EN

018-135/03

Številka: 018-135/03-21-1029
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 13. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za varovanje - izvajanje fizičnega varovanja parkirišča za tovorna vozila â??.. in pobiranje parkirnine ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

Pritožba vlagatelja, z dne 04.07.2003, zoper odločitev naročnika, z dne 24.06.2003, št. 403-4/2003-21303, s katero je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne â??.. v Uradnem listu RS, štev. .., pod številko objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za varovanje - izvajanje fizičnega varovanja parkirišča za tovorna vozila na â??. in pobiranje parkirnine.

Naročnik je dne 17.02.2003 izvedel javno odpiranje prispelih ponudb. Istega dne je izdal tudi zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. 403-4/2003-21303.

Naročnik je dne 26.02.2003 izdal obrazloženo obvestilo - sklep, štev. 403-4/2002, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.02.2003 z dopisom zaprosil za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 03.03.2003, z dokumentom št. 403-4/2003-21303, izdal popravek obrazloženega obvestila. Naročnik je istega dne z dokumentom, št. 403-4/2003, zavrnil zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, saj naj bi bili navedeni dokumenti zaupni in bi s tem bila kršena poslovna skrivnost izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z dopisom, dne 03.03.2003, ponovno zaprosil za vpogled v delu, ki je bil javno obravnavan na odpiranju ponudb.

Naročnik je vlagatelju dne 03.03.2003, z dopisom št. 403-4/2003, sporočil, da mu bo v skladu z 8. členom ZJN-1 in prvim odstavkom 74. člena ZJN-1, omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 07.03.2003 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik dne 17.03.2003, s sklepom, štev. 403-4/2003-21303, zavrnil, vlagatelj pa je naročnika dne 20.03.2003, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je dne 02.04.2003 sprejela sklep, štev. 018-63/03-24-456, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila tako, da se vlagatelju omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 10.04.2003, z dopisom, štev. 403-4/2003, vlagatelja pozval, da si dne 15.04.2003, ob prisotnosti strokovne službe naročnika, ogleda ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Dne 15.04.2003 je vlagatelj vpogledal v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Dne 22.04.2003 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je bil v postopku kršen ZJN-1, in sicer zlasti prvi ter drugi odstavek 7. člena ZJN-1, 76. člen ZJN-1 in tudi 41. ter 42. člen ZJN-1. Vlagatelj je zato predlagal, da naročnik razveljavi odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 26.02.2003 oziroma njegovem popravku z dne 03.03.2003, ter da naj ponovno izbere najugodnejšega ponudnika. Podredno pa je zahteval, da se postopek oddaje javnega naročila, zaradi poteka veljavnosti ponudb, razveljavi in izvede nov postopke v skladu z ZJN-1.

Ker vlagatelj v 20-dnevnem roku od naročnika ni prejel odločitve o zahtevku za revizijo, je na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN, z dopisom, z dne 13.5.2003, naročnika obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.05.2003, štev. 403-472003-21303, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo ter dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, odstopil v odločanje Državi revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 26.05.2003, izdala sklep, št. 018-106/03-24-722, s katerim je ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja in razveljavila odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 403-4/2002, z dne 26.02.2003 oziroma popravka, št. 403-4/2003-21303, z dne 03.03.2003.

Naročnik je dne 05.06.2003, izdal obrazloženo obvestilo-sklep, št. 403-4/2003-21303, v katerem je odločil, da se ne izbere nobenega ponudnika in se javni razpis za oddajo predmetne storitve ponovi.

Vlagatelj je dne 24.06.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik z izigranjem sklepa Državne revizijske komisije in izvedbo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, kršil ZJN-1, in sicer zlasti njegov 5. , 30., 124. in 77. člen, ob tem pa zahteval, da naj naročnik spremeni svojo odločitev glede oddaje javnega naročila male vrednosti, ki da je nična in izvede nov postopek v skladu z svojim izdanim obrazloženim obvestilo - sklepom z dne 05.06.2003, sklepom Državne revizijske komisije z dne 26.05.2003 in v skladu z ZJN-1.

Naročnik je dne 02.07.2003, poslal vlagatelju sklep z dne 24.06.2003, št. 403-4/2003-21303, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo-sklep dne 09.06.2003, kar je razvidno tudi iz povratnice. Prvi odstavek 12. člena določa, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni. Glede na to, da je vlagatelj podal zahtevek za revizijo šele dne 24.06.2003, torej štiri dni po roku določenem v ZRPJN, naročnik ugotavlja, da je ravnanje v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN utemeljeno.
Naročnik še dodaja, da navedb v zahtevku za revizijo vsebinsko ni obravnaval, saj so bile le-te prepozne. Ob tem je vlagatelja še pozval, da mu sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je, dne 04.07.2003 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, v kateri navaja, da je zahtevek za revizijo vložil dne 24.06.2003, isti dan kot je izvedel, da naročnik vztraja na nezakonitem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, ki ga je v oddaji javnega naročila-izvajanje storitev fizičnega varovanja parkirišča za tovorna vozila â??â?? in pobiranje parkirnine, začel pred odločitvijo Državne revizijske komisije in preden je prejšnji postopek razveljavil. V isti predmetni zadevi, je naročnik, dne 20.05.2003 začel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, ki ga je zaključil z izdajo obvestila 30.05.2003, torej preden je s sklepom razveljavil prejšnji postopek, kar pomeni, da je vodil dva postopka, ki se nanašata na isto storitev. Vlagatelj navaja, da za isto storitev ni mogoče voditi dva postopka. Vlagatelj dalje navaja, da je dne 24.06.2003, vložil zahtevek za revizijo zoper ravnanje naročnika in sicer takoj, ko je izvedel za naročnikova dejanja, izhajajoč iz dejstva, da je mogoče zahtevek za revizijo vložiti v vseh fazah postopka oddaje javnega naročanja (vlagatelj ni vložil zahtevka za revizijo zoper obrazloženo obvestilo - sklep, ker za to ni imel utemeljenega razloga). Naročnik pa navedenega zahtevka ni upošteval in je po faksu, dne 30.06.2003, vlagatelja obvestil, da bo navedenega dne primopredaja del, ki je bila isti dan tudi izvedena. S tem je naročnik po mnenju vlagatelja kršil prvi odstavek 11. člena ZJN-1, ki določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. Vlagatelj še dodaja, da od naročnika ni prejel obvestila, iz katerega bi bilo razvidno, da je na Državno revizijsko komisijo podal predlog, s katerim je ta naročniku ugodila, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Zoper navedeno ravnanje naročnika je vlagatelj dne 02.07.2003 napisal dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 24.06.2003, ki so ga nameravali vložiti dne 03.07.2003, kar pa jim je preprečil isti dan sprejeti sklep naročnika, da je zavrgel zahtevek vlagatelja za revizijo.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, pritožbi ugodi ter odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN.

Državna revizijska komisija je dne 10.07.2003 pozvala naročnika, da ji poda dodatna pojasnila, ki naj razjasnijo potek oddaje predmetnega javnega naročila in postopke, ki so se vodili ob tem. Posebej je zahtevala pojasnila glede časovnega sosledja vodenja odprtega postopka o oddaji predmetnega javnega naročila in o oddaji spornega javnega naročila v skladu s pravili o oddaji javnih naročil malih vrednosti.

Naročnik je dne 11.07.2003, z dokumentom št. 403-4/2003-21303, Državni revizijski komisiji poslal zahtevana pojasnila.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju dokumentacije ugotovila, da je naročnik dne 13.01.2003, sprejel sklep, št. 403-4/2003-21303, o začetku postopka oddaje javnega naročila storitve - odprti postopek: fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila â??â?? in pobiranje parkirnine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??.. Naročnik je sprejel dne 26.02.2003 sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, zoper katerega je vlagatelj dne 07.03.2003 vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 17.03.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Vlagatelj je nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ki je izdala dne 02.04.2003 sklep, s katerim je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila. Vlagatelj je dne 18.04.2003 ponovno vložil zahtevek za revizijo, o katerem naročnik ni odločal, zato je odločala Državna revizijska komisija, ki je dne 26.05.2003, izdala sklep št. 018-106/03-24-722, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila. Naročnik je dne 05.06.2003 izdal obrazloženo obvestilo - sklep št. 403-4/2003, ki ga je vlagatelj prejel dne 09.06.2003, s katerim je odločil, da se ne izbere nobeno ponudbo in da se razpis za predmetno storitev ponovi.

Vlagatelj je zoper to odločitev vložil dne 24.06.2003 zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 26.06.2003, v katerem naročniku očita, da je že pred odločitvijo Državne revizijske komisije v isti zadevi začel postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je navedeni zahtevek, dne 02.07.2003, kot prepoznega zavrgel in zoper sklep o zavrženju je vlagatelj dne 04.07.2003, vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je ob pregledu dokumentacije in pojasnil naročnika ugotovila, da je naročnik dne 20.05.2003, sprejel sklep, št. 403-52/2003, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti: fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila â??â??.. in pobiranje parkirnine. Naročnik je pozval k oddaji ponudbe dva ponudnika, med njima tudi vlagatelja. Vlagatelj je prejel vabilo dne 21.05.2003. Vlagatelj je za izpolnitev ponudbe pooblastil dne 22.05.2003 svojo hčerinsko družbo. Izdano pooblastilo in obvestilo naročniku z dne 27.05.2003 o pooblastitvi svoje hčerinske družbe, je hčerinska družba priložila svoji ponudbi. Iz predložene dokumentacije izhaja, da naj bi se predmetno javno naročilo izvajalo od 30.06.2003, do konca leta 2003. Do 27.05.2003 sta bili v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti oddani dve veljavni, pravočasni in pravilno označeni ponudbi. Naročnik je dne 30.05.2003, izdal obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, št. 403-52/2003, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo â??â??.. (izbrani ponudnik). Navedeno obvestilo je hčerinska družba vlagatelja prejela dne 31.05.2003, izbrani ponudnik pa dne 02.06.2003. Naročnik je dne 19.06.2003, z dopisom št. 403-52/2003, pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe za čas od 01.07.2003 do 31.12.2003. Naročnik je vlagatelja dne 30.06.2003, z dopisom št. 403-52/2003 obvestil, da mu dne 30.06.2003, na podlagi veljavne pogodbe izteče rok za izvajanje storitve fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila â??â?? in pobiranje parkirnine.

Na podlagi predložene dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sprejel dne 13.01.2003, z dokumentom, št. 403-4/2003-21303, sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila - storitve - odprti postopek: fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila â??.. in pobiranje parkirnine. Ta postopek je zaključil dne 05.06.2003, z dokumentom, št. 403-4/2003. Sklep je vlagatelj prejel 09.06.2003, kar pomeni, da je sklep postal za vlagatelja pravnomočen dne 20.06.2003, potem, ko je namreč potekel rok za vložitev zahtevka za revizijo, v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.
V konkretnem primeru to pomeni, da je bila odločitev o dodelitvi oziroma nedodelitvi naročila sprejeta s strani naročnika 05.06.2003, da je navedeno odločitev vlagatelj prejel dne 09.06.2003, da je deset dnevni rok začel teči 10.06.2003 in da se je iztekel 20.06.2003, vlagatelj pa je vložil zahtevek za revizijo šele 24.06.2003, zaradi česar je torej zamudil z zakonom določen rok v katerem lahko vloži zahtevek za revizijo.

Vlagatelj navaja, da ni podal revizijskega zahtevka zoper obrazloženo obvestilo - sklep, z dne 05.06.2003, ker za to ni imel utemeljenega razloga, da pa je vložil zahtevek, ker je bil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti izpeljan znotraj še veljavnega postopka oddaje javnega naročila v odprtem postopku za isto predmetno storitev.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vedel, da se vodi postopek za podoben predmet javnega naročila, kot naročila male vrednosti, že od dne 20.05.2003, ko mu je bila dana možnost, da sodeluje kot ponudnik na predmetnem javnem naročilu, najkasneje pa dne 22.05.2003, ko je vlagatelj pooblastil za izpolnitev ponudbe svojo hčerinsko družbo. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji naročila male vrednosti dne 30.05.2003, ki ga je hčerinska družba vlagatelja prejela dne 31.05.2003. Po preteku roka za vložitev zahtevka za revizijo je naročnik dne 19.06.2003 pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe.

Iz vseh navedenih podatkov je razvidno, da je vlagatelju bilo znano dejstvo, da vodi naročnik oddajo javnega naročila po postopku za oddajo javnega naročila male vrednosti, saj je bil pozvan, da sodeluje kot ponudnik, kar pa ni storil in je pooblastil za sodelovanje svojo hčerinsko družbo. Iz pojasnila naročnika nedvomno izhaja, da je potekla pogodba za fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila â??.. in pobiranje parkirnine dne 30.06.2003, zaradi česar je naročnik glede na dejstvo, da v odprtem postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni mogel izbrati ponudnika, obravnavano javno naročilo oddal za določeno obdobje po pravilih o oddaji javnih naročil male vrednosti. Peti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti ponudnika, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti sploh ni oddal ponudbe, zaradi česar niso podani pogoji iz prvega odstavka 9. člena, ki določa, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??

Natisni stran