EN

018-037/03

Številka: 018-037/03-24-294
Datum sprejema: 26. 2. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN) po članu Državne revizijske komisije â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za fotografske storitve in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Naročnik mora o vlagateljevi "pritožbi na izbor ponudnika za izvajanje fotografskih storitev", z dne 03.02.2003, odločiti kot o zahtevku za revizijo skladno z ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je s sklepom o začetku postopka za oddajo javnega naročila male vrednosti, št. 02/2003-143, z dne 14.01.2003, začel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za fotografske storitve. S povabilom k oddaji ponudbe, št. 02/2003-143, z dne 14.01.2003, je k oddaji ponudbe pozval dva potencialna ponudnika. Iz obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila male vrednosti, št. 2/2003-, z dne 24.01.2003 je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.01.2003, naročnika pozval, da mu posreduje ocenjevalno poročilo, kar mu je naročnik posredoval v prilogi dopisa, št. 2/2003-143, z dne 31.01.2003.

Vlagatelj je dne 03.02.2003 naročniku posredoval "pritožbo na izbor ponudnika za izvajanje fotografskih storitev", v kateri navaja, da je iz ocenjevalne tabele razbral, da je naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, napačna. Ker so njegove ponudbene cene v večini primerov nižje, vlagatelj zahteva, da naročnik izbere njega kot najugodnejšega ponudnika in z njim sklene pogodbo. Vlagatelj svoj zahtevek utemeljuje s tem, da naročnik pri ocenjevanju njegove ponudbe ni upošteval ponujenega popusta in sicer za storitve v višini 25% in za material 10%.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.02.2003, o postopku obvestil Upravo RS za javna naročila (pravilno: Urad RS za javna naročila) ter mu posredoval dokumentacijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.02.2003, posredoval vlagatelju "odgovor na pritožbo na izbor ponudnika za izvedbo fotografskih storitev", v katerem navaja, da je vlagateljeva primerjava cen nepravilna, saj vlagatelj v svoji ocenjevalni tabeli ni upošteval popusta, ki ga je dal izbrani ponudnik. Naročnik navaja, da v ocenjevalni tabeli, ki jo je naročnik posredoval vlagatelju dne 31.01.2003, nista bila upoštevana popusta pri obeh ponudnikih ter da je izbral po ekonomskem kriteriju, kar je zapisano tudi v presoji. Naročnik je vlagatelju predlagal, da opusti pritožbo na izbor ponudnika pri Uradu RS za javna naročila.

Vlagatelj je Uradu RS za javna naročila posredoval dopis "dopolnilo pritožbe na izbor ponudnika za izvajanje fotografskih storitev", z dne 19.02.2003, v katerem navaja, da je od naročnika prejel odgovor, ki potrjuje upravičenost njegove pritožbe. Naročnik je namreč pri pojasnjevanju ocenjevanja upošteval parametre, ki v prvotnem ocenjevanju niso bili upoštevani.

Urad RS za javna naročila je dne 24.02.2003 Državni revizijski komisiji posredoval vso dokumentacijo, ki jo je prejel od vlagatelja.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-37/03-24-284, z dne 24.02.2003, naročnika pozvala, da ji v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, vključno z notranjim predpisom naročnika, ki v skladu s 125. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št: 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1), ureja postopek oddaje naročil malih vrednosti. Naročnik je v prilogi dopisa, št. jnmv2/2003-569, z dne 25.02.2003, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevano dokumentacijo.

Po pregledu prejete dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN sprejela sklep, s katerim se revizijski zahtevek vlagatelja vrne v odločanje naročniku, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavani zadevi je vlagatelj (dopis, z dne 29.01.2003) od naročnika zahteval ocenjevalno tabelo, kar gre skladno z 9. členom Pravilnika o oddaji javnega naročila male vrednosti v Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, št. 28-01/SO-2, z dne 06.03.2001, in z 79. členom ZJN-1, šteti za zahtevo za obrazloženo obvestilo. Naročnik mu je posredoval zahtevano (dopis, št. 2/2003-143, z dne 31.01.2003), kar je mogoče skladno z zgoraj navedenimi členi smiselno šteti kot izdaja obrazloženega obvestila.

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil normira ZRPJN, ki med drugim v prvem odstavku 12. člena določa: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.". To določbo ZRPJN pa dopolnjuje določba prvega odstavka 79. člena ZJN-1, kjer je določeno, da tudi "od dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijoâ??". Ponudnik, ki ni izbran, lahko torej skladno z 12. členom ZRPJN, vloži zahtevek za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila ali vloži zahtevo za obrazloženo obvestilo, po prejemu le-tega pa ima ponovno 10 dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo.

V predmetnem postopku je mogoče vlagateljev dopis ("pritožbo na izbor ponudnika za izvajanje fotografskih storitev", z dne 03.02.2003) skladno z zgoraj navedenimi členi ZJN-1 in ZRPJN šteti kot zahtevek za revizijo postopka.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo "na prvi stopnji" odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (prvi odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena). šele po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (drugi odstavek 17. člena).

ZPRJN namreč v prvem odstavku 19. člena (Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

Državna revizijska komisija v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti ugotavlja, da naročnik vlagateljevega zahtevka za revizijo (doslej) sploh ni procesno obravnaval, niti o njem ni v celoti meritorno odločil. Glede na to, da mora v skladu s prej navedenimi določili ZRPJN o "pritožbi" kot o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku. Državna revizijska komisija bo o revizijskem zahtevku vlagatelja odločila potem, ko ji bo naročnik v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN pravilno odstopil vso dokumentacijo.

Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija naročnika še opozarja, da ima, skladno z prvim odstavkom 11. člena ZRPJN, vložen zahtevek za revizijo suspenzivni učinek na izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani,

Natisni stran