EN

018-092/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Številka: 018-092/2014-7
Datum: 9. 6. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Redno vzdrževanje grobišč na območju Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 – po sklopih – pridržano javno naročilo«, na podlagi zahtevkov za revizijo ponudnika Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter ponudnika Ozara d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 6. 2014

odločila:

1. Obravnavanje zahtevkov prvega in drugega vlagatelja se združi v en postopek.

2. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja z dne 11. 4. 2014 se zavrne.

3. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja z dne 14. 4. 2014 se zavrne.

4. Zahteva prvega vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

5. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja »Redno vzdrževanje grobišč na območju Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 – po sklopih – pridržano javno naročilo«, razdeljen na 6 sklopov. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22. 1. 2014, pod številko objave JN873/2014, ter dne 24. 1. 2014 v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2014/S 017-026205.

Naročnik je z Obvestilom o izbiri številka 430-1/2014/72 z dne 26. 3. 2014 (v nadaljevanju: obvestilo o izbiri) odločil, da se javno naročilo kot najcenejšemu ponudniku v sklopu 1 – Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Nova Gorica za leti 2014 in 2015 odda ponudniku Hišniška dela, Igor Ovčar s.p., Gradišče c. I/131, 1291 Škofljica, v sklopu 2 – Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Tolmin za leti 2014 in 2015 odda ponudniku S in G d.o.o., Delnice 8, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, v sklopu 3 – Redno vzdrževanje spominskega parka Teharje za leti 2014 in 2015 odda ponudniku S in G d.o.o., Delnice 8, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, v sklopu 4 – Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Škofja Loka za leti 2014 in 2015 odda ponudniku Hišniška dela, Igor Ovčar s.p., Gradišče c. I/131, 1291 Škofljica, v sklopu 5 – Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Logatec, Postojna, Ajdovščina in Sežana za leti 2014 in 2015 odda ponudniku S in G d.o.o., Delnice 8, 4223 Poljane nad Škofjo Loko ter v sklopu 6 – Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Ptuj, Dravograd in Šmarje pri Jelšah za leti 2014 in 2015 odda drugemu vlagatelju. Iz obrazložitve izhaja, da je ponudbo oddalo 12 ponudnikov.

Prvi vlagatelj je dne 11. 4. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o izbiri v sklopu 1, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Prvi vlagatelj je podal navedbe o oddaji javnega naročila, pravočasnosti zahtevka za revizijo z dne 11. 4. 2014, svoji aktivni legitimaciji ter navedel, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 izločiti kot nepopolno. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji na strani 11 določil, da morajo ponudniki predložiti terminski in finančni plan, ki je podrobneje predpisan v obrazcu 15 razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik za sklop 1 finančnega plana svoji ponudbi ni priložil, saj je priložil dokument, ki ne prikazuje denarnega oziroma finančnega toka. Tako je naročnik nedopustno odstopil od lastne razpisne dokumentacije, ko je ocenil ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 kot dopustno. Ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 je nepopolna tudi zaradi tega, ker izbrani ponudnik za sklop 1 ni dokazal izpolnjevanja pogojev glede kadrovske sposobnosti. Iz ponudbi priložene »bilance« izbranega ponudnika za sklop 1 je namreč razvidno, da je število zaposlenih 0, kar pomeni, da ne izpolnjuje pogoja, opredeljenega v obrazcu št. 9.

Izbrani ponudnik za sklop 1 se je glede navedb prvega vlagatelja v zahtevku za revizijo z dne 11. 4. 2014 izjasnil dne 16. 4. 2014 ter navedel, da zavrača vse očitke prvega vlagatelja.

Naročnik je dne 23. 4. 2014 izdal sklep številka 430-1/2014/101 (v nadaljevanju: sklep št. 101), s katerim je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi za sklop 1 predložil terminski in finančni plan izvedbe, na podlagi česar naročnik ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 zadostila formalnim pogojem iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki predložijo terminski in finančni plan izvedbe (razpisni obrazec številka 15) kot enoten dokument, v katerem mora ponudnik prikazati dneve oziroma termine izvajanja posameznih del iz predmeta javnega naročila in plan, iz katerega je moč razbrati dinamiko stroškov za posamezno obdobje, ki jo s strani izbranega ponudnika za sklop 1 predložen terminski in finančni plan v zadostni meri izkazuje, prav tako dinamiko opravljanja del za posamezna razpisana dela. V kombinaciji z drugo ponudbeno dokumentacijo (ponudba in predračun) je moč ugotoviti terminski pregled izvajanja del in dinamiko stroškov. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni natančno določil, v kakšni obliki naj ponudniki predložijo terminski in finančni plan izvedbe, ampak je ponudnikom prepustil glede tega svobodno voljo, naročnik ni imel zadostne podlage za izločitev takšne ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja. Izbrani ponudnik za sklop 1 je podpisal razpisni obrazec št. 9 oziroma izjavo o tehnični in kadrovski sposobnosti, s čimer se je izjasnil, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da izpolnjuje formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela. Naročnik je v razpisni dokumentaciji postavil pogoj podpisa navedene izjave, ni pa postavil nobenih drugih posebnih pogojev glede tega, s kakšnim kadrom mora ponudnik razpolagati, da bo dokazal kadrovsko sposobnost, niti ni določil števila zaposlenih, ki je minimalno potrebno za izvedbo javnega naročila. Na podlagi podpisa navedene objave je naročnik ocenil, da je izbrani ponudnik za sklop 1 zadostil zahtevam razpisne dokumentacije in se je njegova ponudba obravnavala kot popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Drugi vlagatelj je dne 14. 4. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o izbiri v sklopu 3, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve za sklop 3, izbor ponudbe drugega vlagatelja za sklop 3 ter povrnitev stroškov postopka. Drugi vlagatelj je podal navedbe o oddaji javnega naročila, svoji aktivni legitimaciji in pravočasnosti zahtevka za revizijo z dne 14. 4. 2014, ter navedel, da so reference izbranega ponudnika za sklop 3 neustrezne. Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 10 določil, da mora ponudnik v ponudbi priložiti spisek najmanj 5 najvažnejših referenc ponudnika za primerljiva vzdrževalna dela v zadnjih treh letih (razpisni obrazec 7), katerim morajo biti priložena referenčna potrdila tretjih (pravnih) oseb, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane. Izbrani ponudnik za sklop 3 je na obrazcu 7 navedel 8 referenc. Drugi vlagatelj je pri preverjanju referenc naletel na nasprotujoča si dejstva, ki podajajo dvom v verodostojnost oziroma resničnost referenc. Iz podatkov iz izkaza poslovnega izida za poslovni leti 2012 in 2011 je razvidno, da je izbrani ponudnik za sklop 3 imel v poslovnem letu 2011 natančno 20.298,00 EUR prihodkov, kar pomeni, da je podatek o referencah izbranega ponudnika za sklop 3 neverodostojen, saj znesek referenc v letu 2011 znaša natančno 27.662,72 EUR, kar pomeni, da za nekaj več kot 7.000,00 EUR presega celoletne prihodke izbranega ponudnika za sklop 3. Vse reference, ki so podane s strani družbe Rečni transport d.o.o., so verjetno neverodostojne, saj niti izbrani ponudnik za sklop 3 niti navedeni referenčni naročnik v času, ko so podane reference, nista imela zaposlenih delavcev. Izbrani ponudnik za sklop 3 pri izpolnjevanju referenčnih pogojev iz razpisne dokumentacije ni upošteval določila, da mora biti potrjevalec referenčnega potrdila tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvajalcu v skupnem nastopu. Pri referenci številka 5 potrjevalec reference G. Č. v vlogi direktorja referenčnega naročnika (ki je samostojni podjetnik) potrjuje referenco izbranega ponudnika za sklop 3, čeprav je bil v tem času prokurist izbranega ponudnika za sklop 3. V tem primeru je torej G. Č. potrjeval referenco sam sebi, kar je v nasprotju z določili razpisne dokumentacije. Prav tako naročnik iz zadevne reference ni tretja (pravna) oseba, saj je samostojni podjetnik posameznik. Drugi vlagatelj je izbranemu ponudniku za sklop 3 očital tudi neustreznost kadrovskih referenc (zasedbe) izbranega ponudnika za izvedbo tega javnega naročila v sklopu 3. Izbrani ponudnik za sklop 3 je v svoji ponudbi podal podpisano izjavo na obrazcih 1 in 9, da del ne bo izvajal s podizvajalci in da izpolnjuje vse zahteve iz razpisnega obrazca 9. Izbrani ponudnik za sklop 3 nima zaposlenih oseb, s čimer je izjava ponudnika za sklop 3 na obrazcu 9, ki se nanaša na zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela, neustrezna oziroma zavajajoča. Glede na dejansko stanje tako izbrani ponudnik za sklop 3 ne more izvesti javnega naročila niti s podizvajalci, saj je v ponudbi izjavil, da ne nastopa s podizvajalcem. Izbrani ponudnik za sklop 3 torej ne izpolnjuje pogojev glede kadrovskih referenc iz razpisne dokumentacije, zato je ponudba izbranega ponudnika za sklop 3 tudi v tem pogledu nepravilna in bi jo naročnik moral izločiti.

Naročnik je dne 23. 4. 2014 izdal sklep številka 430-1/2014/102 (v nadaljevanju: sklep št. 102), s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik za sklop 3 svoji ponudbi priložil spisek 8 referenc skupaj z ustreznimi referenčnimi potrdili. Vsi obrazci so bili pravilno izpolnjeni, podpisan in žigosani, zato naročnik ni imel razloga, da bi dvomil v verodostojnost priloženih potrdil naročnikov. Naročnik je tudi mnenja, da »zneska referenc« ni moč enačiti s prihodki podjetja v istem obdobju, saj lahko v realnem poslovanju podjetij prihaja do zamikov plačil za opravljene storitve, tako da se lahko določene storitve izvede v enem poslovnem letu, do plačila oziroma denarne transakcije pa pride šele v naslednjem poslovnem letu. Iz priložene reference je moč razbrati, da je bila storitev dejansko realizirana v danem obdobju, ni pa moč razbrati, kdaj je bilo izvedeno plačilo oziroma denarna transakcija. Referenčno potrdilo za referenco pod številko 5, ki ga je podpisal G. Č., je sprejemljivo, saj ni v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Gre za tretjo osebo, ki je z izbranim ponudnikom za sklop 3 povezana kot prokurist, obenem pa ima G. Č. svoje podjetje. G. Č. je v tem primeru potrdil referenco izbranemu ponudnik za sklop 3 kot zakoniti zastopnik poslovnega subjekta (pravne osebe) in ne kot fizična oseba, ki v konkretnem primeru nastopa tudi kot prokurist izbranega ponudnika za sklop 3. Tako referenčno potrdilo je »popolno, pravilno in sprejemljivo« in vsebuje vse zahtevane elemente iz razpisne dokumentacije, zato naročnik nima razlogov, da bi dvomil v verodostojnost potrdila ali v dejansko realizacijo posla, ki ga referenčno potrdilo izkazuje. Ne glede na to pa glede izpodbijanja dveh zgoraj navedenih referenčnih potrdil izbranega ponudnika za sklop 3 naročnik ugotavlja, da tudi če bi ju v postopku preverjanja ponudbe izločil, to ne bi povzročilo izločitve ponudbe, saj je izbrani ponudnik za sklop 3 predložil 8 referenc (od zahtevanih 5). Glede referenc, potrjenih s strani gospodarske družbe Rečni transport d.o.o., je naročnik mnenja, da so očitki drugega vlagatelja neutemeljeni, saj je lahko izbrani ponudnik za sklop 3 omenjeno delo opravljal na druge načine, ki so zakonsko dopustni (študentsko delo, podjemna pogodba,…). Namen referenc tudi ni ugotavljanje, s kakšnim kadrom je ponudnik opravljal preteklo referenčno storitev, pač pa le dejstvo, da je ponudnik že realiziral pet storitev v zadnjih treh letih, ki so po obsegu, vrednosti in vrsti primerljive s sklopom 3. Naročnik tako ugotavlja, da so predložene reference izbranega ponudnika za sklop 3 skladne z zahtevami razpisne dokumentacije, sprejemljive po obsegu in vrsti dela ter da so »popolne, pravilne in primerne«. Glede navedbe vlagatelja, da je izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (razpisni obrazec 9), ki jo je svoji ponudbi priložil izbrani ponudnik za sklop 3, neustrezna in zavajajoča ter da bi moral naročnik ob pregledu izpolnjevanja pogojev iz podane izjave o tehnični in kadrovski sposobnosti izbranega ponudnika preveriti vsa dejstva, ki so relevantna in izhajajo iz vsebine te izjave, je naročnik navedel, da je v razpisni dokumentaciji postavil pogoj podpisa navedene izjave, ni pa postavil nobenih drugih posebnih pogojev glede tega, s kakšnim kadrom mora ponudnik razpolagati, da bo dokazal kadrovsko sposobnost, niti ni določil števila zaposlenih, ki je minimalno potrebno za izvedbo javnega naročila. Na podlagi podpisa navedene izjave je naročnik ocenil, da je izbrani ponudnik za sklop 3 zadostil zahtevam razpisne dokumentacije in se je njegova ponudba obravnavala kot popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 24. 4. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevkov za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjujeta vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ju je sprejela v obravnavo.

Državna revizijska komisija je najprej odločila, da obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja združi v en revizijski postopek.

Skladno s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami, ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta vlagatelja vložila zahtevka za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila, zato je zaradi pospešitve postopka obravnavanje zahtevkov za revizijo obeh vlagateljev združila v en revizijski postopek, v katerem je odločila z enim sklepom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Dne 25. 4. 2014 je prvi vlagatelj podal opredelitve do navedb naročnika v sklepu št. 101, v katerem je vztrajal pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo.

Dne 28. 4. 2014 je drugi vlagatelj podal opredelitev do navedb naročnika v sklepu št. 102, v katerem je vztrajal pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagateljev, naročnika in izbranega ponudnika za sklop 1 je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med prvim vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali je izbrani ponudnik za sklop 1 svoji ponudbi predložil terminski in finančni plan izvedbe del v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in ali izbrani ponudnik za sklop 1 izpolnjuje pogoje glede kadrovske sposobnosti.

Spor med drugim vlagateljem in naročnikom je v tem, ali izbrani ponudnik za sklop 3 izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje glede kadrovske sposobnosti iz razpisne dokumentacije.

Pri odločanju o zahtevkih za revizijo mora Državna revizijska komisija upoštevati razvrstitev storitev, ki so predmet tega postopka javnega naročanja. Iz določil 20. člena ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (Uradni list EU L št. 74 z dne 15. 3. 2008; v nadaljevanju: Uredba), izhaja, da je potrebno pojem storitev v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Delitev je prevzeta iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 (Uradni list EU L št. 134 z dne 30. 4. 2004 s spremembami) in je pomembna zato, ker za vsako od navedenih kategorij storitev veljajo drugačna pravila oddaje javnega naročila. Navedeno pomeni, da so storitve iz Seznama storitev B v določenem delu izvzete ne le iz domene urejanja veljavne javno naročniške direktive, pač pa tudi iz domače zakonodaje s področja javnih naročil.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da zgolj na podlagi navedbe predmeta – »Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju Republike Slovenije v letu 2014 in 2015« ni mogoče ugotoviti, ali je naročnik v tem postopku javnega naročanja oddajal storitve iz Seznama storitev A ali Seznama storitev B. Iz obvestila o naročilu številka JN873/2014, objavljenega dne 22. 1. 2014 na portalu javnih naročil, je razvidno, da je naročnik pod točko II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV) označil, da gre za storitve kategorije s številko CPV 98300000 Razne storitve (ki so sicer v skladu z Uredbo storitve iz Seznama storitev B), iz Kratkega opisa naročila ali nabave iz istega obvestila pa je moč razbrati, da je predmet tega javnega naročila redno vzdrževanje vojnih grobišč ter da je podrobnejša specifikacija storitev razvidna iz specifikacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je zato preverila razpisni obrazec št. 17 – Predračun za sklope za posamezna dela za določeno grobišče. Obrazec št. 17 je razdeljen na 7 sklopov, tako, kot je razdeljeno tudi celotno javno naročilo. Za vsak sklop javnega naročila sta v obrazcu št. 17 navedena dva predračuna, in sicer za leto 2014 in za leto 2015. Vsak predračun je razdeljen na oddelke za posamezno grobišče (oziroma Spominski park Teharje, ki je edini oddelek v sklopu 3). V vsakem oddelku je ločeno prikazan popis del, količina, enota, pogostost, ponudniki pa so morali vpisati ceno na enoto količin v EUR ter skupno vrednost brez DDV.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da so postavke za posamezne storitve različne, da pa se pretežno ponavljajo skozi vse sklope. Tako je Državna revizijska komisija zasledila naslednje storitve:
- strojna košnja
- ročna košnja
- grabljanje in odvoz pokošene trave
- čiščenje zarasti ob ograji
- čiščenje, odstranitev in odvoz uvelega cvetja, vencev in sveč po Dnevu spomina na mrtve
- širše čiščenje okrog pokopališča (veje in grmi)
- čiščenje dostopne poti na pokopališče
- okopavanje okoli dreves
- obrezovanje grmov
- uničevanje trave med kockami s herbicidom
- čiščenje zarasti
- uničevanje zarasti s herbicidi
- oblikovanje grma
- obrezovanje žive meje
- čiščenje grma pušpana in obrezovanje
- čiščenje nagrobnega kamna
- vzdrževanje grmovnic
- vzdrževanje dreves
- urejanje marmornatih, kamnitih ali betonskih površin
- čiščenje smeti
- grabljanje listja
- itd.

Iz navedenega seznama (ki sicer ni popoln; v popisu del so še druge postavke) je razvidno, da so predmet tega javnega naročila v skladu z Uredbo tako storitve iz Seznama storitev A (npr. čiščenje, odstranitev in odvoz uvelega cvetja, vencev in sveč po Dnevu spomina na mrtve, ki jih je moč uvrstiti v eno izmed kategorij Storitev v zvezi z odpadki, CPV kode 90500000-2 in nadaljnje), kot tudi storitve iz Seznama storitev B (npr. vzdrževanje grmovnic, ki jih je moč uvrstiti v eno izmed kategorij Vrtnarskih storitev, CPV kode 77300000-3 in nadaljnje).

Obseg pravnega varstva v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZPVPJN je odvisen od vrste storitev, ki so predmet javnega naročila. Drugi odstavek 4. člena ZPZPVJN namreč določa, da je pravno varstvo za storitve iz Seznama storitev B zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje. Tretji odstavek 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, oddajo v skladu ZJN-2, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. Državna revizijska komisija je torej morala za pravilno uporabo določb ZPVPJN o obsegu pravnega varstva (drugi odstavek 4. člena ZPVPJN) ugotoviti, ali je v tem postopku javnega naročanja večja vrednost storitev iz Seznama storitev A ali Seznama storitev B.

Državna revizijska komisija je v skladu s prvim odstavkom 33. člena ZPVPJN naročnika pozvala, da posreduje ocenjeno vrednost storitev, ki so predmet tega postopka javnega naročanja iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. Naročnik je na poziv odgovoril z dopisom številka 430-1/2014/107 z dne 14. 5. 2014, v katerem je navedel, da naročnik »predhodno« sicer ni uvrstil storitev na Seznam storitev A ali Seznam storitev B ter jih razdelil po ocenjeni vrednosti, da pa iz obrazca številka 17 izhaja, da veliko večino popisa del predstavljajo storitve, uvrščene v »skupino« 773 – vrtnarske storitve.

Na podlagi navedenega pojasnila in seznama CPV kod, ki je priloga Uredbe, je mogoče razbrati, da je storitve, ki predstavljajo veliko večino predmeta tega javnega naročila, mogoče uvrstiti v kategorijo 77300000-3 Vrtnarske storitve. V skladu z Uredbo te kategorije storitev ni mogoče uvrstiti med nobeno izmed kategorij storitev iz Seznama storitev A iz priloge VI Uredbe ter v nobeno izmed specifičnih kategorij (št. 17-26) storitev iz Seznama storitev B iz priloge VII Uredbe, zato jih je mogoče uvrstiti zgolj v kategorijo Druge storitve (kategorija št. 27) iz Seznama storitev B. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v ponudbi izbranih ponudnikov za sklop 1 in 3 ter ponudbi vlagateljev zahtevkov za revizijo. Iz izpolnjenih obrazcev številka 17 iz navedenih ponudb je moč ugotoviti, da je vrednost vrtnarskih storitev iz Seznama storitev B v sklopih 1 in 3 večja kot vrednost storitev iz Seznama storitev A. Na podlagi ugotovljenega, ter upoštevaje naročnikov odgovor na specifično vprašanje o vrednosti storitev iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, torej da veliko večino predstavljajo vrtnarske storitve, ki jih je potrebno uvrstiti na Seznam storitev B, je torej Državna revizijska komisija zaključila, da so predmet tega postopka javnega naročanja pretežno storitve iz Seznama storitev B. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena ZJN-2 bi torej naročnik pri oddaji tega javnega naročila bil zavezan spoštovati zgolj določbe ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. Tudi pravno varstvo je ponudnikom v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZPVPJN zagotovljeno zgolj v delu, ki je urejen z ZJN-2, torej v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.

Kot je razvidno iz povzetih navedb iz obeh zahtevkov za revizijo, se očitane kršitve ne nanašajo niti na tehnične specifikacije predmeta javnega naročanja, niti na kršitev pravil za objavo obvestil o oddaji naročila. Državna revizijska komisija torej skladno z drugim odstavkom 4. člena ZPVPJN prvemu in drugemu vlagatelju ne more nuditi pravnega varstva v delu, v katerem navajata kršitve določb ZJN-2, ki jih naročnik v skladu s tretjim odstavkom 20. člena ZJN-2 ni bil dolžan spoštovati, saj jima ga ZPVPJN ne zagotavlja.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila tako zahtevek za revizijo prvega vlagatelja z dne 11. 4. 2014, kot tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja z dne 14. 4. 2014.

S tem sta utemeljeni odločitvi Državne revizijske komisije iz druge in tretje točke izreka tega sklepa.

Vlagatelja sta zahtevala povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku. Ker sta zahtevka za revizijo neutemeljena, je Državna revizijska komisija na podlagi določbe tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zahtevo tako prvega kot tudi drugega vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem sta utemeljeni odločitvi Državne revizijske komisije iz četrte in pete točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 9. 6. 2014

Predsednica senata:

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
- Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- Ozara d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor
- Hišniška dela, Igor Ovčar s.p., Gradišče c. I/131, 1291 Škofljica
- S in G d.o.o., Delnice 8, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran