EN

018-046-2011 Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Številka: 018-046-2011-5
Datum: 1. 3. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič in Sonji Drozdek šinko ter Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Dobava storitev gradbenega vzdrževanja komunalne infrastrukture v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o.", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40a, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.03.2011

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklop A- Dobava storitev gradbenega vzdrževanja oskrbe s toplotno energijo, ki je vsebovana v dokumentu Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, št. KPV-2-2007/XII/AM, z dne 30.12.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 10851/2010, z dne 10.11.2010 (spremembe pa pod št. objave JN 10999/2010, JN 11178/2010, JN 11219/2010 in JN 11782/2010) in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, pod št. objave 2010/S 220-337191 z dne 12.11.2010.

Naročnik je dne 30.12.2010 sprejel dokument št. KPV-2-2007/XII/AM in sicer Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb. V obrazložitvi obvestila je naročnik navedel, da po izvedbi odpiranja ponudb in pogajanj s ponudniki, predmetnega javnega naročila ne more oddati v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2008 s spremembami, v nadaljevanju: ZJNVETPS), saj na pogajanja niso bili vabljeni vsi ponudniki.

Vlagatelj je na naročnika dne 13.01.2011 naslovil vlogo imenovano Pritožba na obvestilo št. KPV-2-2007/XII/AM in predlaga razveljavitev odločitve o zavrnitvi vseh ponudb za sklop A. V vlogi vlagatelj navaja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je možna oddaja ponudb po posameznih sklopih ter, da je vlagatelj dne 15.12.2010 oddal ponudbo za sklop A. Vlagatelj navaja, da je bilo dne 16.12.2010 izvedeno javno odpiranje ponudb ter, da je bil vlagatelj kot edini ponudnik za sklop A že na odpiranju ponudb vabljen na pogajanja za vmesno in končno ceno in se je pogajanj udeležil. Po vlagateljevemu mnenju eventualni nov postopek oddaje javnega naročila za sklop A ni korekten in v skladu s poslovno politiko. Vlagatelj še navaja, da so njegove ponudbene cene postale javne, s čimer je vlagatelj v neenakopravnem položaju z eventualnimi novimi ponudniki, ki se na prvi razpis niso prijavili.
Vlagatelj je vlogi priložil potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500,00 EUR.

Vlagatelj je na podlagi poziva naročnika pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo in dne 26.01.2011 naročniku posredoval potrdilo o doplačilu takse v višini 2.500,00 EUR.

Naročnik je dne 27.01.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa je naročnik napisal, da je po izvedbi odpiranja ponudb in pogajanji s ponudniki ugotovil, da na pogajanja niso bili vabljeni vsi ponudniki, zato je skladno z načelom enakopravne obravnave vseh ponudnikov zavrnil vse prejete ponudbe. Naročnik navaja, da so bile izpolnjene vse procesne predpostavke za zavrnitev vseh ponudb, zato se naročnik ne strinja z navedbami ponudnika, da odločitev naročnika o zavrnitvi vseh ponudb ni korektna in v skladu s poslovno politiko. Naročnik zavrača tudi navedbo vlagatelja, da je bil zaradi zavrnitve vseh ponudb postavljen v neenakopraven položaj z eventualnimi novimi ponudniki, saj je naročnik zavrnil vse ponudb ravno zaradi spoštovanja načela enakopravne obravnave vseh ponudnikov iz 15. člena ZJNVETPS.

Vlagatelj je dne 31.01.2011 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, z dne 14.02.2011, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Uvodoma Državna revizijska komisija poudarja, da se skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o (ne)oddaji javnega naročila lahko vloži v roku 10 dni od prejema naročnikove odločitve. Vlagatelj je dne 13.01.2011 na naročnika naslovil vlogo, ki jo je poimenoval Pritožba na obvestilo št. KPV-2-2007/XII/AM, vendar je glede na vsebino, vlogo potrebno šteti kot zahtevek za revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb med drugim iz razloga, ker je za sklop A edini oddal ponudbo, bil povabljen na pogajanja ter se je pogajanj udeležil.

Institut zavrnitve vseh ponudb ureja določilo tretjega odstavka 84. člen ZJNVETPS, ki se glasi: " Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, in, razen v primeru postopka iz 6. točke prvega odstavka 32. člena, vlado oziroma svoj nadzorni organ. V primeru javnih naročil iz drugega odstavka 17. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objaviti na portalu javnih naročil, v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, pa mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.".

Zgoraj citirana določba ureja položaj, ko se naročnik odloči, da bo zaključil postopek oddaje javnega naročila brez izbire najugodnejše ponudbe. ZJNVETPS za primer zavrnitve vseh ponudb naročniku nalaga nekatera formalna ravnanja. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, ZJNVETPS po vzoru pravila ES določa, da mora naročnik takoj pisno obvestiti vse, ki so v postopku sodelovali in hkrati navesti razloge za takšno odločitev. V obvestilu mora tudi navesti, ali bo začel nov postopek ter obvestiti vlado oziroma svoj nadzorni organ, odločitev pa poslati v objavo na Portal javnih naročil. Ker določilo 84. člena ZJNVETPS ob tem, ko dopušča možnost zavrnitve vseh ponudb, od naročnika zahteva le pojasnitev razlogov, ki so narekovali njegovo odločitev ter nekatera formalna ravnanja, ki se nanašajo na obveščanje določenih subjektov, se mora presoja Državne revizijske komisije v takšnih primerih omejiti zgolj na (formalne) zahteve, ki izhajajo iz 84. člena ZJNVETPS. Pri sprejemu odločitve o zavrnitvi vseh ponudb pa mora naročnik, kakor izhaja iz prakse Državna revizijske komisije, upoštevati, da s sprejemom takšne odločitve ne ustvarja okoliščin, ki bi pomenile neupravičeno diskriminacijo oziroma neenakopravno obravnavo ponudnikov.

Na podlagi vpogleda v Zapisnik komisije o odpiranju prispelih ponudb, z dne 16.12.2010, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je za sklop A- Dobava storitev gradbenega vzdrževanja oskrbe s toplotno energijo ponudbo oddal samo vlagatelj, za sklop B- Dobava storitev gradbenega vzdrževanja oskrbe vodovod-kanalizacija pa sta ponudbi oddala dva ponudnika in sicer ponudnik NIVIG d.o.o., Aškerčeva 20, šoštanj (v nadaljevanju: ponudnik NIVIG d.o.o.) in ponudnik VEKO z.o.o., Stari trg 36, Velenje (v nadaljevanju: VEKO z.o.o.).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb kot razlog za zavrnitev vseh prispelih ponudb za oba sklopa navedel, da na pogajanja niso bili vabljeni vsi ponudniki. Državna revizijska komisija je vpogledala v Zapisnik komisije o odpiranju prispelih ponudb, z dne 16.12.2010, in Zapisnik komisije o izvedenih pogajanjih in vrednotenju ponudb, z dne 20.12.2010. Na podlagi vpogleda v zapisnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudnik NIVIG d.o.o., ki je oddal ponudbo za sklop B, zaradi predčasne zapustitve sestanka na dan odpiranja ponudb (dne 16.12.2010) ni prejel vabila na nadaljnja pogajanja in se pogajanj ni udeležil. Za sklop A- Dobava storitev gradbenega vzdrževanja oskrbe s toplotno energijo pa je vlagatelj kot edini ponudnik prejel vabilo na pogajanja, se pogajanj udeležil in podal končno ponudbeno ceno.

Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja obveznost naročnika iz tretjega odstavka 84. člena ZJNVETPS, da je naročnik dolžan o razlogih, ki so botrovali temu, da je naročnik zavrnil vse ponudbe, obvestiti vse ponudnike in svojo odločitev objaviti. Kot je že zapisano, določilo 84. člena ZJNVETPS naročnika zavezuje k formalnim dolžnostnim ravnanjem, da odločitev vsebuje razloge za zavrnitev vseh ponudb ter, da o odločitvi obvesti ponudnike in to odločitev tudi objavi.

V obravnavanem revizijskem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ob upoštevanju dejstva, da se je vlagatelj kot edini ponudnik za sklop A udeležil pogajanj, dejansko ni navedel razloga za zavrnitev ponudbe za sklop A. Razlog, kot ga je navedel naročnik "ker na pogajanja niso bili vabljeni vsi ponudniki", ne predstavlja utemeljitve, ki bi jo bilo mogoče upoštevati kot razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja za sklop A. Naročnik je predmetno javno naročilo namreč razdelil na dva sklopa (sklop A- Dobava storitev gradbenega vzdrževanja oskrbe s toplotno energijo in sklop B-Dobava storitev gradbenega vzdrževanja oskrbe vodovod-kanalizacija). Tako dejstvo, da na pogajanja ni bil vabljen (in se pogajanja posledično ni udeležil) ponudnik NIVIG d.o.o., ki je oddal ponudbo le za sklop B, lahko z vidika načela enakopravne obravnave ponudnikov, predstavlja razlog za zavrnitev prispelih ponudb v sklopu B (kjer sta ponudbo oddala dva konkurenčna si ponudnika), ne more pa obravnavana utemeljitev naročnika predstavljati razloga za zavrnitev ponudbe vlagatelja za sklop A, ki je bil edini ponudnik za sklop A.

Glede na navedeno gre ugotoviti, da naročnik ni sledil obveznostim iz 84. člena ZJNVETPS, saj v odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb ni zapisal razloga za zavrnitev ponudbe za sklop A. Posledično Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik z navedbo "ker na pogajanja niso bili vabljeni vsi ponudniki" pri sprejemu odločitve o zavrnitvi ponudbe vlagatelja za sklop A ni sledil dolžnostnemu ravnanju iz tretjega odstavka 84. člena ZJNVETPS. Zato je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o zavrnitvi vseh ponudb za sklop A, kakor izhaja iz Obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, z dne 31.12.2010.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu predlogu ugodila že na temelju obravnavane navedbe, se ni spuščala v presojo ostalih revizijskim navedb, saj morebitna ugotovitev (ne)utemeljenosti navedb ne bi mogla vplivati na že sprejeto odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.

Odločitev o stroških temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 01.03.2011
Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40a, Velenje
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, Velenje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran