EN

018-133/03

Številka: 018-133/03-24-979
Datum sprejema: 10. 7. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN) po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest na območju â??.. v letih 2003 in 2004 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

Naročnik mora odločiti o primarnem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30.04.2003 sprejel sklep, št. 1-JN/2003, o začetku oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Ribnica na Pohorju v letih 2003 in 2004 ter za predmetno javno naročilo v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod številko objave Ob-â??., objavil javni razpis.

Naročnik je izvedel dne 29.05.2003 izvedel javno odpiranje ponudb, o katerem je izdal dne 29.05.2003, z dokumentom št. 1-JN/2003, zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Naročnik je ugotovil, da so prispele dve pravilni ponudbi.

Naročnik je dne 30.05.2003, z dokumentom, št. 1-JN/2003, na podlagi 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) izdelal poročilo o oddaji predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 03.06.2003, z dokumentom, št. 1-JN/2003, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem je izbral za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, podjetje â??..(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 03.06.2003 poslal naročniku, "Dopolnitev ponudbe za "Vzdrževanje gozdnih cest na območju â??â??"." V njej je zapisal, da jo pošilja v skladu z dogovorom z gospodom â??.. Vlagatelj zapiše, da pošilja dopolnitev oziroma obrazložitev ponudbe. Po njegovem mnenju je iz zapisnika o odpiranju ponudb razvidno, da je naročnik kot mehanizacijo za vzdrževanje gozdnih cest upošteval samo priložene pogodbe s podizvajalci, ki pa le delno dopolnjujejo njegove kapacitete. Poleg tega zapiše, da ni bilo nikjer navedeno, da je potrebno ločiti oziroma posebej navesti mehanizacijo, ki se uporablja za zimsko vzdrževanje. Za navedene tri rovokopače, dva grederja in kamion Mercedes-Benz Actros zapiše, naj jih naročnik upošteva kot mehanizacijo za letno in zimsko vzdrževanje, saj je ta mehanizacija ustrezno opremljena tudi za opravljanje zimske službe.

Vlagatelj je dne 16.06.2003, vložil revizijski zahtevek. V njem zahteva, da naj naročnik razveljavi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 03.06.2003, opr. št. 1-JN/2003, in sprejme nov sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim bo izbral vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, oziroma podredno, da razveljavi v celoti postopek oddaje javnega naročila, ter javni razpis ponovi.
Vlagatelj zapiše, da je iz "Zapisa izpolnjevanja pogojev in ocene ponudb", ki ga je izdelala strokovna komisija naročnika in ki ga je naročnik vlagatelju dostavil dne 02.06.2003, razvidno, da je vlagatelj bil nestrokovno ocenjen. Iz meril za izbiro najugodnejše ponudbe, ki jih je naročnik definiral v 22. točki Razpisne dokumentacije, je vlagatelj za točko d, ki je opredeljevala točke za tehnično opremljenost - zimsko vzdrževanje, prejel le 1 točko od 10 možnih. Vlagatelj tako oceno napada kot nestrokovno in namerno izkrivljeno.
Vlagatelj zapiše, da je naročnik priložil kot prilogo razpisne dokumentacije tudi obrazce, v katere je moral vsak ponudnik vnesti ustrezne podatke, poleg tega pa je bil priložen tudi splošni opis vzdrževanja gozdnih cest. V splošnem opisu vzdrževanja cest je določba o zimskem vzdrževanju. Glede strojne opreme je naročnik z obrazcem zahteval seznam mehanizacije, ki bo uporabljena na delih iz ponudb, pri čemer pa obrazec ni ločil opreme za letno vzdrževanje in opreme za zimsko vzdrževanje. Vlagatelj je v tem obrazcu navedel lastno opremo. Ob tem zapiše, da bi moral naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in to na način, kot so bila le-ta opisana in ovrednotena. V kolikor naročniku določeni stroji niso bili strokovno poznani, bi moral zahtevati dodatna pojasnila v skladu z ZJN-1.
Vlagatelj navaja, da je strokovno usposobljen in da ima svoje stroje, ki so prirejeni tudi za zimsko vzdrževanje cest. Poleg lastne mehanizacije, pa ima vlagatelj na voljo tudi mehanizacijo svojih podizvajalcev, ki zanj opravljajo dela, v kolikor obseg zimskega vzdrževanja in zimske razmere to narekujejo. Vlagatelj ima šest strojev, njegovi podizvajalci pa še tri stroje. Skupaj ima torej devet strojev, za kar bi moral prejeti, po njegovi oceni, pri ocenjevanju tega merila vseh 10 točk.
Vlagatelj trdi, da je dejstvo, da je naročnik neustrezno ocenil sposobnost, v prilogi dve, navedenih strojev za zimsko vzdrževanje cest in da je s tem oškodoval vlagatelja, s čimer je kršil 31. člen ZJN-1 in tretji odstavek 32. člena ZJN-1. V primeru, da naročnik ni zmogel oceniti tehničnih karakteristik posameznih strojev, bi moral po mnenju vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila.
Poleg tega bi moral naročnik v skladu s 23. členom ZJN-1 pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bi ponudnik lahko pripravil pravilno ponudbo.
Vlagatelj je istega dne plačal tudi takso v višini 100.000,00 SIT za vložen revizijski zahtevek.

Naročnik je dne 24.06.2003, z dokumentom št. 40202-1/2003-01, izdal sklep s katerim je zahtevku ugodil. Zapisal je, da je sicer komisija naročnika tehnično sposobnost ocenila strokovno in se zato ne strinja z navedbami vlagatelja. Poleg tega navaja, da elementi, ki določajo sposobnost, in sicer tehnično opremljenost, ne bi smeli biti merilo za izbor najugodnejše ponudbe. V skladu z 41. členom ZJN-1 bi morala strokovna komisija, po mnenju naročnika, vlagatelja izločiti iz postopka, ker ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
Naročnik je zato v celoti razveljavil javni razpis in zapisal, da bo javni razpis ponovil.

Vlagatelj je dne 30.06.2003 zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.
V obvestilu je navedel, da so reference lahko določene bodisi kot pogoj, bodisi kot merilo in da torej ne drži navedba naročnika o izključenosti in s tem razloga za izločitev ponudbe. Vlagatelj zapiše, da glede tehnične opremljenosti navaja 42. člen ZJN-1 nekaj dokazil, ki jih mora ponudnik predložiti ponudbi, da pa naročnik teh dokazil ni zahteval. Vlagatelj tudi opozarja, da ocena naročnika ni pisni dokaz o tehničnih zmogljivostih, poleg tega pa vlagatelj ocenjuje oceno komisije naročnika kot strokovno napačno.
Vlagatelj zato vztraja pri zahtevku kot ga je podal v revizijskem zahtevku in zahteva, da se Državna revizijska komisija opredeli do obrazložitve naročnika, kot izhaja iz njegovega sklepa z dne 24.06.2003, št. 40202-1/2003-01.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 03.07.2003, št. 40202-1/2003-01, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo ter dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 16.06.2003, predlagal, da se razveljavi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 03.06.2003, opr. št. 1-JN/2003 in da se sprejme nov sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim bo izbral vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, oziroma podredno, da postopek oddaje javnega naročila za izbiro najugodnejšega ponudnika v celoti razveljavi ter javni razpis ponovi.
Ker se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002: v nadaljevanju ZPP), je v predmetnem postopku potrebno upoštevati določbo tretjega odstavka 182. člena ZPP. Določba tega odstavka glasi: "Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi, lahko uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen." V tem primeru je govor o eventualni kumulaciji. Če torej naročnik ugotovi, da je podan glavni zahtevek, izda sklep le o glavnem zahtevku, ničesar pa ne izreče o eventualnem zahtevku. V tem primeru ugasne litispendenca eventualnega zahtevka ex tunc (retroaktivno). Če torej naročnik ugodi glavnemu zahtevku, ni treba ničesar izreči o eventualnem, saj je bil ta postavljen le eventualno, to je za primer, da bi ne bil utemeljen predhodni glavni zahtevek. Če pa je naročnik prišel do prepričanja, da glavni zahtevek ni utemeljen, mora ta zahtevek izrecno zavrniti, ker je to predpostavka, da ugodi eventualnemu. Naročnik se torej ne more prej spuščati v razpravljanje eventualnega zahtevka, preden ni dognano, da mora zavrniti glavnega.

V predmetnem postopku revizije pa naročnik v sklepu, z dne 24.06.2003, št. 40202-1/2003-01, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil in zapisal, da bo javni razpis ponovil, o morebitni utemeljenosti predhodnega glavnega zahtevka (naj naročnik "razveljavi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 03.06.2003, opr. št. 1-JN/2003 in da se sprejme nov sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim bo izbral vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika") sploh ni odločal. Skladno z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija zato napotuje naročnika, da naj naročnik najprej v skladu z navedbami, ki jih je podal vlagatelj v revizijskem zahtevku, odloči o le-teh in naj tako pri ponovni presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo odloči o predhodnem glavnem (primarnem) zahtevku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran