšanem roku za oddajo ponudb predložil svojo ponudbo, zato mu kot potencialnemu ponudniku iz te pravice ne bo povzročena škoda.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran