EN

018-077/03

Številka: 018-077/03-22-677
Datum sprejema: 14. 5. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za arhitekturne storitve na objektu: â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj â??, po pooblaščencu â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Revizijski postopek za oddajo javnega naročila za arhitekturne storitve na objektu: â??, katerega javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24.01.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 404-01-21/2003, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za ... V Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, je pod številko objave Ob-â?? objavil predmetni javni razpis za oddajo javnega naročila arhitekturnih storitev:
- izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI,
- izvajanje projektantskega nadzora med samo graditvijo objekta,
- izdelava celotne tehnične dokumentacije v skladu z 39. členom ZGO-1.
V razpisni dokumentaciji je naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe, v točki 3. Predmet javnega naročila poleg zgoraj navedenih storitev navedel, da je predmet razpisanih storitev tudi pridobitev lokacijske informacije, skladno z 42. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljevanju: ZGO-1) in vse potrebne dokumentacije, projektnih pogojev oziroma /in soglasij v skladu s 50. členom ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil gradbeno dovoljenje.

Naročnik je dne 25.02.2003, še pred potekom roka za oddajo ponudb, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 24.02.2003. Vlagatelj ugovarja postavljenim merilom, saj je eno izmed meril v neposrednem nasprotju z enim izmed temeljnih načel javnega naročanja ter konkretnim določilom drugega odstavka 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj meni, da naročnik s postavitvijo merila nagrade arhitektu in odkupi arhitekturnih rešitev na mednarodnih natečajih neupravičeno omejuje možne ponudnike, saj postavlja delno nejasna, predvsem pa diskriminatorna merila, s katerimi več kot očitno favorizira ozek krog kandidatov. Vlagatelj nadaljuje, da je navedeno sporno merilo tudi vsebinsko nepovezano z vsebino javnega naročila. Vlagatelj dodaja, da uveljavlja tudi povrnitev stroškov predmetne revizije, in sicer za plačilo takse (100.000,00 SIT) in poštno - administrativnih stroškov (2.000,00 SIT) z zakonitimi zamudnimi obrestmi od sprejema odločitve do plačila.

Naročnik je potencialne ponudnike z dopisom, št. 404-01-21/2003, z dne 27.02.2003, obvestil, da je zaradi vloženega zahtevka za revizijo postopek oddaje javnega naročila zadržan in da rok za predložitev ponudb ostaja nespremenjen, da pa odpiranje ponudb v objavljenem roku ne bo izvedeno.

Naročnik je s sklepom, št. 404-01-21/2003, z dne 07.03.2003, vlagatelja pozval, da mora v treh dneh zahtevek za revizijo dopolniti z dokazilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je v prilogi dopisa, z dne 17.03.2003, naročniku poslal zahtevano dokazilo o vplačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 404-01-21/2003, z dne 04.04.2003, zavrnil vlagateljev zahtevek kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik ugotavlja, da je zahtevek za revizijo pravočasen, popoln in da ga je vložila upravičena oseba. Naročnik v zvezi z navedbo vlagatelja, da je eno izmed postavljenih meril diskriminatorno, med drugim navaja, da je namen postavitve meril upravičeno diskriminiranje, ki omogoča naročniku vrednotenje oziroma ocenjevanje ponudb na ocenjevalni lestvici tako, da pride do izbire najugodnejšega ponudnika v smislu vseh ponderiranih postavljenih meril. Naročnik navaja, da je s postavitvijo spornega merila želel oblikovati merilo, ki razvršča ponudnike tudi po kvaliteti, ne le po ceni.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročniku dne 11.04.2003 posredoval obvestilo o nadaljevanju revizije postopka javnega naročila pred Državno revizijsko komisiji, z dne 09.04.2003, v katerem vztraja pri svojih navedbah v zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.04.2003, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil dokumentacijo glede predmetnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-76-81/03-22-577, z dne 18.04.2003, vlagatelja v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN zaprosila za dodatna pojasnila v zvezi z navedbami v zahtevku za revizijo. Vlagatelj je dodatna pojasnila posredoval Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 24.04.2003, ki jih je Državna revizijska komisija posredovala v mnenje naročniku. Naročnik v zahtevanem roku ni posredoval Državni revizijski komisiji mnenja glede dodatnih pojasnil vlagatelja.


Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.05.2003, Državno revizijsko komisijo obvestil o umiku zahtevka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran