EN

018-160/2011 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-160/2011-2
Datum sprejema: 21. 6. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Brv za pešce in kolesarje ter ureditev struge Save Dolinke na območju premostitve v Gozd Martuljku" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MAP-TRADE, d. o. o., špindlerjeva ulica 2C, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. junija 2011 sprejela

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, "[e]v.št.: 72/11- KF", z dne 03. maja 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 11 16110-7111290-01816011), odprtem pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek 5.000,00 eurov (EUR).

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. februarja 2011 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja, številka 43001-57/2011/2, za predmet javnega naročila "Brv za pešce in kolesarje ter ureditev struge Save Dolinke na območju premostitve v Gozd Martuljku" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo dne 18. marca 2011 (pod številko objave JN2663/2011) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 14. aprila 2011 sprejel odločitev o oddaji naročila, številka 43001-57/2011 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 15. aprila 2011. Iz odločitve o oddaji naročila med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku "CESTNO PODJETJE Kranj d.d., JEZERSKA C. 20, 4000 KRANJ" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 18. aprila 2011 priporočeno na pošto oddal vlogo, "[e]v.št.: 72/11- KF", z dne 18. aprila 2011, poimenovano "Opozorilo naročniku in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo"â?? Naročnik je dne 19. aprila 2011 sprejel dokument številka 43001-57/2011/10-1600, poimenovan "DODATNA OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE o oddaji javnega naročila", ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 20. aprila 2011.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 03. maja 2011 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, "[e]v.št.: 72/11- KF", z dne 03. maja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na njem, prejel dan kasneje. Vlagatelj v zahtevku za revizijo Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila, predlaga pa tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ugotovil popolnost izbrane ponudbe, saj po njegovem prepričanju nobena od sedmih v izbrani ponudbi navedenih referenc (te vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi našteje) ni ustrezna. Ker ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ni izpolnil naročnikove zahteve (pogoja) "iz poglavja 3. 1. 5 Reference", bi moral naročnik (po prepričanju vlagatelja) izbrano ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 43001-57/2011/15, z dne 05. maja 2011, pozval na predložitev potrdila o plačilu takse. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 09. maja 2011, dan kasneje pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 10. maja 2011, poimenovano "Originalno potrdilo vplačila takse za revizijski postopek", skupaj s prilogo.

Naročnik je dne 24. maja 2011 sprejel sklep številka 43001-57/2011/18, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljev zahtevek glede stroškov (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da so vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo pavšalne, za njihovo dokazovanje pa vlagatelj ni ponudil nikakršnega stvarnega dokaza, ki bi "izpričeval resničnost zatrjevanega". Naročnik dodaja, da je kljub temu, da vlagatelj svojih navedb in pavšalnega sklicevanja, upoštevaje pravilo o "trditvenem dokaznem bremenu", ni dokazal, preveril ustreznost referenčnega posla "Gradnja nadomestnega mostu čez Kokro na R1-210/1106-Luknja 1", pri tem pa ugotovil, da so navedbe iz obrazca "Podatki o referenčnem delu" resnične, ter da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, opravil vsa tista dela, ki jih na obrazcu navaja, v vrednosti, kot jo je zapisal.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 26. maja 2011, dne 30. maja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 30. maja 2011, "[e]v. št. 72/11- KF", poimenovano "Nadaljevanje postopka", skupaj s prilogami (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 43001-57/2011/20, z dne 03. junija 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 06. junija 2011, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila med vlagateljem in naročnikom spor v tem, ali v izbrani ponudbi predložene reference izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije ali ne. Medtem, ko vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje neustreznost (vseh) sedmih v izbrani ponudbi predloženih referenc, naročnik med drugim zatrjuje, da "[g]re le za pavšalne navedbe, za dokazovanje katerih pa vlagatelj ni ponudil nikakršnega stvarnega dokaza, ki bi izpričeval resničnost zatrjevanega". Naročnik zato meni, da bi bilo vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi pravila o trditvenem in dokaznem bremenu potrebno zavrniti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki "2.9 Pregled in presoja ponudb" Navodil za pripravo ponudbe zapisal, da se ponudbo izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije, pa tudi v primeru, če ponudnik "v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe" (četrti oziroma tretji odstavek omenjene točke Navodil za pripravo ponudbe). Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije (uvodni odstavek točke "4.1 Ponudbena dokumentacija" Navodil za pripravo ponudbe).

Kot izhaja iz točke "3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti" Navodil za pripravo ponudbe je naročnik med drugim določil, da mora ponudnik zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti (uvodni odstavek omenjene točke Navodil za pripravo ponudbe), prav tako pa mora za prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev (prvi stavek prvega odstavka točke "4.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti" Navodil za pripravo ponudbe).

V točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe je naročnik določil:
"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten posel in vsaj toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.
dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.
opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi - ureditev struge vodotoka v minimalni dolžini 100 m, gradnja mostne betonske konstrukcije v minimalni dolžini 40,00 m in gradnja mostne jeklene konstrukcije v dolžini 40,00 m. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.".

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je moral gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, kot pogoj za priznanje sposobnosti dokazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten posel in vsaj toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, kot dokazilo pa predložiti podatke o referenčnem delu, vsebinsko skladne s predlogo v razpisni dokumentaciji. Iz opisa referenčnega dela je moralo biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, vrednost posla pa pomeni vrednost skupaj z davkom na dodano vrednost. Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi - ureditev struge vodotoka v minimalni dolžini 100 metrov, gradnja mostne betonske konstrukcije v minimalni dolžini 40,00 metrov in gradnja mostne jeklene konstrukcije v dolžini 40,00 metrov.

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se (čeprav je moral gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, kot pogoj za priznanje sposobnosti dokazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten posel in vsaj toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi) v njej nahaja sedem izpolnjenih, podpisanih in žigosanih dokazil "PODATKI O REFERENČNEM DELU". Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da "nobena od referenc, ki jih je predložil izbrani ponudnik ne izkazuje njegove usposobljenosti skladno z zahtevami naročnika v RD", je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k odločanju glede vlagateljevega zahtevka za revizijo.

V povezavi z vsebino vlagateljevega zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija izpostavlja določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, skladno s katerim mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti kršitve naročnika ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZRPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju (pravno relevantnih) dejstev in predlaganju (pravno relevantnih) dokazov. Zavezuje ga, da v zahtevku za revizijo navede pravno relevantna dejstva, za trditve o teh dejstvih pa ponudi tudi ustrezne pravno relevantne dokaze. Ker so v ZRPJN taksativno naštete le obvezne sestavine zahtevka za revizijo, je potrebno zahteve glede vsebine postavke zatrjevanja kršitev, dejstev in dokazovanja le-teh tako, da je mogoče utemeljenost navedb o zatrjevanih kršitvah naročnika vsebinsko preveriti, iskati v določbah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. Razpravno načelo, določeno v 7. členu ZPP, od strank zahteva, da navedejo vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, ter predlagajo dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Za izvajanje dokazovanja mora biti izpolnjena primarna komponenta tožbe, to je tožnikova trditev o kršitvi, ki mora biti podana tako, da jo bo (predlagani) dokaz potrdil. Trditveno breme pomeni dolžnost tožnika, da v tožbi navede dejstva, na katera opira tožbeni zahtevek, dejstva pa mora navesti tako, da se na njihovi podlagi izkaže utemeljenost tožbenega zahtevka. Tožnik mora zatrjevati dejstva določno in konkretizirano, predlagani dokazi pa služijo potrditvi (izkazovanju) teh dejstev. Trditveno-dokazno breme je v vzajemni korelaciji, vendar je konkretizirano zatrjevanje dejstev predpogoj, da se dokazovanje sploh izvede. Torej, da stranka v sporu uspe, mora kršitev zatrjevati tako, da jasno, določno in konkretizirano navede vsa dejstva, ki kažejo na določeno nezakonitost, ter predlagati dokaze, ki bodo ta dejstva dokazala.

V zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila vlagatelj zgolj splošno (pavšalno) navaja, da nobena od referenc, predloženih v izbrani ponudbi, ne izkazuje usposobljenosti ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, skladno z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji. V povezavi z referenco "Gradnja nadomestnega mostu čez Kokro na R1-210/1106 - Luknja 1", opisano kot "Izgradnja mostu, zasnovanega kot sovprežna konstrukcija jeklenih nosilcev dolžine 42 m z obrežnimi zidovi v kamnito - betonski in betonski izvedbi" (v nadaljnjem besedilu: referenčno potrdilo glede gradnje nadomestnega mostu čez Kokro), glede katere iz referenčnega potrdila izhaja, da delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, znaša 823.265,37 EUR, vlagatelj zatrjuje zgolj, da "izbrani ponudnik ni izvedel del zahtevanih v tč. 3. 1. 5. RD naročnika", oziroma, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pri omenjeni referenci "izvedel zgolj dela glede ureditve obrežnih zidov, vsa ostala dela glede izgradnje mostu z jeklenimi nosilci pa je izvedlo podjetje CPM d.d.". Vlagatelj pri tem za omenjena zatrjevanja v zahtevku za revizijo ni priložil nobenega (pravno relevantnega) dokaza, niti v zahtevku za revizijo ni konkretizirano predlagal, katere pravno relevantne dokaze naj, upoštevaje trditveno podlago v zahtevku za revizijo, izvede Državna revizijska komisija. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tako tudi ni dokazal, da bi bilo "[i]z referenčnih potrdil" "jasno razvidno, da je dela, ki bi ustrezala naročnikovim zahtevam iz RD dejansko izvajalo podjetje CPM d.d.", niti, da "se izbrani ponudnik neupravičeno sklicuje na reference partnerjev".

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija (v mejah vlagateljevih trditev v zahtevku za revizijo) preverila dejstva in podatke, na katere je (upoštevaje že doslej omenjene določbe ZRPJN in ZPP) v omenjenem postopku lahko oprla svojo odločitev.

Ob vpogledu v obrazec "PONUDBA" številka 1100355, ki se nahaja v izbrani ponudbi, je Državna revizijska komisija ugotovila, da znaša ponudbena cena (skupaj z davkom na dodano vrednost) v izbrani ponudbi 354.469,92 EUR. Enak podatek izhaja tudi iz odločitve o oddaji naročila. Upoštevaje omenjeno ponudbeno ceno in upoštevaje referenčno potrdilo glede gradnje nadomestnega mostu čez Kokro, iz katerega izhaja, da delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, znaša 823.265,37 EUR, je Državna revizijska komisija v navezavi na vlagateljevo zatrjevanje, da "referenčno potrdilo tudi ni ustrezno glede zahtevane višine v RD", zaključila, da vlagatelj ni uspel dokazati, da na podlagi omenjene reference ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ni izvedel najmanj enega vsaj toliko vrednega posla, kot ga prevzema v ponudbi.

Ob vpogledu v referenčno potrdilo glede gradnje nadomestnega mostu čez Kokro, ki se nahaja v izbrani ponudbi, je Državna revizijska komisija ugotovila tudi, da je na njem (kot je bilo to zapisano že doslej) navedeno, da se nanaša na predmet "Izgradnja mostu, zasnovanega kot sovprežna konstrukcija jeklenih nosilcev dolžine 42 m z obrežnimi zidovi v kamnito - betonski in betonski izvedbi". Upoštevaje navedeno in upoštevaje točko "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe je Državna revizijska komisija v navezavi na vlagateljevo zatrjevanje, da omenjena referenca ne izkazuje usposobljenosti ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, "glede izvedbe gradnje mostne betonske konstrukcije v minimalni dolžini 40 m in gradnje mostne jeklene konstrukcije v dolžini 40 m", zaključila, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel dokazati, da na podlagi omenjene reference ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ni izvedel gradnje mostne betonske konstrukcije v minimalni dolžini 40,00 metrov in gradnje mostne jeklene konstrukcije v dolžini 40,00 metrov. Vlagatelj v dokaz izpostavljenih zatrjevanj zahtevku za revizijo (namreč) ni predložil nobenega dokaza.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v zahtevku za revizijo vlagatelj tudi v povezavi z referenco "Rekonstrukcija Zali Log - Davča od km 0,120 do km 1,200" navedel zgolj, da "ne gre za izvedbo del, kot jih zahteva naročnik v 3. 1. 5. RD". Vlagatelj je pri tem opustil svojo dolžnost v zahtevku za revizijo navesti trditveno podlago, iz katere bi jasno, določno in konkretizirano izhajalo, zaradi katerih razlogov naj bi pri omenjeni referenci ne šlo "za izvedbo del, kot jih zahteva naročnik v 3. 1. 5. RD". Četudi bi vlagatelj glede izpostavljene reference v zahtevku za revizijo navedel ustrezno trditveno podlago, pa bi bilo potrebno ugotoviti, da vlagatelj v dokaz omenjene (sicer izostale) navedbe ni predložil nobenega (pravno relevantnega) dokaza, niti v povezavi z omenjeno (sicer izostalo) navedbo ni predlagal izvedbe nobenega (pravno relevantnega) dokaza.

V zahtevku za revizijo vlagatelj tudi sicer za nobeno od svojih navedb (trditev) ni priložil nobenega (pravno relevantnega) dokaza.

Ker se v izbrani ponudbi nahaja sedem izpolnjenih, podpisanih in žigosanih dokazil "PODATKI O REFERENČNEM DELU", vlagatelj pa v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah niti glede reference "Gradnja nadomestnega mostu čez Kokro na R1-210/1106 - Luknja 1" niti glede reference "Rekonstrukcija Zali Log - Davča od km 0,120 do km 1,200" ni uspel dokazati, da bi (po vsebini) ne izpolnjevali zahtev razpisne dokumentacije (določenih v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe), je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah v konkretnem primeru ni uspel dokazati, da je naročnik kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) s tem, ko je ponudbo ponudnika "CESTNO PODJETJE Kranj d.d., JEZERSKA C. 20, 4000 KRANJ", v izpostavljenem delu in iz izpostavljenih razlogov označil za popolno. Popolna je namreč na podlagi 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, v postopku oddaje javnega naročila pa mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti zgolj vse tiste ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Ker vlagatelj ni dokazal, da bi bila izbrana ponudba v delu, v katerem se nahaja sedem izpolnjenih, podpisanih in žigosanih dokazil "PODATKI O REFERENČNEM DELU", nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), v končni posledici pa nepopolna, v predmetnem postopku tudi ni izkazal, da je naročnik s svojim ravnanjem (ko izbrane ponudbe ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila) kršil omenjene določbe ZJN-2.

Navedenega zaključka ne spreminja niti dejstvo, da je vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (nekatere) kršitve, ki jih v zahtevku za revizijo očita naročniku, konkretiziral, za nekatera svoja zatrjevanja pa predložil tudi nekatere pravno relevantne dokaze. Vlagatelj namreč z ničemer ni dokazal, da bi šlo v povezavi s (konkretiziranimi) kršitvami, kot izhajajo iz obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, za kršitve, ki so nastale šele po vložitvi zahtevka za revizijo, niti, da bi šlo za kršitve, dejstva in dokaze, ki so sicer obstajali že ob vložitvi zahtevka za revizijo, vendar pa vlagatelj z njimi objektivno oziroma brez svoje krivde (ob vložitvi zahtevka za revizijo) ni mogel biti seznanjen. Vlagatelj tako ni dokazal, da kršitev, kot izhajajo iz obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, brez svoje krivde ni mogel konkretizirano zatrjevati (uveljavljati) že v zahtevku za revizijo, niti da dokazov (ki so priloga obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo) brez svoje krivde ni mogel priložiti že zahtevku za revizijo. Glede na dejstvo, da v revizijskem postopku v skladu z ZRPJN ni prvega naroka za glavno obravnavo, je (kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih sklepih) treba upoštevati četrti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da mora vlagatelj kršitve, dejstva in dokaze navesti že v zahtevku za revizijo. To pomeni, da kasnejše dopolnjevanje zahtevka za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi ni dopustno, razen v primeru, če gre za kršitve, ki so nastale šele po vložitvi zahtevka za revizijo, ali pa za kršitve, dejstva in dokaze, ki so sicer obstajali že ob vložitvi zahtevka za revizijo, vendar vlagatelj z njimi objektivno oziroma brez svoje krivde ni mogel biti seznanjen.

V posledici zapisanega Državna revizijska komisija (konkretiziranih) kršitev, kot izhajajo iz obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ter dokazov, ki so priloga obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, na podlagi smiselne uporabe 286. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, kot nepravočasno navedenih oziroma nepravočasno predloženih pri sprejemanju predmetne odločitve ni upoštevala.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala preostalih v zahtevku za revizijo zatrjevanih (domnevnih) kršitev naročnika, ki se navezujejo na vprašanje, ali ostale reference, navedene v izbrani ponudbi, izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije (določene v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe). Tudi obravnava omenjenih zatrjevanih (domnevnih) kršitev naročnika namreč ne bi v ničemer vplivala na zadevno odločitev Državne revizijske komisije.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo, "[e]v.št.: 72/11- KF", z dne 03. maja 2011 (kot neutemeljenega) zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (1. točka izreka tega sklepa), je skladno z 22. členom ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljenega zneska že vplačane dolžne takse za revizijo v znesku 5.000,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 11 16110-7111290-01816011), odprtem pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek 5.000,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21. junija 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana
- Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije

Natisni stran