EN

018-009/03

Številka: 018-9/03-21-107
Datum sprejema: 23. 1. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje vseh prostorov/objektov â?? (poslovnih, skladiščnih, â??, zdravstvenega doma in drugih; tal in opreme), oken in steklenih fasad prostorov/objektov â??, ter okolice prostorov/objektov â?? in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â?? objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za čiščenje vseh prostorov/objektov â?? (poslovnih, skladiščnih, â??, zdravstvenega doma in drugih; tal in opreme), oken in steklenih fasad prostorov/objektov â??, ter okolice prostorov/objektov â?? . Nekateri potencialni ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, so naročnika zaprosili za pojasnila razpisne dokumentacije. Naročnik je zahtevana pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije posredoval potencialnim ponudnikom z dopisom, št. 404-08-90/2002-22, z dne 28.10.2002. V Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, je naročnik objavil popravek predmetnega javnega razpisa in podaljšal rok za predložitev ponudb. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 404-08-90/2002-27, z dne 14.11.2002, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel 18 ponudb.

Vlagatelj je dne 19.11.2002 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil tretji in četrti odstavek 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), saj vlagatelj v svoji ponudbi ni mogel upoštevati vseh prejetih pojasnil, ki so bistveno vplivala na določitev cene storitev čiščenja, ker mu naročnik ni pravočasno poslal zahtevanih pojasnil razpisne dokumentacije. Prav tako vlagatelj ni mogel naknadno spremeniti ponudbe s popustom na ponujene cene, saj je količina porabe papirne galanterije in tekočih mil nesorazmerna glede na posamezne lokacije in ni mogoče določiti enotnega popusta. Vlagatelj je namreč dne 16.10.2002 zahteval dodatna pojasnila. Ker odgovorov na postavljena vprašanja dalj časa ni prejel, se je o tem telefonsko pozanimal pri naročniku. Hkrati z odgovori na postavljena vprašanja je naročnik podaljšal rok za pripravo ponudb, in sicer 13.11.2002. Dne 30.10.2002 je vlagatelj poslal naročniku zahtevek za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije v zvezi s sanitarno higienskim materialom. Po nekaj dneh je vlagatelj ponovno telefonsko pozval naročnika k posredovanju odgovorov na postavljena vprašanja. Glede na to, da jih vlagatelj ni prejel do 08.11.2002, je kljub temu pripravil ponudbo, v kateri je strošek dobave in nameščanja papirne galanterije in tekočih mil vključil v ponudbeno ceno. Dne 11.11.2002 je vlagatelj po pošti prejel želena pojasnila (datirana na 07.11.2002). Ker jih naročnik prej ni poslal tudi po faksu, vlagatelju ni bilo znano, da naročnik ne pričakuje, da bo izvajalec dobavljal in nameščal papirno galanterijo in tekoča mila. Glede na navedeno, vlagatelj predlaga, da naročnik v celoti razveljavi javni razpis.

Naročnik je z dopisom, št. 404-08-350/2002-2, z dne 20.11.2002, v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu posreduje še en izvod zahtevka za revizijo ter dokazilo o plačilu takse, kar je vlagatelj storil z dopisom, z dne 22.11.2002.

Naročnik je v skladu s 16. členom ZRPJN ponovno pregledal razpisno dokumentacijo in dne 16.12.2002 sprejel sklep, št. 404-08-350/2002-4, s katerim je ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa navaja, da bi moral vlagatelj dne 11.11.2002, ko je zvedel za obseg ponudbe, ki se tiče higiensko-potrošnega materiala, takoj vložiti zahtevek za revizijo. Vlagatelj je po prejemu zapisnika o odpiranju ponudb, iz katerega so razvidne cene vseh konkurenčnih ponudnikov, vložil zahtevek za revizijo, kljub temu, da so mu bili razlogi, zaradi katerih je vložil zahtevek za revizijo, znani že pred odpiranjem ponudb. Naročnik je odločil, da se zahtevku za revizijo iz formalnih razlogov ugodi, kot izhaja iz izreka sklepa.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.12.2002, skladno s 17. členom ZRPJN naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom št. 404-08-350/2002-6, z dne 13.01.2003 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14.01.2003), skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN v reševanje odstopil zahtevek za revizijo z relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija naprej ugotavlja, da ne gre oporekati vlagateljevi aktivni legitimaciji za vložitev zahtevka za revizijo pri naročniku, iz razlogov, ki so tudi navedeni v revizijskem zahtevku. Naročnik je tako v revizijskem postopku vlagatelju priznal upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo in le-tega označil za pravočasnega in vloženega s strani osebe, ki izkazuje aktivno legitimacijo ter mu (zahtevku za revizijo) tudi ugodil. Ob tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora vlagatelj v nadaljevanju revizijskega postopka izkazati pravni interes tudi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, česar pa vlagatelj ni izkazal iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v revizijskem postopku odločal v mejah zahtevka za revizijo in le-temu v celoti ugodil. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo predlagal, da naročnik v celoti razveljavi javni razpis. Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in s tem s strani vlagatelja zatrjevane kršitve sam sankcioniral na ustrezen način. Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.12.2002, skladno s 17. členom ZRPJN naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker iz obrazložitve sklepa ni jasno razvidno, v kakšnem obsegu se ugodi njegovemu zahtevku. Glede na dejstvo, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo jasno navedel, da zahteva razveljavitev postopka v celoti, naročnik pa je tej zahtevi ugodil, po mnenju Državne revizijske komisije ni dvoma o tem, da je postopek v celoti razveljavljen.

Vlagatelj v navedenem obvestilu ni navedel stroškov, ki bi mu morebiti nastali v revizijskem postopku in bi bilo o njih potrebno odločati. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da glede na vsebino vlagateljevega zahtevka za revizijo in vsebino naročnikovega sklepa s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, med strankama ni več spora.

Pravni interes za nadaljevanje postopka bi Državna revizijska komisija morala priznati v primeru, da bi vlagatelj v revizijskem zahtevku specificiral zahtevani način odprave zatrjevane nepravilnosti, pa bi naročnik temu načinu ne sledil v svoji odločitvi o revizijskem zahtevku in bi na ta način lahko hipotetično oškodoval vlagatelja oziroma ga spravil v zanj manj ugoden položaj.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne

Natisni stran