EN

018-024/2005 DARS d.d.

Številka: 018-24/05-31-237
Datum: 25. 1. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metka Cerar kot poročevalke in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Slivnica-Pesnica, pododsek Zrkovska cesta - Pesnica od 10+847 do 17+150; gradnja železniškega nadvoza 10-3, 4-8 in viadukta Dragučova 10-3, 6-7" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A.PORR, Ag, Podružnica Maribor, Framska ulica 11, Maribor, ki ga zastopa Zlatka šutovič, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.01.2005

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 97/04, z dne 03.09.2004, pod št. objave Ob-23319/04 objavil predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo. Dne 14.09.2004 je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 2004/00422, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 104/2004, z dne 24.09.2004, pod št. objave Ob-25310/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument, št. 402-26/04-RPP-LM, z dne 9.11.2004) je razvidno, da je naročnik prejel pet (5) pravočasnih ponudb.

Naročnik je dne 13.12.2004 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 404-26/04-RPP-LM/422, iz katerega je razvidno, da je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno in kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 in sklop 2 izbral ponudnika J. V. SCT d.d., Ljubljana + NGR d.d., Hoče.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 23.12.2004, v katerem naročniku očita, da ni pravilno tolmačil in uporabil določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD) in da je razlaga določil, na katere je naročnik oprl svojo odločitev, s katero je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, povsem napačna. Vlagatelj zatrjuje, da je ravnal povsem pravilno, ko je oddal ponudbo pod firmo tuje družbe z oznako domače podružnice, saj je v tem primeru šteti, da je oddala ponudbo tuja družba, čeprav jo je oddala podružnica. Vlagatelj tako navaja, da je naročnik kršil 5. in 7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1 ter povsem napačno interpretiral določbo tretjega odstavka 3. člena ZJN-1.

Naročnik je vlagatelju poslal dopis, št. 402-30/04-2004/00422-BD, z dne 12.01.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik ugotavlja, da je ponudbo oddal vlagatelj kot podružnica in ne njegova matična firma, kar ni v skladu s 564. členom ZGD. Tako po mnenju naročnika ni utemeljena navedba vlagatelja, da vlagatelj nastopa pod firmo tuje družbe z oznako podružnice, saj bi bila v tem primeru ponudbena dokumentacija predložena na ta način, kar pa ne izhaja iz predloženih dokumentov. Glede navedb vlagatelja, na podlagi katerih je mogoče šteti, da je ponudbo oddala matična (tuja) družba, čeprav jo je oddala podružnica, je naročnik preveril tudi dejansko stanje v zvezi s predloženo ponudbo, upoštevajoč zahteve iz razpisne dokumentacije in ugotovil, da vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije niso predložena za matično (tujo) firmo. Iz predloženih dokumentov po mnenju naročnika nesporno izhaja, da kot ponudnik nastopa podružnica (predložena ponudbena dokumentacija se prvenstveno nanaša le na podružnico) in tako ni mogoče zaključiti, da je ponudbo oddala matična (tuja) družba z oznako podružnice, torej tuja pravna oseba. Naročnik zaključuje, da bi bila tudi v primeru, da bi sledil navedbam vlagatelja, da je ponudbo oddala matična (tuja) družba ponudba vlagatelja nepravilna, saj matična (tuja) družba ni izpolnila vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN tudi pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (elektronska pošta z dne 14.01.2005), je naročnik z dopisom, št. 402-30/05-RPP-2004/00422, z dne 17.01.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je po pregledu ponudbe vlagatelja ugotovila, da je vlagatelj oddal skupno ponudbo kot ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A.PORR, Ag, Podružnica Maribor skupaj s podjetjem VEGRAD d.d., Velenje.

ZGD v drugem odstavku 31. člena ZGD sicer določa, da podružnica ni pravna oseba, da pa lahko (v skladu z določbami 564. člena ZGD) nastopa v imenu in na račun tujega podjetja, pri čemer pa mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime.

Državna revizijska komisija na tem mestu najprej opozarja, da vlagatelju kot podružnici tujega podjetja ni mogoče odreči statusa ponudnika v postopkih oddaje javnega naročila, sklicujoč se na določbo 3. člena ZJN-1, saj je z vpisom podružnice v sodni register tuje - matično podjetje pridobilo pravico začeti opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji, podružnica pa pravico in dolžnost nastopati v imenu in na račun tujega podjetja na območju Republike Slovenije. Ker podružnica ni pravna oseba, pač pa zgolj del matične pravne osebe, bi moral ponudnik - podružnica še posebej skrbno paziti, da odda ponudbo na način kot to določa ZGD, torej tako, da v ponudbi uporablja firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime ter da se vsa predložena dokumentacija nanaša na matično podjetje.

V konkretnem primeru je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v svoji ponudbi uporabljal ime - firmo ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A.PORR, Ag, Podružnica Maribor, torej ime - firmo podružnice in ne firmo tuje družbe (v skladu z ZGD bi bilo pravilno: ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A.PORR, Ag, Wien, podružnica ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A.PORR, Ag, Podružnica Maribor). Kljub temu, da je vlagatelj v svoji ponudbi priložil pooblastilo tuje - matične firme za podpis ponudbene dokumentacije in da je v svoji ponudbi med dokazili za dokazovanje sposobnosti priložil tudi določena dokazila za tujo - matično firmo (izpisek iz obrtnega registra, z dne 5.12.2004, potrdilo državnega organa, da pri deželnem sodišču Dunaj ni voden noben postopek, povezan s plačilno nesposobnostjo podjetja, z dne 13.10.2004, potrdilo o plačevanju zneskov socialnega zavarovanja, z dne 13.10.2004, potrdilo Davčne uprave Dunaj 23, z dne 14.10.2004, itd.), iz same ponudbe oziroma ponudbene dokumentacije izhaja, da je vlagatelj oddal ponudbo kot podružnica in ne kot tuja - matična firma (to je razvidno tako iz obrazca ponudbe (POGLAVJE 5), kot tudi iz označevanja ponudbene dokumentacije - vsa ponudbena dokumentacija je označena zgolj z oznako podružnice ter iz predloženih dokazil, ki se pretežno nanašajo na podružnico). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je vlagatelj oddal ponudbo kot podružnica in ne kot tuja - matična firma, pri tem pa v vlogi ponudnika ni nastopil na način, kot ga predpisuje oziroma določa ZGD, zato je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja ocenil kot nepravilno.

Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral vlagatelj, v kolikor bi oddal ponudbo v skladu z ZGD, predložiti ustrezna dokazila za tujo - matično firmo. Kot primer Državna revizijska komisija navaja le predložitev rednega izpiska iz sodnega registra. Vlagatelj je namreč predložil le redni izpisek iz sodnega registra za podružnico (ki pa ni pravna oseba), ni pa predložil rednega izpiska iz sodnega registra za tujo - matično firmo, niti lastne pisne izjave za tujo - matično firmo v skladu s 44. členom ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.01.2005
Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zlatka šutovič, Ulica vita Kraigherja 8, Maribor
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran