EN

018-160/03

Številka: 018-160/03-25-1161
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup jaken in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje â??, dne â??â??

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Planinska zveza Slovenije je dne â??., v Uradnem listu RS, št. â??, objavila javni razpis pod zaporedno št. Ob-â??, za nakup 430 kosov jaken.
Dne 09.06.2003 je izvedla odpiranje ponudb in ugotovila, da so pravočasno prispele tri ponudbe. Istega dne je izdala zapisnik o odpiranju ponudb, št. GRS/354.

Vlagatelj je dne 13.06.2003, vložil zahtevek za revizijo in zapisal, da je ponudba podjetja .â??. (v nadaljevanju: ponudnik) nepravilna, saj ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz razpisne dokumentacije je namreč jasno razviden vrstni red zahtevanih dokumentov. Vlagatelj tudi zapiše, da ni dovoljeno imeti na enem listu več izjav. Iz navodil ponudnikom je namreč jasno razvidno, da morajo biti vse izjave ločene in priložene v določenem vrstnem redu. Poleg tega â??.. ne bi smela uporabljati določene blagovne znamke, ampak bi morala predmet opisati, če je to mogoče. V konkretnem primeru je to po mnenju vlagatelja mogoče. Vlagatelj tudi meni, da uporaba besedne zveze "ali podobno" še vedno pomeni kršitev. Zaradi navedenega trdi, da nista predloženi dve pravilni ponudbi in da je tudi sam razpis protipraven.

â??.. je dne 16.06.2003, z dokumentom, št. GRS/374, izdala poročilo o izbiri najugodnejšega ponudnika. Dne 17.06.2003, je z dokumentom, št. GRS/376, izdala sklep o oddaji javnega naročila in kot najugodnejšega ponudnika izbrala â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

â??â?? je dne 19.06.2003, z dokumentom št. GRS/0380, izdala sklep s katerim je zahtevek za revizijo zavrnila. V obrazložitvi zavrnitve je zapisala, da je v razpisni dokumentaciji navedla izjave, ki jih mora podati ponudnik, ni pa zahtevala, da se vsaka izjava nahaja na svojem listu. Zato meni, da toliko izjav na enem listu ne predstavlja vsebinske pomanjkljivosti.
Glede predmeta javnega naročila pa je zapisala, da kupuje proizvod (jakne) in ne materiala za jakne. Zapisan je bil namreč material iz katerega želi, da so jakne izdelane (troslojni Gore-Tex XCR ali njemu podoben), ne pa proizvajalec jaken, zaradi česar meni, da ni kršila določb Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).

Vlagatelj je dne 24.06.2003, vložil zahtevek za revizijo, zoper Obvestilo o oddaji javnega naročila za dobavo predmetnega javnega naročila in navedel iste razloge, kot v zgoraj navedenem revizijskem zahtevku. Navedel je, da je Gore-Tex blagovna znamka in da bi se lahko predmet opisal tudi brez navedbe blagovne znamke.
Istega dne je vlagatelj zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, za revizijski zahtevek, ki ga je vložil pri â??., dne 13.06.2003.

â??. je vlagatelja pozvala, dne 03.07.2003, z dokumentom, št. GS/400, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, da plača takso, za revizijski zahtevek, ki je bil vložen dne 24.06.2003, kar je vlagatelj storil dne 07.07.2003.

â??. je zahtevek za revizijo z dne 24.06.2003, dne 21.07.2003, z dokumentom, št. GRS/0429, zavrnila, z isto obrazložitvijo, kot je zavrnila revizijski zahtevek z dne 13.06.2003.

Vlagatelj je dne 30.07.2003 poslal â??. obvestilo, v katerem ji sporoča, da je obvestilo št. GRS/0429 napačno datirano. Dopis je bil namreč poslan s strani â??.. dne 28.07.2003 in ne dne 21.07.2003, kar izhaja iz poštnega žiga in povratnice. Poleg tega je vlagatelj zapisal, da je dne 24.07.2003 na â??.. naslovil zahtevo po nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

â??.. je dne 01.08.2003, z dokumentom, št. GS/00454, odstopila zahtevek za revizijo z vso dokumentacijo za predmetno javno naročilo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in â??.., je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija najprej opozarja, da je vlagatelj zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, za revizijski zahtevek, ki ga je vlagatelj vložil dne 13.06.2003. Državna revizijska komisija je torej presojala zgolj navedbe, dokaze in dejstva, ki so navedeni v tem revizijskem zahtevku, ki je predmet spora in obravnave v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je najprej preverila navedbe vlagatelja, da je ponudba ponudnika nepravilna, ker da ni dovoljeno, da ima ponudnik več izjav na enem listu-prilogi in ker da je iz navodil jasno razvidno, da morajo biti vse izjave ločene in priložene v določenem vrstnem redu.

Državna revizijska komisija je preverila navedbe vlagatelja in ugotovila, da je ponudnik resnično podal več izjav zgolj na enem listu.
Tako je na istem listu podal izjavo, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo, ki je predmet javnega razpisa GRS Slovenije, da pri plačilu nudi 45 dnevni rok od dneva dobave, da zagotavlja dobavni rok 160 dni od sklenitve pogodbe o dobavi, da izjavlja, da zaščitne jakne, ki so predmet njegove ponudbe na javni razpis GRS Slovenije, ustrezajo tehničnim zahtevam in materialom iz specifikacij javnega razpisa in da izjavlja, da bo po podpisu pogodbe zagotovil vse velikostne številke zaščitnih jaken za individualne preizkus.

Državna revizijska komisija je ob pregledu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbene dokumentacije v postopku javnega naročila za izbiro dobavitelja zaščitnih jaken (v nadaljevanju: navodila), ugotovila, da navodila v tretji točki določajo katere dokumente so dolžni predložiti ponudniki. Na koncu točke tri je â??.. zapisala: "Naročnik bo upošteval kot veljavne le tiste dokumente, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosane in podpisane, razen tam, kjer naročnik izrecno dopušča drugačno možnost. V ponudbeni dokumentaciji morajo biti dokumenti razvrščeni po zgornjem vrstnem redu."

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da iz navodil ponudnikom ni nikjer razvidno, da bi morale biti izjave predložene na ločenih listih. Navodila ponudnikom namreč izrecno govorijo samo o predloženih dokumentih, vendar pa tudi za le-te ne določajo, da morajo biti predloženi ločeno na različnih listih (v kolikor to ne izhaja iz narave dokumentov). Določajo pa navodila, da morajo biti predloženi v vrstnem redu, kot so našteti v navodilih ponudnikom. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija zgolj še preverila ali so izjave, ki jih je predložil ponudnik predložene v vrstnem redu, kot ga določajo navodila.
Iz lista na katerem so predložene izjave ponudnika izhaja, da je izjava pod številko 1 ponudnika, izjava, ki je bila v navodilih zahtevana pod točko 3.9., izjava ponudnika pod številko 2 ustreza izjavi, ki je v navodilih zahtevana v točki 3.11., izjava ponudnika pod številko 3 ustreza izjavi, ki je v navodilih zahtevana v točki 3.12. izjava ponudnika pod številko 4 ustreza izjavi, ki je v navodilih zahtevana v točki 3.13., izjava ponudnika pod številko 5 pa ustreza izjavi, ki je v navodilih zahtevana v točki 3.14..

Iz navedenega je torej razvidno, da je ponudnik podal zahtevane izjave zgolj na enem listu in da jih je predložil v vrstnem redu, kot so ga zahtevala navodila. Ker navodila nikjer ne določajo, da bi morale biti izjave predložene na ločenih listih, določajo pa razvrstitev dokumentov po vrstnem redu (ne pa tudi izjav), in ker so tudi izjave predložene v zahtevanem vrstnem redu, je Državna revizijska komisija presodila, da v tej točki navedbe vlagatelja torej niso utemeljene.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila trditve vlagatelja, da je â??.. z opisom določene blagovne znamke kršila določila ZJN-1 in da bi predmet javnega naročila dovolj natančno lahko opisala tudi brez navedbe blagovne znamke.

â??.. je v navodilih, na strani 5, pod točko 9, Merila in metodologija vrednotenja, Metodologija vrednotenja, Tehnične karakteristike, zapisala: "Neustreznost karakteristik: "barva jakne mora biti v barvnem spektru in material troslojni Gore-tex XCR ali podoben" pomeni izločitev ponudnika."
Na strani 10 navodil, pa je zapisano v tabeli tehničnih karakteristik - zahteve naročnika, da mora biti material troslojni Gore-tex XCR ali podoben.

â??.. je na navedene trditve navedla, da kupuje jakne in ne materiala za jakne in da torej ne krši določil ZJN-1, saj ne navaja proizvajalca jaken, temveč proizvajalca materiala. Tudi pri materialu pa je zgolj primeroma naštelaa znamko enega materiala, poleg tega pa je zapisala, da je lahko predložen tudi podoben material.

ZJN-1 določa v prvem odstavku 32. člena, da naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim navajanjem dajal naročnik prednost določenim ponudnikom ali jih s takim navajanjem neupravičeno izločil. Tretji odstavek navedenega člena pa določa, da če naročnik v razpisni dokumentaciji ne more opisati predmeta pogodbe tako, da bi bile specifikacije za ponudnike dovolj natančno razumljive, mora navedbam elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, obvezno dodati navedbo "ali podobno".

Državna revizijska komisija je pri preverjanju navodil ugotovila, da je â??.. v navodilih zapisala, da mora biti material troslojni Gore-tex XCR ali podoben.
â??.. ne bi smela navajati tehnične specifikacije z navajanjem določene vrste blaga, če bi s tem določenim ponudnikom dajala prednost ali če bi jih s tem neupravičeno izločila, kljub navedbi "in podobno".

Vendar pa Državna revizijska komisija opozarja, da vlagatelj ne navaja dejstva neupravičenega dajanja prednosti in tudi ne navaja dokazov, ki bi taka dejstva potrjevala, kar zadeva tudi očitek o možnosti tehničnega opisa obravnavanega materiala in ne zgolj navedbe blagovne znamke. Poleg tega tudi ne navaja, da bi bil kdorkoli neupravičeno izločen zaradi tako podanih zahtev. Ker vlagatelj ne zatrjuje dajanja prednosti in neupravičenega izločevanja, niso podani elementi, ki bi izpolnjevali zakonske znake 32. člena ZJN-1, in torej ni mogoče uporabiti omenjenih določb ZJN-1.

Poleg tega pa Državna revizijska komisija tudi opozarja, da je â??. poleg navedbe materiala Gore-tex XCR še zapisala, da se lahko predloži tudi podoben material, s tem pa je sledila določbi 32. člena ZJN-1. Tako je na primer ponudnik â??.., ponudila kot material iz katerega bo izdelala jakne, gel 9871-XP3L in gel 9842-XP3L, zaradi česar pa ponudba tega ponudnika ni bila izločena, saj je ponudila podoben material. Poleg tega je vlagatelj ponudil v obeh svojih ponudbah material znamke, ki ga je navedla â??.. in zatorej s strani vlagatelja ni razloga, da bi verjel, da bi lahko bil neupravičeno izločen ali da bodo imeli drugi ponudniki prednost pred njim, saj je ponudil material, ki ga je navedla â??., kot tisti material, ki mu morajo biti drugi materiali podobni.

Na podlagi navedenih dejstev je jasno razvidno, da so ponudniki lahko ponudili tudi podobne materiale in da jih â??.. zaradi tega ni izločila kot nepravilne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ob tem opozarja, da v skladu z načelom hitrosti, ni presojala status â??.. v skladu z določbami ZJN-1, saj se navedeno vprašanje med strankama v sporu ni vzpostavilo kot predmet spora.

Poleg tega Državna revizijska komisija opozarja â??.., da ZRPJN določa v 11. členu, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležence v postopku oddaje javnega naročila najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne .â??.

Natisni stran