EN

018-039/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport

Številka: 018-39/2011-4
Datum: 16. 2. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN-UPB5) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostranjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Igorja Luzarja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava, montaža in vgradnja opreme za športno dvorano Ekonomske in trgovske šole Brežice" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj LESNINA MG OPREMA, d. d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA šOLSTVO IN šPORT, Masarykova cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 16. februarja 2011 sprejela

odločila:

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Dobava, montaža in vgradnja opreme za športno dvorano Ekonomske in trgovske šole Brežice", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 26. avgusta 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil(pod številko objave JN7945/2010) in v uradnem listu Evropske unije, začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo datiranim z dne 14. januarja 2010, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 21. julija 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava, montaža in vgradnja opreme za športno dvorano Ekonomske in trgovske šole Brežice" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN7945/2010) objavljeno dne 26. avgusta 2010.


Naročnik je dne 22. decembra 2010 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA", številka 4300-348/2010/14 (0921) (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel dne 29. decembra 2010, dne 30. decembra 2010 pa je vlagatelj posredoval naročniku, kot to izhaja iz naročnikove prejemne štempiljke, zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, katerega je naročnik prejel dne 31. decembra 2010. Dne 5. januarja 2011, kakor izhaja iz njegove prejemne štampiljke, je vlagatelj prejel naročnikov odgovor "št.: 4300-348/2010/18 (0921)", z dne 3. januarja 2011, poimenovan "uradni zaznamek", s katerim je naročnik delno ugodil njegovemu zahtevku za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, dopolnil pa ga je z dopisom z dne 4. januarja 2011, poimenovanim "dodatna obrazložitev razlogov zavrnitve ponudbe na zahtevo, prejeto dne 31. decembra 2010 na podlagi 3. odstavka 79. člena ZJN-2", katerega je vlagatelj prejel dne 5. januarja 2011, kot izhaja iz njegove prejemne štempiljke. V "uradnem zaznamku" z dne 3. januarja 2011 je naročnik vlagatelja tudi obvestil, da bo delni vpogled v prijavno dokumentacijo mogoč dne 7. januarja 2011. O vpogledu se je sestavil zapisnik "št.: 4300-348/2010/20/0921", katerega je vlagatelj po opravljenem vpogledu podpisal po pooblaščeni osebi.

Dne 17. januarja 2011 je naročnik, kakor izhaja iz vlagatelju vrnjene poštne povratnice, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 14. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo).

Naročnik je dne 3. februarja 2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga nepriznavanja aktivne legitimacije (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), katerega je vlagatelj prejel dne 4. februarja 2011.

Dne 7. februarja 2011 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "št.: 13/JG-BM", poimenovano "Zahtevek za revizijo", v kateri ga obvešča, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo in katero je naročnik prejel, kot izhaja iz naročnikove prejemne štempiljke, dne 9. februarja 2011.

Državna revizijska komisija je prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "Zahtevek za revizijo", dne 9. februarja 2011.

Dne 11. februarja 2011 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO" (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), in jo obvestil, da umika zahtevek za revizijo, ki je bil zoper predmetno javno naročilo vložen dne 14. januarja 2011. Omenjeno pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo je v izvirniku Državna revizijska komisija po pošti prejela dne 14. februarja 2011.

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN-UPB5 izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. Na podlagi ugotovitve, da je vlagatelj pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo in posledično vseh nadaljnjih vlog, ki so v zvezi s predmetnim javnim naročilom, podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa ga je pred sprejemom svoje odločitve tudi prejela, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Dobava, montaža in vgradnja opreme za športno dvorano Ekonomske in trgovske šole Brežice" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN-UPB5).

V Ljubljani, dne 16. februarja 2011


Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA šOLSTVO IN šPORT, Masarykova cesta 48, 1000 Ljubljana
- LESNINA MG OPREMA, d. d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
- ELAN INVENTA d.o.o., Begunje 1, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije

Natisni stran