EN

018-066/04 Splošna bolnišnica Brežice

Številka: 018-66/04-22-565
Datum: 26. 3. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za pranje perila v letu 2004 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Treko pralnica d.o.o., Teslova 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26.03.2004

odločila:

Zahtevek se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 09.01.2004 sprejel sklep, št.1/04-1 JN, o začetku postopka oddaje javnega naročila za pranje perila v letu 2004. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 16.01.2004 v Uradnem listu RS, št. 2-3/2004, pod številko objave Ob-449/04. Naročnik je s sklepom o oddaji javnega naročila, št. 1/04-10 JNs, z dne 10.02.2004, vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Kemična čistilnica Pacek s.p., Tovarniška 1, Krško (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 21.02.2004, v katerem navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji med kriteriji za izbiro izvajalca med drugim zahteval tudi, da ponudnik ponuja možnost oz. je usposobljen za izposojo sterilnega operacijskega perila in bolnišničnega tekstila (navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 11. člen, tč. 5), da bo dostava fco bolnišnica naloženo in razloženo; sistem zaprtih transportov - lastno dezinficirano vozilo (navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 11. člen, tč. 10), da se perilo ne pere s sredstvi, ki vsebujejo optična belila (navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 4. člen, tč. 8) in da se mora dostava vršiti v vozičkih, ki so zaščiteni pred vremenskimi vplivi (navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 4. člen, tč. 4, alinea 1), česar pa po vlagateljevem mnenju ne izpolnjujejo naslednji ponudniki: HTZ Velenje i.p., d.o.o., Velenje in Splošna bolnišnica Celje, Celje in izbrani ponudnik. S predloženimi izjavami, da te pogoje izpolnjujejo, so po vlagateljevem mnenju zavajali naročnika. Naročnik je dolžan v primeru, da je obveščen o nepravilnostih oziroma podanih zavajujočih izjavah, stanje preveriti (kar mu omogoča tudi 19. člen navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) in ob ugotovitvi tega dejstva le-te izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da so dejstva in dokazi razvidni ob ogledu delovnih prostorov in opreme omenjenih ponudnikov.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 1/04-13 JNs, z dne 24.02.2004, pozval k plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, kar mora storiti v roku 5 dni od prejema tega poziva. Naročnik je s sklepom, št. 1/04-10 JNs, z dne 05.03.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker vlagatelj ni v zahtevanem roku vplačal takse v višini 100.000,00 SIT. Vlagatelj je naročniku po telefaksu dne 08.03.2004 posredoval dokazilo, da je pravočasno vplačal omenjeno takse, s pojasnilom, da potrdila o plačilu le-te ni posredoval naročniku, ker le-ta tega ni izrecno zahteval. Zaradi navedenega je naročnik s sklepom, št. 1/04-10 JNs, z dne 08.03.2004, odpravil svoj sklep, št. 1/04-10 JNs, z dne 05.03.2004.

Naročnik je s sklepom, št. 1/04-10 JNs, z dne 10.03.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila v zahtevku za revizijo navaja domnevne kršitve naročnika, ki so mu bile oziroma bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo pred odločitvijo o dodelitvi javnega naročila. Naročnik tudi navaja, da vlagatelj ni predložil dejstev in dokazov, s katerimi bi očitane kršitve naročnika v postopku dokazal, izrazil je le domneve in svoje mnenje, da so omenjeni ponudniki s svojimi izjavami naročnika zavajali. Naročnik navaja, da so se ponudniki z izjavami pod materialno, odškodninsko in moralno odgovornostjo zavezali, in v celoti sprejeli in izpolnili pogoje iz razpisne dokumentacije, torej tudi da ponujajo možnost oz. so usposobljeni za izposojo sterilnega operacijskega perila in bolnišničnega tekstila, da bo dostava fco bolnišnica naloženo in razloženo z zagotovitvijo sistema zaprtih transportov z lastnim vozilom z zagotavljanjem dezinfekcije vozila in da bodo vršili dostavo v vozičkih, ki so zaščiteni pred vremenskimi vplivi.
Naročnik navaja, da je bil predstavnik vlagatelja prisoten na javnem odpiranju ponudb, vendar ni niti takrat niti do prejema obvestila o oddaji javnega naročila oziroma do izteka roka za vložitev zahtevka za revizijo naročnika opozoril na morebitne zavajujoče izjave drugih ponudnikov, niti ni vpogledal v razpisno dokumentacijo oziroma ponudbene dokumentacije drugih ponudnikov in ni imel nobenih pripomb na postopek odpiranja ponudb oziroma ostala ravnanja naročnika. Naročnik je pregledal in ocenil vse prispele ponudbe in ugotovil, da vsi ponudniki izpolnjuje pogoje po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in vse ostale pogoje, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik je izbral po edinem merilu najnižja cena izbranega ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno. Naročnik tudi navaja, da je na podlagi 19. člena razpisne dokumentacije dne 10.02.2004 pri izbranem ponudniku opravil ogled prostorov in opreme ponudnika na lokaciji ponudnika v Krškem in na Čatežu ob Savi in ugotovil, da izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki jih je zahteval v postopku javnega naročila in v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 15.03.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 1/04-14 JNs, z dne 18.03.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 24.03.2004 Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN posredoval poročilo komisije o ogledu delovnih prostorov in opreme ponudnika, št. 1/04-9 JNs, z dne 10.02.2004.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da so ponudniki HTZ Velenje i.p., d.o.o., Velenje, Splošna bolnišnica Celje, Celje in izbrani ponudnik s predložitvijo izjav, da izpolnjujejo v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje, zavajali naročnika.
Prvi odstavek 41. člena ZJN-1 določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi.". V drugem odstavku 41. člena ZJN-1 določa, kdaj mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika in med drugim v 7. točki navaja tudi primer, ko ponudnik "ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi". V drugem odstavku 42. člena ZJN-1 v 5. točki kot pisni dokaz za izpolnjevanje citiranega pogoja iz 41. člena ZJN-1 navaja eno ali več dokazil, skladno s predmetom naročila, količino in namenom, kot na primer:
a) seznam najvažnejših opravljenih dobav, gradenj ali storitev v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov; če so kupci oziroma naročniki storitev
naročniki, opredeljeni po tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda ali podpiše pristojni organ, če so bili kupci oziroma naročniki zasebne družbe ali zasebniki, mora potrdilo potrditi kupec,
b) opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter študijskih in raziskovalnih zmogljivosti,
c) navedba ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti,
č) vzorci, opis ali fotografije izdelkov, opisa in izvedba del in storitev, ki jih bo ponudnik izvedel. Naročnik lahko v primeru dvoma zahteva dokazilo o njihovi istovetnosti,
d) certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost izdelkov oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami ali standardi v razpisni dokumentaciji,
e) če gre za zapletene izdelke, zahtevnejše storitve in gradnje, ali če je predmet naročila v izjemnih primerih namenjen za posebne namene, je treba opraviti ogled. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Pregled obsega ponudnikove proizvodne zmogljivosti, če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter način ugotavljanja kakovosti.

ZJN-1 pogoja iz 7. točke drugega odstavka 41. člena ne konkretizira, temveč določa zgolj njegov okvir, katerega mora opredeliti oziroma ga lahko opredeli naročnik sam. V domeni naročnika je, da v razpisni dokumentaciji določi, kakšne tehnične zmogljivosti mora za konkretno javno naročilo imeti ponudnik, da bo sposoben izvesti javno naročilo. ZJN-1 poleg konkretnih dokazil, ki jih navaja v 42. členu, dopušča naročniku, da v razpisni dokumentaciji v omejenem obsegu določi način dokazovanja drugih pogojev, glede na naravo javnega naročila. ZJN-1 torej v 5. točki drugega odstavka 42. člena zgolj primeroma navaja dokazila, ki jih lahko zahteva naročnik za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz 7. točke drugega odstavka 41. člena ZJN-1. Glede na dikcijo iz 5. točke drugega odstavka 42. člena ZJN-1 "eno ali več dokazil, skladno s predmetom naročila, količino in namenom, kot na primer" vsa našteta dokazila namreč niso obvezujoča, pač pa jih je mogoče uporabiti alternativno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v 11. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil izločitvene kriterije (pogoj za usposobljenost oziroma sposobnost ponudnika v smislu 41. člena ZJN-1) in med drugim v 10. točki zahteval tudi, da bo dostava fco bolnišnica naloženo in razloženo; sistem zaprtih transportov - lastno dezinficirano vozilo ter v 15. točki, da ponudnik ponuja možnost izposoje sterilnega operacijskega perila in bolniškega tekstila. Drugi dve zahtevi naročnika, ki ju kot sporni v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj in sicer zahtevi iz 4. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 2., prva alinea 4. točke (dostava v vozičkih, ki so zaščiteni pred vremenskimi vplivi) in točka 8. (perilo se ne pere s sredstvi, ki vsebujejo optična belila), pa je mogoče šteti kot zahtevi naročnika glede predmeta samega javnega naročila.

Za izpolnjevanje spornih pogojev je naročnik zahteval, da ponudniki predložijo ustrezne izjave, s katerimi (pod materialno in odškodninsko odgovornostjo) zagotovijo izpolnjevanje le-teh. V razpisni dokumentaciji je naročnik tudi predvidel obrazce teh izjav, ki so jih bili ponudniki dolžni predložiti v svojih ponudbenih dokumentacijah. Državna revizijska komisija je preverila izpolnjevanje spornih pogojev za izbranega ponudnika in ponudnika HTZ Velenje i.p., d.o.o., Velenje, Splošna bolnišnica Celje, Celje ter pri tem ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil vse izjave, predvidene v razpisni dokumentaciji. Isto je mogoče ugotoviti tudi za ponudnika HTZ Velenje i.p., d.o.o., Velenje in za Splošno bolnišnico Celje, Celje. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je štel ponudbe omenjenih ponudnikov za pravilne. Morebiten dvom v tehnično usposobljenost ponudnika pa je naročnik odpravil z ogledom prostorov in opreme izbranega ponudnika, ki ga je v skladu z možnostmi, predvidenimi v drugem odstavku 42. člena ZJN-1 in v 19. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, opravil naročnik, kar izhaja iz poročila komisije o ogledu, št. 1/04-9 JNs-1, z dne 10.02.2004, ki ga je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji. Pri ogledu je naročnik ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki jih je v postopku javnega naročila zahteval v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer navaja, da so dokazi o podajanju zavajujočih izjav razvidni ob ogledu delovnih prostorov in opreme ponudnikov. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da iz samega zahtevka za revizijo ni razvidno, ali vlagatelj s to navedbo misli, da je sam opravil ogled prostorov konkurenčnih ponudnikov in ugotovil, da ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev naročnika (o tem namreč Državni revizijski komisiji ni predložil nobenih dokazov) oziroma ali vlagatelj očita naročniku, da ni opravil ogleda delovnih prostorov in opreme izvajalca, za kar si je pridržal pravico v 19. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. V kolikor vlagatelj zatrjuje slednje Državna revizijska komisija še enkrat povdarja, da je naročnik pred oddajo predmetnega javnega naročila skladno z določilom 19. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe opravil ogled delovnih prostorov in opreme izbranega ponudnika, kar izhaja tudi iz poročila komisije o ogledu, št. 1/04-9 JNs-1, z dne 10.02.2004. Omenjeno dejstvo je naročnik navedel tudi v odločitvi o zahtevku za revizijo, št. 1/04-10 JNs, z dne 09.03.2004, čemur pa vlagatelj na noben način ni oporekal. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da ni opravil ogleda poslovnih prostorov in opreme ponudnika preden mu je oddal predmetno javno naročilo. Ogled prostorov in opreme drugih dveh ponudnikov po mnenju Državne revizijske komisije ni bil potreben oziroma smiseln.

Glede na načelo dispozitivnosti (19. člen ZRPJN) odloča Državna revizijska komisija le o kršitvah, ki jih vlagatelj zatrjuje v svojem zahtevku, kar drugače zapisano pomeni, da je vezana na vsebino zahtevka za revizijo. Glede na to, da vlagatelj podrobneje ni pojasnil zatrjevanih kršitev (npr. kako je naročnik dejansko kršil določila ZJN-1, razen tega, da naročnik ni opravil ogleda prostorov oziroma opreme ponudnikov), niti ni za svoje trditve predložil nobenih drugih dokazov (kot to zahteva 5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), ni mogoče, na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (ki izhajajo iz smiselne uporabe določil Zakona o pravdnem postopku, 7., 212. člen in nasl., Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), ki so na strani vlagatelja, zaključiti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo navaja svoje domneve, vendar pa jih ne podkrepi z dejstvi in dokazi. Tako so vlagateljeve navedbe zgolj domneve, ki so hipotetično sicer možne, vendar pa je Državna revizijska komisija na podlagi navedb vlagatelja, vpogleda v opravljen postopek oddaje javnega naročila ter predloženih dejstev in dokazov ugotovila, da je naročnik omenjeni postopek vodil transparentno in na način, da ni kršil določil ZJN-1 in razpisne dokumentacije naročnika.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija skladno z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.03.2004


mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Treko pralnica d.o.o., Teslova 30, Ljubljana,
- Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice,
- Kemična čistilnica Pacek s.p., Tovarniška 1, Krško,
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana.

Natisni stran