EN

018-173/03

Številka: 018-173/03-23-1225
Datum sprejema: 22. 8. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo računalniške opreme in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??..

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je objavil javni razpis za oddajo naročila po omejenem postopku za dobavo računalniške opreme v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Ob-â??.. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila - priznanju usposobljenosti, z dne 14.06.2002, podelil usposobljenost ter status kandidata za obdobje treh let sedmim ponudnikom. Naročnik je dne 03.06.2003 sprejel sklep, št. 46/03, o začetku postopka oddaje javnega naročila "II faza omejenega postopka". Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 48/03, z dne 23.06.2003, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 26.06.2003 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila po omejenem postopku - II. faza, št. 46/03, s katerim je kot najugodnejšega kandidata izbral podjetje â??. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.07.2003, od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila. Kot prilogo temu dopisu je vlagatelj naročniku posredoval izjavo podjetja â??.., da paket Win XP PRO DSP SLO vsebuje angleško verzijo WINDOWS in dodaten CD z language packom, ki si ga stranka lahko naloži po lastni presoji ter izjavo podjetja â??., da monitor iz konfiguracije 2 ustreza vsem zahtevam naročnika. Naročnik je kot prilogo dopisu, št. OJN-437/03, z dne 17.07.2003, vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.07.2003, v katerem navaja, da je naročnik kršil tretjo točko (pravilno: odstavek) 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), v katerem je določeno, da je v 2. fazi izbire edino merilo najnižja cena. Vlagatelj predlaga, da se deleža točk, ki jih je naročnik namenil tehnološki ustreznosti ponudbe, ne upošteva in se kot najugodnejšega dobavitelja določi vlagatelja, katerega ponudba je bila sprejeta kot pravilna.
Vlagatelj naročniku očita, da mu je v merilu tehnološka ustreznost računalniške opreme le-ta nekorektno dodelil 0 točk. Vlagatelj povzema naročnikove ugotovitve, da je ponudil Win XP Profesional DSP SLO, kar ni v skladu z naročnikovimi zahtevami, saj je naročnik zahteval angleško različico. Vlagatelj dodaja, da je naročnik sam pravilno ugotovil, da je SLO različica sestavljena iz angleške DSP različice in dodatnega slovenskega jezikovnega paketa. Naročnik si lahko na računalnik naloži angleško različico in sprejme angleško licenco, slovenskega paketa pa mu ni nujno nalagati. Licenčna pravila so tako v celoti izpolnjena. Vlagatelj navaja, da je na podlagi 14. točke Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe ponudil enake ali boljše elemente in karakteristike, kot jih je naročnik podal v Seznamu računalniške opreme. Namesto zahtevane angleške različice je vlagatelj ponudil slovensko, ki sestoji iz angleške različice, ki v celoti ustreza zahtevi naročnika in še dodatno iz slovenskega jezikovnega paketa, ki pa ga naročnik lahko naloži po lastni presoji. Vlagatelj navaja, da je po zagotovilih podjetja â??.., ki v Sloveniji zastopa korporacijo Microsoft, ponudil tehnično in tehnološko pravilno ponudbo v smislu jezikovne različice in tudi s pravnega stališča v smislu pravilnega licenciranja za angleško različico.
Vlagatelj dalje ugotavlja, da je ponudil 17" LCD zaslone Neovo, ki v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika. Iz tehnične dokumentacije, ki jo je priložil ponudbi in je bila izpisana z internetne strani podjetja â??., so bile razvidne vse zahtevane tehnične karakteristike, razen frekvenčnega območja, katero pa je tudi ustrezalo zahtevam naročnika, kot mu je bilo nato obrazloženo.
Vlagatelj je mnenja, da njegova ponudba ustreza tehničnim zahtevam naročnika in naj jo naročnik sprejme kot tehnološko ustrezno.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.08.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da so kršitve določbe tretjega odstavka 19. člena ZJN-1, ki naj bi jih naročnik storil in na katere se vlagatelj sklicuje, prepozne in bi jih bilo potrebno v skladu z 12. členom ZRPJN kot takšne v celoti zavreči. ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da morajo ponudniki oz. kandidati budno spremljati celoten postopek oddaje javnega naročila in se takoj in nemudoma oz. pravočasno odzivati na morebitne kršitve naročnika. Po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila, ponudniki ne morejo več vlagati zahteve za revizijo glede dejstev oz. kršitev, za katere so vedeli oz. bi morali vedeti pred samim prejemom obvestila o oddaji javnega naročila.
Glede navedb vlagatelja, da je ponudil tehnološko ustrezno opremo v skladu z zahtevami, naročnik ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji navedel specifikacijo računalniške opreme - karakteristike in kandidatom naložil, da morajo natančno specificirati računalniško opremo, ki jo ponujajo. Vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil opreme v skladu z zahtevami naročnika ter za opremo ni navedel karakteristik, ki jih je zahteval naročnik. Naročnik ugotavlja, da Windows XP Pro DSP paket, kupljen v RS, sestoji iz dveh CD-jev. Na prvem CD je operacijski sistem in Service Pack 1. Na drugem CD-ju je Slovenski Language Pack. Operacijski sistem se naloži iz Service Pack 1 iz prvega CD- ja, ki je v celoti v angleščini. Po zaključenem nalaganju prvega CD-ja je na računalniku popoln Windows XP Pro operacijski sistem v angleškem jeziku. Po prvem nalaganju se lahko naloži programska oprema iz drugega CD-ja, ki spremeni jezik operacijskega sistema iz angleščine v slovenščino. Ko je Language Pack naložen na računalnik, se ga lahko z računalnika odstrani samo preko osnovne plošče. V tem primeru ostane na računalniku cca 8 MB podatkov.
Naročnik dalje ugotavlja, da se zraven vsakega MS produkta dobi licenčna pogodba (EULA). V pogodbi so točno opredeljene pravice in način uporabe MS programske opreme, ki jo kupec kupi. Za ULO velja stipulacija, da se uporabnik strinja s pogoji EULA, če uporablja programsko opremo. Stipulacija se vedno potrdi na začetku nalaganja programske opreme na računalnik. Nalaganja se ne da nadaljevati, če se uporabnik ne strinja s pogoji EULA. Uporabnik, ki je kupil Windows Pro DSP Slovenski sistem, lahko uporablja slovenski Language Pack ali originalno angleško različico, vendar pa je pri tem potrebno paziti na člen iz pogodbe z naslovom "Language Version Selection". V navedenem členu je podrobneje opredeljena pravica uporabe različnih jezikovnih različic, ki jih uporabnik dobi v DSP paketu. Iz navedenega izhaja, da če se naloži Language Pack na računalnik, uporabnik s tem dobi pravico uporabe tiste jezikovne različice (v konkretnem primeru slovenske), izgubi pa pravico uporabe originalne jezikovne različice (ta je vedno v angleškem jeziku). Dejstvo je, da v primeru, ko uporabnik naloži SLO Language Pack, ne more več uporabljati angleške različice. Vlagatelj je v specifikaciji ponujene opreme v njegovi ponudbi navedel kot sistem Windows XP Pro.
Naročnik še dodaja, da vlagatelj v ponudbi za Neovo monitorje ni priložil nobenih dokumentov, iz katerih bi izhajalo frekvenčno območje monitorjev, ki jih ponuja. Vlagatelj je svoji ponudbi zapisal zgolj izpis internetne strani, ki pa je zgolj reklamnega značaja.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 13.08.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zapiše, da je kršitev tretjega odstavka 19. člena ZRPJN javil takoj, ko je opazil kršitev s strani naročnika. Vlagatelj dodaja, da glede Windows licenc naročnik brezpredmetno ponavlja, kaj se zgodi, če se preko angleške različica naloži slovenski jezikovni paket, katerega pa ni potrebno nalagati. Glede LCD zaslonov naj bi bilo skupaj ugotovljeno, da zadoščajo naročnikovemu kriteriju.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 14.08.2003, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo. Naročnik vztraja pri svojih odločitvah v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki mu je naročnik podelil usposobljenost ter status kandidata, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Ob presoji vlagateljevega očitka, ki se nanaša na določitev meril v razpisni dokumentaciji, ki naj ne bi bila v skladu s tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta formalno-pravno prepozen. Kadar zainteresirani ponudnik meni, da je naročnik posamezno določilo razpisne dokumentacije oblikoval v nasprotju z določili ZJN-1, lahko v skladu z 9. členom ZRPJN svoj pravni položaj zavaruje z vložitvijo zahtevka za revizijo in v revizijskem postopku (če se njegove trditve izkažejo za utemeljene) doseže odpravo nezakonite določbe razpisne dokumentacije. Ker se zainteresirani ponudnik s samim predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, načinom določitve pogojev za udeležbo in meril za ocenjevanje ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi javnega razpisa, natančneje pa ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oz. domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Peti odstavek 12. člena ZRPJN zato določa, da po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti ponudnik ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. o priznanju sposobnosti. Ta določba zahteva od ponudnikov posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev naročnika, predvsem tistih, ki so storjene že v razpisni dokumentaciji, hkrati pa uveljavlja načeli hitrosti in učinkovitosti, ki sta (poleg ostalih) temeljni načeli javnega naročanja, katerih namen je čim hitrejša rešitev spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila.

Z namenom preveritve utemeljenosti vlagateljeve navedbe, da ponujeni 17" LCD zasloni Neovo v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilih kandidatom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), v 20. točki Merila in način ocenjevanja ponudb, Ad. 2. Tehnološka ustreznost računalniške opreme - max. št. točk 30, določil: "Kandidati, ki bodo ponudili ustrezno konfiguracijo prenosnih računalnikov in računalniških komponent osebnih računalnikov (komponente, ki se uporabljajo za osebne računalnike) prejmejo 30 točk, kandidati, ki ne bodo ponudili ustrezne konfiguracije prejmejo 0 točk.".
Naročnik je v Navodilih v 13. točki Obrazec "Konfiguracija" in priloge še zapisal: "Obrazec konfiguracija mora vsebovati vse karakteristike ponujene računalniške opreme (glede na Seznam računalniške opreme, v enakem zaporedju in številčenju). Za sestavne dele, ki ne bodo opredeljeni glede na Seznam računalniške opreme, bo naročnik domneval, da niso ponujeni in bo ponudbo ovrednotil kot nepravilno. Obvezna priloga je tehnična dokumentacija za vsako vrsto ponujene računalniške opreme, iz katere mora biti možno ugotoviti vse karakteristike računalniške opreme, ki so opredeljene v Seznamu računalniške opreme. Če je ponujena računalniška oprema lastne proizvodnje, za katero je kandidat usposobljen, mora biti podana izjava iz točke 12. "Oprema lastne proizvodnje (sestavljanje komponent različnih proizvajalcev)" teh navodil.".
Kot izhaja iz Seznama računalniške opreme, je tehnična specifikacija Konfiguracije 2: LCD monitor 17": 1280 x 1024 / 75, vel. pike: 0,264 mm, vertikalna frekvenca 56 - 75 kHz, horizontalna frekvenca 24 - 80 kHz.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ugotovila, da le-ta glede Konfiguracije 2: LCD monitor 17", ni priložil ustrezne tehnične dokumentacije, skladno s citiranima točkama Navodil ter Seznamom računalniške opreme, saj iz njegove ponudbe ni razvidna zahtevana vertikalna in horizontalna frekvenca monitorja, zato je naročnik ravnal pravilno, ko je pri merilu tehnološka ustreznost računalniške opreme, njegovo ponudbo ovrednotil z 0 točkami. Ob tem je potrebno dodati, da tudi vlagatelj sam v zahtevku za revizijo priznava, da iz njegove tehnične dokumentacije frekvenčno območje ponujenega 17" LCD zaslona ni razvidno. Skladno z namenom zagotovitve načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1), je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je iz le-te razvidna horizontalna in vertikalna frekvenca ponujenih monitorjev.

Ne glede na to, da vsebina zahtevka za revizijo ni vezana na navedeno, gre opozoriti, da ZJN-1 v prvem odstavku 54. člena izrecno določa, da sme naročnik zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, vendar pa ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Ravno tako ZJN-1 v 55. členu prepoveduje ponudniku, da bi po poteku roka za predložitev ponudbe umaknil ali spremenil svojo ponudbo. Osnovno pravilo v postopku oddaje javnega naročila je, da po poteku roka za predložitev ponudb le-teh ni dovoljeno spreminjati, dopolnjevati, iz nepravilne napraviti pravilno ali iz manj ugodne ponudbe narediti ugodnejšo. Tretji odstavek 57. člena ZJN-1 še določa, da če je bila ponudba predložena po preteku datuma in ure, navedene v objavi, se šteje, da je bila predložena prepozno. Skrajni rok za spremembo dane ponudbe se torej izteče takrat, ko se izteče rok za predložitev ponudb.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je tako potrebno ugotoviti, da je vlagatelj izjavo podjetja â??., da monitor iz konfiguracije 2 ustreza vsem zahtevam naročnika, ki jo je vlagatelj priložil dopisu, s katerim je zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, predložil prepozno, saj jo je predložil dne 03.07.2003, kar je po preteku roka za predložitev ponudb (23.06.2003). Velja še pripomniti, da bi naročnik ravnal v nasprotju z zgoraj navedenimi določbami ZJN-1, če bi po preteku roka za oddajo ponudb dovolil nedopustno dopolnitev oziroma spremembo ponudbe vlagatelja.

Ker vlagatelj, na podlagi zapisanega, v revizijskem postopku ni uspel ovreči vseh ugotovitev naročnika iz obrazloženega obvestila o oddaji naročila, je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da je zahtevek za revizijo, ki je v celoti vezan na zatrjevanje neustrezno dodeljenih točk pri merilu tehnološka ustreznost računalniške opreme, neutemeljen, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Državna revizijska komisija tako v nadaljevanju ni vsebinsko presojala preostale vlagateljeve navedbe glede (ne)ustreznosti programa Win XP Profesional DSP SLO, saj tudi njena (morebitna) utemeljenost ne bi mogla vplivati na drugačen izrek odločitve iz tega sklepa. Državna revizijska komisija je tako odločila v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka pri odločanju o vloženih zahtevkih za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran