EN

018-058/03

Številka: 018-58/03-25-414
Datum sprejema: 25. 3. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 13. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Oblikovanje, pripravo in tiska glasila â??" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Pritožbi, z dne 17.03.2003, se ugodi in razveljavi sklep naročnika, št. 008/2003, z dne 27.02.2003.

2. O stroških, nastalih s pritožbama v tem revizijskem postopku, bo odločeno v odločitvi o utemeljenosti zahtevka za revizijo.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za "Oblikovanje, pripravo in tiska glasila â??", pri naročniku, z dne 25.02.2003 (datum oddaje pošiljke je 26.02.2003), vložil zahtevek za revizijo, v katerem oporeka naročnikovi odločitvi, da je njegova ponudba nepravilna iz razloga (ne)predložitve dokazila o pogodbeni ali redni zaposlitvi oblikovalca.

Naročnik je s sklepom, št. 006/2003, z dne 27.02.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo kot nepravočasnega zavrgel.

Vlagatelj je dne 06.03.2003 na Državno revizijsko komisijo posredoval pritožbo zoper sklep naročnika, št. 006/2003, z dne 27.02.2003, v kateri ji predlaga, da izpodbijani sklep odpravi in šteje vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 25.02.2003, za pravočasnega in veljavnega.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-49/03-25-320, z dne 07.03.2003, pritožbi vlagatelja, z dne 05.03.2003, ugodila in razveljavila sklep naročnika, št. 006/2003, z dne 27.02.2003.

Naročnik je s sklepom, št. 008/2003, z dne 27.02.2003 (pravilno: z dne 12.03.2003, razvidno iz potrjenih povratnic), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker ga je vložila oseba, ki ni izkazala aktivne legitimacije. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je vlagatelj zahtevka za revizijo, po mnenju naročnika, odvetnica â??. Iz pooblastila, priloženega zahtevku za revizijo pa je razvidno, da je pooblastilo odvetnici â?? s strani ponudnika ..., dano šele 28.02.2003, torej po preteku roka za vložitev zahtevka za revizijo. Skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je v tem primeru potrebno upoštevati določbo prvega odstavka 98. člena ZPP, po kateri mora pooblaščenec predložiti izkazano pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju. Naročnik je mnenja, da je za prvo pravdno dejanje mogoče šteti vložitev zahtevka za revizijo, ko bi moral pooblaščenec - odvetnica â?? predložiti pooblastilo, datirano vsaj z datumom vloženega zahtevka ali roka za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik ni pozval ponudnika â??., da dopolni zahtevek za revizijo s svojim podpisom, saj upoštevaje določbo tretjega in četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, naročnik lahko pozove vlagatelja k dopolnitvi le v primeru, če zahtevek ne vsebuje vseh podatkov, taksativno naštetih v tretjem odstavku 12. člena ZRPJN. Naročnik šteje, da ponudnik â??. ni vlagatelj zahtevka za revizijo, saj le-ta ni podpisan z njegove strani, temveč s strani odvetnice â??, ki pa je ni mogoče šteti za aktivno legitimirano osebo za vložitev zahtevka za revizijo, na podlagi 9. člena ZRPJN. Naročnik je v pravnem pouku vlagatelju navedel, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 18.03.2003 Državni revizijski komisiji posredoval pritožbo zoper sklep naročnika št. 008/2003, z dne 27.02.2003, v kateri ji predlaga, da izpodbijani sklep odpravi in šteje vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 25.02.2003, za pravočasnega in veljavnega ter vloženega po pooblaščeni osebi oziroma aktivno legitimirani stranki. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je ponudnik obvestilo naročnika o oddaji naročila male vrednosti nesporno prejel 19.02.2003, zato se je desetdnevni rok za vložitev zahteve za revizijo (pravilno: zahtevka za revizijo) iztekel dne 01.03.2003. Vlagatelj je zahtevek za revizijo, ki ga je podpisala odvetnica â??, oddal s priporočeno pošiljko dne 26.02.2003. Zahtevku za revizijo je bilo priloženo pooblastilo za zastopanje â?? odvetnici â?? (v originalu), ki pa je bilo pomotoma datirano z dnem 28.02.2003. Vlagatelj poudarja, da je ta datum na pooblastilu še vedno znotraj roka za vložitev zahtevka za revizijo, ki se je vlagatelju iztekel 01.03.2003, torej je zahtevek za revizijo oddan pravočasno in po aktivno legitimirani osebi, to je v imenu vlagatelja â??. odvetnica â??.
Vlagatelj dalje navaja, da četudi zahtevku za revizijo ne bi bilo priloženo pooblastilo, bi moral naročnik ravnati v skladu z določbami Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, v nadaljevanju ZPP), ki se smiselno uporablja poleg ZRPJN (peti odstavek 3. člena ZRPJN). Vlagatelj se sklicuje na določbe 86. in 98. člena ZPP, v skladu s katerimi bi moral postopati naročnik, ne pa zahtevka za revizijo enostavno zavreči. Vlagatelj priglaša stroške tega postopka in zahteva, naj mu jih naročnik v celoti povrne, in sicer stroški sestave pritožbe zoper sklep 006/2003 in stroške sestave pritožbe zoper sklep 007/2003 (pravilno: 008/2003), skupaj v višini 270.000,00 SIT.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je v zvezi z obravnavo pritožbe zoper sklep naročnika št. 008/2003, z dne 17.03.2003, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, ker ga je vložila oseba, ki ni izkazala aktivne legitimacije, med strankama spor o tem, ali so pogoji za takšen naročnikov (procesni) sklep izpolnjeni.

Ker ZRPJN ne vsebuje določb glede pooblaščencev, se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe ZPP (peti odstavek 3. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija pritrjuje uvodnim navedbam naročnika v sklepu št. 008/2003, z dne 12.03.2003, da mora pooblaščenec predložiti pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju (prvi odstavek 98. člena ZPP), pri tem pa naročnika opozarja tudi na druge določbe istega člena. Drugi odstavek 98. člena ZPP tako določa, da sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja. Sodišče odloži izdajo odločbe, dokler ne poteče rok za predložitev pooblastila. Če preteče ta rok brez uspeha, sodišče nadaljuje postopek, ne da bi upoštevalo dejanja, ki jih je opravila oseba brez pooblastila (tretji odstavek 98. člena ZPP). šele potem, če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, lahko sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže (četrti odstavek 98. člena ZPP). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZPP, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi neobstoja aktivne legitimacije. Ob tem Državna revizijska komisija opozarja na določbo petega odstavka 98. člena ZPP, po kateri mora sodišče, če ugotovi, da tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, ni upravičen za zastopanje, razveljaviti opravljena pravdna dejanja, razen če jih stranka pozneje odobri. V konkretnem postopku Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali je bilo pooblastilo odvetnice â??, z dne 28.02.2003, dano pravočasno (znotraj roka vložitve zahtevka za revizijo), saj je sporno pravdno dejanje (zahtevek za revizijo) stranka pozneje odobrila. Ker imajo pravdna dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah pooblastila, enak pravni učinek, kakor če bi jih opravila sama stranka (92. člen ZPP), bi moral naročnik skladno z zgoraj navedenimi določbami ZPP priznati aktivno legitimacijo ter zahtevek za revizijo vsebinsko obravnavati, saj je stranka nedvomno odobrila obravnavano dejanje še pred sprejemom prve naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, iz razloga, ki ni predmet te pritožbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v pritožbi zoper sklep naročnika št. 008/2003, z dne 17.03.2003, zahteval povrnitev stroškov, in sicer: (sestava pritožbe zoper sklep 006/2003 = 900 točk + 25% = 1.125 točk, sestava pritožbe zoper sklep 007/2003 = 900 točk + 25% = 1.125 točk) + 20% DDV = 2.700 točk x 100,00 SIT = 270.000,00 SIT. Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se tudi v tem primeru smiselno uporabljajo določbe ZPP (peti odstavek 3. člena ZRPJN). Tretji odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje, pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom za končno odločbo." Ker je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika, št. 008/2003, z dne 27.02.2003, bo o stroških obeh pritožb odločeno v vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne

Natisni stran