EN

018-035/03

Številka: 018-35/03-21-375
Datum sprejema: 13. 3. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo začetka gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri dokončanju prostorov v â?? - ambulante v pritličju trakt C1 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, zoper ravnanje naročnika â?? in po pooblastilu slednjega, â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 04.06.2002 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo začetka gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri dokončanju prostorov v â?? - ambulante v pritličju trakt C1. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 01.08.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 4 pravočasne ponudbe. Naročnik je ponudnike z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 3530-9/2002, z dne 02.09.2002, obvestil, da je izvedbo predmetnega naročila oddal podjetju ...

â?? je dne 03.10.2002 vložilo zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik je s sklepom, z dne 05.11.2002, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Podjetje â?? je naročnika z dopisom, z dne 13.11.2002, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestilo, da bo nadaljevalo postopek pred Državno revizijsko komisijo. Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila ter ga napotila, da ponovno opravi pregled in ocenjevanje ponudb. Po ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb je naročnik dne 06.01.2003 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 3530-9/2002, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika je podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj) dne 20.01.2003 vložilo zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik njegovo ponudbo pri ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb zavrnil, ker vlagatelj ni izpolnil obrazcev za popis tipične opreme za izvedbo posla in sicer obrazca A - stoji in naprave ter obrazca B - transportna sredstva. Vlagatelj nadaljuje, da so navedeni razlogi zmotni in ne ustrezajo dejanskemu stanju. Vlagatelj dodaja, da se je na javni razpis prijavil z različnimi podizvajalci in sicer za gradbena dela s podizvajalcem, s katerim je kapitalsko povezan in s katerim po potrebi ekonomsko enotno nastopa. Navedeno pomeni, da je vlagatelj sledil navodilom naročnika iz posebnega opozorila (točka A00) splošnega dela razpisne dokumentacije. Obrazca A in B je podpisal in žigosal, kot prilogo pa predložil popis tipične opreme za izvedbo posla s svojimi podizvajalci, ker so obrazci sestavljeni tako, da vse opreme ni mogel vpisati v formular. Vlagateljeva ponudba iz formalnih razlogov zaradi tega ne more biti zavrnjena, ker je izpolnil obrazce za popis tipične opreme za izvedbo posla in sicer A - stroji in naprave ter obrazca B - transportna sredstva. Vlagatelj vztraja na stališču, da je k svoji ponudbi predložil vse zahtevane podatke, s katerimi je dokazal svojo usposobljenost za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev vlagatelj predlaga, da se njegove razloge za revizijo prouči ter se odloči o zahtevku za revizijo tako, da se v celoti razveljavi odločitev naročnika, ki je navedena v Obvestilu, št. 3530-9/2002, z dne 06.01.2003, o oddaji javnega naročila.
Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 3530-9/2002, z dne 06.02.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je v skladu s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-260/02-25-2127, z dne 04.12.2002, s katerim je bila razveljavljena njegova odločitev o oddaji javnega naročila, opravil ponoven pregled in ocenjevanje ponudb. Naročnik nadaljuje, da je po ponovnem pregledu ponudb ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik dodaja, da je v skladu z 18. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), v razpisni dokumentaciji na več mestih opozoril ponudnike, da bo kot nepravilne zavrnil vse ponudbe, pri katerih bo na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Med temi zahtevami pa je izrecno navedeno tudi, da mora ponudnik izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik dodaja, da je na podlagi pregleda vlagateljeve ponudbe ugotovil, da vlagatelj ni izpolnil obrazcev št. 3 - popis tipične opreme za izvedbo posla, in sicer niti obrazca A - stroji in naprave, niti obrazca B - transportna sredstva. Navedena obrazca je vlagatelj zgolj podpisal in žigosal. Pri tem, glede na posebno opozorilo (točka A 00) splošnega dela razpisne dokumentacije ponudbi ni predložil nobenih dokumentov, v katerih bi navedena obrazca iz tehničnih razlogov izdelal oziroma izpolnil drugače, seveda z besedilom, ki bi bilo istovetno besedilu na predpisanih obrazcih.

Naročnik zaključuje, da vlagateljeva ponudba zaradi opisanih razlogov ni pravilna in je zato bila izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, zato okoliščina, da je vlagatelj ponudil nižjo ponudbeno ceno, kot pa izbrani ponudnik, pri ugotavljanju pravilnosti vlagateljeve ponudbe ni merodajna. Namreč, po merilu "najnižja končna cena", ki je edino merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, so bile ovrednotene le pravilne ponudbe.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.02.2003, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 19.02.2003, odstopil Državni revizijski komisiji zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-35/03-21-336, z dne 05.03.2003, na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN vlagatelja pozvala, da v roku petih dni vplača takso v višini, kot jo določa prvi odstavek 22. člena ZRPJN.
Prvi odstavek 22. člena ZRPJN namreč določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo, ob vložitvi zahtevka, plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 200.000,00 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. Iz kopije plačilnega naloga, z dne 21.01.2003, ki ga je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo pa izhaja, da je le-ta vplačal takso v višini 100.000,00 SIT (višina takse za vložitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila za blago in storitve).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.03.2003, Državni revizijski komisiji posredoval kopijo plačilnega naloga iz katerega je razvidno, da je v predpisanem roku doplačal znesek takse v višini 100.000,00 SIT.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Glede vlagateljevih navedb, da je naročnik njegovo ponudbo pri ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb neupravičeno zavrnil iz razloga, ker vlagatelj naj ne bi izpolnil obrazcev za popis tipične opreme za izvedbo javnega naročila, in sicer obrazca A - stoji in naprave ter obrazca B - transportna sredstva, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku VI. točke splošnih navodil ponudnikom zapisal: "Ponudnik, ki se na javni razpis prijavlja s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se zahtevajo od ponudnika, sam pa mora dokazati, da je sposoben brez podizvajalcev izvesti vsaj 30% celotnega predmeta javnega naročila." Ker naročnik v zvezi s citirano zahtevo v razpisni dokumentaciji ni predvidel posebnega obrazca in/ali izjave, ki bi jo morali predložiti ponudniki, je izpolnjevanje le-te potrebno preverjati skozi pogoje iz drugega odstavka 41. člena ZJN-1, katere so ponudniki dokazovali z listinami, ki je naročnik zahteval po 42. členu ZJN-1.

Naročnik je nadalje pogoje za udeležbo (in dokazila za njihovo izpolnjevanje) zapisal v splošni razpisni dokumentaciji v točki C (dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo - 41. člen ZJN-1), točki D (finančna zavarovanja - garancije) in v posebnem delu razpisne dokumentacije v točki E (posebne zahteve naročnika). Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, v slednjo zapisal vrsto formalnih zahtev, ki so jih morali upoštevati ponudniki, da bi se štele njihove ponudbe za pravilne. V "posebnem opozorilu" (točka A00) splošnega dela razpisne dokumentacije je med drugim opredeljeno: "Obrazci iz te razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani na izvirniku. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku. Ponudniki naj bodo še posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti ponudb, zato naj zagotovijo vse v vsebini dokumentacije zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihova ponudba štela za pravilno." Nadalje je naročnik v VII. točki splošnih navodil ponudnikom zapisal, da morajo ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe po prvem pregledu izločene iz nadaljnjih postopkov oddaje javnega naročila. Naročnik je ponudnike v XXVI. točki splošnih navodil ponudnikom še opozoril, da bo ocenjeval in primerjal le tiste ponudbe, ki izpolnjujejo obvezne pogoje za udeležbo iz 41. člena ZJN-1.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo vključil vrsto obrazcev, ki so jih morali ponudniki izpolniti, podpisati in žigosati, med njimi tudi takšne, ki so bili namenjeni dokazovanju izpolnjevanja obveznih pogojev, skladno z 41. členom ZJN-1. Iz vlagateljeve ponudbene dokumentacije je razvidno, da le-ta ni v celoti sledil prej navedenim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj (za razliko od izbranega ponudnika) ni izpolnil obrazcev št. 3 (popis tipične opreme za izvedbo posla), in sicer niti obrazca A - stroji in naprave niti obrazca B - transportna sredstva (obrazca je namreč le podpisal in žigosal). Pri tem je potrebno še ugotoviti, da vlagatelj s tem v zvezi tudi ni ravnal z zgoraj citiranim navodilom naročnika iz posebnega opozorila (točka A00) splošnega dela razpisne dokumentacije, in v ponudbo ni predložil nobenih dokumentov, v katerih bi prej navedena obrazca "iz tehničnih razlogov izdelal oziroma izpolnil drugače" (z besedilom, ki bi bilo istovetno besedilu na predpisanih obrazcih). Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Namreč, zgolj vlagateljevo sklicevanje na podizvajalca, ki naj bi razpolagal z njegovim večinskim deležem in za katerega je predložil prej navedene obrazce, ne more biti zadosten razlog za to, da bi se njegova ponudba štela za pravilno kljub temu, da ni v celoti sledil zahtevam razpisne dokumentacije. ZJN-1 namreč izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (18. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Vlagateljeva ponudba ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik dolžan zavrniti že na podlagi določil zakona. ZJN-1 v drugem odstavku 76. člena namreč določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Naročnik pa je (kot že navedeno) v konkretnem primeru tudi v razpisni dokumentaciji na več mestih opozoril ponudnike, da bo kot nepravilne zavrnil vse ponudbe, pri katerih bo na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, pri čemer je v razpisni dokumentaciji celo natančno opisal pomanjkljivosti, zaradi katerih bodo ponudbe izločene kot nepravilne. Med takšnimi pomanjkljivostmi pa je izrecno navedel tudi, da morajo ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer v višini revizijske takse in drugih stroškov nastalih z revizijo (ki pa jih ni specificiral). Državna revizijska komisija je odločila, da se zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrne kot neutemeljena, saj vlagateljevemu zahtevku za revizijo ni ugodila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran