EN

018-310/04 DARS d.d.

Številka: 018-310/04-24-2342
Datum: 17. 12. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za AC Celje - Ljubljana, odsek 6: Vransko - Blagovica; pododsek 6/2: Trojane - Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno AC bazo Vransko - IV in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Timco Consulting d.o.o., Strma ulica 8, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Vankarjeva 19, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2004

odločila:

1.) Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2.) Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 101/04, pod štev. objave Ob- 24732/04, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za AC Celje - Ljubljana, odsek 6: Vransko - Blagovica; pododsek 6/2: Trojane - Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno AC bazo Vransko - IV. Kot je razvidno iz objave, je predmet javnega naročila razdeljen na 20 sklopov.

Vlagatelj je še pred javnim odpiranjem ponudb zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo z dne 8.11.2004 vlagatelj navaja, da je naročnik v objavi javnega razpisa pod točko III.2.1.3 določil tehnične sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, tako da je zapisal: "Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam enakovrstnih dobav", pri čemer pa v razpisni dokumentaciji ni povzel prej navedenega pogoja, temveč je pod točko 5.1. tabele 1 zapisal "seznam najpomembnejših opravljenih dobav". Zaradi navedenega je po vlagateljevem mnenju podana bistvena neskladnost med pogoji, objavljenimi v javnem razpisu in pogojem zapisanim v tabeli 1 razpisne dokumentacije. Vlagatelj izpodbija tudi ugotovitev komisije naročnika, ki je v zapisniku o javnem odpiranju ponudb z dne 2.11.2004 v tabeli 1 pri ponudniku Viling d.o.o. za sklop 4 označila, da je omenjeni ponudnik predložil seznam najpomembnejših opravljenih dobav. Vlagatelj je prepričan, da navedeni ponudnik takega seznama objektivno gledano ni mogel predložiti, ker v RS ni opravil nobene dobave, zaradi česar po vlagateljevem mnenju tudi ne izpolnjuje tehničnega pogoja za priznanje sposobnosti ter bi tako bilo potrebno njegovo ponudbo v smislu 76. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zavrniti. Vlagatelj tudi meni, da ponudnik Viling d.o.o. ni pravilno oddal ponudbe, kar sploh ni zabeleženo v zapisniku o odpiranju ponudb. Po vlagateljevem prepričanju naj bi ponudnik Viling d.o.o. ponudbo oddal v nasprotju s pogoji razpisne dokumentacije, navedenimi v točki D. oddaje ponudbe, in sicer v nasprotju z določili navodil, navedenih v točki 21.1 in 21.2.. Ob navedenem vlagatelj predlaga, da se ponudnik Viling d.o.o. za sklop 4 izloči iz nadaljnjega postopka, podrejeno pa se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini plačane takse 100.000,00 SIT ter stroškov zastopanja v višini 134.640,00 SIT.

Naročnik je s sklepom štev. 2004/00397 z dne 23.11.2004 (o katerem je vlagatelja obvestil z dopisom štev. 402-4/04 2004/00397 z dne 24.11.2004) zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi (zapisnik z dne 7.11.2004) se naročnik sklicuje na 5. odstavek 12. člena ZRPJN, pri čemer navaja, da vlagatelj na določila razpisne dokumentacije v fazi priprave ponudbe ni imel nobenih pripomb in da je v ta namen svoji ponudbi priložil tudi izjavo, da sprejema pogoje razpisa, ter zaključuje, da vlagatelj zato po oddaji ponudbe ne more več navajati kot revizijski razlog kršitev, ki naj bi izhajale iz razpisne dokumentacije. Naročnik dodaja, da bi vlagatelj v skladu z določilom 3. odstavka 25. člena ZJN-l v zvezi s pripravo ponudbe lahko zahteval kakršnokoli dodatno obvestilo ali pojasnilo, kar vključuje tudi morebitne pripombe na vsebino razpisne dokumentacije, vendar tega ni storil. Revizijski razlogi, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo (ki jo je vlagatelj sicer potrjeno oddal kot sestavni del svoje ponudbe in se je torej z njenimi določili strinjal, v svoji ponudbi pa je priložil tudi izjavo, da sprejema pogoje razpisa), so po naročnikovem prepričanju prepozni, saj bi bili lahko smiselni in pravno relevantni le pred oddajo ponudbe. Ne glede na navedeno pa revizijski razlogi, ki se nanašajo na domnevno neskladje med podatki v objavi javnega razpisa in razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji, po mnenju naročnika tudi po vsebini niso utemeljeni. Naročnik se sklicuje na točko 5.1 h Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pripadajoči obrazec v poglavju Sposobnost, opozarja pa tudi na točko 5.3 b, kjer je kot minimalni pogoj navedena zahteva po predložitvi dokazil, s katerimi ponudnik dokaže svoje uspešne izkušnje pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstne dobave (vozila, mehanizacija, oprema), pri čemer zaključuje, da očitano neskladje med zahtevanim pogojem v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ni podano.
Tudi pripombe vlagatelja, ki se nanašajo na javno odpiranje ponudb, so po naročnikovem menju prepozne. Naročnik opozarja na določilo 5. odstavka 5. člena Navodila o postopku odpiranja ponudb (Ur.l. RS, št. 86/01) ter dodaja, da vlagateljev predstavnik na javnem odpiranju ponudb ni podal nobenih pripomb, podpisal pa je tudi izjavo, da na postopek nima pripomb kot tudi sam zapisnik, ki ga je prejel takoj po končanem javnem odpiranju ponudb. Naročnik opozarja tudi, da vlagatelj sploh ni navedel, v čem naj bi ponudnik Viling d.o.o. pri oddaji ponudbe domnevno kršil določbe tč. 21.1. in 21.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. V nadaljevanju vlagatelj opozarja, da v skladu z določilom 78. člena ZJN-l naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila ter da v predmetnem postopku njegova strokovna komisija še ni izvedla faze pregleda in ocenjevanja ponudbene dokumentacije, zaradi česar naročnik meni, da želi vlagatelj s preostalimi revizijskimi razlogi vplivati na odločitev komisije glede pravilnosti ponudbe enega izmed ponudnikov. Naročnik opozarja, da zakonodaja ne predvideva pravnega varstva ponudnikov s tako pravno podlago. Naročnik navaja, da ZJN-l v 2. odstavku 78. člena dopušča, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, s katero bi vlagatej lahko zahteval podrobnejšo obrazložitev ocene ponudbe ponudnika Viling d.o.o. kot pravilne, pod pogojem, da bi bil ponudnik Viling d.o.o. izbran kot najugodnejši, lahko pa bi vložil tudi zahtevek za revizijo, če bi bil mnenja, da ponudba ponudnika Viling d.o.o. ne bi smela biti ocenjena kot pravilna. Vendar pa naročnik opozarja, da kršitve, ki naj bi jih storil v zvezi z oceno ponudbe ponudnika Vilinga d.o.o., niso podane, ker še niso mogle biti podane, saj naročnik navedene ponudbe še ni ocenil kot pravilne. Vlagatelj bi svoje pomisleke glede predložitve seznama najpomembnejših opravljenih dobav in s tem v zvezi glede izpolnjevanja pogoja tehnične sposobnosti ponudnika Viling d.o.o. po naročnikovem mnenju lahko uveljavljal po prejemu odločitve naročnika o dodelitve naročila, ki mora biti sprejeta v skladu z določilom 78. člena ZJN-l obrazložena z navedbo ugotovitev in razlogov zanjo.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom z dne 29.11.2004 skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom štev. 402-4/04 2004/00397 z dne 3.12.2004 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljev očitek o domnevni neskladnosti razpisne dokumentacije z vsebino objave izpodbijanega javnega razpisa. Z navedenim očitkom povezanih ugovorov naročnika, ki v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo trdi, da naj bi bil zahtevek za revizijo v tem delu vložen formalno prepozno, Državna revizijska komisija ni mogla upoštevati, saj na osnovi pravnih in dejanskih podlag, na katere se v tem delu sklicuje naročnik (določila 5. odstavka 12. člena ZRPJN ter dejstvo, da je vlagatelj svoji ponudbi priložil tudi izjavo, da sprejema pogoje razpisa) ni mogoče sprejeti takšnega zaključka. V obravnavanem primeru je namreč evidentno, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo še pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila, zaradi česar mu ni mogoče očitati, da prekludiran z rokom iz 5. odstavka 12. člena ZRPJN.

Kot je mogoče razumeti vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo, vlagatelj naročniku očita, da je v točki III.2.11.3 (pravilno III.2.1.3.) pod rubriko "Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila" zapisal besedilo "seznam enakovrstnih dobav" ter da v razpisni dokumentaciji v tabeli 1 ni povzel navedenega pogoja, temveč je pod točko 5.1. tabele 1 zapisal "seznam najpomembnejših opravljenih dobav". Vlagatelj trdi, da naj bi bila s tem podana bistvena neskladnost med pogoji, objavljenimi v javnem razpisu in pogojem zapisanim v razpisni dokumentaciji.

ZJN-1 v 2. odstavku 23. člena (Priprava razpisne dokumentacije) zahteva, da morajo biti podatki v razpisni dokumentaciji enaki podatkom navedenim v objavi javnega razpisa. Navedene zahteve seveda ni mogoče interpretirati kot zahtevo, da morajo biti v objavi razpisa navedeni vsi tisti podatki, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji - to je na isti način in v enakem obsegu. Razpisna dokumentacija je namenjena podrobnejši predstavitvi predmeta javnega naročila ter bistvenih okoliščin, ki bodo vplivale na izbiro najugodnejše ponudbe (zlasti pogojev in meril), kar pomeni, da bodo podatki v razpisni dokumentaciji že po sami naravi stvari praviloma predstavljeni mnogo bolj obširno in natančno kot v objavi. Seveda pa je pomembno, da gre pri tem za podatke, ki so po bistvu vsebine enaki. Navajanje drugačnih podatkov v objavi javnega razpisa bi lahko namreč pomenilo, da naročnik zavaja določene dobavitelje ali izvajalce o konkretnem javnem naročilu zato, da ti ne bi dvignili razpisne dokumentacije in sodelovali v postopku.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija po pregledu objave predmetnega javnega razpisa ter relevantnih določil razpisne dokumentacije ugotavlja, da se obe sporni besedili ("seznam enakovrstnih dobav" in "seznam najpomembnejših opravljenih dobav") nanašata na enega izmed pogojev iz 5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Pogoji za udeležbo Ponudnika na javnem razpisu), in sicer na zahtevo iz (pod)točke 5.1 (h), kjer naročnik zahteva "â?? seznam najpomembnejših opravljenih dobav (vozila, mehanizacija, oprema) v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov Del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno." Kot je že pojasnil naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je zahteva iz (pod)točke 5.1 (h) potrebno brati skupaj s (pod)točko 5.3 (b) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je kot minimalni pogoj navedena zahteva naročnika po predložitvi dokazil, s katerimi ponudnik dokaže "â?? v zadnjih 3 letih uspešne izkušnje kot glavni dobavitelj pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstne dobave (vozila, mehanizacija, oprema) v enaki vrednosti, kot je vrednost sklopa javnega naročila, katerega ponudnik ponuja, ali vsaj dve javni naročili za istovrstne dobave v vrednosti, ne manjši kot polovica vrednosti sklopa javnega naročila, katerega ponudnik ponuja; v skladu z zahtevo po točki 5.1(h) navodil ponudnikom". Iz strukture razpisne dokumentacije je dalje razvidno, da bo naročnik izpolnjevanje zahteve iz (pod)točke 5.1 (h) v povezavi z zahtevo iz (pod)točke 5.3 (b) presojal na podlagi podatkov (seznam dobav), vnesenih v za to predvideni obrazec 5.1.h in pripadajočih dokazil (potrdila naročnikov). Na podlagi spredaj cit. določil razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre pri zahtevi iz točke III.2.1.3. objave razpisa ter zahtevi iz (pod)točke 5.1 (h) v povezavi z zahtevo iz (pod)točke 5.3 (b) razpisne dokumentacije za dokazovanje istega pogoja, katerega vsebina se nanaša na istovrstne dobave, ki jih je ponudnik izvršil v zadnjih 3 letih in katerih vrednost je vezana na vrednost tistega sklopa javnega naročila, katerega ponudnik ponuja. Ob navedenem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da očitano neskladje med zahtevami v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ni podano. Državna revizijska komisija dodaja, da bi vlagatelj v skladu z določilom 3. odstavka 25. člena ZJN-l v zvezi s pripravo ponudbe lahko zahteval kakršnokoli dodatno obvestilo ali pojasnilo, kar vključuje tudi morebitne pripombe na vsebino razpisne dokumentacije, vendar tega ni storil.

Očitek vlagatelja, ki se nanaša na ugotovitev komisije naročnika za odpiranje ponudb, ki je v zapisniku v tabeli 1 ("Dostavljena in pravilno podpisana dokumentacija") pod zap. štev., pod katero se vodi ponudnik Viling d.o.o., v rubriki 5.1.h ("Seznam najpomembnejših opravljenih dobav") označil, da je omenjeni ponudnik predložil zahtevano dokazilo (za katerega vlagatelj trdi, da ga "â??objektivno gledano ni mogel predložiti, ker v RS ni opravil nobene dobave"), je potrebno zavrniti kot neutemeljen. Kot je razvidno iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb za odjavo javnega naročila štev. 402-26/04-RPP-ŽP z dne 2.11.2004, je naročnik pri odpiranju ponudbe omenjenega ponudnika zgolj zabeležil prisotnost dokumenta, zahtevanega v (pod)točki 5.1 (h) razpisne dokumentacije (da se tak dokument v ponudbi ponudnika Viling d.o.o. v resnici nahaja, potrjuje tudi pregled ponudbene dokumentacije s strani Državne revizijske komisije), ni pa sprejemal nobenih odločitev v zvezi z njegovo vsebino. Kot pravilno opozarja naročnik, v obravnavanem primeru odločitev o pravilnosti, primernosti in sprejemljivosti sporne ponudbe v smislu določila 76. člena ZJN-1 še ni bila sprejeta, zato tudi ni mogoče trditi, da je naročnik s svojim dosedanjim postopanjem kršil omenjeno zakonsko določilo.

Enako kot zgoraj je potrebno ugotoviti glede vlagateljevega očitka, da naj bi ponudnik Viling d.o.o. ponudbo oddal v nasprotju s pogoji razpisne dokumentacije navedenimi v točki D oziroma v nasprotju z določili 21.1. in 21.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ob dejstvu, da naročnik v predmetnem postopku (še) ni odločal o tem, ali prejete ponudbe izpolnjujejo vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije ter ali jih je mogoče šteti za pravilne ponudbe v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, je potrebno zaključiti, da so očitki o tem, da naročnik ni izločil ponudbo imenovanega ponudnika kot nepravilno, v tej fazi postopka preuranjeni oziroma je takšno sklepanje vlagatelja le hipotetično in temelji zgolj na presumpcijah o morebitnem bodočem ravnanju naročnika. šele s trenutkom, ko bo naročnik dejansko odločil o (ne)pravilnosti sporne ponudbe, bo vlagatelj lahko vložil zahtevek tudi iz teh razlogov, če bodo le-ti še obstajali.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevo vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.12.2004


Dr. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Timco Consulting d.o.o., Strma ulica 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Vankarjeva 19, Maribor
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana

Natisni stran