EN

018-023/03

Številka: 018-23/03-22-157
Datum sprejema: 5. 2. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo SKS vodnikov 1kV in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, štev. 06-AK/H-1024/02, z dne 20.12.2002.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe. Višji stroškovni zahtevek se zavrne.

3. Naročnik mora najkasneje do 7.4.2003 Državni revizijski komisiji predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za dobavo SKS vodnikov 1kV.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, pod štev. objave Ob- â??, z dne â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo SKS vodnikov 1kV.

Naročnik je s sklepom, štev. 06-AK/H-1024/02, z dne 20.12.2002, vlagatelja obvestil, da je na podlagi predmetnega javnega razpisa prejel samo eno pravilno in samostojno ponudbo ter da je odločil, da skladno s 1. odstavkom 76. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) ne izbere najugodnejšega ponudnika in da se javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika ponovi. V obrazložitvi navedenega sklepa naročnik navaja, da sta na javni razpis prispeli dve pravočasni ponudbi, pri čemer je naročnik na javnem odpiranju ponudb ugotovil, da sta obe ponudbi vsebovali vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo, ki je bila predpisana v navodilih iz VIII. člena razpisne dokumentacije. Naročnik dalje navaja, da je njegova strokovna komisija pri pregledu prispelih ponudb ugotovila, da vlagatelj v celoti ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ki so bili zahtevani v navodilih iz VIII. člena razpisne dokumentacije. Ugotovljeno je bilo, navaja naročnik, da je vlagatelj nepravilno izpolnil obrazec OBR-12, v katerem je navedel, da je pogodbenemu partnerju â??. dobavljal blago, ki je predmet javnega razpisa. Naročnik opozarja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen tako, kot je predvideno v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka 1. odstavka 3. člena ZJN-1) ter da se izpolnjevanje pogoja dokazuje z listinami v ponudbeni dokumentaciji. Naročnik navaja, da iz ponudbene dokumentacije vlagatelja izhaja, da je vlagatelj pridobil listino o skladnosti šele 11.11.2001 (Poročilo o preskusu SIQ, štev. T 212-0293/02, z dne 11.11.2002), medtem ko je na obrazcu OBR-12 navedel, da je že dobavljal blago v obdobju od 1.1.1999 do 31.10.2002. Po preveritvi izpolnjevanja pogoja predhodne dobave blaga je naročnik tako ugotovil, da vlagatelj predmetnega blaga (samonosilni kabelski snop z nosilnim (nevtralnim) vodnikom: 3x35+ 70 0,6/1 kV in 3x70+ 70 0,6/1 kV v skladu s standardom SIST HD 626 S1: 1998 in SIST HD 626 S1/A1: 1998 del 6D) pogodbenemu partnerju â?? še ni dobavljal, zato je naročnikova strokovna komisija v povezavi z izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-13) ocenila vlagateljevo ponudbo kot nepravilno. Po naročnikovem mnenju vlagatelj tako ni kumulativno izpolnil pogojev oziroma praga, da bi se njegova ponudba sploh ocenjevala, zato je vlagateljevo ponudbo posledično izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Zoper zgoraj navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 6.1.2003 navaja, da je naročnikova odločitev po njegovem mnenju sprejeta v nasprotju s 1. odstavkom 76. člena ZJN-l. Vlagatelj oporeka ugotovitvi naročnika o nepravilnosti njegove ponudbe in trdi, da je pravilno izpolnil obrazec OBR-12, v katerem je navedel, da je pogodbenemu partnerju ... dobavljal blago, ki je predmet javnega razpisa. Svojo trditev vlagatelj dokazuje z naslednjimi dejstvi:
1) OBR-12: Seznam najvažnejših dobav blaga, ki so v zvezi z javnim naročilom, da je v zadnjih treh letih dobavil blago (vodnike), ki je predmet javnega naročila, najmanj za enega pogodbenega partnerja.
2) Predmet javnega naročila:
a) Objava Ur.l.RS, štev. â??, točka 3. a) Vrsta in količina blaga: SKS vodnikov 1 kV
b) OBR - 5: Razpisna dokumentacija za dobavo blaga: SKS vodnikov 1 kV
c) OBR - 6: Predmet javnega razpisa je dobava blaga: SKS vodnikov 1 kV
d) OBR - 7A: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe za dobava blaga blaga: SKS vodnikov 1 kV
e) OBR - 8: Ponudba 01. Opis predmeta javnega naročila: SKS vodniki do 1 kV
f) OBR - *: Predmet javnega razpisa je dobava blaga: SKS vodnikov 1 kV
g) OBR - 30: Tehnična specifikacija 1. Predmet ponudbe: SKS vodniki 1 kV
Vlagatelj dalje navaja, da je v OBR-12 navedel, kot je bilo zahtevano:
- pogodbenega partnerja: â??, â??, â?? , â??, â??
- predmet pogodbe ali naročila: SKS vodniki 1 kV
- čas realizacije: 1.11.1999-31.10.2002 (zadnja tri leta)
- količine: točna navedba količin v m za vsakega pogodbenega partnerja v navedenem obdobju.
Vlagatelj navaja, da se iz objave v Uradnem listu in iz razpisne dokumentacije nesporno zahteva v OBR-12 seznam najvažnejših dobav blaga, ki je predmet javnega naročila - to je "SKS vodniki 1 kV" ter da se nikakor ne more strinjati z navedbo naročnika v obrazložitvi, da je predmetno blago:
"samonosilni kabelski snop z nosilnim (nevtralnim) vodnikom - 3x35+70 0,6/1 kV in 3x70+ 70 0,6/1 kV - v skladu s standardom SIST HD 626 Sl IN SIST HD 626 Sl/Al: 1998 del 6D".
V kolikor bi bila trditev naročnika pravilna, navaja vlagatelj, potem vlaga zahtevek za revizijo v skladu s 5. in 7. členom ZJN-l, saj gre za očitno kršenja načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela enakopravnosti ponudnikov.
Vlagatelj zahteva tudi vračilo stroškov plačila takse v vrednosti 100.000,00 SIT in stroške nastale z revizijo v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, štev. 02-AK/N-N-20/03, z dne 21.1.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi svoje odločitve je naročnik navedel, da ponovno ugotavlja, da je na podlagi predmetnega javnega razpisa prejel samo eno pravilno in samostojno ponudbo ter da zato, skladno s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1, ni mogoče nadaljevati postopka izbire najugodnejšega ponudnika, kar ima za posledico, da se javni razpis ponovi. Naročnik navaja, da je bilo po preveritvi izpolnjevanja pogoja predhodne dobave blaga ugotovljeno, da vlagatelj predmetnega blaga pogodbenemu partnerju ... še ni dobavljal ter da je zato strokovna komisija naročnika v povezavi z izjavo ponudnika o ne zavajajočih podatkih (OBR-13) ocenila predmetno ponudbo kot nepravilno. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj tako ni kumulativno izpolnil pogojev oziroma praga, da bi se njegova ponudba ocenjevala, zato je bilo posledično potrebno ponudnika izločiti iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. Naročnik ponovno opozarja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave oziroma da je pogoj prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje ter da se, če pogoj ni izpolnjen, ponudnikova ponudba mora izločiti iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Naročnik na koncu navaja, da je tako po izločitvi ponudbe vlagatelja prejel samo eno pravilno in samostojno ponudbo ter da zato skladno s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1 ni izbral najugodnejšega ponudnika, saj mu v postopku ocenjevanja nista ostali najmanj dve pravilni in samostojni ponudbi, zaradi tega pa tudi ni mogel zaključiti postopka javnega naročila z izbiro najugodnejše ponudbe ter je odločil, da se postopek izvedbe javnega naročila ponovi.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.1.2003, obvestil naročnika, da vztraja pri zahtevku za revizijo in da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 06-AK/M-N-25/03, z dne 28.1.2003, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30.1.2003, z dopisom, štev. 018-23/03-22-147, vlagatelja zaprosila, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje dodatna pojasnila in dokumentacijo. Vlagatelj je zaprošena dodatna pojasnila in dokumentacijo posredoval z dopisom, z dne 3.2.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije zahtevanih dodatnih pojasnil in dokumentacije vlagatelja, je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

V predmetni revizijski zadevi je med strankama spor o tem, ali je ob upoštevanju pravil ZJN-1 in zahtev iz razpisne dokumentacije vlagateljevo ponudbo potrebno obravnavati kot nepravilno ter jo kot tako izločiti iz postopka oddaje javnega naročila za dobavo SKS vodnikov 1kV.

ZJN-1 v poglavju 2.12. (Oddaja naročila), v 2. odstavku 76. člena (Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe) naročnika zavezuje, da mora po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Pojem pravilne ponudbe je definiran v 18. točki 1. odstavka 3. člena ZJN-1, kjer je določeno, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji, štev. 06-AK/H-1024/02, z dne 14.10.2002 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v VIII. členu (stran 4) zapisal, da mora ponudnikova ponudba izpolnjevati vse tam navedene zahteve ter da bodo ponudbe, katere ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih pogojev, izločene kot nepopolne. Med drugim je naročnik v točki 07 od ponudnikov zahteval tudi, "â?? da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa (vodnike), najmanj za enega pogodbenega partnerja ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila". Kot pravilno opozarja naročnik, je potrebno navedeno zahtevo iz razpisne dokumentacije obravnavati kot pogoj v smislu 12. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pogoj "â?? element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave".

Izpolnjevanje (obveznih in drugih) pogojev za sodelovanje v posameznem postopku oddaje javnega naročila, ponudniki dokazujejo z listinami, ki jih morajo predložiti naročniku v svojih ponudbah tako, kot je to za posamezni pogoj določeno v zakonu in/ali razpisni dokumentaciji. V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji v XI. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (stran 6) zahteval, da morajo ponudniki, ki se udeležujejo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, v ponudbeni dokumentaciji predložiti dokazila, s katerimi dokazujejo, da izpolnjujejo vse pogoje iz VIII. člena Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe. V zvezi s pogojem iz 07. točke VIII. člena Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik v 07. točki XI. člena zapisal naslednje: "Da je v zadnjih treh letih dobavil blago ki je predmet razpisa (vodnike), najmanj za enega pogodbenega partnerja (OBR-12) in priloži lastno izjavo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila." Navedeno besedilo iz razpisne dokumentacije je potrebno razumeti kot zahtevo naročnika, da morajo ponudniki kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 07. točke VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe kot sestavni del svoje ponudbe naročniku predložiti dve listini, in sicer:
- izpolnjen obrazec OBR-12 ("Seznam najvažnejših dobav blaga, ki so v zvezi z JR, da je v zadnjih treh letih dobavil blago /vodnike/, najmanj za enega pogodbenega partnerja") ter
- "lastno izjavo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila".

Iz pregleda ponudbene dokumentacije, ki jo je naročniku predložil vlagatelj, je mogoče ugotoviti, da je le-ta v svojo ponudbo, poleg (lastne) izjave o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, z dne 15.11.2002, vključil tudi izpolnjen (podpisan in žigosan) obrazec OBR-12, z dne 15.11.2002. V navedenem obrazcu je vlagatelj pod petimi zaporednimi številkami izpolnil vse zahtevane rubrike, in sicer: "Pogodbeni partner", "Predmet pogodbe ali naročila" "Čas realizacije" ter "Količine (m)". Podatki, ki jih je vlagatelj vnesel v navedene rubrike, se (kot je to zahtevano v obrazcu OBR-12) nanašajo na "â?? dobave blaga, ki so v zvezi z javnim naročilom" (SKS vodniki 1kV), "â?? v zadnjih treh letih" (obdobje od 1.11.1999 do 31.10.2002), "â?? najmanj za enega pogodbenega partnerja" (podatki so podani za naslednje pogodbene partnerje: â??.

Ob zgoraj opisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da trditev naročnika o tem, da je vlagatelj nepravilno izpolnil obrazec OBR-12, nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju. Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru v svoji ponudbi pravilno predložil obe listini, ki ju je naročnik v 07. točki XI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zahteval kot dokazilo o tem, da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 07. točke VIII. člena navodil, je namreč potrebno šteti, da je sporni pogoj iz razpisne dokumentacije v vlagateljevi ponudbi izpolnjen, zaradi česar njegove ponudbe na tej podlagi ni mogoče obravnavati kot "nepravilno ponudbo" v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija sicer dopušča možnost, da je naročnik želel obravnavati kot izločitveni pogoj tudi dejstvo, da je posamezen ponudnik (vsaj enemu) naročniku (zadnja tri leta) že dobavljal natančno specificirane SKS vodnike 1kV (samonosilni kabelski snop z nosilnim (nevtralnim) vodnikom: 3x35+ 70 0,6/1 kV in 3x70+ 70 0,6/1 kV v skladu s standardom SIST HD 626 S1: 1998 in SIST HD 626 S1/A1: 1998 del 6D), vendar v obravnavanem primeru ni mogoče spregledati, da takšen pogoj v 07. točki VIII. člena in 07. točki XI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter spornem obrazcu OBR-12 ni zapisan. Podobno velja tudi za naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na listino o skladnosti, ki jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj (Poročilo o preskusu SIQ, štev. T 212-0293/02, z dne 11.11.2002) - nikjer v razpisni dokumentaciji namreč ni opredeljeno, kdaj naj bi morala biti takšna listina izdana. Ni sicer povsem razumljivo, zakaj naj bi želel naročnik navedena dejstva obravnavati kot izločitvene pogoje za sodelovanje na obravnavanem razpisu (še posebej ob upoštevanju dejstva, da je tudi drugi ponudnik na tem razpisu v svoji ponudbi predložil listino o skladnosti, ki je bila izdana dne 4.10.2002 - torej le dober mesec dni prej kot vlagatelju). Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija opozarja, da bi pravna varnost ponudnikov in zaupanje v transparentno izvajanje javnega razpisa v vsakem primeru zahtevala, da naročnik vse zanj relevantne okoliščine predvidi že vnaprej in jih kot obvezne pogoje navede (ter jasno opiše) v razpisni dokumentaciji. V nasprotnem primeru naročnik v skladu z določili ZJN-1 nima podlage, da bi takšne okoliščine obravnaval kot izločitvene pogoje v smislu 12. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1. Ker torej naročnik takšnih pogojev v razpisni dokumentaciji ni navedel in ker je vlagatelj zahtevane podatke na obrazcu OBR-12 predložil na način, kot je bilo predvideno in zahtevano v razpisni dokumentaciji, je v obravnavanem primeru potrebno ugotoviti, da je bila naročnikova odločitev, da se ponudba vlagatelja iz prej navedenih razlogov zavrne kot nepravilna, sprejeta v nasprotju z določili ZJN-1.

Naročnik svojo odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot "nepravilne" utemeljuje tudi z izjavo vlagatelja o nezavajajočih podatkih (OBR-13). Z izpolnitvijo navedenega obrazca (ki v skladu z 08. točko XI. člena v povezavi z 08. točko VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe predstavlja enega od pogojev za sodelovanje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v smislu 12. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1) so morali ponudniki izjaviti, da so vsi podatki v njihovih ponudbah resnični in nezavajajoči ter da so seznanjeni s tem, da jih lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo njihovi podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči. V povezavi z navedeno izjavo naročnik vlagatelju očita, da naj bi le-ta v svoji ponudbi podal zavajajoče podatke, saj naj bi iz ponudbene dokumentacije vlagatelja izhajalo, "â?? da vlagatelj predmetnega blaga pogodbenemu partnerju Elektro Maribor d.d. še ni dobavljal", zaradi česar je "â?? strokovna komisija naročnika v povezavi z izjavo ponudnika o ne zavajajočih podatkih (OBR-13) ocenila predmetno ponudbo kot nepravilno".

V zvezi z zgoraj navedenimi trditvami naročnika je potrebno najprej ugotoviti, da naročnik v razpisni dokumentaciji na nobenem mestu ni zahteval, da bi morali ponudniki na tem razpisu doslej že dobavljati SKS vodnike 1kV za naročnika .... Prav tako je naročnika potrebno opozoriti, da bi bil takšen pogoj tudi sicer v grobem nasprotju s temeljnimi načeli zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravnosti ponudnikov (5. in 7. člen ZJN-1). Takšen pogoj bi namreč dosedanjim naročnikovim dobaviteljem že v izhodišču omogočal ugodnejši položaj na predmetnem razpisu, pri čemer bi obenem vsakemu možnemu novemu dobavitelju SKS vodnikov 1kV dejansko preprečeval sleherno možnost za pridobitev posla. Tudi če bi se torej izkazalo, da vlagatelj naročniku v resnici še ni dobavljal SKS vodnikov 1kV, to dejstvo samo po sebi ne bi moglo biti razlog za zavrnitev njegove ponudbe kot nepravilne.

Državna revizijska komisija pa je v postopku revizije z dopisom, štev. 018-23/03-22-147, z dne 30.1.2003, od vlagatelja vendarle zahtevala, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje dodatna pojasnila in dokumentacijo, ki dokazuje resničnost njegovih navedb na obrazcu OBR-12 ("Seznam najvažnejših dobav blaga, ki so v zvezi z JR, da je v zadnjih treh letih dobavil blago /vodnike/, najmanj za enega pogodbenega partnerja"). Iz dodatnih pojasnil in dokumentacije, ki jo je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval z dopisom, z dne 3.2.2003, je razvidno, da je vlagatelj v zadnjih treh letih dobavljal SKS vodnike 1kV za naročnike: â?? (podpisane reference za dobavo SKS vodnikov 1kV v preteklem 5-1etnem obdobju), â?? (kupoprodajna pogodba, z dne 20.8.1999 in aneksi: št. 1, z dne 13.4.2000, aneks št. 2, z dne 7.11.2000, aneks št. 3, z dne 8.1.2001, aneks št. 3, z dne 27.6.2001, aneks št. 4, z dne 5.4.2002), â?? (podpisane reference za dobavo SKS vodnikov 1kV od 1.1.1998 dalje, z dne 6.11.2001), ... (podpisane reference za dobavo SKS vodnikov 1kV od 1.1.1998 dalje, z dne 6.11.2001 in potrdilo, z dne 10.7.2002) in â?? (podpisane reference za dobavo SKS vodnikov 1kV od 1.1.1998 dalje, z dne 6.11.2001). Vlagatelj je prav tako pojasnil, da je za vse dobave blaga, navedene na obrazcu OBR-12, imel ustrezen certifikat o ustreznosti blaga, o čemer je predložil tudi kopije ustreznih dokazil.

Ob vsem doslej navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da je naročnikova trditev o tem, da naj bi bila vlagateljeva ponudba v tem smislu nepravilna, neutemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-1, je skladno s 3. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je skladno 3. odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški takse, ki je bila plačana v skladu z zakonom v višini 100.000,00 SIT. ZRPJN v 5. odstavku 22. člena določa, da mora stranka v zahtevi za povrnitev stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo. Ker vlagatelj za preostale priglašene stroške v višini 200.000,00 SIT v zahtevi ni opredelil, na katere dejanske stroške naj bi se navedeni znesek nanašal, je Državna revizijska komisija zahtevo za povračilo stroškov v tem delu zavrnila kot neopredeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

V skladu s 4. odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, vlado oziroma nadzorni organ naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne

Natisni stran