EN

018-418/2011 Občina Rogaška Slatina

Številka: 018-418/2011-4
Datum: 13. 12. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina", v zvezi s pritožbo ponudnika STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Republika Avstrija, STRABAG AG Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika OBČINA ROGAšKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik) dne 13. 12. 2011

odločila:

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo, vloženo dne 1. 12. 2011, umaknil.

Obrazložitev:

Naročnik je na portalu javnih naročil, dne 6. 7. 2011, pod št. JN7512/2011, objavil obvestilo o javnem naročilu "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina".

Naročnik je dne 2. 9. 2011, pod št. 430-0033/2011, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je odločil, da se javno naročilo odda ponudniku CM Celje, d.d., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je dne 9. 11. 2011, pod št. 430-0033/2011, izdal Obvestilo o odstopu od izvedbe javnega naročila. Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 11. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev obvestila o odstopu od izvedbe javnega naročila, oddajo javnega naročila vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku ter odpravo obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega na portalu javnih naročil dne 10. 11. 2011, pod št. JN12881/2011 in odpravo obvestila o naročilu, objavljenega na portalu javnih naročil dne 14. 11. 2011, pod št. JN13010/2011. Naročnik je dne 24. 11. 2011, pod št. 430-0033/2011, izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 12. 2011 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 12. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskim postopkom.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 12. 2011 podal umik pritožbe.

Skladno z drugim odstavkom 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v pritožbenem postopku, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj umaknil pritožbo še pred odločanjem Državne revizijske komisije o pritožbi, je Državna revizijska, tudi ob upoštevanju sodne prakse sodišč (npr. v zadevah I Cp 1073/05, VSL sklep III Cp 1804/03), izdala ugotovitvi sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil. Po tretjem odstavku 334. člena ZPP je namreč umik pritožbe nepreklicen, zato je Državna revizijska komisija s tem sklepom le ugotovila dejstvo umika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 13. 12. 2011

mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA ROGAšKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Natisni stran