EN

018-018/03

Številka: 018-18/03-22-153
Datum sprejema: 31. 1. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 19. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila male vrednosti za dobavo pralnega stroja in likalnika ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo v skladu z 12., 13. in 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je, dne 04.10.2002, sprejel sklep, št.: 21-07-10-02, o uvedbi postopka za oddajo naročila blaga male vrednosti: pralni stroj 22 kg in likalni stroj, industrijski, valjčni 150 cm. Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo blaga št.: 21-07-10-02, z dne 07.10.2002, je naročnik poslal trem ponudnikom. Dne 18.10.2002 je naročnik izdal odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika za dobavo predmetnega naročila male vrednosti, št. 21-07-10-02, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral â?? (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Naročnik je, dne 29.10.2002, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, št.: 30005/02, za izvedbo predmetnega naročila male vrednosti.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.11.2002, zaprosil naročnika za informacijo, v kakšni fazi je oddaja javnega naročila za dobavo pralnega stroja in likalnika na podlagi vabila naročnika (dopis št.: 12-22-07-02, z dne 22.07.2002), ki je bil razveljavljen. Naročnik je z dopisom, št.: 55654-1/2002, z dne 06.11.2002, posredoval vlagatelju informacijo o javnem naročilu male vrednosti za dobavo pralnega stroja in likalnika, v kateri je navedel, da je dne 07.10.2002 izdal nov sklep o uvedbi postopka oddaje naročila blaga male vrednosti za dobavo pralnega stroja in likalnika. Vlagatelj je glede na navedeno informacijo naročnika le-tega z dopisom, z dne 15.11.2002, zaprosil, da mu dostavi povabilo k oddaji ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo, ker je zainteresiran za oddajo ponudbe.
Vlagatelj je, dne 28.11.2002, vložil zahtevek za revizijo postopka zbiranja ponudb za dobavo blaga za potrebe uporabnika â??, v katerem je navedel, da pravočasno vlaga zahtevek za revizijo. V nadaljevanju je vlagatelj navedel, da je naročnik na podlagi vabila k oddaji ponudb, št.: 12-22-07-02, z dne 22.07.2002, izdal vabilo k oddaji ponudbe, na katerega je vlagatelj posredoval ponudbo. Naročnik je obvestil vlagatelja o izbiri ponudnika z obvestilom, ki ga je vlagatelj prejel dne 13.08.2002. Na obvestilo o izbiri, št.: 12-22-0-02, je vlagatelj, dne 19.08.2002, vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik z dopisom, št.: 491-1/2002, zavrnil. Vlagatelj je postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, ki je s sklepom št.: 018-191/02-25-1742, z dne 20.09.2002, zahtevku za revizijo ugodila in postopek oddaje javnega naročila razveljavila. Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.11.2002, naročnika zaprosil za informacijo, v kateri fazi je zadevno naročilo ter od strani naročnika z dopisom, št.: 55654-1/2002, dobil informacijo o izdaji novega sklepa o uvedbi postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.11.2002, prosil za dostavo povabila k oddaji ponudbe oziroma za posredovanje razpisne dokumentacije, katere do 28.11.2002 ni prejel. V zahtevku se vlagatelj sklicuje na drugi odstavek 24. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ki določa: Naročnik mora poslati razpisno dokumentacijo najkasneje v dveh dneh od dneva, ko jo je ponudnik zahteval.

Naročnik je z dopisom, št.: 683/02, z dne 09.12.2002, poslal vlagatelju odgovor na dopis o zahtevku za revizijo postopka, v katerem je pojasnil potek postopka oddaje predmetnega naročila. Naročnik je navedel, da je opravil postopek javnega naročila, št.: 21-07-10-02, v skladu s pravilnikom o postopkih oddaje naročil male vrednosti, za katere ni predviden javni razpis, ampak naročnik povabi k oddaji ponudbe vsaj tri ponudnike, ki jih sam izbere. Postopek se je začel z izdajo sklepa o uvedbi postopka, dne 04.10.1002, in se nadaljeval v skladu z določili pravilnika o postopkih oddaje naročil male vrednosti, upoštevajoč predpisane postopke in roke. Ker v predpisanem roku ni bilo nobenega zahtevka za revizijo postopka, se je postopek zaključil, dne 29.10.2002, s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik vlagateljevega interesa za sodelovanje v postopku ni mogel upoštevati, saj je vlagatelj prve informacije zahteval z dopisom, z dne 04.11.2002, za razpisno dokumentacijo pa je zaprosil dne 15.11.2002, ko je bil postopek že zaključen. Glede na to, da se vlagatelj sklicuje na določilo drugega odstavka 24. člena ZJN-1, naročnik navaja, da le-ta govori o javnih naročilih, ki so objavljena, pri naročilih male vrednosti pa naročnik povabi k oddaji ponudbe toliko ponudnikov, kot je to določeno v sklepu o uvedbi postopka za oddajo naročila male vrednosti, brez objave v Uradnem listu RS. Naročnik ugotavlja, da je postopek izpeljal regularno in v skladu s pravilnikom o postopku oddaje naročil male vrednosti.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.12.2002, obvestil naročnika, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, z naslednjo obrazložitvijo:
V prvotnem postopku zbiranja ponudb za dobavo blaga (dobava pralnega stroja in likalnika) je naročnik povabil k oddaji ponudbe (vabilo št.: 12-22-07-02, z dne 22.07.2002) štiri ponudnike, med katerimi je ponudbo oddal tudi vlagatelj. Na obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo postopka zbiranja ponudb, katerega je naročnik zavrnil, po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo pa mu je s sklepom, št.: 018-191/02-25-1742, z dne 20.09.2002, Državna revizijska komisija ugodila ter postopek oddaje javnega naročila razveljavila in med drugim ugotovila, "da je (lahko) naročnik merila sproti prilagajal določenemu (izbranemu) ponudniku", "da je bila vlagateljeva ponudba najcenejša", "da so bile razlike v točkah med izbranim ponudnikom in vlagateljem zanemarljive".
Glede na dejstvo, da je bil prvotni postopek oddaje predmetnega naročila razveljavljen in je bilo vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodeno, je vlagatelj z dopisom, z dne 04.11.2002, naročnika zaprosil za informacijo, v kateri fazi je zadevno naročilo ter od strani naročnika z dopisom, št.: 55654-1/2002, dobil informacijo o izdaji novega sklepa o uvedbi postopka oddaje javnega naročila, h kateremu sam kot relevanten ponudnik ni bil povabljen, čeprav izpolnjuje vse pogoje in ima interes za oddajo ponudbe. Zadevno naročilo male vrednosti ni bilo javno objavljeno, ampak vlagatelj v nasprotju s prvotnim postopkom zbiranja ponudb (takrat najcenejši ponudnik) tokrat k oddaji ponudbe neutemeljeno sploh ni bil povabljen oziroma je bil izključen iz novega postopka zbiranja ponudb. Na vlagateljevo zahtevo po posredovanju razpisne dokumentacije mu je naročnik ni dostavil, kar je v nasprotju z določilom drugega odstavka 24. člena ZJN-1, ki določa: Naročnik mora poslati razpisno dokumentacijo najkasneje v dveh dneh od dneva, ko jo je ponudnik zahteval.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.01.2003, Državno revizijsko komisijo obvestil, da je glede na vloženi zahtevek za revizijo, z dne 28.11.2002, in odgovor naročnika št.: 683/02, z dne 09.12.2002, obvestil naročnika z dopisom, z dne 11.12.2002, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ter glede na predpisane roke zahteval informacijo o revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je zato z dopisom, št.: NVD-47/03-92, z dne 21.01.2003, pozvala naročnika, da ji v roku treh dni po prejemu dopisa posreduje zahtevek za revizijo in celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega naročila.

Naročnik je z dopisom, št.: 46/2003, z dne 23.01.2003, odstopil Državni revizijski komisiji zahtevek za revizijo in dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega naročila.

Po pregledu zahtevka za revizijo in dokumentacije o vodenju postopka oddaje predmetnega naročila male vrednosti je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZRPJN sprejela sklep, s katerim se revizijski zahtevek vlagatelja vrne v odločanje naročniku, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZPRJN v prvem odstavku 19. člena (Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (prvi odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena). Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (drugi odstavek 17. člena).

V obravnavani zadevi je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga naročnik sploh ni procesno obravnaval, niti o njem ni meritorno odločil, saj odgovora naročnika vlagatelju, št.: 683/02, z dne 09.12.2002, ni mogoče šteti za odločitev naročnika v smislu zgoraj navedenih določb ZRPJN. Glede na to, da mora v skladu s prej navedenimi določili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku.

Po odločitvi o vlagateljevem zahtevku za revizijo bo moral naročnik v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN v treh dneh obvestiti vlagatelja o svoji odločitvi in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejetega naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika. V primeru prejema vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo bo moral naročnik v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN najkasneje v treh dneh odstopiti Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo z vso dokumentacijo in svojim mnenjem. Državna revizijska komisija bo o vsebinskem delu postopka oddaje predmetnega naročila male vrednosti odločala, ko bo naročnik opravil zgoraj navedena procesna dejanja.

Glede na sedanje ravnanje naročnika, ki v predmetnem revizijskem postopku ni ravnal skladno z določili ZRPJN, Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da mora tudi pri naročilih male vrednosti spoštovati vse relevantne določbe ZRPJN in vlagatelju omogočiti pravno varstvo v skladu s 1. in 3. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran