EN

018-175/03

Številka: 018-175/03-22-1240
Datum sprejema: 26. 8. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 17. člena v povezavi s 23. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za ureditev površinske odvodnje zalednih voda â??. in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

Sklep naročnika o ustavitvi revizijskega postopka, št. I/38-1011, z dne 14.08.2003, je pravnomočen.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za ureditev odvodnje površinskih voda na vplivnem območju â??... Z obvestilom, št. IV/03-BL/ZK-872, z dne 09.07.2003, je naročnik vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.07.2003, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik ga je z dopisom, št. IV/03-BA/ZK-922, z dne 21. 07.2003, obvestil, da mu je obrazloženo obvestilo že posredoval ter da vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ni mogoč.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.07.2003, v katerem navaja, da se za vrednost, ki jo je za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudil izbrani ponudnik, le-tega ne da izvesti. Poleg tega navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil revizijsko poročilo, ki po vlagateljevem mnenju ni ustrezno, saj le-ta v svojih poslovnih knjigah izkazuje neplačane obveznosti.
Vlagatelj zaradi navedenega predlaga, da se izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev izloči iz nadaljnjega postopka ter zavrne njegovo ponudbo zaradi neobičajno nizke cene.

Dne 04.08.2003 je naročnik sprejel sklep, št. I/34-996, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne utemeljuje svoje zahteve, strokovna komisija naročnika pa je po skrbnem pregledu cen izbranega ponudnika ugotovila, da so cene primerne in je le-ta sposoben navedeno delo opraviti v zahtevani kvaliteti in v celotnem obsegu ponujenih del. V zvezi z navedbo, da revizijsko poročilo izbranega ponudnika ne ustreza pa naročnik navaja, da je le-to izdano s strani revizijske družbe â??â?? in je v celoti popolno, originalno in pravilno podpisano s strani pooblaščene revizorke.
Naročnik je vlagatelj pozval, da mu v roku treh dni od prejema tega sklepa sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 14.08.2003, sprejel sklep, št. I/38-1011, s katerim je postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih del: Ureditev površinske odvodnje zalednih voda â??., zaključenega z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. IV/03-BL/ZK-872, z dne 09.07.2003, ustavil. V obrazložitvi tega sklepa je naročnik navedel, da bi moral vlagatelj v skladu s pravnim poukom v treh dneh od prejema sklepa pisno sporočiti naročniku ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Naročnik je navedel, da tega vlagatelj v zahtevanem roku ni storil, zaradi česar je štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen.
Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku obvestil, da je zoper ta sklep v treh dneh od prejema tega sklepa dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 18.08.2003, obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 19.08.2003, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikov sklep, št. I/38-1001, z dne 14.08.2003, s katerim je ustavil revizijski postopek, vlagatelj prejel dne 18.08.2003, kar je razvidno iz v dokumentaciji priložene povratnice.

V skladu z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ki med drugim določa: "â??Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.", bi moral vlagatelj zoper omenjeni sklep v treh dneh vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Glede na navedeno bi torej moral vlagatelj pritožbo na Državno revizijsko komisijo vložiti najkasneje dne 21.08.2003. Državna revizijska komisija ugotavlja, da do dne izdaje tega sklepa omenjene pritožbe ni prejela, zato gre ugotoviti, da je postal naročnikov sklep, št. I/38-1001, z dne 14.08.2003, s katerim je ustavil revizijski postopek, pravnomočen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne .

Natisni stran