EN

018-004/03

Številka: 018-4/03-25-64
Datum sprejema: 15. 1. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za tehnološko obnovo procesa sterilizacije v â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

V Uradnem listu RS, št.: â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, je naročnik objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za tehnološko obnovo procesa sterilizacije v centralnem operacijskem bloku.

Naročnik je 15.11.2002 izvedel javno odpiranje ponudb in ugotovil, da so na razpis prispele tri ponudbe.
Naročnik je dne 21.11.2002 pregledal prejeto razpisno dokumentacijo, ter izločil iz nadaljnjega postopka ponudbo vlagatelja, ker ni vsebovala izpolnjenega obrazca pogodbe.
Naročnik je dne 04.12.2002, izdal sklep, št. 260-2/02-, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku â??. Za ponudbo vlagatelja je zapisal, da je le-ta nepravilna, saj ne izpolnjuje v celoti zahtev iz razpisne dokumentacije (vlagatelj ni predložil v skladu z zahtevami iz XII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe dokazila (v nadaljevanju Navodila) "Vzorec XII/16 Navodil", saj vzorec pogodbe ni bil izpolnjen, zato jo je naročnik zavrnil in izločil iz nadaljnje obravnave.)

Vlagatelj je dne 12.12.2002 vložil revizijski zahtevek zoper sklep naročnika št. 260-2/02.
V njem je navedel, da je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, da mora ponudnik parafirati vzorec pogodbe v priloženem tekstu in da je to zahtevo tudi izpolnil. Navedel je, da če gre za vzorec pogodbe v priloženem besedilu, da to pomeni, da ne gre za priložene obrazce, kar se nanaša na druge priloge. Parafiranje besedila pogodbe po mnenju vlagatelja namreč pomeni, da se ponudnik strinja z besedilom pogodbe, ki ga je vnaprej sestavil naročnik. S tem se naročnik zavaruje, da mu pri besedilu pogodbe ponudnik ne vsiljuje svojih pogojev in da zagotovi hitro sklenitev pogodbe. Vlagatelj iz tega zaključi, da torej ne gre za nikakršen obrazec, ki velja za druge priloge. Vlagatelj je zapisal, da ponudnik sicer sploh ne more izpolniti vzorca pogodbe v celoti, saj se pogodba sklepa šele po izbiri najugodnejšega ponudnika (XV. člen navodil). Če bi obveljalo stališče naročnika, bi moralo po mnenju vlagatelja biti v 16. točki XII. člena navodil navedeno, da mora ponudnik izpolniti in parafirati vzorec pogodbe. Vlagatelj nadalje navaja, da ne le, da gre za vzorec pogodbe in ne za obrazec pogodbe, ampak priložene pogodbe niti ni mogoče izpolniti, poleg tega pa je npr. v 5. členu, 10. členu in v XV. členu navodil izrecno navedeno, da bodo v pogodbi še posebej določene druge okoliščine pomembne za izvršitev posla. Tudi iz tega je po mnenju vlagatelja jasno, da vzorec pogodbe ni izpolnitev obrazca, ker so to že pojmovno različne stvari.
Vlagatelj tudi zapiše, da je naročnik tudi v postopku odpiranja ponudb pregledal vse priloge in v zapisniku z dne 15.11.2002 pod tč. VI ugotovil, da ne obstaja noben izločitveni pogoj. Vlagatelj še nadaljuje, da ni mogoče spregledati, da ponudnik iz teh razlogov ni bil izločen še v nobenem javnem razpisu, čeprav je pogodbo vedno parafiral.

Vlagatelj tudi navede, da ugotavlja, da z dokazili navedenimi v XII. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ponudnik dokazuje zgolj izpolnjevanje VIII. člena teh navodil, ne pa usposobljenosti in sposobnosti ponudnika na osnovi pogojev iz VII. člena obravnavanih navodil.
Zaradi vsega navedenega je vlagatelj predlagal, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 24.12.2002, izdal sklep št. 260-2/02, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil.
Naročnik je zapisal, da je v VII. členu navodil določil, da bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja določenih pogojev, v XII.členu navodil pa dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje teh pogojev. Zapis VIII. člena v 1.odstavku XII. člena je po navedbah naročnika očitna napaka, saj se dokazila iz XII. člena tako po vsebini kot tudi po vrstnem redu povsem ujemajo s pogoji iz VII. člena. Naročnik je v XII. členu Navodil določil način izkazovanja izpolnjevanja pogoja iz 16. točke s tem, ko je določil, da mora ponudnik vsa dokazila iz ostalih točk, kamor sodi tudi šestnajsta (za razliko od izrecno opredeljenih točk 01, 02 in 04-06), predložiti na priloženih obrazcih, tako da jih izpolni, parafira in žigosa. Naročnik je s tem postavil jasno zahtevo po obliki in načinu izkazovanja izpolnjevanja navedenega pogoja.

Naročnik je nadaljeval, da vlagateljeva navedba, da iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb izhaja, da ne obstaja noben izločitveni pogoj, ne drži. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb res izhaja, da so vsi ponudniki ponudbi priložili vse z razpisno dokumentacijo zahtevane listine in dokazila, kar pa ne izkazuje izpolnjevanja zahtevanih pogojev. Faza javnega odpiranja ponudb kot del postopka oddaje javnega naročila namreč pomeni samo odpiranje pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb ter ugotovitev fizične prisotnosti z razpisno dokumentacijo naročnika zahtevane dokumentacije. Vsebinsko presojo ponudbi priložene dokumentacije z vidika ustreznosti pa opravi naročnik po zaključenem postopku odpiranja ponudb, to je v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Tako lahko naročnik tudi v primeru, ko je na javnem odpiranju ponudb sicer ugotovljena prisotnost listine, ponudbo ponudnika v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudbe izloči kot nepravilno, ker je predložena listina neustrezna (npr. listine ni izdal pristojni organ, listini je potekel rok veljavnosti,â??). Zaradi vsega navedenega je naročnik sprejel odločitev, da se zahtevek kot neutemeljen zavrne.

Vlagatelj je dne 27.12.2002 podal obvestilo naročniku, v katerem ga obvešča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 06.01.2003, z dokumentom št. 260-2/02-11, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil revizijski zahtevek vlagatelja, skupaj z dokumentacijo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija je v postopku revizije oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v navodilih členu XII. zapisal: "Kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz VIII. člena teh navodil mora ponudnik predložiti:". V točki 16. je naročnik zapisal: "parafiran vzorec pogodbe (vzorec priložen)". V zaključku navedenega člena pa je zapisal: "Dokazila iz 01., 02. in 04.-06. točke tega člena ponudniki predložijo v originalu ali kopiji, ki je ni potrebno notarsko overiti. Dokazila iz ostalih točk tega člena mora ponudnik predložiti na priloženih obrazcih, tako da jih izpolni, parafira in žigosa, dokazilu iz 12. točke tega člena pa priloži tudi potrdila naročnikov, v originalu ali kopiji.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh dokazil ali bodo ta predložena v nasprotju z navodili, bo kot neveljavna izločena iz postopka."

Naročnik je v členu XV. zapisal: "Izbranemu ponudniku bo naročnik poslal v podpis pogodbo. V njej bosta naročnik in dobavitelj, poleg določil, ki so vsebovana v teh Navodilih, določila tudi druge okoliščine, pomembne za izvršitev posla. Ponudnik mora podpisati pogodbo najkasneje v roku 10 dni od pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v navodilih izrecno zapisal, da mora biti vzorec pogodbe parafiran. (XII. člen, 16 točka). V nadaljevanju pa je naročnik v istem členu tudi določil, da morajo biti dokazila iz ostalih točk predložena na priloženih obrazcih, tako da jih ponudnik parafira, izpolni in žigosa.
XV. člen pa določa, da se bo pogodba podpisala najkasneje v roku 10 dni od pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila.
Iz navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral vlagatelj vzorec pogodbe izpolniti, parafirati in ožigosati, podpis pogodbe pa bi sledil v roku 10 dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
Državna revizijska komisija je preverila tudi ponudbe ostalih ponudnikov in ob tem ugotovila, da so ostali ponudniki predložili pravilno izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec pogodbe na način kot je to zahteval naročnik.

Navedba vlagatelja, da vzorec pogodbe ne predstavlja obrazca je napačna. Naročnik je označil vse obrazce z nazivom "vzorec", tako tudi "vzorec XII/16 Navodil", in torej ta vzorec (pogodbe) predstavlja obrazec v skladu z določili XII. člena navodil.
Na navedbe vlagatelja, da vzorec pogodbe in obrazec pogodbe nista identična pojma, Državna revizijska komisija opozarja, da je bil vzorec izoblikovan v obliki obrazca, v katerega je bilo potrebno vnesti dodatne podatke, ki jih je moral vnesti vsak ponudnik.
Navedbe, da priložene pogodbe ni mogoče izpolniti ne držijo, poleg tega pa je naročnik v XV. členu jasno zapisal, da bosta naročnik in dobavitelj v pogodbi, ki bo poslana dobavitelju dogovorila tudi druge okoliščine za izvršitev posla. Zaradi navedenega naročnik tudi loči vzorec pogodbe in samo pogodbo, saj je zapisal, da bo pogodbo poslal izbranemu ponudniku v podpis, s čimer torej vzpostavi jasno distinkcijo med vzorcem pogodbe in pogodbo.

Vzorec pogodbe v danem primeru še ne predstavlja same pogodbe, temveč bo pogodba nastala šele v trenutku, ko bo podpisana s strani obeh pogodbenih strank, torej v skladu z določilom XV. točke, najkasneje v 10 dneh od pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku, kar je naročnik jasno izrazil tudi v XV. členu navodil.

Z vzorcem naročnik določi bistvene lastnosti pogodbe, ki bo sklenjena, s čimer zagotovi načelo transparentnosti in zagotavljanje ostalih temeljnih načel Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00), podrobnosti za samo sklenitev pogodbe in izvedbo le-te pa je naročnik prepustil dogovorom po oddaji javnega naročila, ki pa morajo temeljiti na predhodno dogovorjenih obvezah, ki so bile določene v navodilih. S tem se zagotavlja specifičen položaj, ki ga pri sklepanju pogodb uživajo postopki, ki so bili izvedeni na podlagi zakonskih določb o javnih naročilih. V skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 83-4287/01) je pogodba sklenjena takrat, ko se stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah (15. člen OZ). Ker je naročnik zapisal, da bosta izbrani ponudnik in naročnik druge pomembne okoliščine za sklenitev posla določila kasneje, je iz razpisne dokumentacije jasno razvidno, da pred tem še ne moremo govoriti o pogodbi.

Ker torej vlagatelj ni pravilno izpolnil vzorca pogodbe, je s tem bila njegova ponudba v skladu z določilom XII. člena navodil neveljavna in kot taka tudi pravilno izločena iz postopka.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, pravilno izločil nepravilno ponudbo. ZJN-1 v navedenem členu določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe.

ZJN-1 določa v 18. točki prvega odstavka 3. člena, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran