EN

018-049/03

Številka: 018-49/03-25-320
Datum sprejema: 7. 3. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 13. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Oblikovanje, pripravo in tiska glasila â?? v letu 2003" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Pritožbi, z dne 05.03.2003, se ugodi in razveljavi sklep naročnika, št. 006/2003, z dne 27.02.2003.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, št. 003/03, za "Oblikovanje, pripravo in tiska glasila â?? v letu 2003" vlagatelja dne 17.02.2003 z obvestilom o oddaji javnega naročila obvestil, da je bila njegova ponudba nepopolna in izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je naročniku posredoval zahtevek za revizijo, z dne 25.02.2003, priporočeno po pošti (datum oddaje pošiljke je 26.02.2003), v katerem oporeka naročnikovi odločitvi, da je njegova ponudba nepravilna iz razloga (ne)predložitve dokazila o pogodbeni ali redni zaposlitvi oblikovalca.

Naročnik je s sklepom, št. 006/2003, z dne 27.02.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo kot nepravočasnega zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa je razvidno, da je vlagatelj obvestilo o oddaji javnega naročila prejel dne 17.02.2003. Naročnik navaja, da se je 8 dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo po odločitvi o oddaji javnega naročila (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) iztekel dne 25.02.2003, kar pomeni, da je zahtevek za revizijo oddan na pošto dne 26.02.2003 prepozen, zaradi česar ga je kot nepravočasnega zavrgel. Naročnik je v pravnem pouku vlagatelju navedel, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 06.03.2003 na Državno revizijsko komisijo posredoval pritožbo zoper sklep naročnika, št. 006/2003, dne 27.02.2003, v kateri ji predlaga, da izpodbijani sklep odpravi in šteje vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 25.02.2003, za pravočasnega in veljavnega. Vlagatelj navaja, da naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila ni prejel 17.02.2003, ampak 19.03.2003 (dokazuje z izpiskom iz dostavne knjižice), kar pomeni, da se 8 dnevni rok izteče šele 27.02.2003. Poleg tega vlagatelj navaja, da je naročnik spregledal zakonsko spremembo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa za vložitev zahtevka za revizijo 10 dnevni rok od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Vlagatelj meni, da je zahtevek za revizijo po obeh štetjih vložen pravočasno ter da je citirani sklep izdan v nasprotju z ZRPJN. Vlagatelj navaja tudi dodatne argumente za utemeljenost že vloženega zahtevka za revizijo, dodatno pa zahteva od naročnika povrnitev celotne takse za revizijo postopka, ki jo bo moral plačati po uradni odmeri takse.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 110/02) rok za vložitev zahtevka za revizijo po odločitvi o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti, določen v prvem odstavku 12. člena, podaljšal iz osmih (8) dni na deset (10) dni od prejema odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti. Ugotoviti je potrebno, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti zahtevek za revizijo oddal na pošto dne 26.02.2003, torej po uveljavitvi zgoraj citirane spremembe ZRPJN (veljati je začela dne 19.12.2002) in je relevanten rok za vložitev zahtevka za revizijo deset (10) dni po prejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila. Glede na to, da je iz spisne dokumentacije razvidno, da je vlagatelj naročnikovo odločitev o dodelitvi javnega naročila prejel dne 17.02.2003 (to dejstvo potrjuje tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo) je potrebno ugotoviti, da je zahtevek za revizijo oddan priporočeno na pošto dne 26.02.2003, torej znotraj zakonsko predvidenega deset (10) dnevnega roka in je pravočasen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je po opravljenem preverjanju pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo, ugotovil, da je le-ta nepravočasen. Glede na navedeno je potrebno razveljaviti naročnikov sklep, št. 006/2003, z dne 27.02.2003, ter napotiti naročnika, da postopa v skladu s 13., 16. in 17. členom ZRPJN. Naročnik mora tako ponovno predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (prvi odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena). Po morebitnem prejemu obvestila, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena).


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne

Natisni stran