EN

018-012/2012 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-12/2012-2
Datum: 11. 1. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva postopka oddaje javnega naročila "Fotokopiranje", v zvezi s predlogom družbe Birostroj Computers, d.d., Mladinska ulica 3, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Andrej štiglic iz Maribora (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 1. 2012

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Fotokopiranje" (obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 24. 10. 2011, pod št. JN12134/2011, in v Uradnem listu EU, dne 29. 10. 2011, pod št. objave 2011/S 209-340542), se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Fotokopiranje" po odprtem postopku, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Obvestilo o naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 24. 10. 2011, pod št. JN12134/2011, in v Uradnem listu EU, dne 29. 10. 2011, pod št. objave 2011/S 209-340542.

Naročnik je dne 19. 12. 2011 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, zoper katerega je vlagatelj z vlogo z dne 29. 12. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN predlaga tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Naročnik je z vlogo z dne 9. 1. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu izrekel v vlogi, s katero je vlagateljev predlog odstopil Državni revizijski komisiji. Naročnik je navedel, da meni, da zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni potrebno, saj je bila v postopku oddaje javnega naročila že izdana odločitev o oddaji javnega naročila, sklenitev pogodbe pa ni dopustna, tako da nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila niso mogoče.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj predlog za zadržanje postopka utemeljuje (zgolj) z navedbo, da meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj pri tem ne navede nobenih okoliščin, ki bi takšno njegovo mnenje utemeljevale, niti svojega mnenja ne podkrepi z navedbo konkretnih dokazov. Ob upoštevanju opisanega dejanskega stanja, ki ga v predlogu navaja vlagatelj, okoliščin, ki bi v obravnavanem primeru narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, ne najde niti Državna revizijska komisija, zato je na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 11. 1. 2012


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Andrej štiglic, Ulica Vita Kraigherja 5/V, SI-2001 Maribor
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor

Natisni stran