EN

018-301/04 Komunala Koper d.o.o.

Številka: 018-301/04-25-2280
Datum: 7. 12. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za ureditev odvoda odpadne vode ter rekonstrukcijo vodovoda na področju Krajevne skupnosti šmarje, ki ga je vložilo podjetje GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper, ki ga zastopa odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož, zoper ravnanje naročnika KOMUNALA KOPER d.o.o., Javno podjetje za komunalne dejavnosti, Ulica 15. maja 4, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.12.2004

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 21.05.2004 sprejel sklep, št. RI-44/36, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za ureditev odvoda odpadne vode ter rekonstrukcijo vodovoda na področju Krajevne skupnosti šmarje. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/2004, pod številko objave Ob-14357/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 21.06.2004, je razvidno, da je naročnik pridobil 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. RI-44/66, z dne 31.08.2004, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper. Podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper je z dopisom, z dne 10.09.2004, na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega naročila, še posebej glede izpolnjevanja pogoja v poglavju 3, št. a) 8. na strani 25 razpisne dokumentacije. Naročnik je v dopisu, št. RI-44/75-04, z dne 14.09.2004, podal dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila, v katerem med drugim navaja, da je podjetje GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper, v ponudbi predložilo Poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi obveznostmi, z dne 15.06.2004, ki ga je izdala revizijska družba Ernst & Young d.o.o., podpisal pa njen pooblaščeni revizor. Iz predloženega poročila izhaja, da ima navedeno podjetje poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva oddaje ponudbe.

Ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper je po prejemu obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 27.09.2004, v katerem navaja, da je ponudba podjetja GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper nepravilna, saj ne izpolnjuje pogoja iz 8. točke III. poglavja razpisne dokumentacije, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi javnega razpisa. Ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper nadaljuje, da ima ponudnik GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper do njega neporavnane obveznosti in prilaga spisek neporavnanih zapadlih obveznosti. Zaradi navedenega je ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper naročniku predlagal, da izvede dokaz in ugotovi obstoj odprtih, nespornih in zapadlih obveznosti ponudnika GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper, na dan oddaje ponudbe. Glede na navedeno ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper meni, da je ponudba ponudnika GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper nepravilna.

Naročnik je sprejel sklep, št. RI-44/80, z dne 11.10.2004, s katerim je ugodil zahtevku za revizijo in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, št. RI-44/66, z dne 31.08.2004. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Pogoji za sposobnost in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, pod točko a) 8. vključil tudi pogoj, da mora ponudnik predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper je v ponudbi priložil poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, z dne 15.06.2004, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor revizijske hiše Ernst & Young d.o.o. in iz katerega izhaja, da so vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva oddaje ponudb (do 21.06.2004) evidentirane v poslovnih knjigah in do zapadlosti poravnane. Ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper pa zatrjuje, da je imel do ponudnika GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper v obravnavanem obdobju, torej do dne 21.06.2004, terjatev v višini 9.934.067,62 SIT, kot izhaja iz seznama odprtih zapadlih terjatev, z dne 06.06.2004. Naročnik nadaljuje, da je v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije in vodovoda v Markovi ulici - zahodni del, odločal v zadevi v kateri sta nastopala ista ponudnika in je bila zatrjevana ista kršitev naročnika temelječa na istem dejanskem stanju in dokazovana z istimi dokaznimi listinami. Ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper je v tem prejšnjem postopku predložil številna dokazila, med drugim tudi dodatno revizijsko mnenje. Naročnik je sicer v predmetni zadevi zavrnil zahtevek za revizijo, vendar je v nadaljevanju Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-214/04-25-1780, z dne 04.10.2004, ugotovila, da ponudnik GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper ni dokazal izpolnjevanja pogoja iz poglavja III. točka a) 8. razpisne dokumentacije in zato njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu 3. člena ZJN-1. Naročnik nadaljuje, da je skladno z dosedanjo prakso Državne revizijske komisije revizijsko poročilo pridobljeno v postopku oddaje javnega naročila primeren in zadosten dokaz za to, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, vendar pa lahko vlagatelj zahtevka za revizijo dokazuje drugačno dejansko stanje kot izhaja iz revizijskega poročila. Terjatve, ki jih navaja ponudnik CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper za isto obdobje kot v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila so obstajale, ponudnik GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper pa ni dokazal, da je v času do oddaje ponudbe imel poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Naročnik tako zaključuje, da je sprejel enako odločitev, kot jo je sprejela Državna revizijska komisija v zvezi z istim dejanskim vprašanjem s sklepom, št. 018-214/04-25-1780, z dne 04.10.2004. Glede na vse navedeno naročnik ugotavlja, da ponudnik GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper ni dokazal, da izpolnjuje zahtevani pogoj iz poglavja III. točka a) 8. razpisne dokumentacije, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno in jo je potrebno skladno z določilom 76. člena ZJN-1 zavrniti kot nepravilno.

Na osnovi navedenega je naročnik sprejel sklep, št. RI-44/91, z dne 12.10.2004, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Podjetje GRAFIST d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper, ki ga zastopa odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož (v nadaljevanju: vlagatelj) je z dopisom, z dne 18.10.2004, na podlagi drugega odstavka 78. člena ZJN-1 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega naročila. Naročnik je z dopisom, št. RI-44/97, z dne 20.10.2004, podal dodatno obrazložitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je po prejemu obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 28.10.2004, v katerem navaja, da je v svoji ponudbi predložil vse zahtevane dokumente, tako tudi poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. V skladu s poglavjem III. Razpisne dokumentacije je vlagatelj izkazal izpolnjevanje tega pogoja, zaradi česar je glede navedenega dejstva v izpodbijani dodatni obrazložitvi dejansko stanje napačno ugotovljeno in na podlagi takšnega stanja napačno uporabljeno materialno pravo. Prav tako v izpodbijani odločitvi ni z ničemer obrazloženo, zakaj se verjame revizorskemu poročilu izbranega ponudnika in ne revizorskemu poročilu vlagatelja, pa čeprav gre v obeh primerih za neodvisna in strokovna revizorja. Razpisna dokumentacija določa, da revizijsko poročilo ne sme biti starejše od 15 dni šteto od dneva oddaje ponudbe. Vlagatelj je zato priložil poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, z dne 15.06.2004, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor revizijske hiše Ernst & Young d.o.o. in iz katerega izhaja, da so vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev iz seznama do dneva oddaje ponudbe evidentirane v poslovnih knjigah in do zapadlosti poravnane. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je imel vlagatelj dne 06.06.2004 do njega še neporavnano zapadlo obveznost v višini 9.934.067,62 SIT. Vlagatelj dodaja, da je revizijsko poročilo, ki ga je predložil pravilno ter kot tako ni bilo starejše od 15 dni, zaradi česar ga ni mogoče izpodbijati kot nepravilno ter velja zakonska domneva, da je revizijsko poročilo točno, dokler se ne izkaže v postopku pred sodiščem drugače. Vlagatelj nadaljuje, da se naročnik neutemeljeno sklicuje na ugotovitve Državne revizijske komisije v povsem drugi zadevi. Naročnik povzema povsem napačne zaključke, da je revizijsko mnenje bilo izdano s strani istega revizorja, z dne 01.06.2004, zaradi česar naj bi terjatve, ki so obstajale v predhodno vodenem postopku obstajajo še sedaj. Vlagatelj je dokazal, da ima poravnane vse zapadle obveznosti prav s poročilom o ugotovitvah glede poravnanosti zapadlih obveznosti, z dne 15.06.2004. Prav tako vlagatelju ni potrebno dostavljati dodatnih dokazil, saj je vsa dokazila pravilno predložil, zaradi česar bi v primeru netočnosti le-teh bil že predhodno izločen. Poročilo pooblaščenega revizorja je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje. Možno pa je v pravdnem postopku dokazovati, da so dejstva v javni listini napačno ugotovljena, kar pa izbrani ponudnik ni storil. Naročnik pa teh navedb niti ni preizkušal, ampak je subsimiral dejansko stanje pod dejansko stanje, ki se je obravnavalo v predhodno vodenem revizijskem postopku. Dejstvo je, da vlagatelj poslovno sodeluje z izbranim ponudnikom in o tem sodelovanju obstajajo številni ustni in pisni dogovori. Zaradi tega so bile medsebojne obveznosti med družbami kompenzirane. Dejstvo je, da vlagatelj ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti do izbranega ponudnika, kar navsezadnje potrjuje tudi to, da izbrani ponudnik na vlagatelja ni nikoli naslovil nobenega opomina oziroma tožbe zaradi neporavnanih obveznosti.
Na podlagi vsega navedenega vlagatelj predlaga, da se naročnikov sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 11.10.2004, razveljavi.

Naročnik je sprejel sklep, št. UP-44/110, z dne 12.11.2004, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju III. v točki a) 8. vključil tudi pogoj, vključitev katerega naročnikom nalaga 6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01, v nadaljevanju: Odredba) in sicer, da se kot nesposobne izloči vse izvajalce, ki ne izkažejo pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kot dokazilo izpolnjevanja tega pogoja pa je zahtevana predložitev poročila pooblaščenega revizorja, ki mora potrjevati, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Vlagatelj je v ponudbi predložil poročilo pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, z dne 15.06.2004, iz katerega izhaja, da ima vlagatelj poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev. Poročilo pooblaščenega revizorja dokazuje resničnost tistega, kar se v njem potrjuje, dovoljeno pa je v pravdnem postopku dokazovati, da so tudi v javni listini dejstva neresnično ugotovljena. Poročilo pooblaščenega revizorja predstavlja domnevo, ki velja, dokler se ne dokaže nasprotno. Izbrani ponudnik je kot dokazila, da vlagatelj ne izpolnjuje spornega pogoja v postopku revizije (zahtevek za revizijo, z dne 27.09.2004) priložil seznam zapadlih terjatev, z dne 06.06.2004, fakture o neplačanih zapadlih obveznostih s strani vlagatelja, seznam zapadlih terjatev do vlagatelja ter revizijsko poročilo družbe Renoma d.o.o., z dne 13.08.2004. Naročnik nadaljuje, da je pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovil, da vlagatelj ni dokazal, da izpolnjuje sporni pogoj iz poglavja III. točka a) 8. razpisne dokumentacije, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno in jo je potrebno skladno z določilom 76. člena ZJN-1 zavrniti in izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik se je pri odločanju v predmetni zadevi oprl tudi na odločitev Državne revizijske komisije v drugem revizijskem postopku, v katerem se je po prepričanju naročnika obravnavalo isto vprašanje na podlagi istega dejanskega stanja. Vlagatelj zahtevka za revizijo ni dokazal, da bi terjatve katerih obstoj je bil ugotovljen, kakorkoli poravnal po 01.06.2004, zato naročnik ni imel razlogov, da bi sprejel drugačno odločitev.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, da mu najkasneje v treh dneh pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.11.2004, naročnika obvestil, da vztraja pri svojem zahtevku za revizijo in bo v skladu z določilom 17. člena ZRPJN nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. RI-44/112-04, z dne 24.11.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik je nadalje z dopisom, št. RI-44/112, z dne 25.11.2004, ter z dopisom, št. RI-44/43, z dne 30.11.2004, Državni revizijski komisiji posredoval manjkajočo dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da njegova ponudba izpolnjuje zahtevo iz poglavja III. točke a) 8. razpisne dokumentacije, zato je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Državna revizijska komisija najprej navaja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe.

Naročnik je v poglavju III. točka a) 8. določil, da mora ponudnik za izkazovanje sposobnosti izpolnjevati tudi naslednji pogoj: "Da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če znaša vrednost javnega naročila ali same ponudbe več kot 50 mio SIT - brez DDV).". Kot način dokazovanja izpolnjevanja navedenega pogoja za izkazovanje sposobnosti pa je naročnik določil (poglavje III. točka b) 8.: "Ponudnik mora ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je potrebno predložiti samo v primeru, če znaša vrednost javnega naročila ali same ponudbe več kot 50 mio SIT - brez DDV).". Naročnik je navedeno zahtevo razpisne dokumentacije povzel po 6. členu Odredbe, kjer je določeno: "Če znaša vrednost javnega naročila več kot 50 mio SIT, morajo naročniki v javnih naročilih v roku 30 dni po uveljavitvi te odredbe vnesti v razpisne pogoje dodatne določbe, na podlagi katerih se kot nesposobne izvajalce izloči vse izvajalce, ki ne izkažejo pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.".

V skladu s to naročnikovo zahtevo je vlagatelj v svoji ponudbi priložil poročilo pooblaščenega revizorja, z dne 15.06.2004, v katerem je navedeno, da je revizor opravil postopke preveritve poravnave knjigovodsko izkazanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov vlagatelja do dne oddaje ponudbe, za potrebe predmetnega javnega razpisa, kot to določa 6. člen Odredbe oziroma naročnikova zahteva iz razpisne dokumentacije. Iz revizijskega poročila je nadalje razvidno, da je bil namen izvedenih revizijskih postopkov ugotoviti, ali so v poslovnih knjigah vlagatelja izkazane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do dneva oddaje ponudbe, poravnane. Revizor je zato prejel in preizkusil seznam vseh obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do dneva oddaje ponudbe, ki ga je pripravil vlagatelj, le-tega pa je primerjal z ustreznimi knjigovodskimi evidencami in preizkusil, ali so vse zapadle obveznosti s seznama na ta dan poravnane. Revizor navaja, da je pridobil tudi poslovodsko predstavitev, v kateri poslovodstvo vlagatelja izjavlja, da seznam obveznosti vključuje vse obveznosti podjetja do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev na ta dan. Iz revizijskega poročila še izhaja, da je pri preverjanju ugotovil, da je seznam obveznosti pravilen in da je celoten znesek usklajen ter da so vse obveznosti iz seznama obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov evidentirane v poslovnih knjigah in do zapadlosti poravnane.

Iz revizijskega poročila je razvidno, da se je revizor omejil na preverjanje obstoja tistih zapadlih obveznosti, ki so izkazane v knjigovodskih evidencah, in da se torej revizijsko poročilo nanaša na knjigovodsko evidentirane obveznosti, kot to določa 6. člen Odredbe. S predložitvijo takega revizijskega poročila je vlagatelj izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki je določena skladno s 6. členom Odredbe. Ob tem pa ne gre izključiti možnosti, da bi imel vlagatelj neporavnane zapadle obveznosti, ki pa niso evidentirane v knjigovodskih evidencah, ali pa jih revizor ni odkril. Namen 6. člena Odredbe je namreč izločitev iz postopka oddaje javnega naročila tistih ponudnikov, ki imajo neporavnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Kot "primeren in zadosten dokaz" za to, da imajo ponudniki poravnane vse obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov, mora naročnik v skladu z navedenim členom Odredbe pridobiti (oziroma postaviti zahtevo v razpisni dokumentaciji, ki jo morajo ponudniki izpolniti) revizijsko poročilo, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorskega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Izhajajoč iz 6. člena Odredbe naročnik s tem pridobi "primeren in zadosten dokaz", da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. V skladu z navedenim Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da na podlagi predloženega revizijskega poročila ne gre dvomiti v njegovo pravilnost in tudi dejansko izpolnjevanje predmetnega pogoja. Ob tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da revizijsko poročilo ne more popolnoma izključiti možnosti obstoja neporavnanih obveznosti, ki ne bi bile evidentirane v ponudnikovih knjigovodskih evidencah, ponudnik pa bi tudi lahko revizorju posredoval zavajajočo poslovodsko predstavitev, na kateri temelji revizorjeva predpostavka o popolnosti seznama obveznosti, ki mu ga predloži ponudnik. Zato gre v smislu 6. člena Odredbe (izključitev ponudnikov, ki imajo neporavnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov iz postopka oddaje javnega naročila) dopustiti možnost dokazovanja drugačnega dejanskega stanja glede obstoja neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov, kot pa je to navedeno v revizijskem poročilu ali knjigovodskih evidencah ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da poročilo pooblaščenega revizorja dokazuje resničnost tistega, kar se v njem potrjuje (to je poravnanost vseh zapadlih obveznosti, ki so evidentirane v knjigovodskih evidencah), da pa je dovoljeno v pravdnem postopku (postopkovne določbe ZPP, ki se v postopku revizije subsidiarno uporabljajo na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN) dokazovati, da so dejstva v listinah (pooblastilo pooblaščenega revizorja) neresnično ugotovljena (po smiselni uporabi tretjega odstavka 224. člena ZPP). Poročilo pooblaščenega revizorja tako predstavlja pravno domnevo, ki ni neizpodbojna in ki velja, dokler se ne dokaže nasprotno.
V konkretnem revizijskem postopku pa naročnik na podlagi dokazil, ki jih je izbrani ponudnik priložil zahtevku za revizijo, ki ga je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila vložil dne 27.09.2004, zatrjuje nasprotna dejstva kot so dejstva, navedena v revizijskem mnenju. Izbrani ponudnik je namreč za svoje trditve v revizijskem postopku oddaje predmetnega javnega naročila (zahtevek za revizijo, z dne 27.09.2004) kot dokaze priložil seznam neporavnanih zapadlih obveznosti (izvleček iz knjigovodske evidence), verodostojne knjigovodske listine (dobavnice, naročilnice, začasne situacije in račune), ki potrjujejo nastanek obveznosti ter revizijsko poročilo iz katerega izhaja, da so zapadle terjatve izbranega ponudnika zoper vlagatelja v knjigovodskih evidencah knjižene na podlagi verodostojnih listin.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz predloženih dokazov s strani vlagatelja in izbranega ponudnika izhaja, da je imel vlagatelj na dan revizijskega poročila (15.06.2004) do izbranega ponudnika neporavnane zapadle obveznosti v višini 9.934.067,62 SIT. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da iz predloženih dokazov ni mogoče pritrditi vlagatelju, da obstaja kakršen koli dogovor o odlogu plačila njegovih zapadlih obveznosti oziroma njihovem pobotu ter da je izbrani ponudnik tisti, ki je še do dne 30.07.2004 dolgoval znesek vlagatelju in torej ni imel poravnanih vseh zapadlih obveznosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da morajo biti obvezni in drugi pogoji, ki jih določi naročnik, brezpogojno izpolnjeni. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če ponudnik ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 njegovo ponudbo ne glede na vsebino zavrniti in jo izločiti iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena namreč določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.". Ker vlagatelj ni dokazal izpolnjevanja pogoja iz poglavja III. točka a) 8. razpisne dokumentacije, njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 07.12.2004

Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Komunala Koper d.o.o., Ulica 15. maja 4, Koper
- Odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož
- CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana

Natisni stran