EN

018-008/03

Številka: 018-8/03-25-81
Datum sprejema: 20. 1. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 17. in 18. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za dispečerski center naročnika in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnik â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne

odločila:

Pritožba, z dne 13.01.2003, se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sklep naročnika, št. PDO-83/02 PR1, z dne 08.01.2003, s katerim je naročnik ob molku vlagatelja ugotovil, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 09.10.2002 sprejel sklep, št. PDO-83/02, o začetku oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije po odprtem postopku za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za dispečerski center naročnika. Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. PDO-83/02 P, z dne 18.11.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 4 ponudbe.

Iz sklepa o oddaji javnega naročila, št. PDO-83/02 P, z dne 28.11.2002, je razvidno, da se javno naročilo za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za dispečerski center naročnika odda ponudniku â?? (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je v zakonskem roku pri naročniku vložil zahtevek za revizijo postopka javnega naročila, z dne 13.12.2002, v katerem navaja, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo ponudbo iz postopka ocenjevanja kot nepravilno, iz razloga, ker ni opremil tehničnih zahtev z žigom in podpisom. Vlagatelj predlaga, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.12.2002, pozval pooblaščenca vlagatelja k plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Pooblaščenec vlagatelja je naročniku poslal dopis, z dne 17.12.2002, s katerim ga je pozval k plačilu takse ter mu v prilogi posredoval njegov dopis, z dne 16.12.2002.

Naročnik je z dopisom, z dne 20.12.2002, poslal pooblaščencu vlagatelja opozorilo, da je pri pošiljanju dopisa, z dne 17.12.2002, verjetno prišlo do pomote v naslovu ter da so ga o tem poizkušali obvestiti tudi po telefonu.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.12.2002, naročniku dne 06.01.2003 poslal potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 80.000 SIT, iz katerega je razvidno, da je bila taksa plačana 24.12.2002.

Naročnik je s sklepom, št. PDO-83/02 PR1, z dne 08.01.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo štel za umaknjenega. Naročnik navaja, da je pri predhodnem preizkusu zahtevka ugotovil, da zahtevek ne vsebuje dokazila o plačilu takse v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, zato je skladno z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN pozval vlagatelja, da najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso, sicer se šteje, da je umaknil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 18.12.2002, kar je izkazano s potrjeno povratnico, dne 19.12.2002 pa je naročnik s strani pooblaščenca vlagatelja prejel dopis, v katerem pooblaščenec vlagatelja poziva naročnika k plačilu takse. Po tem, ko je naročnik telefonsko številko pooblaščenca vlagatelja neuspešno iskal v telefonskem imeniku, je le-tega nemudoma pisno opozoril na morebitno napako in mu v prilogi vrnil kopijo prejetega dopisa. Pooblaščenec vlagatelja je vrnjeno kopijo dopisa prejel še pred potekom roka za plačilo takse, torej še pred 23.12.2002 ob 24.00 uri. Iz dokazila, ki ga je naročnik prejel dne 06.01.2003, izhaja, da je vlagatelj takso plačal šele dne 24.12.2002, torej po preteku petdnevnega roka.
Naročnik je vlagatelja pozval, da je zoper ta sklep v roku treh dni od prejema sklepa dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 13.01.2003 poslal Državni revizijski komisiji pritožbo zoper sklep št. PDO-83/02 PR1, z dne 08.01.2003.
Vlagatelj navaja, da je pooblaščenec pomotoma poslal opomin za plačilo takse naročniku â??, namesto vlagatelju zahtevka za revizijo, .... Vlagatelj opozarja na načelo dostopnosti, po katerem bi moral naročnik, ko je ugotovil očitno napako pri pošiljanju opomina za plačilo takse, ta opomin za takso poslati vlagatelju â?? in ne njegovemu pooblaščencu. Eno od osnovnih načel v pravnem prometu sta načelo vestnosti in poštenja ter prepoved povzročanja škode. Vlagatelj priznava, da je do napake res prišlo, vendar pa bi se ta napaka lahko anulirala, če bi bila na strani naročnika potrebna skrb glede obveščanja pravega taksnega zavezanca k plačilu takse. Po mnenju vlagatelja je očitno, da naročnik ni imel interesa, da bi pritožnik izkoristil svoja pravna sredstva, zato je ravnal viciozno, nedopustno in v nasprotju s temeljnimi načeli postopka, z namenom, da izigra vlagatelja zahtevka, ki je poslal najugodnejšo ponudbo.
Vlagatelj meni, da je sklep nezakonit ter predlaga, da Državna revizijska komisija izpodbijani sklep odpravi.

Naročnik je dne 15.01.2003 odstopil dokumentacijo glede predmetnega javnega naročila Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s 17. in 18. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma je potrebno ugotoviti, da je v zvezi z obravnavo pritožbe zoper naročnikov sklep, št. PDO-83/02 PR1, z dne 08.01.2003, da je zahtevek za revizijo umaknjen, med strankama spor o tem, ali so pogoji za takšen naročnikov (procesni) sklep izpolnjeni oziroma ali so izpolnjeni pogoji, ki bi preprečili obstoj zakonske domneve (â??se štejeâ??), da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je naročnik dne 16.12.2002 skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN poslal pooblaščencu vlagatelja poziv k plačilu takse, katerega je pooblaščeni odvetnik znotraj roka, dne 17.12.2002 (še pravočasno) napačno naslovil na naročnika, zatem pa je naročnik dne 20.12.2002 poslal pooblaščencu vlagatelja opozorilo, da je pri pošiljanju dopisa, z dne 17.12.2002, verjetno prišlo do pomote v naslovu.

V skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ki določa, da se revizija postopkov oddaje javnih naročil izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku pa se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače, je potrebno ob tem upoštevati tudi ustrezne določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002: v nadaljevanju ZPP).
V zvezi s tem je na podlagi gornjih dejstev in navedb v obravnavani pritožbi vlagatelja potrebno odločiti, ali so (glede na to, da je potrdilo o plačilu takse naročniku prispelo izven zakonskega roka) izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 112. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. šesti odstavek 112. člena ZPP določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev ZRPJN v postopku, saj je v skladu z 22. členom ZRPJN, v povezavi z dejstvom, da ima vlagatelj po pooblastilu pooblaščenega odvetnika, kateremu se skladno s 137. členom ZPP vročajo pisanja, poziv za plačilo takse pravilno poslal vlagateljevemu pooblaščencu. Naročnik je tudi v dopisu, z dne 16.12.2002, pozval pooblaščenca vlagatelja naj zahtevek za revizijo v roku petih dni po prejemu tega poziva dopolni in plača takso ter naročniku v istem roku posreduje zahtevano dokazilo, sicer bo naročnik predlog za revizijo po drugem odstavku 22. člena ZRPJN zavrgel. Čeprav naročnik ni bil dolžan opozoriti pooblaščenca vlagatelja na nastalo napako, je le-ta vlagateljevega pooblaščenca na to opozoril, in to še pred potekom roka za plačilo takse, torej še pred 23.12.2002 ob 24.00 uri (pooblaščenec vlagatelja je dopis prejel 23.12.2002, kar je izkazano s potrjeno povratnico).
Ker vlagatelja po pooblastilu zastopa odvetnik, po mnenju Državne revizijske komisije vložitve pisnega sporočila pri nepristojnem organu ni mogoče pripisati nevednosti. šesti odstavek 112. člena ZPP namreč določa, da, "če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca â??." (poudarila Državna revizijska komisija).
Prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije tudi ni mogoče govoriti o očitni pomoti, saj je bil dopis pooblaščenca vlagatelja, z dne 17.12.2002 (posredovan s priporočeno pošiljko dne 18.12.2002 in ki jo je naročnik prejel dne 19.12.2002), na naročnika, ... naslovljen in nanj tudi poslan.
Obenem Državna revizijska komisija opozarja še na izrecno navedbo vlagatelja v 5. točki zahtevka za revizijo, z dne 13.12.2002, da je kontaktna oseba v postopku revizije pooblaščenec vlagatelja zahtevka, skladno s priloženim pooblastilom.

Glede na zgoraj ugotovljeno, da je pooblaščenec vlagatelja pri naročniku podal potrdilo o plačani taksi iz 22. člena ZRPJN nepravočasno, s čimer so bili izpolnjeni pogoji zakonske domneve (â??se štejeâ??), da je zahtevek za revizijo umaknjen (drugi stavek prvega odstavka 17. člena ZRPJN), hkrati pa ni bil izpolnjen negativni pogoj iz šestega odstavka 112. člena ZPP, je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).

Ljubljani, dne

Natisni stran