EN

018-022/03

Številka: 018-022/03-21-203
Datum sprejema: 11. 2. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za obnovo gama kamere in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 04.07.2002 sprejel sklep, št. 252-1/02-6, o začetku postopka oddaje javnega naročila za obnovo gama kamere. Dne â?? je v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 07.11.2002, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel ponudbi dveh ponudnikov, in sicer ponudbo podjetja â?? ter ponudbo podjetja â??

Naročnik je dne 19.12.2002 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 252-1/02, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 24.12.2002 vložil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila, v katerem je navedel, da je naročnik v 11. točki VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodil) določil pogoj, da bo naročnik priznal usposobljenost in sposobnost ponudniku, če ponudnik navede referenčne ustanove, kjer je že dobavil enako opremo in predložil potrdila. Kot dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz VIII. člena Navodil, so v 11. točki XIII. člena Navodil zahtevane reference ponudnika.
Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zahtevanimi referencami, saj v zadnjem času izbrani ponudnik ni sodeloval v nobenem razpisu za predmet naročila "gama kamere", edina referenčna ustanova, kateri je bila dobavljena gama kamera je bila Splošna bolnišnica Izola, kjer je sam dobavil opremo.
Vlagatelj prilaga potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. 252-1/02-28, z dne 15.01.2003, ki ga je vlagatelj prejel 20.01.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v postopku pregledovanja in ocenjevanja prejetih ponudb ugotovil, da je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje zahtevanega pogoja in predložil ustrezna dokazila, zato je, skladno z merili za ocenjevanje ponudb sprejel odločitev, da se predmetno javno naročilo odda izbranemu ponudniku kot najugodnejšemu ponudniku.
Naročnik je vlagatelja pozval, naj mu v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 22.01.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 27.01.2003, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo. V dopisu naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija po preučitvi zadeve zahtevku vlagatelja ne ugodi in potrdi naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 11. točki VIII. člena Navodil določil, da bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogoja, da navede referenčne ustanove, kjer je že dobavil enako opremo in predloži potrdila. Kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoj iz 11. točke VIII. člena, je priložen Vzorec XI/11 Navodil, v katerem je določeno: â"śPrilagamo pisna potrdila referenc zgoraj navedenih naročnikov.â"ť Iz Vzorca XI/11 Navodil tako izhaja, da je potrebno vpisati zaporedno številko, ime pogodbenega partnerja, predmet pogodbe, čas realizacije, vrednost pogodbe ter priložiti pisna potrdila referenc zgoraj navedenih naročnikov.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije ugotavljala, ali je izbrani ponudnik izpolnil zahtevani pogoj. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi na Vzorec XI/11 Navodil navedel 4 referenčne ustanove. V ponudbi je sicer njegova referenčna lista, ne pa potrjene reference v njej navedenih naročnikov. Zahtevanih pisnih potrdil referenc naročnikov izbrani ponudnik tako ni priložil. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in ugotovila, da je navedel 1 referenčno ustanovo ter zanjo priložil zahtevano pisno potrdilo.

Prvi odstavek 41. člena ZJN-1 določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku." Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikova ponudba kot nepravilna, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne in tako izloči iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 namreč v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Državna revizijska komisija poudarja, da je za izpolnjevanje pogoja, določenega v 11. točki VIII. člena, nujno potrebno na Vzorec XI/11 Navodil vnesti vsaj eno referenčno ustanovo, kjer je ponudnik že dobavil enako opremo in priložiti pisno potrdilo referenc navedenega naročnika. Ker ponudba izbranega ponudnika ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik eksplicitno zahteval v Navodilih, njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ni presojala pomena posameznega pogoja in dejanskega vpliva na realizacijo posla (v kolikor le-ta ni v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja ), upoštevaje določbo drugega odstavka 45. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), po katerem lahko naročnik določi tudi druge dodatne elemente za ugotovitev sposobnosti, ki pa ne smejo biti diskriminatorni. Postopek oddaje javnega naročila je izredno formalen in strog, saj se le na ta način zagotovi enakopravno obravnavanje ponudnikov in je posledično lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Upoštevati pa je potrebno tudi namen konkretnega naročnikovega pogoja po predložitvi pisno potrjenih referenc, to je, podati relevantno informacijo in odpraviti poslovno tveganje naročnika, da bi sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je ni sposoben izpolniti.

Naročnik lahko v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, izbere najugodnejšega ponudnika le, če je pridobil najmanj dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov. S tem pogojem (dve samostojni ponudbi) zakon preprečuje, da bi naročnik pripravil razpisno dokumentacijo, ki bi privilegirala določenega ponudnika. V primeru, da bi Državna revizijska komisija v izreku razveljavila sklep o oddaji javnega naročila, št. 252-1/02, z dne 19.12.2002, bi naročniku ostala le ena pravilna samostojna ponudba in bi bila izbira najugodnejšega ponudnika glede na prvi odstavek 76. člena ZJN-1 nemogoča, zato je bilo potrebno v konkretnem primeru v celoti razveljaviti postopek oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik ni ravnal v skladu z določili ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, zato je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani,

Natisni stran