EN

018-136/03

Številka: 018-136/03-23-999
Datum sprejema: 14. 7. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN) po â??â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za nabavo računalniške opreme, potrjevalcev dokumentov, tiskalnikov računov, tiskalnikov nalepk črtne kode, laserskih čitalcev črtne kode, laserskih tiskalnikov, prednastavitev lastnosti opreme po naročnikovih zahtevah, storitve postavitve, inštalacije, konfiguracije v UPO okolje in test delovanja za opremo, dobava in izvedba storitev - širitev UPO in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??.

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25.04.2003 sprejel sklep o začetku oddaje javnega naročila, št. 5/35-5083/1-03, za nabavo računalniške opreme, potrjevalcev dokumentov, tiskalnikov računov, tiskalnikov nalepk črtne kode, laserskih čitalcev črtne kode, laserskih tiskalnikov, prednastavitev lastnosti opreme po naročnikovih zahtevah, storitve postavitve, inštalacije, konfiguracije v UPO okolje in test delovanja za opremo, dobava in izvedba storitev - širitev UPO, na podlagi 18. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) - odprti postopek. Javni razpis je objavil v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??., pod številko objave Ob-â??. Naročnik je predmetno javno naročilo razdelil na 6 sklopov. Vlagatelj je oddal ponudbo za sklop 2 - potrjevalec dokumentov. Naročnik je s sklepom, št. 5/35-5083/5-03, z dne 06.06.2003, ponudnike obvestil o izboru najugodnejših ponudnikov po posameznih sklopih in med drugim tudi, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 2 - potrjevalec dokumentov izbral ponudnika â??. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 13.06.2003 na podlagi 79. člena ZJN-1 zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop 2. Naročnik mu je dne 17.06.2003 posredoval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 2, št. 5/35-5083/6-03.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, z dne 19.06.2003. V njem vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazloženem obvestilu navedel, da oprema izbranega ponudnika ustreza tehničnim pogojem naročnika, kar je zaključil na osnovi dejstva, da se oprema pri naročniku že uporablja. Na testiranju opreme dne 29.05.2003, kjer je bil prisoten tudi predstavnik vlagatelja, je bilo ugotovljeno, da oprema izbranega ponudnika ne tiska pravilno. Ponujeni tiskalnik ima hudo napako oziroma neskladnost z aplikacijo UPO (univerzalno poštno okence) saj v dokumente, ki izhajajo iz omenjene aplikacije, tiska 20. vrstico v 19. vrstico. Omenjena napaka naj bil bila v neskladju z zahtevami v razpisni dokumentaciji, stran 23, 9.1 točka in stran 49, sklop 2, zato vlagatelj predlaga, da naročnik v tem delu javni razpis ponovi. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je izdal odločitev, št. 5/35-5083/7-03, z dne 01.07.2003, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi te odločitve naročnik navaja, da je vlagatelj ponudil potrjevalec dokumentov (OLIVETTI), ki je sicer kompatibilen (skladen) z aplikacijo UPO, vendar ne izpolnjuje tehničnih pogojev. V zvezi z opremo, ki jo ponuja izbrani ponudnik, pa je naročnik navedel, da iz zapisnika o postopku ugotavljanja strojne opreme z informacijskim sistemom UPO, z dne 29.05.2003, razvidno, da je potrjevalec dokumentov COMPUPRINT MDP 40B kompatibilen z UPO sistemom, da ne vsebuje ugotovitve, da ponujeni tiskalnik ne tiska pravilno ter da nobeden od predstavnikov ponudnikov (tudi vlagateljev ne) ni imel pripomb na ugotovitve v zapisniku.
Omenjeno opremo naročnik že uporablja, kar je v razpisni dokumentaciji tudi navedel, zato je ni potrebno testirati, saj je kompatibilna z naročnikovim obstoječim sistemom.
Naročnik še navaja, da ni postavil nobenega pogoja o tiskanju 20 vrstic, kar je razvidno iz tehnične specifikacije potrjevalca dokumentov oziroma oprema izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične pogoje v razpisni dokumentaciji.
Naročnik meni, da z ničemer ni kršil določil ZJN-1 in je zato vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika dne 04.07.2003 z dopisom, z dne 03.07.2003, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 5/35-5083/8-03, z dne 07.07.2003, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil dokumentacijo glede predmetnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop 2, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila za sklop 2 in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka za sklop 2.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija je presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik izbral izbranega ponudnika, čeprav ponujeni potrjevalec dokumentov ne izpolnjuje tehničnih pogojev iz razpisne dokumentacije in sicer, da tiska 20. vrstico v 19. vrstico.

V razpisni dokumentaciji je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 1.4 Način izvajanja za sklop 2 potrjevalec dokumentov določil, da mora ponudnik v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika ponuditi dobavo opreme in prednastavitev lastnosti opreme po naročnikovih zahtevah. V točki 1.5 je naročnik navedel, da mora biti oprema skladna s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V točki 3.6 Testiranje opreme je določil, da si pridržuje pravico, da opremo, ki je na svojih okencih še ne uporablja, testira. V tehničnem delu razpisne dokumentacije (stran 49 razpisne dokumentacije) je naročnik določil za sklop 2 - potrjevalec dokumentov naslednje zahteve:
- 24 iglična tiskalna glava
- resolucija 360x360 dpi
- dvosmerno tiskanje
- hitrost vsaj 230 cps (10 cpi)
- tiskanje šumnikov v generic načinu
- samodejna poravnava papirja
- samodejno zaznavanje debeline papirja
- IBM proprinter 24 XL emulacija
- gonilnik za tiskanje v grafičnem načinu za Windows NT 4.0
- paralelni vmesni in kabel dolžine 3m
- nastavitve, priklop, montaža, inštalacija, test delovanja v UPO okolju.

V zapisniku o postopku ugotavljanja kompatibilnosti strojne opreme z informacijskim sistemom UPO, z dne 29.05.2003, je navedeno, da je potrjevalec dokumentov, ki ga ponuja izbrani ponudnik (COMPUPRINT MDP 40B) kompatibilen z informacijskim sistemom UPO. Predstavniki ponudnikov, ki so postopku ugotavljanja kompatibilnosti prisostvovali, na ugotovitve v zapisniku niso imeli pripomb, kar pravilno zatrjuje naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo. V tehnični analizi prejetih ponudb, št. 3/10-7036/1-03-Sš, z dne 02.06.2003, je pri izbranem ponudniku naročnik navedel, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam v predlogu za naročilo. Test skladnosti ponujene opreme z obstoječo aplikativno opremo in produkcijskim okoljem ni potreben, ker je izbrani ponudnik ponudil produkt, ki ga naročnik že uporablja na poštnih okencih, torej je oprema skladna z aplikacijo UPO, brez spreminjanja programske kode aplikacije UPO in ponastavljanja obstoječih nastavitev v gonilnikih.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da oprema izbranega ponudnika pri testiranju (verjetno vlagatelj s tem misli postopek ugotavljanja kompatibilnosti strojne opreme z informacijskim sistemom UPO) ni tiskala pravilno. Naročnik je v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, navedel, da je ponujena oprema taka kot jo že uporablja, zato testiranje ni bilo potrebno. Navaja tudi, da nikjer ni zapisal pogoja o tiskanju 20 vrstic.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz predložene dokumentacije ne izhaja, da bi naročnik opremo izbranega ponudnika v postopku ugotavljanja kompatibilnosti strojne opreme z informacijskim sistemom UPO dejansko sploh testiral. Nasprotno, naročnik je večkrat (v zgoraj navedenih dokumentih) zapisal, da testiranje sploh ni bilo potrebno, pač pa je sprejel svojo odločitev o kompatibilnosti (skladnosti) ponujene opreme s strani izbranega ponudnika na podlagi dejstva, da enako opremo že uporablja na poštnih okencih.

Državna revizijska komisija na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja ugotavlja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedel nikakršnih zahtev v zvezi s tiskanjem v 20 vrsticah, tako tudi ni imel pravne podlage, da bi ponudbo izbranega ponudnika (četudi bi zatrjevano napako ponujena oprema res imela) iz tega razloga kot nepravilno izločil iz nadaljnjega postopka. V skladu z 18. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je namreč pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku ni kršil določil ZJN-1, zato je na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran