EN

018-137/03

Številka: 018-137/03-24-1108
Datum sprejema: 17. 7. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila blaga po omejenem postopku za dobavo plenic, rokavic in igel - I. faza in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetjeâ??. , (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopaâ??.., zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??., z dne â??.., pod štev. objave Ob-â??, pa javni razpis za oddajo naročila blaga po omejenem postopku za dobavo plenic, rokavic in igel - I. faza.

Naročnik je z Obvestilom o priznani sposobnosti, štev. 502-16/2002-51, z dne 11.6.2003, vlagatelja obvestil, da njegova prijava ni bila ugotovljena kot pravilna, glede na zahteve iz dopolnitev splošnega dela razpisne dokumentacije, z dne 3.2.2003, ker v prijavi niso izpolnjeni pogoji iz 13. in 23. člena, in sicer: v 2. točki, na podlagi katere datum potrdila, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe ne sme biti starejši od 60 dni na dan določen za predložitev prijav; v 4. točki, na podlagi katere datum potrdila, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava ne sme biti starejši od 50 dni na dan določen za predložitev prijav ter v 6. točki, na podlagi katere datum BON-2 obrazec ne sme biti starejši od 50 dni na dan določen za predložitev prijav.

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik v objavi javnega razpisa v Ur.l. RS, z dne â??., v 6. točki navedel kot datum, do kdaj se sprejemajo prijave: 3.2.2003 do 10. ure in da je nato ta rok podaljšal na dan 17.2.2003. Vlagatelj navaja, da je dne 14.2.2003 oddal prijavo, h kateri je predložil vso zahtevano dokumentacijo, zaradi vložene revizije pa mu je bila vrnjena še v mesecu februarju 2003, nakar je naročnik z objavo v Ur.l. RS, štev. â??, z dne â??., objavil podaljšanje roka prijave ter določil novi rok za oddajo prijav: 5.5.2003. Vlagatelj se ne strinja z ugotovitvijo naročnika, da njegova prijava ne izpolnjuje sporne pogoje iz 13. in 23. člena razpisne dokumentacije. Predmetni javni razpis je bil namreč objavljen v Ur.l., z dne â??, dopolnitve k razpisni dokumentaciji pa so bile izdane dne 3.2.2003, zato so ponudniki so po vlagateljevem mnenju imeli pravico oddati prijavo in s tem sodelovati v javnem razpisu od 3.2.2003 dalje, po mnenju vlagatelja pa je prav ta dan določen kot dan za predložitev prijav v smislu 13. in 23. člena dopolnitev k razpisni dokumentaciji.Vlagatelj poudarja, da tekom postopka do 3.2.2003 razpisna dokumentacija ni bila spreminjana ter da je naročnik 28.4.2003 le podaljšal rok za prijavo, s tem pa po vlagateljevem mnenju ni bil spremenjen rok, po katerem je bilo dovoljeno predložiti prijave. Sicer pa je tudi formulacija "dan določen za predložitev prijav" po prepričanju vlagatelja nejasna, kajti takšno besedilo je možno tolmačiti kot dan od kdaj naprej je dovoljeno predložiti prijavo ali pa kot tudi končni rok, do kdaj se prijave sprejemajo. Vlagatelj navaja, da je objavljeno besedilo razpisnih pogojev razumel kot dan od kdaj naprej je dovoljeno predložiti prijavo, v potrditev svojega stališča pa je po telefonu poklical tudi â??., ki je potrdila izražena stališča vlagatelja, da prijave ni potrebno dopolnjevati z novo dokumentacijo in da naj vlagatelj ponovno odda prijavo, ki jo je že predložil 14.2.2003. Vlagatelj dodaja, da zanj ne bi bila nobena težava, da bi 28.4.2003, ko je ponovno oddal že 14.2.2003 vloženo prijavo, ponovno pridobil sporna tri potrdila, vendar pa je razpisne pogoje razumel tako, da potrdila ne smejo biti starejša od predpisane dobe glede na dan oddaje prijave, takšno razumevanje pa je potrdila tudi uradna oseba za dajanje dodatnih informacij, zato je priložil potrdila, ki so bila izdana tekom januarja 2003. Vlagatelj navaja še, da letno sodeluje približno na 70 javnih razpisih ter da podobnega problema ne beleži. Smisel pravnega varstva ponudnika je tudi njegova pravica do jasnosti in razumljivosti razpisnih pogojev, navaja vlagatelj, zato ponudnik ne sme biti oškodovan zaradi nerazumljivosti oziroma celo napačnih informacij glede razpisnih pogojev, saj je smisel javnih razpisov zagotoviti konkurenčnost in enak dostop vsem ponudnikom do udeležbe na javnih razpisih, z izločanjem na podlagi premalo jasnih razpisnih pogojev pa je ponudnik postavljen v neenakopraven položaj napram drugim ponudnikom in je omejena njegova konkurenčna sposobnost. Vlagatelj predlaga, da se njegovemu zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o priznani sposobnosti vlagatelju, z dne 11.06.2003.

Naročnik je s sklepom, štev. 502-16/2002-53, z dne 4.7.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je dejansko najprej objavil rok za oddajo prijav do 3.2.2003 ter ga podaljšal do 17.2.2003 (z objavo v Ur.l. RS, štev. .., z dne â??. in z obvestilom, ki ga je posredoval vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo). Naročnik dalje navaja, da je po zaključnem revizijskem postopku obvestil vse, ki so dvignili razpisno dokumentacijo o nadaljevanju postopka in o novem roku za oddajo prijav (to je 5.5.2003), kar je objavil tudi v Ur.l.RS, štev. .., z dne â??, do izteka roka za oddajo prijav pa je prejel tudi prijavo vlagatelja. V fazi pregledovanja prijav je bilo ugotovljeno, navaja naročnik, da vsi elementi iz prijave vlagatelja ne ustrezajo zahtevam, opredeljenim v razpisni dokumentaciji, in sicer vlagateljeva prijava ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, opredeljenih v 2., 4. in 6. točki 13. člena in 2., 5. in 7. točki 23. člena, ki določata:
"13. člen:
Dokumentacija iz 6. točke predhodnega člena teh navodil mora vsebovati naslednje dokumente:
2. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni davčni urad in carinska uprava in katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 50 dni;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2; dokumenti ne smejo biti starejši od 50 dni na dan določen za predložitev prijav.
23. člen:
3.2 Obvezni pogoji
Naročnik bo pri pregledu in oceni dokumentov, podatkov in dokazil iz 13. člena teh navodil
ugotavljal usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
2. da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 50 dni na dan določen za predložitev prijav;
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 50 dni na dan določen za predložitev prijav. Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima prijavitelj:
- število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2, enako 0, ali
- potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran."
Naročnik dalje navaja, da je bilo iz vlagateljeve prijave ugotovljeno, da so v posameznih dokumentih, priloženih v njegovi prijavi vpisani datumi 7.1.2003 (potrdilo sodišča in BON-2) oziroma 9.1.2003 (potrdilo davčne uprave) ter da je iz navedenega razvidno, da so dokumenti starejšega datuma kot je to dopustno glede na citirane zahteve iz razpisne dokumentacije, zaradi česar naročnik zaključuje, da prijava vlagatelja iz formalnih razlogov ni pravilna. Vlagateljevemu zahtevku po naročnikovem mnenju tudi ni mogoče pritrditi glede očitka, da je formulacija, ki se nanaša na rok veljavnosti dokumentov "dan določen za predložitev prijav", nejasna. Dan določen za predložitev prijav pomeni po mnenju naročnika, glede na zakonsko ureditev rokov v postopkih javnega naročanja, edino zadnji dan roka do katerega je možno oddati prijavo ali ponudbo. Naročnik opozarja, da ZJN-1 glede roka za oddajo ponudb ali prijav uvaja tako imenovano oddajno teorijo (17. točka 1. odstavka 3. člena ZJN-1) ter da je bil v izpodbijanem postopku oddaje javnega naročila rok za oddajo dvakrat podaljšan in podaljšanje roka objavljeno v Uradnem listu RS. Po naročnikovem mnenju je tudi iz formulacije 2. odstavka 68. člena v zvezi s 17. točko 1. odstavka 3. člena ZJN-l, razvidno, da gre za zahtevo objave končnega dne roka za oddajo ponudb in ne kateregakoli drugega roka, kot na primer roka od katerega dalje se sme predložiti ponudbo ali celo objavo časovnega razpona v katerem je možno oddati ponudbo. Iz navedenega gre zaključiti, je prepričan naročnik, da tudi rok veljavnosti dokumentov šteje od dneva izteka roka za oddajo prijav ali ponudb. Glede navedbe, da je v potrditev pravilnosti svojega stališča vlagatelj pridobil pri naročniku po telefonu ustrezno informacijo, naročnik ugotavlja, da je glede ob upoštevanju določbe 3. odstavka 25. člena ZJN-1 brezpredmetna. Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja tudi pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 9.7.2003, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 10.7.2003 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je na podlagi 237. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02, v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena in 3. odstavka 19. člena ZRPJN dne 15.7.2003 kot pričo zaslišala â??.., ki je v zvezi s telefonskim pogovorom z neimenovano predstavnico vlagatelja povedala, da jo je le-ta v resnici poklicala v zvezi z veljavnostjo dokumentov, da pa ji je priča ob tej priložnosti povedala, da je komunikacija z naročnikom pisna, kar izhaja tako iz zakona, kot iz razpisne dokumentacije ter da o poteku roka nista razpravljali. Priča je še pojasnila, da je naročnik na vprašanje o veljavnosti dokumentov vsem ponudnikom poslal pisna pojasnila, katerega je vlagatelj prejel (kot je razvidno iz povratnice) 24.4.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije izvedenih dokazov, je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot oseba, ki je oddala prijavo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: (2.) "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.

V obravnavani revizijski zadevi je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je bila njegova prijava neupravičeno izločena iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila kot nepravilna, utemeljen.

ZJN-1 v 18. točki 1. odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Kvalifikacija posamezne ponudbe kot "pravilne" ponudbe je v skladu z zakonom torej vezana na popolno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika, ki jih je ta zapisal v razpisni dokumentaciji. Če naročnik po opravljenem pregledu ponudb ugotovi, da posamezna ponudba ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (ni pravilna v smislu prej cit. določbe ZJN-1), jo je v skladu z izrecno določbo 2. odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti ter jo izločiti iz nadaljnjega postopka. Smiselno enako velja za prijave v prvi fazi omejenega postopka.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je vlagatelj v svoji prijavi izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki so zapisane v 13. členu (točke 2, 4 in 6) ter 23. členu (točke 2, 5 in 7) navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Smiselno gre za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in so določeni v 2., 4. in 6. točki 2. odstavka 41. člena ZJN-1. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka 1. odstavka 3. člena ZJN-1), izpolnjevanje pogojev pa se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi (1.in 2. odstavek 42. člena ZJN-1).

Naročnik je v obravnavanem primeru v razpisni dokumentaciji zahteval, naj ponudniki kot dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo v postopku predložijo v 13. členu (točke 2, 4 in 6) ter 23. členu (točke 2, 5 in 7) zahtevane listine, ki pa v skladu z izrecno zahtevo naročnika niso smeli biti starejši od 50 (potrdilo davčne uprave in obrazec BON 2) oziroma 60 dni (potrdilo sodišča) "â?? na dan določen za predložitev prijav" (razen v enem primeru, kjer je rok vezan na datum odpiranja prijav).

Zgoraj navedeno zahtevo iz razpisne dokumentacije vlagatelj interpretira kot pravico ponudnikov oddati prijavo in s tem sodelovati v javnem razpisu od dne 3.2.2003 dalje, zaradi česar je po njegovem prepričanju navedeni datum potrebno upoštevati tudi kot "â?? dan določen za predložitev prijav" v smislu 13. in 23. člena razpisne dokumentacije. Interpretacije, ki jo ponuja vlagatelj, Državna revizijska komisija ne more sprejeti. V obravnavanem primeru je namreč naročnik v objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, štev. â??., z dne â??., kot datum, do katerega je potrebno oddati prijavo na razpis, najprej res navedel dan 3.2.2003, vendar pregled spisovne dokumentacije pokaže, da je zaradi takrat sproženega revizijskega postopka navedeni datum kasneje postal irelevanten, saj je vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadržal postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije (1. odstavek 11. člena ZRPJN). Po končanem revizijskem postopku pa je naročnik v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??, objavil nov rok za oddajo prijav, in sicer 5.5.2003. Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da je v konkretnem primeru kot "â?? dan določen za predložitev prijav" v smislu zahtev iz 13. in 23. člena razpisne dokumentacije mogoče šteti izključno datum 5.5.2003.

Pregled ponudbene dokumentacije vlagatelja potrjuje tudi ugotovitev naročnika, da so v spornih listinskih dokazih o izpolnjevanju obveznih pogojev iz 2., 4. in 6. točke 2. odstavka 41. člena ZJN-1, ki jih je naročnik zahteval v 13. členu (točke 2, 4 in 6) ter 23. členu (točke 2, 5 in 7) razpisne dokumentacije vpisani naslednji datumi: potrdilo sodišča iz 2. točke 13. člena oziroma 2. točke 23. člena razpisne dokumentacije je datirano na dan 7.1.2003, potrdilo davčne uprave iz 4. točke 13. člena oziroma 5. točke 23. člena razpisne dokumentacije je datirano na dan 9.1.2003 in obrazec BON-2 iz 6. točke 13. člena oziroma 5. točke 23. člena razpisne dokumentacije je datiran na dan 7.1.2003. Iz navedenega izhaja, da so vsi sporni dokumenti nedvomno starejšega datuma kot je to dopustno glede na relevantne zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. Toliko bolj velja za pogoj, kjer je rok vezan na datum odpiranja prijav.

Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da prijave vlagatelja v obravnavanem primeru ni mogoče šteti za pravilne v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1, saj ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik je tako ravnal pravilno ter v skladu z zakonom, ko je ob upoštevanju lastnih pravil iz razpisne dokumentacije prijavo vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka. Zakon namreč predvideva, da lahko naročnik v razpisni dokumentaciji postavi različne zahteve, hkrati pa naročnika zavezuje, da v fazi pregleda ponudb le-te v celoti upošteva. Le na opisan način naročnik ravna tudi v skladu z načelom enakopravnosti vseh ponudnikov, ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1. Ker prijava vlagatelja ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, njegove prijave ni mogoče šteti za pravilno v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1, zato jo je bil naročnik v skladu z 2. odstavkom 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti ter mu v tem obziru ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z zakonom.

V zvezi z očitki vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno nerazumljivost (oziroma celo napačne informacije glede) razpisnih pogojev Državna revizijska komisija še pripominja, da je imel vlagatelj možnost zahtevati od naročnika pojasnila, v kolikor mu kakšna določba razpisne dokumentacije ni bila jasna ali nedvoumna. Možnost zahtevati dodatna pojasnila razpisne dokumentacije je urejena v 3. odstavku 25. člena ZJN-1, kjer je določeno, da če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora to zahtevati v pisni obliki najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb, naročnik pa mu mora v najkrajšem času posredovati pisni odgovor, pri čemer mora isto obvestilo istočasno posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, vlagatelj te možnosti ni izkoristil ter na podlagi prej omenjenega z zakonom predpisanega postopka ni zahteval pojasnil v zvezi s spornim vprašanjem. Informacije, ki jih je vlagatelj iskal izven zakonsko predpisanih pravil, pa ni mogoče šteti kot pravno relevantne, saj jim ZJN-1 ne daje nobenega pravnega pomena oziroma jim ne določa nikakršnih pravnih posledic.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

Čeprav v nadaljevanju navedeno v ničemer ne vpliva na njeno odločitev v obravnavani zadevi, Državna revizijska komisija na koncu vendarle pripominja, da se naročnik v obrazložitvi sklepa štev. 502-16/2002-53, z dne 4.7.2003, v zvezi z interpretacijo besedne zveze "čas oddaje ponudb" iz 2. odstavka 68. člena ZJN-1 (ob sicer pravilni argumentaciji) napačno sklicuje na t.im. oddajno teorijo. V nasprotju z razumevanjem naročnika je presoja pravočasnosti ponudb v postopkih oddaje javnih naročil utemeljena na t.im. prejemni (in ne oddajni!) teoriji, po kateri se kot "pravočasna ponudba" šteje ponudba, ki je predložena naročniku (ne pa oddana na pošto!) do izteka roka, določenega v razpisni dokumentaciji (17. točka 1. odstavka 3. člena ZJN-1).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran