EN

018-174/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-174/04-24-1322
Datum: 3. 8. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po v senatu članov Francija Kodele kot predsednika senata, dr. Aleksija Mužine kot poročevalca senata in Metode Hrovat kot članice senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo RTG filmov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.8.2004

odločila:

Obvestilo vlagatelja, z dne 23.7.2004, o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04, objavil predhodni javni razpis, v Uradnem listu RS, štev. 57-58/04, z dne 28.5.2004, pod štev. Ob-14702/04, pa javni razpis po omejenem postopku za dobavo RTG filmov.

Naročnik je z obvestilom o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004, v skladu z 19. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelja obvestil, da mu je bila na podlagi izvedene prve faze oddaje javnega naročila po omejenem postopku za oddajo naročila za dobavo RTG filmov priznana sposobnost in s tem status kandidata za naslednje sklope iz njegove prijave: "Sklop 03: RTG filmi lamelarnega nanosa kristalov in ostali radiološki filmi s kemikalijami Sklopi od 301 do 305".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.7.2004, v katerem predlaga, naj naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi ter mu povrne priglašene stroške revizijskega postopka. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je bil predmetni javni razpis objavljen v Ur.l. RS, štev. 57-58/04, z dne 28.5.2004, zahteva za objavo predhodnega razpisa pa v Ur.l. RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004. Vlagatelj se sklicuje na določilo 56. člena ZJN-1 ter opozarja, da roki tečejo od dneva, ko je naročnik poslal zahtevo za objavo javnega razpisa na enotni informacijski portal Urada za javna naročila oziroma (skladno s 109. členom ZJN-1) Uradnemu listu Republike Slovenije ter da mora biti ta dan naveden v objavi. Vlagatelj navaja, da je v objavi predmetnega razpisa naveden datum predhodne objave: "Ur.list RS, št. 5020-8/- 2004 z dne 16.4.2004" ter da je oznaka netočna in ne pove ničesar tako, da razpis po vlagateljevem mnenju ni skladen z ZJN-1 in ne izpolnjuje pogojev za njegovo nadaljevanje in izvedbo. V nadaljevanju se vlagatelj sklicuje na določila ZJN-l, ki urejajo roke v postopku oddaje naročil (56., 61. in 62. člen, 1. odstavek 63. člena in 64. člen) ter opozarja, da pri tem, ko ZJN-1 ureja krajše roke v omejenem postopku (1. odstavek 63. člena) ter dopušča še dodatno krajšanje rokov v tem postopku (64. člen), glede dodatnega krajšanja rokov vendarle ne spreminja roka najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev med odpošiljanjem objave za naročilo javnega razpisa in odpošiljanjem objave predhodnega razpisa, ki ga v 63. členu postavlja kot pogoj za določitev krajšega roka za sprejem ponudb. Vlagatelj trdi, da je v obravnavanem primeru med pošiljanjem naročila za objavo predhodnega razpisa (poslano 13.4.2004) in samo objavo javnega razpisa v Uradnem listu (dne 28.5.2004) poteklo 42 dni ter da je iz tega dejstva razvidno, da ni bil upoštevan 52 dnevni rok, kot je določen v 63. členu ZJN-1, zaradi česar so roki, kot jih za omejeni pospešeni postopek določa ZJN-l, po prepričanju vlagatelja v predmetnem razpisu kršeni, z navedenim ravnanjem pa je naročnik storil tudi prekršek po 10. točki 1. odstavka 131. člena ZJN-1, za katerega po 2. odstavku istega člena odgovarja tudi odgovorna oseba naročnika. Vlagatelj navaja še, da predmetni razpis določa razdelitev na sklope štev. 01, 02 in 03, ter določa, da se ponudbe lahko predložijo za en sklop, več sklopov ali vse sklope ter da je bil rok za sprejem ponudb določen na dan 16.6.2004 do 12. ure, ko je komisija prispele ponudbe odprla in ugotovila, da je bilo pravilno označenih in pravočasnih vseh osem prispelih ponudb. Vlagatelj navaja, da je med prispelimi ponudbami za šest ponudb komisija ugotovila, da so poslane za sklope, tako kot je to določal razpis, za dve ponudbi (Gophann d.d., Nova Gorica, Emporio Medical d.o.o.) pa je ugotovila, da ponudbi nista popolni, saj ponudnika ne ponujata vseh artiklov iz posameznih sklopov in tako ne izpolnjujeta zahtev iz razpisa. Dalje vlagatelj navaja, da je naročnik sam (in ne komisija za odpiranje ponudb) z dopisom, štev. 5020-8/2004-111, sporočil "popravek zapisnika o odpiranju prijav dne 16.56.2004", z argumentacijo: "Po podrobni preučitvi zapisnika smo ugotovili, da baza materiala vsebuje tudi sklope znotraj osnovnih sklopov 01 ..., 02...,03. Ker je zahteva iz razpisne dokumentacije, da se lahko udeleženci prijavijo na posamezen sklop, smo temu ustrezno priznali tudi sposobnost prijaviteljem. Tako smo sposobnost ustrezno prijavi priznali tudi Gophar, d.d. Nova Gorica ter Emporio Medical d.o.o.", s čimer je naročnik dvanajst dni po odpiranju ponudb "popravi zapisnik" komisije ter spremeni odločitev, ki po vlagateljevem prepričanju pomeni naknadno prikrojevanje razpisnih pogojev prijavam sicer s strani komisije že izločenim ponudnikom. Vlagatelj trdi, da je naročnik s tem z učinkom za nazaj bistveno spremenil objavljene razpisne pogoje, istočasno pa tudi v nasprotju z razpisom in brez pravne podlage posegel delo in prevzel pristojnosti komisije. Naročnik je po vlagateljevem mnenju že po odpiranju ponudb in izločitvi ponudb ponudnikov, ki niso zadostili zahtevam objavljenega razpisa, v nasprotju z določbami 25. člena in 41. do 54. člena ZJN-l, razpisne pogoje oziroma elemente razpisa prilagodil dvema konkretnima ponudnikoma, ki sta bila ob upoštevanju objavljenih in edino veljavnih razpisnih pogojev sicer izločena, s tem pa je storil tudi prekršek po 3., 4. ter 13. točki 1. odstavka 131. člena ZJN-1. Vlagatelj tudi meni, da je naročnik na ta način tako vlagatelja kot tudi ostale ponudnike, ki so se na razpis prijavili skladno z objavljenimi razpisnimi pogoji, postavil v slabši položaj in jih oškodoval v nadaljnjem postopku, saj so ti zaradi upoštevanja razpisnih pogojev tako, da so ponudbe oddali za sklope tako, kot so bili ti določeni, glede zagotovitve vsega zahtevanega blaga v težjem položaju kot ponudnika, ki jim tega ni potrebno, ker so jima bili naknadno njihovim ponudbam prilagojeni ožji "novi sklopi", istočasno pa se je šestim ponudnikom, ki so bili s strani komisije za odpiranje ponudb priznani kot ustrezni, glede na naročnikovo naknadno spremembo in priznanje še dveh ponudnikov, tudi sorazmerno s povečanjem števila ponudnikov, zmanjšala možnost njihove izbire. Vlagatelj zahteva povračilo priglašenih stroškov, in sicer: za zahtevek za revizijo (tar. št. 18/1 Odvetniške tarife, Ur.l. RS, štev. 67/03, v zvezi s 3. členom ZRPJN): 3000 točk = 330.000,00 SIT, za materialne stroške (13. člen Odvetniške tarife): 80 točk = 8.800,00 SIT, DDV 20 % od 338.800,00 SIT = 67.760,00 SIT ter za takso za revizijo.

Naročnik je s sklepom, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi navaja, da je dne 15.7.2004 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo ter ugotavlja, da je zahtevek za revizijo podan po izteku zakonsko predvidenega roka, zaradi česar ga naročnik ne more upoštevati. Naročnik se sklicuje na ZRPJN, ki v 1. odstavku 12. člena določa, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, v 1. odstavku 13. člena pa določa, da se zahtevek za revizijo v primeru, če je vložen prepozno, zavrže s sklepom. Naročnik navaja, da je dne 24.6.2004 priporočeno s povratnico, preko Pošte Slovenije, poslal obvestila o priznanju sposobnosti prijaviteljem, nato pa, dne 29.6.2004 (priporočeno s povratnico, preko Pošte Slovenije), še zapisnik o odpiranju prijav, z dne 16.6.2004 ter popravek zapisnika o obvestila o odpiranju prijav, z dne 16.6.2004, pri čemer je vlagatelja obvestilo o priznanju sposobnosti prejel 28.6.2004, druga dva navedena dokumenta pa 30.6.2004, kar je razvidno iz AR obrazcev Pošte Slovenije. Do datuma oddaje zahtevka za revizijo s strani vlagatelja, t.j. 14.7.2004, katerega je naročnik prejel 15.7.2004, je torej zakonsko določeni rok za oddajo zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, potekel.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 23.7.2004, ki jo je naročnik prejel dne 26.7.2004, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 5020-8/04-111, z dne 29.7.2004 zahtevek za revizijo skupaj z obvestilom o nadaljevanju revizijskega postopka, z dne 23.7.2004 (ki ga Državna revizijska komisija od vlagatelja sicer ni prejela) ter ustrezno dokumentacijo poslal Državni revizijski komisiji.

Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je bilo potrebno zavreči iz naslednjih razlogov:

ZRPJN v 1. odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. V primeru, ko naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo določa desetdnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je treba upoštevati tudi 2. odstavek 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je potek desetdnevnega prekluzivnega roka vezan na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila.

V obravnavanem primeru je iz predložene dokumentacije razvidno, da vlagatelj ni zahteval dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti v skladu z 2. odstavkom 78. člena ZJN-1, zato je rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno šteti od dneva, ko mu je bilo vročeno obvestilo o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je bilo v obravnavanem primeru obvestilo o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004 poslano v četrtek, dne 24.6.2004 (kar je razvidno iz popisa oddanih pošiljk Pošte Slovenije), vlagatelju pa (kot izhaja iz predložene poštne povratnice) vročeno v ponedeljek, dne 28.6.2004. Ob navedenem se je v skladu s pravili o računanju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS, štev. 26/99 - v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, v obravnavanem primeru prekluzivni rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz 1. odstavku 12. člena ZRPJN iztekel v četrtek, dne 8.7.2004 (2. odstavek 111. člena ZPP).

V skladu s 1. in 2. odstavkom 112. člena ZPP v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN , je potrebno šteti, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno, če je izročen naročniku, preden se rok izteče, če pa je poslan po pošti priporočeno, se za dan izročitve naročniku šteje dan oddaje na pošto.

V obravnavanem primeru je vlagatelj zahtevek za revizijo (datiran na dan 14.7.2004) poslal po pošti priporočeno, v sredo, dne 14.7.2004 (kar je razvidno iz sprejemne številke RR82953 na pisemski ovojnici pripeti k zahtevku za revizijo), naročnik pa jo je prejel v četrtek, dne 15.7.2004 (razvidno iz dohodne štampiljke naročnika na zahtevku za revizijo).

Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno zaključiti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo nedvomno vložen po poteku prekluzivnega desetdnevnega roka iz 1. odstavku 12. člena ZRPJN in je zato v procesnem smislu vložen prepozno. Iz tega razloga je naročnik tudi ravnal pravilno, ko ga je po predhodnem preizkusu procesnih predpostavk v skladu s 13. členom ZRPJN s sklepom, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, zavrgel, vlagatelja pa v pravnem pouku omenjenega sklepa tudi pravilno podučil, da lahko (v primeru, če se s takšno odločitvijo naročnika ne strinja) v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo (2. odstavek 13. člena ZRPJN).

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije vlagatelj ni sledil navodilu iz pravnega pouka, navedenega v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, temveč je namesto tega naročniku poslal obvestilo, z dne 23.7.2004, o tem, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Navedene vlagateljeve vloge ni mogoče obravnavati drugače, kot vlogo v smislu 17. člena ZRPJN, ki je vlagatelju na voljo (izključno) v primerih, ko naročnik sprejme meritorno odločitev o zahtevku za revizijo (1. odstavek 16. člena ZRPJN) ter vlagatelja hkrati pozove, naj mu najkasneje v treh dneh pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (1. odstavek 17. člena ZRPJN). V primerih, ko naročnik ni sprejel meritorne odločitve o zahtevku za revizijo (v celoti ali delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila ali zavrnil zahtevek za revizijo), pa ZRPJN omenjene vloge ne predvideva, saj so vlagatelju v skladu z zakonom na voljo druga pravna sredstva, ki pa jih vlagatelj v obravnavanem primeru ni uporabil.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 14.7.2004, ni mogla preizkušati pravilnosti in zakonitosti izpodbijanega postopka oddaje javnega naročila, saj so manjkale procesne predpostavke dopustnosti pravnega sredstva, ampak je morala odločiti tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa. Vlagatelj je namreč namesto pritožbe na Državno revizijsko komisijo (2. odstavek 13. člena ZRPJN) pri naročniku vložil obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka (1. odstavek 17. člena ZRPJN), ki pa ga zakon v takšnem primeru ne dopušča.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 3.7.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana

Natisni stran