EN

018-073/03

Številka: 018-73/03-24-528
Datum sprejema: 15. 4. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. odstavka 19. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih prometnih površin na območju â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??, objavil javni razpis za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku.

Naročnik je z dne 18.3.2003 sprejel Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, štev. 244-04-0004/2001-30, s katerim je ponudnike obvestil, da je izvedbo predmetnega javnega naročila oddal podjetju â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da predmetni postopek oddaje javnega naročila po njegovem mnenju ni bil izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00 in 102/00 - v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da sta bila v konkretnem primeru kršena javni interes in enakopravnost ponudnikov, ker je izbrani ponudnik gradil svojo konkurenčnost na neobičajno nizki ceni. Vlagatelj opozarja, da je strokovna komisija naročnika v postopku ugotovila, da so v ponudbi izbranega ponudnika ponujene neobičajno nizke cene, ki so pri naročniku vzbudile dvom o možnosti izvedbe javnega naročila in je zato zahtevala obrazložitev ponudbe. Po prejeti obrazložitvi ponudbe s strani izbranega ponudnika, pa komisija po mnenju vlagatelja ni dovolj natančno preverila cen, temveč je slepo sledila njegovim navedbam v obrazložitvi in posledično napačno odločila. Vlagatelj meni, da komisija ni pravilno upoštevala okoliščin, zaradi katerih nizka cena ni opravičljiva oziroma pravno nedopustna. Po vlagateljevem mnenju je zaradi zlorabe prevladujočega položaja izbrani ponudnik zavestno špekuliral in ponudil nenormalno nizke cene v ponudbenih postavkah 10.4 in 10.5, ker je smatral, da se cevi fi 80 in fi 100 v letu 2003 ne bodo sanirale oz. obnavljale, češ, da takšnih prepustov na lokalnih cestah v občini šoštanj ni. Iz posredovane obrazložitve izhaja, navaja vlagatelj, da je izbrani ponudnik razpolagal z dodatnimi informacijami, ki mu jih je očitno posredoval naročnik in s tem postavil v podrejeni položaj ostale ponudnike. Navedeno po vlagateljevem mnenju pojasni tudi to, da je naročnik iskal dodatna pojasnila za sporne postavke ponudbe le od izbranega ponudnika in ne od vseh ponudnikov. Naročnik je s tem povzročil diskriminacijo ponudnikov, kar predstavlja kršitev načela enakopravnosti ponudnikov po 7. členu ZJN-1.
Naročnik je po prepričanju vlagatelja kršil 1. odstavek 54. člena ZJN-1, ker je dovolil, da se v ponudbi izbranega ponudnika popravi cena pri postavki 32.2. - postavitev velikega ogledala, in sicer iz 7.100 SIT na 71.000 SIT. V tem primeru po vlagateljevem mnenju ne gre za računske napake, ki jih je dovoljeno popravljati, temveč za spremembo cene, za katero pa velja osnovno pravilo o nespreminjanju cene. Ostala navajanja naročnika o posledicah spremembe cene na končni rezultat, so po prepričanju vlagatelja pravno nepomembna, saj je naročnik že s tem, ko je dovolil spremembo cene absolutno kršil postopek javnega naročanja.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev, ki izhaja iz Obrazloženega obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, štev. 344-04-0004/2001-30, z dne 18.3.2003., da predmetno javno naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku ter da vlagatelju povrne stroške plačane takse v znesku 100.000,00 SIT .

Naročnik je dne 31.3.2003 in 3.4.2003 posredoval kopijo zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku in Državni revizijski komisiji.

Dne 3.4.2003 je naročnik vlagatelja pozval, naj mu najkasneje v treh dneh pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 8.4.2003, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da je zainteresiran za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 10.4.2003 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu prejete dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 19. člena ZRPJN sprejela sklep, s katerim se revizijski zahtevek vlagatelja vrne v odločanje naročniku, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZPRJN v 1. odstavku 19. člena (Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo najprej ("na prvi stopnji") odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (1. odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (2. in 3. odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (1. odstavek 17. člena). šele po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (2. odstavek 17. člena).

V obravnavani zadevi je naročnik opravil le nekatera procesna dejanja, ki jih od njega zahtevajo zgoraj navedena določila ZRPJN, medtem ko vlagateljevega zahtevka za revizijo (doslej) sploh ni procesno obravnaval niti o njem ni meritorno odločil. Glede na to, da mora v skladu s prej navedenimi določili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku. Državna revizijska komisija bo o revizijskem zahtevku vlagatelja odločila potem, ko ji bo naročnik v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN pravilno odstopil vso dokumentacijo, seveda če bo vlagatelj zahteval nadaljevanje revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne

Natisni stran