EN

018-012/03-1

Številka: 018-12/03-25-120
Datum sprejema: 30. 1. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo tuje periodike za leti 2003 in 2004 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ..., (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo tuje periodike za leti 2003 in 2004.
Z Obvestilom o oddaji naročila, št. 400-06-6/2002, z dne 26.11.2002, je naročnik ponudnike obvestil, da je na podlagi točkovanja, ki ga je opravila strokovna komisija, v skladu z razpisanimi merili - najnižje ponudbene cene razpisanega blaga, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ...

Vlagatelj je dne 05.12.2002 od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ki mu ga je naročnik posredoval dne 12.12.2002.

Vlagatelj je dne 20.12.2002 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da se ne strinja z navedbo naročnika iz Obrazloženega obvestila o oddaji naročila iz katerega izhaja, da je pri izbiri najcenejše ponudbe upošteval cene brez DDV, saj iz Obvestila o oddaji naročila jasno izhaja, da se je pri izbranem ponudniku upoštevala cena, ki vključuje tudi DDV. Navedba naročnika v Obrazloženem obvestilu, da bi moral vlagatelj v ponudbi navesti ceno brez DDV je zmotna, saj bi vlagatelj s tem kršil Navodila za izdelavo ponudbe. Naročnik je zaradi nepoznavanja predpisov, ki urejajo tovrstni uvoz literature, na obrazcih razpisne dokumentacije, sam uvedel kategorijo cen z DDV. Področje uvoza znanstvene literature ureja mednarodni sporazum o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja in Protokol k temu sporazumu (Uradni list SFRJ, št. 7/81 - mednarodne pogodbe in Uradni list RS, št. 9/92). Na podlagi 3.a člena II. protokola se pri uvozu ali po uvozu knjig in publikacij, namenjenih za knjižnice, določene v točki 5/V člena IV tega protokola, kamor spada tudi naročnik, ne plačuje nobenih taks ali drugih internih davščin.
Navedeno dokazuje, da je področje uvoza tuje strokovne literature posebno področje, ki je urejeno z ustrezno zakonodajo, kar pa je naročnik z navodili in pogoji iz predmetnega javnega razpisa onemogočil.
Vlagatelj zahteva razveljavitev in ponovitev obravnavanega postopka oddaje javnega naročila ter povračilo stroškov plačane takse v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja dne 24.12.2002, na podlagi četrtega odstavka 12. člena pozval, da v roku treh (3) dni od prejema poziva, zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse v zahtevani višini iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 27.12.2002 naročniku poslal dopis, v katerem je le-tega obvestil, da je takso pravilno plačal ter da posledično smatra naročnikov poziv kot brezpredmeten.

Naročnik je dne 06.01.2003 sprejel sklep št. 406-06-6/2002, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi slednjega je navedel, da vlagateljev zahtevek ni vseboval vseh v 12. členu ZRPJN določenih obveznih sestavin (premalo plačana taksa). Naročnik je vlagatelja, skladno s četrtim odstavkom 7. člena ZRPJN opozoril, da lahko v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 10.01.2003 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo in hkrati podal predlog za vrnitev v prejšnje stanje. V pritožbi izpodbija sklep s katerim je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel in predlaga razveljavitev le-tega ter podrejeno predlaga, da se mu dovoli vrnitev v prejšnje stanje.
Vlagatelj priznava, da ni vedel, da je dan pred oddajo zahtevka za revizijo stopila v veljavo novela ZRPJN. Vlagatelj navaja, da je naročnik v dopisu sicer navedel razlog poziva k dopolnitvi zahtevka za revizijo (premalo plačana taksa), ni pa naročnik navedel ne zneska ne vzroka, ravno tako naročnik kratice zakona ZRPJN-A ni prilagodil zapisu v Uradnem listu št.110/02. Vlagatelj tako v časovni stiski, ko sta bila prva dva dneva roka za dopolnitev zahtevka za revizijo državna praznika, poziva ni razumel, pojasnilo pa je prejel šele dan po izpodbijem sklepu. Vlagatelj je prepričan, da je bil poziv k dopolnitvi nepopoln, saj je v njem manjkalo obvestilo o znesku premalo plačane takse.
Vlagatelj je hkrati prepričan, da so v konkretnem primeru, ob predloženem dokazilu o doplačilu sodne takse do zneska, ki ga določa novela ZRPJN, izpolnjeni vsi pogoji za vrnitev v prejšnje stanje, v kolikor se pritožbi ne bi ugodilo iz procesnih razlogov.
Vlagatelj se je v dvomu, kdo je za odločitev o vrnitvi v prejšnje stanje pristojen odločil, da bo predlog za vrnitev v prejšnje stanje vključil v pritožbo.

Naročnik je dne 16.01.2003 (dopis naročnika št. 400-06-67/2002, z dne 15.01.2003), odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-12/03-25-117, z dne 27.01.2003, odstopila predlog za vrnitev v prejšnje stanje v presojo naročniku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je naročnik neopravičeno zavrgel njegov zahtevek za revizijo utemeljen.
Naročnik je svojo odločitev o tem, da zavrže vlagateljev zahtevek za revizijo, oprl na določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. ZRPJN v 12. členu (Vložitev zahtevka za revizijo) ureja določena procesna vprašanja v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo. Med procesnimi predpostavkami za odločanje o zahtevku za revizijo ZRPJN v 12. členu omenja tudi plačilo revizijske takse iz 22. člena ZRPJN, hkrati pa ureja tudi posledice, če vlagatelj takso plača prepozno oziroma je ne plača. Če vlagatelj takse ne plača istočasno z vloženim zahtevkom za revizijo ali najkasneje v 3 dneh od prejema poziva naročnika, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Zakon torej neplačilo takse sankcionira zelo strogo, in sicer izostanek plačila le-te, šteje med razloge, zaradi katerih je potrebno revizijski zahtevek zavreči.
ZRPJN meritorno odločanje o zahtevku za revizijo pogojuje s plačilom takse, ki jo je potrebno plačati ob vložitvi zahtevka, na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, in sicer takso v višini 100.000,00 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000,00 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje (prvi odstavek 22. člena ZRPJN).

Četrti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da v primeru, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka tega člena (med njimi tudi potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN), nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Kot je razvidno iz dokumentacije iz spisa je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo plačal takso v znesku 80.000,00 SIT, kar je 20.000,00 SIT manj ko zahteva zakon v prvem odstavku 22. člena (s čimer se strinjata tako naročnik kot tudi vlagatelj). Iz navedenega razloga je naročnik dne 23.10.2002, vlagatelju poslal Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila (dopis št. 400-06-6/2002, z dne 23.12.2002) v katerem je zapisal, "da ugotavlja, da vloženi zahtevek za revizijo ni bil vložen skladno z drugim in tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN in da vlagatelj zahtevka za revizijo ni plačal takse v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN - premalo plačana taksa". Naročnik je vlagatelja hkrati pozval, da v roku treh dni od prejema poziva (vlagatelj je prejel poziv dne 24.12.2002), dopolni revizijski zahtevek še s potrdilom o vplačilu takse v zahtevani višini iz 22. člena ZRPJN, ter ga opozoril, da bo v nasprotnem primeru (če vlagatelj revizijskega zahtevka v danem roku ne bo dopolnil), le tega zavrnil.

Ker je naročnik, v obravnavanem primeru obveznost, ki mu jo nalaga četrti odstavek 12. člena ZRPJN v celoti izpolnil, vlagatelj pa v roku treh dni zahtevka za revizijo ni dopolnil (temveč je znotraj tri dnevnega roka naročnika le obvestil, da je taksa pravilno plačana in da posledično šteje naročnikov poziv kot brezpredmeten), je potrebno ugotoviti, da je naročnik izpodbijani sklep sprejel zakonito, ter se tako vlagateljeva trditev, da njegovega zahtevka za revizijo iz tega razloga ni mogoče zavreči, izkaže kot neutemeljena.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani zadevi pa Državna revizijska komisija kljub temu opozarja vlagatelja na rek "ignorantia iuris nocet". Torej nepoznavanje prava škoduje, kar pomeni, da bi morala javnost poznati veljavne predpise. Vsi pravni predpisi so namreč objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, s čimer je poskrbljeno, da so dostopni vsem tistim, ki so njihovi naslovljenci in/ali, da se slednji z njimi lahko seznanijo.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnikova odločitev o tem, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrže, utemeljena v obstoječem dejanskem stanju, zato je odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljenaPOUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran