EN

018-264/04 Občina Brežice

Številka: 018-264/04-23-2000
Datum: 26. 10. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 13. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Oš Bizeljsko" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CRP d.o.o. Brežice, Finžgarjeva 1, Brežice, ki ga zastopa odvetnik šribar Drago, Cesta prvih borcev 43, Brežice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.10.2004

odločila:

Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 603-3/02, z dne 14.10.2004.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 85-87/04, z dne 06.08.2004, pod številko objave Ob-21291/04, objavil javni razpis: "izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Oš Bizeljsko". Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 27.08.2004, je razvidno, da so prispele štiri ponudbe. Naročnik je dne 6.9.2004 izdal poročilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da so bile ponudbe preostalih treh ponudnikov nepravilne, zaradi česar so bile izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja prispelih ponudb. Ponudba vlagatelja je bila pravilna, vendar je naročnik zaključil, da je ponudba vlagatelja nesprejemljiva, ker naj bi bistveno odstopala od ocenjene vrednosti del javnega naročila. Predmetno poročilo je naročnik priložil k obvestilu, št. 603-3/01, s katerim je naročnik obvestil ponudnike, da ni bil izbran nihče od ponudnikov.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.09.2004, skladno s drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki mu ga je naročnik posredoval z dokumentom, št. 603-3/02, z dne 27.09.2004, vlagatelj pa je le-tega prejel dne 29.09.2004.

Vlagatelj je naročniku posredoval zahtevek za revizijo, z dne 11.10.2004, v katerem navaja domnevne kršitve naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 603-3/02, z dne 14.10.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi navedenega sklepa naročnik navaja, da je, upoštevajoč določila ZRPJN, rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel dne 09.10.2004, in da je vlagatelj ta dan imel možnost vložiti zahtevek za revizijo na katerikoli enoti Pošte Slovenije, vendar tega ni storil. Naročnik še dodaja, da dejstvo, da se pri naročniku ta dan ni delalo, na potek roka nima vpliva, saj je zahtevek za revizijo mogoče vložiti le po pošti oziroma elektronski pošti.
Zaradi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel ter v pravnem pouku navedel, da je zoper sklep dovoljena pritožba na Državno revizijsko komisijo v roku treh dni od prejema tega sklepa.

Vlagatelj je dne 20.10.2004 na Državno revizijsko komisijo posredoval pritožbo zoper sklep naročnika, št. 603-3/02, dne 14.10.2004, v kateri ji predlaga, da izpodbijani sklep razveljavi oziroma odpravi. Vlagatelj navaja, da je zoper naročnikovo odločitev pravočasno vložil zahtevek za revizijo postopka javnega naročila, na kar je prejel naročnikov sklep, št. 603-3/02, z dne 14.10.2004, iz katerega je razvidno, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Z napadenim sklepom se vlagatelj ne more strinjati, saj je mnenja, da je zahtevek za revizijo pravočasno vložil. Namreč iz 12. člena ZRPJN izhaja, da je možno revizijo vložiti v roku 10 dni od prejema odločitve naročnika. Rok desetih dni se je iztekel na soboto, ko se pri naročniku, niti pri vlagatelju, kakor tudi pri pooblaščencu, ne dela, zaradi česar se zadnji dan roka prestavi na prvi delavnik, kar je bil 11.10.2004, ko je bila, kot navaja vlagatelj, revizija (pravilno: zahtevek za revizijo) s priporočeno pošiljko poslana naročniku. Obrazložitev napadenega sklepa, da je sobota zadnji dan pritožbenega roka in da se to ne prenaša na prvi delavnik, po mnenju vlagatelja, ne zdrži resne pravne presoje in za takšno razlogovanje tudi ni najti opore v ZRPJN. Ker gre v bistvu za upravni postopek, bi bilo potrebno smiselno uporabiti Zakon o splošnem upravnem postopku, saj ZRPJN nima posebnih določb o štetju rokov, sicer pa imajo vsi postopkovni zakoni, ne glede na katero materijo urejajo, enake postopkovne določbe glede šteje rokov in se vedno šteje v primeru, ko zadnji dan roka zapade na dan, ko se pri vlagatelju ne dela, da se ta rok prestavi na prvi delavnik.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-264/04-23-1968, z dne 21.10.2004, v skladu s drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, od naročnika zahtevala relevantno dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila, ki jo je prejela dne 25.10.2004.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila je razvidno, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega zaradi poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo (in sicer dne 09.10.2004).

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.".

Vlagatelj je še pred vložitvijo zahtevka za revizijo, z dopisom, z dne 20.09.2004, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve. Iz poštne vročilnice, ki se nahaja v spisu, je razvidno, da je vlagatelj prejel naročnikov dokument, št. 603-3/02 dne 29.09.2004, s katerim je ta dodatno obrazložil svojo odločitev. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil (in ne Zakon o splošnem upravnem postopku, kot ga zmotno navaja vlagatelj), se je v obravnavanem primeru deset-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN iztekel v soboto, dne 09.10.2004. Dalje je v obravnavanem primeru iz kopije oddajne knjige poštnih pošiljk razvidno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo oddal na pošto kot priporočeno pošiljko v ponedeljek, dne 11.10.2004. Ob upoštevanju pravila iz tretjega odstavka 111. člena ZPP, ki določa, da se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prosti dan, ki ga določa zakon o praznikih, se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika, je potrebno ugotoviti, da je vlagateljev zahtevek za revizijo pri naročniku vložen pravočasno, torej znotraj zakonsko predvidenega deset (10) dnevnega roka ter da ga je potrebno obravnavati po vsebini.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je po opravljenem preverjanju pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo, ugotovil, da je le-ta nepravočasen. Glede na navedeno je potrebno razveljaviti naročnikov sklep, št. 603-2/02, z dne 14.10.2004, ter napotiti naročnika, da postopa v skladu s 13., 16. in 17. členom ZRPJN. Naročnik mora tako predhodno preizkusiti, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN oz. drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Če pa naročnik ugotovi, da so vsi navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena). Po morebitnem prejemu obvestila, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 26.10.2004Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
- Odvetnik šribar Drago, Cesta prvih borcev 43, Brežice
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana

Natisni stran