EN

018-134/03

Številka: 018-134/03-25-983
Datum sprejema: 11. 7. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za najem hladilnih avtomatov za vodo in redna dobava ustekleničene pitne vode v prostorih â??.. ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljnem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??.

odločila:

Pritožba vlagatelja, z dne 02.07.2003, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 05.06.2003 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za najem aparata za vodo in redno dobavo ustekleničene pitne vode v prostorih â??... Iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 16.06.2003, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 30.06.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 193-KB/AAL, z dne 02.07.2003, zahtevek za revizijo vlagatelja na podlagi prvega odstavka 12. člena in 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je bil vlagatelj dne 18.06.2003 obveščen o dodelitvi naročila. V prvem odstavku 12. člena ZRPJN je določen rok za vložitev zahtevka za revizijo in sicer mora biti tovrsten zahtevek vložen v roku 10 dni po odločitvi o dodelitvi naročila. Glede na to, da je vlagatelj podal zahtevek za revizijo šele dne 30.06.2003, torej dva dni po roku določenem v ZRPJN, naročnik ugotavlja, da je ravnanje v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN utemeljeno. Ob tem je vlagatelja še pozval, da upošteva določilo 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN v zvezi z 22. členom istega zakona.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 04.07.2003, v kateri navaja napačno uporabo materialnega prava in absolutne kršitve postopka in predlaga, da Državna revizijska komisija izpodbijani sklep razveljavi v celoti in nato odloči o reviziji, katero je vložil predlagatelj. V obrazložitvi pritožbe vlagatelj navaja, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega, saj naj bi rok potekel 28.06.2003, vlagatelj pa je le-tega vložil šele 30.06.2003. Dalje vlagatelj navaja, da ZRPJN ne vsebuje določb o načinu računanja rokov, zato bi bilo smiselno, da se uporabi 111. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2003; v nadaljevanju ZPP). Dne 28.06.2003 je bila sobota in pri stranki dela prost dan, zato je rok potekel naslednji delovni dan, kar pomeni, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-134/03-25-946, z dne 07.07.2003, skladno z določbo drugega odstavka 17. člena ZRPJN, zaprosila za odstop relevantne dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, katero je le-ta posredoval kot dne 09.07.2003.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). Ponudniki oz. osebe, ki imajo ali so imele interes za pridobitev naročila in jim je bila ali bi jim lahko bila v postopku oddaje javnega naročila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo.

Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora, ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve oziroma 200.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje." Veljavna ureditev potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN nedvomno šteje kot eno izmed obveznih sestavin zahtevka za revizijo, ki morajo biti navedeni oziroma predloženi ob vložitvi zahtevka za revizijo. Če procesne zakonske predpostavke, ki jih mora Državna revizijska komisija predhodno ugotoviti, za odločanje o pravnem sredstvu niso izpolnjene, Državna revizijska komisija ne more in merito odločati. Kot je razvidno iz sklepa naročnika, z dne 02.07.2003, vlagatelj kljub pozivu ni v roku iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN naročniku posredoval potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, ki je procesna predpostavka za odločanje o pravnem sredstvu in je začel teči najkasneje z dnem prejema tega sklepa. Ob tem Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik že z obvestilom o oddaji naročila, z dne 16.06.2003, potencialne vlagatelje opozoril na dolžnost plačila takse za primer postopka revizije predmetnega javnega naročila.

Na poziv Državne revizijske komisije, je naročnik z dopisom, št. 200 - KB/AAL, z dne 09.07.2003, posredoval izjavo, da do tega dne ni prejel potrdila o plačilu takse, kot to zahteva 6. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija zaradi pomanjkanja vseh, z zakonom določenih procesnih predpostavk za odločanje o pravnem sredstvu, vlagateljevih navedb iz pritožbe ni meritorno presojala ter je skladno s 1. alineo prvega odstavka 23. člena v zvezi s 1. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??..

Natisni stran