EN

018-069/03

Številka: 018-69/03-24-525
Datum sprejema: 21. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Pritožba, z dne 07.04.2003, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. Objave Ob-â??, objavil javni razpis za nabavo potrošnega pisarniškega materiala, obrazcev in potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote, z rokom za oddajo ponudb do 28.02.2003 in s predvidenim javnim odpiranjem 03.03.2003. V Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, je naročnik pod številko objave Ob-â??, objavil popravek roka za oddajo ponudb in sicer na 21.03.2003 in popravek dneva javnega odpiranja na 24.03.2003. Vlagatelj je dne 21.03.2003 naročniku posredoval zahtevek za revizijo. Naročnik je z dopisom, št. 1/2003, z dne 27.03.2003 (ki ga je vlagatelj prejel 28.03.2003), vlagatelja pozval, da vloženi zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je z dopisom, št. DP1 03/0096, z dne 01.04.2003, naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse v višini 100.000,00 SIT, iz katerega je razvidno, da je bila le-ta vplačana 01.04.2003, ter ga obvestil, da je sklic za plačilo takse, ki ga je naročnik objavil v razpisni dokumentaciji, napačen.

Naročnik je s sklepom, št.1/2003-JN, z dne 03.04.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo kot prepoznega zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa je razvidno, da bi moral vlagatelj, glede na to da je poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 28.03.2003, naročniku posredovati potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, najkasneje do dne 31.03.2003. Vlagatelj je zahtevano potrdilo naročniku posredoval po telefaksu in priporočeno po pošti dne 01.04.2003, kar je po izteku 3 dnevnega roka. Naročnik je glede na ugotovljeno dejstvo na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo kot prepoznega zavrgel.

Vlagatelj je dne 09.04.2003 na Državno revizijsko komisijo posredoval pritožbo, št. DPI 03/0110, z dne 07.04.2003, v kateri navaja, da je 01.03.2003 plačal takso na račun, ki ga je v razpisni dokumentaciji objavil naročnik. Dne 01.04.2003 je pri pregledu plačil ugotovil, da je bilo plačilo zavrnjeno zaradi napačnega sklica. Vlagatelj je pridobil na Ministrstvu za finance pravilen sklic, plačal takso in o tem dne 01.04.2003 obvestil naročnika. Vlagatelj meni, da za prekoračitev roka ni odgovoren, zato predlaga Državni revizijski komisiji, da razveljavi naročnikov sklep, št.1/2003-JN, z dne 03.04.2003.


Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da tretji odstavek 12. člena ZRPJN med obveznimi sestavinami zahtevka za revizijo v 6. točki predvideva tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 110/02) je spremenil četrti odstavek 12. člena ZRPJN in razveljavil drugi odstavek 22. člena ZRPJN, s čimer je zakonodajalec uredil problematiko plačila takse, ki je bila prej neenotno urejena, in sicer tako glede roka za dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse (odpravljena kolizija 12. člena ZRPJN - določen 3 dnevni rok in 22. člena ZRPJN - določen 5 dnevni rok), kot tudi glede samega izkazovanja dejstva plačila takse iz 22. člena ZRPJN. V skladu s prej veljavnim določilom drugega odstavka 22. člena ZRPJN je bilo namreč mogoče razlagati, da zadošča dejstvo plačila takse ("â??najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če tega ne stori, se šteje,â??"). Veljavna ureditev pa potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN nedvomno šteje kot eno izmed obveznih sestavin zahtevka za revizijo, ki morajo biti navedeni oziroma predloženi ob vložitvi zahtevka za revizijo. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pa naročnik, ki ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje potrdila o plačilu takse, nemudoma pozove vlagatelja, da le-tega dopolni in sicer v treh dneh od prejema zahteve za dopolnitev. Potrebna je torej pravočasna dopolnitev zahtevka za revizijo s samim potrdilom o plačilu takse in ne zadošča več samo dejstvo vplačila takse. Ugotoviti je potrebno, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel dopis za dopolnitev zahtevka za revizijo dne 28.03.2003 (to dejstvo potrjuje tudi vlagatelj), kar pomeni, da bi moral naročniku posredovati potrdilo o plačilu takse najkasneje do dne 31.03.2003. Iz vlagateljeve pritožbe, z dne 07.04.2003, je sicer razvidno, da je vlagatelj poizkušal vplačati potrebno takso že dne 31.03.2003 (plačilo je bilo zavrnjeno), da pa je potrdilo o plačilu takse naročniku posredoval šele dne 01.04.2003, kar pa je na podlagi zgoraj navedenega prepozno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je ugotovil, da vlagatelj v danem roku ni pravočasno dopolnil zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse ter ga zaradi tega na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN upravičeno s sklepom zavrgel. Državna revizijska komisija poudarja, da je predpostavka posredovanje potrdila o vplačilu takse naročniku in ne samo vplačilo takse. Četudi je naročnik navedel napačne sklice za plačilo takse, je vlagatelj le-to ugotovil šele 01.04.2003 ter samoiniciativno saniral napako in vplačal takso in šele nato naročniku posredoval potrdilo o plačilu. Vlagatelj pa bi lahko svoj ugovor utemeljeval le, če bi potrdilo o plačilu takse (čeprav neuspešnem) posredoval naročniku že (!) 31.03.2003.


Državna revizijska komisija ob dejstvu, da je, glede na predloženo dokumentacijo, potekel rok za oddajo ponudb dne 21.03.2003 in obstaja možnost, da vlagatelj ni podal svoje ponudbe (ker je dne 21.03.2003 vložil zahtevek za revizijo) še pripominja, da mora naročnik omogočiti vlagatelju, da v nadaljevanju postopka (če je zahtevek za revizijo vložil pred potekom roka za oddajo ponudb), vloži svojo ponudbo. Vložitev zahtevka za revizijo pred oddajo oziroma odpiranjem ponudb namreč ne more vsebovati tako signifikativnega elementa aleatornosti, ko bi neutemeljenost zahtevka za revizijo (oziroma zavrženje le-tega) povzročila nezmožnost vložitve ponudbe.S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne

Natisni stran