EN

018-110/03

Številka: 018-110/03-23-858
Datum sprejema: 16. 6. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje poslovnih prostorov â??. za leta 2003 in 2004 ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je izdal dne â??., z dokumentom št. â??., na podlagi 21. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1), sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??., pod številko objave â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za čiščenje poslovnih prostorov â??. v letu 2003.

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??., pod številko objave â??., objavil popravek javnega razpisa objavljenega dne â??. v Uradnem listu RS, štev. â??, pod številko objave â??. Predmet javnega naročila je po spremembi čiščenje poslovnih prostorov â??. za leta 2003 in 2004.

Naročnik je izvedel dne â??. ob 11.00 uri javno odpiranje ponudb. Pri tem je ugotovil, da je pravočasno prispelo pet ponudb, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb.

Naročnik je dne â??., z dokumentom štev. â??, izdal poročilo o pregledu in oceni prispelih ponudb za čiščenje poslovnih prostorov â??. za leta 2003 in 2004.

Naročnik je izdal dne â??., z dokumentom štev. â??., sklep s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za čiščenje poslovnih prostorov â?? v letih 2003 in 2004 izbral ponudnikaâ??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za ponudbeno vrednost 17.294.825,33 SIT.

Naročnik je dne â??., z dokumentom štev. â??, izdal obvestilo o oddaji naročila izbranemu ponudniku, in sicer za ponudbeno vrednost 17.294.825,33 SIT.
V obrazložitvi je le-ta zapisal, da je pri pregledu ponudb ugotovil, da so vse ponudbe pravilne in primerne za ocenjevanje. Naročnik je tudi zapisal, da je ugotovil, da so bile ponudbene cene za čiščenje v letu 2003 pri ponudnikih različno ovrednotene in sicer so nekatere določene za celo leto, druge pa od â??. do konca leta. Zaradi navedenega je naročnik vse ponudbe postavil na isti imenovalec, uporabil merila iz razpisne dokumentacije in ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša.

Vlagatelj je dne â??. podal v skladu z 78. členom ZJN-1, zahtevo po obrazloženem obvestilu. V tej zahtevi je pozval naročnika, da mu le-ta tudi odgovori, kako je lahko oddal izbranemu ponudniku naročilo za 17.294.825,33 SIT, če pa je bila na odpiranju prebrana ponudbena cena od 01.05.2003 do 31.05.2003 v višini 7.666.880 in za leto 2004 v višini 12.185.752,00 SIT, kar znaša za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2004 skupaj 19.849.452,00 SIT. Vlagatelj je še zapisal, da je predstavnik izbranega ponudnika tudi podpisal zapisnik o odpiranju ponudb.

Naročnik je dne â??., z dokumentom â??. podal v skladu z 79. členom ZJN-1, obrazloženo obvestilo o oddaji naročila. V njem je navedel, da je strokovna komisija na odpiranju ponudb ugotovila, da so nekateri ponudniki svoje ponudbene cene za opravljanje storitev čiščenja za leto 2003 oblikovali od 01.01.2003 do 31.12.2003, drugi pa so svojo ponudbeno ceno določili od 01.05.2003 do 31.12.2003. Na odpiranju so bile prebrane cene, ki so bile navedene v ponudbenem obrazcu, prisotnim predstavnikom pa je bilo pojasnjeno, da bo pred ocenjevanjem ponudb potrebno najprej le-te spraviti na skupni imenovalec.
Strokovna komisija je po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovila, da vseh pet pravočasno prispelih ponudb izpolnjuje pogoje in merila iz razpisne dokumentacije. Nadalje je ugotovila, da je ponudbena cena pri vlagatelju in izbranemu ponudniku določena za obdobje 01.01.2003 do 31.12.2003, pri ponudnikih â??.. za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2003, ponudnik â?? pa je po dodatni obrazložitvi svoje ponudbene cene, ponudil ceno za posamezen mesec.
Glede na navedeno je bil izdelan pregled ponudb za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2003 za vse ponudbe, ter tem vrednostim dodana ponudbena vrednost za leto 2004 in tako znašajo skupne ponudbene vrednosti:
- izbrani ponudnik 17.294.825,33 SIT
- â??â?? 25.084.683,96 SIT
- â??â??. 20.405.195,19 SIT
- vlagatelj 17.455.584,00 SIT
- â??â??. 20.598.201,27 SIT

Merili, ki sta določeni v razpisni dokumentaciji sta bili dve in sicer ponudbena cena, ki prinese 70%, ter reference, ki prinesejo 30%.
Na podlagi merila ponudbena cena so dobili ponudniki naslednje ocene:
- izbrani ponudnik 70 točk
- vlagatelj 69 točk
- â??. 52 točk
- â??.. 51 točk
- â??.. 25 točk

Na podlagi merila reference je naročnik podelil vsem ponudnikom maksimalno število točk, kar je pomenilo, da je vsak ponudnik prejel za reference 30 točk.

Iz vsega navedenega izhaja, da so bile ponudbe na koncu ovrednotene z naslednjim številom točk:

- izbrani ponudnik 100 točk
- vlagatelj 99 točk
- â??.. 82 točk
- â??.. 81 točk
- â??.. 55 točk

Glede na vse navedeno je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika, ker je dosegel najvišje število točk.

Vlagatelj je dne â??.. vložil zahtevek za revizijo. V njem je navedel, da je naročnik izbral ponudnika za katerega je bila na odpiranju prebrana skupna ponudbena cena za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2004 v vrednosti 19.849.452,00 SIT, naročilo pa mu je naročnik kasneje oddal za 17.294.825,33 SIT.
Vlagatelj meni, da je naročnik s tem kršil 54. člen ZJN-1 in da je spremenil vsebino ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj je nadalje navedel, da so izbrani ponudnik, in ponudniki â??..navajali ponudbene vrednosti za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2004, vlagatelj pa od 01.01.2003 do 31.12.2004.
Na odpiranju so bile prebrane naslednje ponudbene vrednosti, ki so zapisane v Zapisniku o odpiranju z dne 31.03.2003:

Ponudnik Leto 2003 v SIT Leto 2004 v SIT Skupaj leto 2003
In 2004 v SIT
Izbrani ponudnik
7.663.880,00 12.185.572,00 19.849.452,00
.... 1.224.838,08 1.273.831,61 2.498.669,69
..... 7.924.347,65 12.480.847,54 20.405.195,19
Vlagatelj
10.051.200,00 10.754.787,00 20.805.984,00
...... 7.970.438,61 12.627.762,66 20.598.201,27


Iz cen ponudnikov je po mnenju vlagatelja razvidno, da gre pri ponudniku â??.. za vprašanje neobičajno nizke cene.
V razpisni dokumentaciji naročnik v 1. poglavju -Povabilo k oddaji ponudbe navaja:
"Izvajanje razpisanih del se bo izvajalo v obdobju od sklenitve pogodbe do 31.12.2004. Pogodba se bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila do 31.12.2003, po preteku zgoraj navedenega roka bosta za obdobje od 01.01.2004 do 31.12.2004, naročnik in izvajalec sklenila ustrezen aneks k pogodbi.
Ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo za izvedbo javnega naročila čiščenje poslovnih prostorov â?? za leta 2003 in 2004 v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. ".

Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ne navaja predvidenega pričetka izvajanja del, samo kot veljavnost ponudbe navaja na strani 8:
" Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 50 dni od roka določenega za predložitev ponudb" in še na isti strani dalje navaja:
" V roku 20 (dvajset) dni, ki prične teči naslednji dan po javnem odpiranju ponudb, bo naročnik izbral najugodnejšo ponudbo".
Tako glede na možnost revizijskega postopka ali pa primera, če izbrani ponudnik odstopi od podpisa pogodbe ni bilo moč predvideti ali je začetek izvajanja javnega naročila s 01.05.2003 ali s 01.06.2003 ali še kasneje, naročnik pa izrecno v naslovu oddaje javnega naročila navaja, da oddaja naročilo: "čiščenje prostorov â?? v letu 2003".
Zaradi slednjega vlagatelj trdi, da je navedel ponudbeno vrednost za obdobje 12 mesecev v letu 2003 in 12 mesecev v letu 2004 in še seštevek obeh vrednosti za obdobje 24 mesecev. Prav tako je na obrazcu Ponudba navajal:
"za leto 2003 8.376.000,00 SIT (za 12 mesecev; od 01.01.03 do 31.12.03)
+ DDV 1.675.200,00 SIT
SKUPAJ za leto 2003 10.051.200,00 SIT"
Komisija naročnika je prebrala vrednost 10.051.200,00 SIT za leto 2003 in obdobje od 01.01.2003.
Komisija naročnika je prav tako pri branju ostalih ponudnikov: izbranega ponudnika, â??.. prebrala skupne ponudbene vrednosti za leto 2003, za leto 2004 in skupaj za leti 2003 in 2004 ter prebrala obdobje v letu 2003 na katerega se nanašajo skupne ponudbene vrednosti, to je od 01.05.2003 do 31.12.2003.
Na odpiranju ponudb je bil prisoten predstavnik izbranega ponudnika, ki prebranim datumom in vrednosti ponudbe ni ugovarjal.
Ravno iz tega razloga je vlagatelj zahteval od naročnika obrazloženo obvestilo o oddaji ponudbe, ker ni znal pojasniti, kako to, da je na odpiranju naročnik prebral vrednost ponudbe izbranega ponudnika v znesku za leto 2003 v višini 7.663.880,00 in v letu 2004 vrednost 12.185.572,00 in seštevek obeh vrednosti v višini 19.849.452,00 SIT ter hkrati prebral, da je cena v letu 2003 vezana na obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2003, kar pomeni za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2004 skupaj 19.849.452,00 SIT potem pa v Obvestilu o oddaji naročila oddal vrednost istemu ponudniku za 17.294.825,33 SIT.
V kolikor bi vlagatelj naročnika na odpiranju narobe razumel, je iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne â??. razvidno, da je izbrani ponudnik navajal ceno za leto 2003 v višini 7.663.880,00 SIT, za leto 2004 pa v višini 12.185.572,00 SIT. Že iz primerjave teh dveh vrednosti je po mnenju vlagatelja razvidno, da ne gre za pomoto, saj bi izbrani ponudnik v primeru, da gre v obeh letih za obdobje dvanajst mesecev v letu 2004 napram predhodnemu letu 2003 predvideval rast življenjskih stroškov ali rast minimalne plače in je dvignil ponudbeno ceno za 59,0 %, kar pa je še toliko manj skladno z npr. indeksom rasti življenjskih stroškov, ki je v letu 2002 znašal 7,2 %. Vlagatelj se zato sprašuje, kdaj je bila nazadnje inflacija v višini 59 %"
Prav tako vlagatelj ugotavlja, da so izbrani ponudnik, in ponudnik â??.. navedli ponudbene vrednosti za leto 2003 in 2004 v sorazmerno primerljivem % porasti v ceni oz. vrednosti za leto 2003 in za leto 2004 so vrednostno primerljive. Iz prebranih vrednosti ponudbe vlagatelja, pa je razbrati, da gre za navajanje cen v letu 2003 v višini 10.051.200,00 SIT in letu 2004 v višini 10.754.784,00 SIT, kar je vrednostno primerljivo, saj gre v obeh letih za obdobje dvanajstih mesecev in vrednost ponudbe za leto 2004 je le za 7,0 % višja napram vrednosti za leto 2003.
Iz slednjega vlagatelj meni, da je naročnik napačno preračunal skupno ponudbeno vrednost za izbranega ponudnika, ki bi naj znašala 19.849.452,00 SIT in oddal javno naročilo za 17.294.825,33 SIT.
Vlagatelj predlaga, da naročnik ponovno preuči ponudbo izbranega ponudnika in ugotovi kje je naredil napako pri preračunavanju in ponovno iz pravilno preračunanih vrednosti izbere najugodnejšega ponudnika in mu odda javno naročilo.
Vlagatelj očitane navedene kršitve utemeljuje z naslednjimi dejstvi in dokazi:
- Javni razpis objavljen objavljenem v Ur.l.RS št. â?? z dne â?? pod številko â??. in razpisna dokumentacija
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne â??
- Ponudba vlagatelja št. â??.
- Obvestilo o oddaji naročila št. â?? , z dne â?? prejeto â??
- Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila št. â??. , z dne â?? prejeto â??.

Vlagatelj je zahteval od naročnika tudi povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer skladno z 22. členom ZRPJN.

Naročnik je dne ..., z dokumentom št. ..., zahteval dopolnitev revizijskega zahtevka, saj ni bilo predloženega potrdila o plačilu takse, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je ..., poslal naročniku zahtevano dopolnitev.

Naročnik je dne ..., z dokumentom št. ...., izdal sklep, s katerim je revizijski zahtevek vlagatelja zavrnil.

Naročnik je zapisal, da je bil izveden dne â?? postopek odpiranja ponudb. Na odpiranju ponudb je komisija ugotovila, da so nekateri ponudniki svoje ponudbene cene za opravljanje storitev čiščenja za leto 2003 oblikovali od 01.01.2003 do 31.12.2003, drugi pa so svojo ponudbeno ceno določili od 01.05.2003 do 31.12.2003. Na odpiranju ponudb so bile prebrane cene, ki so bile navedene v ponudbenem obrazcu, ne glede na to, za katero obdobje so bile določene, prisotnim predstavnikom ponudnikov pa je bilo pojasnjeno, da bo pred ocenjevanjem ponudb potrebno le-te najprej spraviti na skupni imenovalec.
Pri pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je ponudbena cena za leto 2003 pri vlagatelju in izbranemu ponudniku določena za obdobje od 01.01.2003 do 31.12.2003, pri ponudnikih â??. pa za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2003, â?? pa je glede na dodatno obrazložitev svoje ponudbene cene ponudil ceno za posamezen mesec.
Naročnik je v razpisu navedel, da mora ponudnik predložiti ponudbo za obe obdobji, ter si ni pridržal pravice, da bi lahko izbral različne ponudnike za posamezna razpisana obdobja. V skladu s tem je bila pri ocenjevanju ponudb upoštevana kot skupna ponudbena cena, vrednost za obe razpisani obdobji.
Vlagatelj zato po mnenju naročnika neutemeljeno navaja, da je naročnik spremenil ponudbo izbranega ponudnika, saj je bilo že na samem odpiranju ugotovljeno, da ponudbene cene za leto 2003 , ki so prebrane, niso na istem imenovalcu.
Ravno tako je bilo, navaja naročnik, kot nesporno ugotovljeno, da znaša ponudbena vrednost vlagatelja tako v ponudbi kot v zapisniku o odpiranju ponudb z dne â?? za leto 2003 10.051.200,00 SIT , oziroma, da skupna ponudbena vrednost za obe obdobji znaša 20.805.984,00 SIT .
Komisija je v poročilu vse ponudbe postavila na isti imenovalec in sicer tako, da je ponudbene zneske v ponudbah vlagatelja in izbranega ponudnika preračunala na obdobje od 01.05.2003 do 31.012.2003, tako kot so to določili ostali ponudniki v svojih ponudbah. Pri tem je potrebno navesti tudi to, da je naročnik preračunal tudi ponudbeno vrednost v ponudb vlagatelja, tako, da skupna ponudbena vrednost za obe obdobji znaša 17.455.584,00 SIT in ne 20.805.984,00 SIT, kot je bilo ugotovljeno v zapisniku o odpiranju ponudb.
Naročnik meni, da s tem ko je ponudbe izenačil med sabo ni posegal v njihovo vsebino niti jih ni spreminjal pač pa je ustvaril možnost, da so vse ponudbe v postopku izbire enako obravnavane.
Glede na zgoraj navedeno, naročnik trdi, da je bil postopek oddaje javnega naročila izveden zakonito in da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom z dne â??. skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V predmetnem dopisu še navaja, da se ne strinja z naročnikovo obrazložitvijo in da je mnenja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navajal ponudbeno vrednost za leto 2003 v obdobju od 01.05.2003 do 31.12.2003 v vrednosti 7.663.880 in za leto 2004 od 01.01.2004 do 31.12.2004 v vrednosti 12.185.752,00 SIT, kar znese skupaj za leto 2003 in za leto 2004, za 20 mesecev 19.849.452,00 SIT.
Zato vlagatelj meni, da je naročnik z izborom izbranega ponudnika, za katerega je bila na odpiranju prebrana skupna ponudbena cena za obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2004 v vrednosti 19.849.452,00 SIT in mu oddal naročilo za 17.294.825,33 SIT, kršil ZJN-1, ker je naročnik spreminjal vsebino ponudbe in sicer ceno.

Naročnik je dne â??., z dokumentom št. â??, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil Državni revizijski zahtevek in dokumentacijo vezano na obravnavani postopek.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila".

Naročnik mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo (prvi odstavek 23. člena ZJN-1). Naročnik mora v razpisni dokumentaciji natančno določiti, katere pogoje morajo izpolnjevati ponudniki in na kakašen način oz. na podlagi katerih meril bo ocenjeval prispele ponudbe. Pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabil, je naročnik sicer avtonomen, vendar pa ta merila ne smejo biti v nasprotju z ZJN-1. ZJN-1 obravnava merila za izbiro najugodnejše ponudbe v poglavju 2.8. V zvezi z oblikovanjem meril za izbiro najugodnejše ponudbe ZJN-1 v 50. členu (Določitev meril) od naročnika zahteva, da mora merila, po katerih izbira najugodnejšo ponudbo, v razpisni dokumentaciji opisati in ovrednotiti. Merila morajo biti objektivizirana in morajo omogočati medsebojno primerljivost ter preverljivost ocenjevanja ponudb. Merila tudi ne smejo biti diskriminatorna, smiselno morajo biti povezana z vsebino javnega naročila in morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. Naročnik mora pri ocenjevanju ponudb skladno z načelom enakopravnosti iz prvega odstavka 7. člena ZJN-1 zagotoviti, da med ponudniki ni razlikovanja. V skladu z načelom enakopravnosti mora naročnik enake dejanske stanove obravnavati enako, različne pa temu sorazmerno različno. Ocenjevanje ponudb ne sme biti odvisno od subjektivne presoje naročnika ter mora temeljiti na nepristranski in objektivizirani oceni. 50. člen ZJN-1 še določa, da mora naročnik v razpisni dokumentaciji (vnaprej) navesti, opisati in ovrednotiti vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, in sicer v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku naročnik meril ne sme več spreminjati, pri ocenjevanju ponudb pa mora uporabljati le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in vrednotena. Dodati velja, da mora naročnik v razpisni dokumentaciji vnaprej natančno opisati ne samo merila oz. načina ocenjevanja, temveč tudi način izpolnjevanja ponudbenih obrazcev in vpisovanja ponudbenih parametrov, na podlagi katerih ponudniki pridobivajo ocenjevalne točke, saj mora (kot je bilo že omenjeno) pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da lahko ponudniki na njeni osnovi pripravijo in oddajo pravilno ponudbo.

Pri presoji zakonitosti ravnanja naročnika pri izbiri najugodnejšega ponudnika je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo, iz katere je razvidno (točka 10. Merila za izbor najugodnejše ponudbe), da bo naročnik pri izboru najugodnejšega ponudnika uporabil naslednji merili:
"1. ponudbena cena 70%
- ponudnik, ki ponudi najnižjo ponudbeno ceno dobi 70 točk
- za vsak odstotek višje cene se ponudnikom odšteje 1 točka

2. reference ponudnika 30%
- ponudnik, ki je izvajal tovrstna dela in priložil vsaj 4 priporočila dobi 30 točk
- ponudnik, ki je izvajal tovrstna dela in ne priloži priporočil dobi 15 točk
- ponudnik, ki je registriran za tovrstna dela, pa nima referenc dobi 0 točk".

Drugo merilo "reference ponudnikov" ni predmet spora med strankama. Zato je bilo potrebno vpogledati tudi v ponudbe vseh ponudnikov, z namenom, da se ugotovi, ali je naročnik ravnal pravilno oziroma v skladu z načelom enakopravnosti ponudnikov pri zajemanju relevantnih podatkov iz ponudb za ocenjevanje merila "ponudbena cena".

Ponudniki so morali ponudbeno ceno vpisati v prilogo (stran 10, Poglavje 3, Ponudba), kjer je naročnik predvidel izpolnitev naslednjega obrazca: "
1. Obveščamo vas, da smo proučili razpisno dokumentacijo, ter smo vse pogoje pripravljeni sprejeti, ter po njih izvesti zgoraj navedena dela:

A. za leto 2003â??â??â??â??..SIT
+ DDVâ??â??â??â??â??â??..SIT
SKUPAJ za leto 2003â??â??â??â??..SIT

B. za leto 2004â??â??â??â??..SIT
+ DDVâ??â??â??â??â??â??..SIT
SKUPAJ za leto 2004â??â??â??â??..SIT
SKUPAJ za leta 2003 in 2004â??â??â??â??â??.SIT
(z besedo:â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??)

Cena vsebuje DDV, ter vse stroške, ter je fiksna."

Iz same razpisne dokumentacije je razvidno, da naročnik nikjer ni natančneje določil, kako naj ponudniki oblikujejo ceno za prvo pogodbeno leto, temveč je predvidel ceno za celotno leto 2003 brez natančnejše opredelitve pogodbenega termina. Dejstvo pa je, da je naročnik v objavi predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu RS, z dne â?? pod točko 7. zapisal, da je datum predvidenega začetka "od podpisa pogodbe", le-tega pa nadalje v razpisni dokumentaciji ni konkretiziral. Enako dikcijo glede začetka izvajanja del je najti tudi v popravku objave za predmetni javni razpis, z dne â??.

Da način vpisa ponudbene cene ni bil prilagojen roku trajanja pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila in da je razpisna dokumentacija v tem delu nejasna, je razvidno tudi iz dejstva, da so ponudniki ponudbene cene oblikovali na različne načine (npr. vlagatelj in izbrani ponudnik za vseh 12 mesecev leta 2003, , â??. za predvideno obdobje od 1.5.2003-31.12.2003 itd). Ker torej v razpisni dokumentaciji ni bilo natančno navedeno, za katera pogodbena obdobja morajo ponudniki ponuditi cene, naročnik pa je pri ocenjevanju ponudb na podlagi merila "ponudbena cena" preračunal mesečne ponudbene vrednosti za leto 2003 (leto 2004 ni sporno) je bilo ob upoštevanju razpoložljive dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila najprej potrebno preveriti navedbo vlagatelja, da je izračun cene, na podlagi katere je naročnik oddal ponudbo izbranemu ponudniku napačen. Pri tem je bilo potrebno ugotoviti, kako je naročnik uporabil merilo "ponudbena cena" pri izbiri najugodnejšega ponudnika in ali je način ocenjevanja po tem merilu objektivno preverljiv ter ali je naročnik upošteval tudi pravilo, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov.

Državna revizijska komisija je preverila ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da ima le-ta v svoji ponudbi, v poglavju 3, pod naslovom "Ponudba" navedeno, da je cena za leto 2003 6.386.568,00 SIT + DDV 1.277.312,00 SIT, kar znese skupaj 7.663.880,00 SIT. Pri tej ceni ima izbrani ponudnik zapisano v oklepaju, da ta cena velja od 01.01.2003 do 31.12.2003.
Za leto 2004 je izbrani ponudnik zapisal ceno 10.154.640,00 SIT + DDV 2.018.928,00 SIT, kar znese skupaj 12.018.572,00 SIT. Skupaj znaša cena za leto 2003 in leto 2004 torej 19.849.452,00 SIT.

Državna revizijska komisija je po preverjanju tudi ugotovila, da je iz zapisnika o odpiranju ponudb razviden isti podatek, saj je bila prebrana in zapisana zgolj cena, ne pa tudi obdobje za katerega je bila cena določena. Zato na podlagi zapisanega iz zapisnika o odpiranju ponudb ne drži navedba vlagatelja, da je bila ponujena cena izbranega ponudnika za časovno obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2003. Takšen sklep ne izhaja tudi iz ostalih elementov zapisnika o odpiranju ponudb, saj na delo komisije in na sam postopek, ter podatke, ki so bili prebrani nihče ni podal kakršnekoli pripombe, tudi predstavnik vlagatelja ne. Poleg tega Državna revizijska komisija opozarja, da je bila na odpiranju ponudb prebrana in zapisana cena, kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika.
Na podlagi vseh teh podatkov ni bilo mogoče zaključiti, da je izbrani ponudnik ponudil zapisano ceno za leto 2003 za obdobje od 01.05.2003 od 31.12.2003, saj za to ni nikakršne podlage. še več, v ponudbi je celo izrecno zapisano obdobje od 01.01.2003 do 31.12.2003.

Državna revizijska komisija je nato preverila ali je naročnik pravilno spravil vse ponudbe na isti imenovalec, pri čemer je pregledala izračun pri izbranemu ponudniku, katerega oporeka vlagatelj. Pri tem je ugotovila, da je izbrani ponudnik ponudil ceno za celotno leto 2003 v višini 7.663.880,00 SIT, kar ob pretvorbi za časovno obdobje od 01.05.2003 do 31.12.2003 znaša toliko, kot je ugotovil naročnik, ki je k temu znesku dodal še ceno za leto 2004 ter skupen podatek uporabil v postopku primerjave in ocenjevanja ponudb pri merilu "ponudbena cena". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je torej naročnik pravilno zajel vrednost za obdobje, v katerem naj bi izbrani ponudnik opravljal naročeno storitev.

Ob tem pa je ugotoviti, da je popolnoma enaka situacija pri vlagatelju, saj je tudi vlagatelj v obrazcu "Ponudba" pri ponudbeni ceni zapisal "(za 12 mesecev)" in hkrati še "(od 01.01.03 do 31.12.03)".
Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je torej naročnik upošteval objektivne kriterije pri vrednotenju ponudbenih cen, zajeti so bili relevantni podatki na podlagi katerih je bilo možno izvesti objektivno ocenjevanje ter da so bile ponudbe v tem segmentu obravnavane enakopravno.

Vlagatelj v svojem zahtevku navaja, da je naročnik kršil 54. člen ZJN-1, saj da je spremenil ponudbo, s tem ko naj bi spremenil ceno.
Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da 54. člen ZJN-1 ureja in določa reševanje vprašanj dodatnih pojasnil in dopustnih popravkov. Prvi odstavek navedenega člena določa, da naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih spremembe, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredile ustrezno.
Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne. Pri tem je potrebno upoštevati, da je pod temi pogoji dopustno popravljati le dejanske, resnične računske napake, torej napake, ki nastanejo pri računskih operacijah izračunavanja cen, količin ali drugih številskih parametrov ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni zahteval od ponudnikov pojasnil in da tudi ni dovolil ali ponudil kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe. Naročnik namreč ni spreminjal vsebine ponudbe, izbrani ponudnik pa tudi ni podal kakršnihkoli sprememb. Ceno, ki jo je naročnik primerjal, je zajel na podlagi objektivno preverljivih podatkov, ki so bili podani v ponudbi in je na podlagi teh podatkov zgolj ustrezno pretvoril ceno, ki je bila sicer podana za celotno leto 2003, za krajše časovno obdobje. Vse količine, ki so bile podane so objektivno merljive (cena na časovno enoto, čas, vsota,â??) in zato zgolj uskladitev objektivno merljivih količin na isti imenovalec v konkretnem primeru ne pomeni spremembe ponudbe, nejasna razpisna dokumentacija pa ni bila interpretirana v škodo ponudnikov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran