EN

018-015/03

Številka: 018-015/03-23-233
Datum sprejema: 18. 2. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo kotlarne, strojne instalacije v kotlovnici hotela â?? in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

1. Zahtevek za revizijo je utemeljen.

2. Naročnik mora odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, objavljeno v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??, izdati skladno s 77. členom Zakona o javnih naročilih.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.08.2002 sprejel sklep, št. 1304-2/02, o začetku postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo kotlarne, strojne instalacije v kotlovnici hotela â??. Naročnik je objavil predmetni javni razpis v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-... Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 19.09.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 9 ponudb. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, objavil razveljavitev predmetnega javnega razpisa zaradi prekoračitve razpoložljivih sredstev.

Vlagatelj je dne 09.12.2002 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je na podlagi zapisnika, v katerem so navedeni vsi ponudniki in njihove ponudbene cene, ter na podlagi metodologije izračunal in ugotovil, da ima dve ponudbeni varianti od vseh ponudnikov najugodnejši. Vlagatelj opozarja, da po prvi urgenci pri naročniku, z dne 22.10.2002, in prošnji za odgovor do 25.10.2002, ni prejel nikakršnega odgovora naročnika. Ker po preteku roka veljavnosti ponudb (30.11.2002) vlagatelj ni prejel naročnikovega obvestila o izboru, je vlagatelj dne 02.12.2002 poslal še drugo urgenco, s prošnjo za odgovor do 05.12.2002. Vlagatelj še dodaja, da naročnik ni spoštoval nobenega roka iz javnega razpisa, javnega razpisa ni razveljavil in ni spreminjal rokov veljavnosti ponudb.
Vlagatelj je priložil potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v znesku 80.000,00 SIT.

Naročnik je z odločbo, št. 1746-1/02, z dne 27.12.2002, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločbe naročnik zavrača vlagateljeve navedbe z argumentom, da ni izbral nobene ponudbe zato, ker ni imel zadostnih razpoložljivih sredstev. Iz tega razloga je naročnik razveljavil javni razpis v Uradnem listu št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 06.01.2003, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 09.01.2003, ki ga je le-ta prejela 20.01.2003, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo, skupaj z mnenjem, v katerem naročnik ponavlja navedbe iz odločbe, z dne 27.12.2002, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-015/03-23-112, z dne 30.01.2003, pozvala vlagatelja k doplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je pravočasno, v prilogi dopisa, z dne 07.02.2003, poslal potrdilo o doplačilu takse iz drugega odstavka 22. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-015/03-23-113, z dne 23.01.2003, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala naročnika k dodatnim pojasnilom glede poteka postopka oddaje predmetnega javnega naročila, na katerega je naročnik odgovoril z dopisom, št. 1746-1/02, z dne 27.01.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil s strani naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Naročnik je v odločbi, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, navedel, da ni izbral nobene ponudbe zaradi nezadostnih razpoložljivih sredstev in je zato javni razpis razveljavil v Uradnem listu RS, št. 106/02, z dne 06.12.2002. Pri tem gre opozoriti, da mora naročnik v primeru, da ne želi opraviti izbire, postopati skladno s kogentnimi določbami Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), ki natančno določajo primere, ki takšno ravnanje dopuščajo kot možno, vendar možnosti zanj omejujejo. ZJN-1 na primer tako v drugem odstavku 25. člena določa, da če naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila. ZJN-1 dopušča tudi možnost, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrne, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe (76. člen ZJN-1).

Iz naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila domnevno izhaja (predvsem glede na navedbo v objavi v Uradnem listu RS, št â??, z dne â??, "Razlog za razveljavitev je prekoračitev razpoložljivih sredstev."), da je želel zavrniti vse ponudbe (tudi pravilne), pri tem pa ni dosledno upošteval dikcije 77. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija opozarja, da četudi so ponudbe pravilne, njihove zavrnitve ZJN-1 ne prepoveduje. Tako zakon dopušča možnost, da naročnik kljub formalno uspešno izvedenemu postopku za oddajo konkretnega javnega naročila ne izbere najugodnejše ponudbe in ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Za takšne primere pa ZJN-1 določa nekatera formalna ravnanja, ki jih mora opraviti naročnik. Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da naročnik ni izdal obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika, kar je v nasprotju z roki, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â?? (točka 16), po katerem je bil datum veljavnosti ponudbe 30.11.2002 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 23.09.2002. Prvi odstavek 77. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti razloge za zavrnitev. Tako je ugotoviti, da je naročnik svojo odločitev zgolj objavil v Uradnem listu RS, brez da bi upošteval drugi odstavek 77. člena ZJN-1, ki določa: "Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o svoji odločitvi takoj obvestiti ponudnike ali kandidate in o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o odločitvi, da začne novi postopek. Obvestilo mora biti pisno." Državna revizijska komisija je namreč naročnika z dopisom št. 018-015/03-23-113, z dne 23.01.2003, skladno z 21. členom ZRPJN v zvezi s 77. členom ZJN-1, zaprosila za dokazila o pisnem obvestilu vsem ponudnikom. Iz odgovora naročnika v dopisu, št. 1746-1/02, z dne 27.01.2003, ni razvidno, da bi naročnik pisno obvestil vse ponudnike ter v obvestilu natančno navedel razloge za zavrnitev vseh ponudb. Državna revizijska komisija s tem v zvezi ponovno poudarja, da ima naročnik pravico zavrniti vse ponudbe, vendar pa se na ta institut vežejo določena pravna opravila iz 77. člena ZJN-1, ki jih mora naročnik ob zavrnitvi vseh ponudb opraviti, le-ta pa v konkretnem primeru niso bila opravljena.

77. člen ZJN-1 je povezan tudi z vprašanjem (ne)obstoja kontrahirne dolžnosti (17. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 83/01) v postopkih oddaje javnih naročil. Obstoj kontrahirne dolžnosti lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagovarjamo od pravnomočnosti odločitve o izbiri ponudnika dalje. Do tedaj, v fazi vrednotenja ponudb (znotraj razpisne faze), pa pomeni zagovarjanje kontrahirne dolžnosti tako obsežen poseg v načelo avtonomije volje naročnika, da ga ni mogoče zagovarjati.

Vlagatelj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila upravičeno pričakoval aktivna ravnanja naročnika, in sicer v rokih, kot jih je naročnik predvidel (že) v sami objavi javnega naročila v Uradnem listu RS, št. â?? in ki mu jih nalaga ZJN-1. Naročnik je tako kršil tudi načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, ki v drugem odstavku 6. člena ZJN-1 določa: "Postopki naročanja po tem zakonu so javni, kar se zagotavlja skozi objave javnih naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ima pravico pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, v skladu s tem zakonom." . V konkretnem primeru gre tako ugotoviti, da je naročnik vodil predmetni postopek oddaje javnega naročila netransparentno do takšne mere, da je bila vlagatelju oziroma potencialnim vlagateljem posledično tudi onemogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran