EN

018-319/2010 Elektro Slovenija d.o.o.

Številka: 018-319/2010-5
Datum: 27. 12. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV Moste-Radovljica in DV 2x110 kV Okroglo-Moste, sistem I in II" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Elektroservisi d.d., Dobrave 6, Trzin, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o., Vojkova cesta 52, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27.12.2010

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 3.11.2010, se zavrne.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV Moste-Radovljica in DV 2x110 kV Okroglo-Moste, sistem I in II" objavil dne 13.8.2010 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN7467 /2010.
Naročnik je dne 8.10.2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbi ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, 9250 Gornja Radgona in OVIT, KörvasĂşt sor 105-106, H-1158 Budapest, Madžarska, izbral kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 3.11.2010 vložil zahtevek za revizijo, v kateremu zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neveljavna, ker ni pravilno podpisana s strani vseh zakonitih zastopnikov obeh skupnih ponudnikov. Po vlagateljevih navedbah iz potrdila registrskega organa z dne 27.8.2010 izhaja, da ponudnika OVIT Zrt. Budapest skupno zastopata zastopnika Andris Varga in Laszlo Istvan Romhanyi, medtem ko je na skupni ponudbi kot podpisnik in zastopnik naveden in podpisan le Andris Varga. Prav tako je tudi pogodba v razpisni dokumentaciji parafirana in podpisana zgolj s strani enega samega podpisnika. Ker zgolj eden od zakonitih zastopnikov po vlagateljevih navedbah ne more veljavno oblikovati volje družbe OVIT Zrt. Budapest, naročnik takšne ponudbe ne sme upoštevati in jo je dolžan izločiti. Izbrana ponudnika zaradi navedenega nista pravilno izpolnila obrazca ponudbe (4b točka) in pogodbe (4h točka), kar je oboje izločilni kriterij. Vlagatelj še navaja, da so reference, ki sta jih predložila skupna ponudnika, neustrezne in ne dokazujejo izpolnjevanja razpisnih pogojev. Vse navedene reference izbranega ponudnika so po vlagateljevih navedbah neustrezne, ker iz njih ne izhaja, da je bil v času izvajanja del en sistem pod napetostjo, kar je glede na razpisne pogoje bistven pogoj za ustreznost reference. Poleg tega iz naročnikove odločitve št. 2348-642 240/BT/166/2009 z dne 22.12.2009, ki jo vlagatelj prilaga, izhaja, da je dela na referenčnem daljnovodu DV 2x110kV Ajdovščina-Divača, sistem I, ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o. opravljal skupaj z družbo VLB Leitungsbau GmbH& Co. KG, kar po vlagateljevih navedbah kaže na to, da ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o. del ni opravljal samostojno. Zaradi navedenega vlagatelj meni, da se tudi referenčno potrdilo ne more glasiti izključno nanj, temveč le na oba izvajalca skupaj, medtem ko je naročnik v 3. točki navodil za izdelavo ponudbe od ponudnika zahteval, da referenco predloži dejanski izvajalec del. Poleg tega pa je vprašljivo tudi ravnanje naročnika, ki je potrdil referenco na način, ki ni skladen z njegovo dosedanjo prakso, očitno samo zato, da ponudniku omogoči nastopanje na razpisu. Poleg tega naj ne bi bili ustrezni tudi referenci, ki jih je predložil ponudnik OVIT Zrt., ker iz njih ne izhaja izvedba del. Referenci sta tudi nečitljivi, saj iz njih ni mogoče razbrati, na kateri relaciji se nanašata in ali jih je podpisala pooblaščena oseba, kar je bila ena od zahtev razpisne dokumentacije. Vlagatelj v nadaljevanju ugovarja tudi neustreznosti referenc odgovornega vodje del, ki sta ju navedla skupna ponudnika, in sicer I.S. in J.H. Potrdilo IZS, ki sta ga skupna ponudnika predložila za odgovornega vodja del I.S., ni bilo predloženo v originalu ali overjeni kopiji, temveč v navadni kopiji, potrdilo za J.H. pa je bilo predloženo v barvni kopiji. Ker potrdili nista bili predloženi v skladu z zahtevo 27. točke razpisne dokumentacije, jih po vlagateljevih navedbah naročnik ne bi smel upoštevati. Pri tem pa po navedbah vlagatelja obstaja tudi utemeljen dvom v verodostojnost referenc J.H., saj se ena izmed njih nanaša na leto 2005, čeprav iz potrdila Madžarske inženirske zbornice izhaja, da je registriran pod številko 497/2007, kar napeljuje na sklep, da je pogoje za vodjo del izpolnil šele v letu 2007. Pri tem pa vlagatelj dodaja, da je potrdilo predloženo za J.H. nepopolno, ker se sklicuje na iste nečitljive reference, kot jih navaja sam ponudnik OVIT Zrt. Budapest. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter da se mu naj omogoči vpogled v pogodbo o poslovnem sodelovanju, in sicer tako, da Državna revizijska komisija odloči, da je naročnik dolžan vlagatelju v roku 3 dni od pravnomočnosti sklepa omogočiti vpogled v pogodbo o poslovnem sodelovanju, sklenjeno med skupnima ponudnikoma, seznam in organizacijo del ter terminski plan, ter da se mu povrnejo stroški postopka.

Naročnik je dne 15.11.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da se pod točko G ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika nahaja notarsko overjena izjava, z dne 30.8.2010, ki sta jo pred namestnikom notarja osebno podpisala zastopnika Andris Varga in Laszlo Istvan Romhanyi, kot je napisano v izjavi. V tej izjavi je po naročnikovih navedbah jasno in nedvoumno razviden podpis vsakega posameznega zakonitega zastopnika. Na levi strani je podpisan Andris Varga in na desni Laszlo Istvan Romhanyi. Pri obeh je z računalnikom izpisano tudi njuno ime in priimek. S pomočjo te podpisane izjave obeh zastopnikov naročnik ugotavlja, da se takšen podpis obeh zastopnikov, en podpis poleg drugega v isti vrsti, nahaja na vseh listinah ponudnika Ovit Zrt. Budapest. Na podlagi navedenega naročnik zavrača vlagateljeve očitke glede nepodpisovanja s strani zakonitih zastopnikov skupnih ponudnikov. Naročnik pri tem opozaraja, da je dolžan upoštevati 2. odstavek 82. člena ZJNVETPS, ki določa, da naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Dejstvo v zvezi z zakonitimi zastopniki je naročnik preveril z vpogledom v predloženo registersko potrdilo. Glede neustreznosti referenc pa naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj kot ponudnik sodeloval pri javnem naročilu za izvedbo elektromotažnih del ravno na daljnovodu DV 2 x 110 kV Ajdovščina-Divača, sistem I, ki ga je izbrani ponudnik v predmetnem postopku tudi predložil kot referenco. Že iz razpisnih pogojev je po naročnikovih trditvah vlagatelju znano, da je pri navedenem razpisu v času izvajanja del en sistem pod napetostjo. Ker gre za daljnovod, ki je v upravljanju naročnika, je razumljivo, da lahko naročnik navedeno dejstvo potrdi. Pri referenci podnudnika Ovit Zrt. Budapest z dne 3.9.2010 sta navedena dva objekta, pri katerima sta označena sistema I in II posamičnega daljnovoda. Pri dvosistemskem daljnovodu se lahko en sistem (I) daljnovoda izklopi in na tem izvaja dela, hkrati pa drug sistem (II) obratuje. Predložena referenca družbe Elsa Gornja Radgona d.o.o., z dne 25.5.2010, po naročnikovih navedah ni zavajujoča, saj se v njej glasi, da je omenjeni ponudnik izvedel dela iz pogodbe št. 1154/2009 in so v celoti preverljiva. Za navedeno referenco je izrecno zaprosil le omenjeni ponudnik, zaradi česar je po naročnikovih navedbah tudi izdana v tej obliki. Pri tem naročnik poudarja, da vlagatelj ne ugovarja pozitivni oceni reference in niti ne navaja nobenih drugih razlogov oz. dokazov, zakaj ta referenca naj ne bi bila ustrezna. Naročnik prav tako ocenjuje vlagateljev očitek o nečitljivosti obeh referenc ponudnika Ovit. Zrt. Budapest za povsem neutemeljen, kajti vlagatelj v revizijskem zahtevku navaja točno relacijo obeh referenčnih daljnovodov, nato pa v nadaljevanju vlagatelj očita nečitljivost referenc, oz. da ni mogoče razbrati, na kateri relaciji se nanaša. S takšnim navajanjem je vlagatelj po naročnikovih navedbah sam s seboj v nasprotju in že zaradi tega ne vzdrži njegov očitek o nečitljivosti. Naročnik nadalje ocenjuje, da imata obe referenci omenjenega ponudnika vse zahtevane vsebine, vključno z navedbo kontaktne osebe naročnika, telefonsko številko in naslovom elektronske pošte kontaktne osebe, kar je lahko vpogledal tudi vlagatelj. V zvezi z vlagateljevimi očitki o fotokopiji potrdila IZS se naročnik sklicuje na določbo 82. člena ZJNVETPS. Naročnik je dejstva iz fotokopiranih potrdil IZS sam preveril z vpogledom v javno objavljen imenik inženirske zbornice. Glede vlagateljevih ugovorov glede J.H. in njegovih začetkov izpolnjevanja pogojev za vodjo del šele v letu 2007, upoštevaje na njegovo registracijo pod evidenčno številko 497/2007 v madžarski zbornici, naročnik pojasnjuje, da je v tem istem sklepu navedeno, da gre za izpolnjevanje pogojev za podaljšanje uporabe dovoljenja do 5.7.2012. Sklep je bil po naročnikovih navedbah izdan dne 5.7.2010, torej gre za petletno podaljšanje licence. Tako po naročnikovi oceni ne drži vlagateljevo sklepanje o nastanku pogojev za vodjo del šele v letu 2007, tako da prejšnje delo J.H. lahko služi kot referenca. Pri tem naročnik še dodaja, da vlagatelj zatrjuje tudi nerazumljivost izjave J.H., pri tem pa ne konkretizira, zakaj, ali v katerem delu, je po njegovem mnenju ta izjava nerazumljiva. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.11.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.11.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23.11.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, z dne 6.12.2010, pozvala na odstop dokumentacije v izvirniku.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, v odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 22.12.2009, št. 642/240/BT/166/2009, ter v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo elektromontažnih del na DV 2x110 kV Ajdovščina-Divača, in PZR DV 2x110 kV Ajdovščina-Divača, v Pogodbo o skupnem nastopu za izvedbo elektromontažnih del na DV 2x110 kV Ajdovščina-Divača z dne 7.12.2009, v pogodbo o sodelovanju pri pripravi in oddaji ponudbe z dne 2.9.2010, terminski plan, poimenski seznam ljudi. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 17. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Medtem ko je kot neprimerna ponudba določena tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Če naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona ugotovi, da je vlagateljeva ponudba neprimerna, jo mora v nadaljevanju izločiti. Kajti na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS mora naročnik izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru najprej preverila vlagateljeve navedbe, da skupna ponudba izbranega ponudnika OVIT Zrt. Budapest ni podpisana s strani obeh zakonitih zastopnikov, zaradi česar naj bi bila po vlagateljevih zatrjevanjih nepopolna. Državna revizijska komisija je zato vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika pod točko G in ugotovila, da iz sodnega registra št. Cg.01-10-041829 izhaja, da družbo OVIT Zrt. Budapest skupno zastopata oba zakonita zastopnika András Varga in LászlĂł István Romhányi. Pri tem je iz izjave o nekaznovanosti obeh zakonitih zastopnikov razviden tudi njun lastnoročni podpis, ki ga je Državna revizijska komisija v nadaljevanju primerjala s podpisi na ponudbeni dokumentaciji skupne ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je namreč v 4. točki navodil ponudnikom zahteval, da mora ponudnik predložiti dokumente, ki so pogoj za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, in sicer pod točko 4.b) izpolnjen obrazec "Ponudba" in pod točko 4.h) pa z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani, ter podpisano in potrjeno z žigom ponudnika. Državna revizijska komisija je vpogledala tako v obrazec "Ponudba" kot v pogodbo in ugotovila, da se na vseh dokumentih nahaja lastnoročni podpis zakonitega zastopnika András Varga ter poleg slednjega parafa LászlĂł István Romhányi, ki pomeni skrajšan podpis in ga je naročnik z razpisno dokumentacijo tudi dopustil, medtem ko je pogodba na koncu podpisana tudi s strani zakonitega zastopnika LászlĂł István Romhányi, na podlagi česar gre zaključiti, da ne držijo vlagateljeva zatrjevanja, da skupna ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje naročnikovih zahtevanih pogojev. Pri tem gre sicer vlagatelju pritrditi, da je na prvi strani pogodbe kot zakoniti zastopnik družbe OVIT Zrt. Budapest naveden le eden izmed zakonitih zastopnikov, András Varga, vendar pa je pogodba lastnoročno podpisana in parafirana tudi s strani drugega zakonitega zastopnika LászlĂł István Romhányi, tako da je bila družba po oceni Državne revizijske komisije pravilno zastopana s strani obeh zakonitih zastopnikov v skladu z danimi pooblastili.

Med strankama je sporno tudi neizpolnjevanje naročnikovih pogojev iz 3. točke navodil ponudnikom glede ugotavljanja usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki so jih ponudniki izkazovali s predložitvijo ustreznih referenc. Ponudniki so morali za ta namen predložiti eno pozitivno referenco dejanskega izvajalca del za rekonstrukcijo dvosistemskega daljnovoda 2x110 kV ali višjega napetostnega nivoja v dolžini vsaj 5 km v zadnjih šestih letih, pri čemer je en sistem pod napetostjo. Dokazilo je moralo obsegati: naziv DV, točno lokacijo izvedbe del na DV, leto izvedbe del DV, dokazilo kakšna dela so bila opravljena, naslov delovne organizacije ter ime, priimek vodje objekta investitorja. Poleg tega je moralo biti dokazilo potrjeno s strani naročnika (investitorja) z žigom in podpisom pooblaščene osebe. Na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik predložil tri reference, in sicer referenco izdano družbi ELSA Gornja Radgona d.o.o. s strani naročnika za izvedbo elektromontažnih del na DV 2x110 kV Sistem 1 na lokaciji Ajdovščina Divača in referenci izdani družbi OVIT Zrt. Budapest s strani naročnika MAVIR Zrt. Budapest za pogodbeni objekt Kisvárda -SajòszĹ"ged I.-II. SM 20-108, ki obsega rekonstrukcijo: demontaža in montaža kompozitnih izolatorskih verig in napenjanje vodnikov ter Albertirsa-Göd I.-II. SM 1-122, ki prav tako obsega rekonstrukcijo: demontaža in montaža kompozitnih izolatorskih verig in napenjanje vodnikov. Državna revizijska komisija vlagateljevemu zatrjevanju o neustreznosti predloženih referenc v obravnavanem primeru ni sledila. Vlagatelj izpodbija veljavnost reference, dane družbi ELSA Gornja Radgona d.o.o. iz razloga, ker ni mogoče zaključiti, ali se nanaša na izvedbo del, ko je bil posamezen del pod napetostjo, ter ker je omenjena družba referenčno delo opravljala skupaj z družbo VLB Leitungsbau GmbH. Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo elektromontažnih del na DV 2x110 kV Ajdovščina-Divača in PZR DV 2x110 kV Ajdovščina-Divača, ki dokazujeta drugačno dejansko stanje, kakor pa ga navaja vlagatelj, in sicer, da je bil v času izvajanja del en sistem pod napetostjo. Pri tem je potrebno vlagatelju sicer pritrditi, da iz naročnikove odločitve o oddaji naročila za izvedbo del na omenjenem referenčnem objektu, z dne 22.12.2009, izhaja, da dela družba ELSA Gornja Radgona d.o.o. ni v celoti izvajala sama, ampak skupaj z družbo VLB Leitungsbau GmbH & Co KG, Bad. St. Leonhard, vendar gre iz sporazuma o skupnem nastopu razbrati, da sta si obe družbi gradbena in elektromontažna dela ter montažo jeklenih konstrukcij razdelili v obsegu 50 %. Državna revizijska komisija v nadaljevanju vlagatelju pritrjuje, da bi moral naročnik slednje dejstvo pri izdaji reference navedeni družbi upoštevati in v potrdilu tudi jasno navesti, v kolikšnem obsegu oz. deležu je družba dela izvedla, vendar pa kljub temu sledenje po oceni Državne revizijske komisije bistveno ne vpliva na zakonitost naročnikove odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. Navedeno pomeni, da je potrebno referenco v obsegu izvedenih del upoštevati. Izbrani ponudnik pa je predložil še dve veljavni referenci, za kateri pa vlagatelj po oceni Državne revizijske komisije ni uspel dokazati, da sta neustrezni. Vlagatelj sicer v revizijskem zahtevku zatrjuje, da sta referenci nečitljivi, vendar se Državna revizijska komisija s takšno vlagateljevo oceno ne strinja. Iz omenjenih referenc je jasno mogoče razbrati na katero lokacijo izvedbe del se nanašata, katera dela obsegata, kar je mogoče preveriti tudi na spletni strani družbe OVIT Zrt. Budapest, pod rubriko Reference 2007 in letnem poročilu leta 2005. Prav tako je iz obrazca R1 po oceni Državne revizijske komisije razviden podpis pooblaščene osebe naročnika MAVIR Zrt. Glede nadaljnjih vlagateljevih navedb pa gre ugotoviti, da vlagatelj v obravnavanem primeru v ničemer ni ne izkazal ne dokazal, da na navedenih referenčnih objektih ni bila opravljena izvedba del, ko je bil en sistem pod napetostjo. V zvezi s tem je naročnik prepričljivo pojasnil, da je pri obeh referenčnih objektih šlo za dvo-napetostni nivo, tako da se en sistem daljnovoda izklopi in na tem izvaja dela, hkrati pa drug sistem obratuje, čemur je Državna revizijska komisija tudi sledila. Upoštevaje dejstvo, da je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zahtevana le ena veljavna referenca tudi v primeru skupne ponudbe, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik pravilno ocenil, da izbrani ponudnik naročnikove zahteve izpolnjuje. Državna revizijska komisija zavrača vlagateljev zahtevek za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, in sicer v pogodbo o poslovnem sodelovanju, terminski plan in seznam in organizacijo del, z namenom, da bi vlagatelj preveril ustreznost predloženih referenc. Državna revizijska komisija je zaradi načela hitrosti revizijskega postopka sama vpogledala v zahtevano dokumentacijo. Iz pogodbe o sodelovanju je razvidna polovična delitev del, za katera pa je družba ELSA Gornja Radgona d.o.o., kot je bilo že navedeno, izkazala obstoj ustreznih referenc. Kajti ista vsebina reference, kot je zahtevana za predmetni razpis, je bila zahtevana tudi v primeru javnega naročila za izvedbo elektromontažnih del na DV 2x110 kV Ajdovščina-Divača, pri katerih je omenjena družba v 50 % vseh del tudi sodelovala, medtem ko je iz terminskega plana in seznama del in organizacije razvidno, da obe družbi razpolagata s približno istim številom ljudi. Tako slednji dokumenti, tudi če bi imel vlagatelj možnost vpogleda, ne izkazujejo dejstva, da izbrani ponudnik ne bi bil usposobljen za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala izpolnjevanje pogojev za odgovorno vodjo del. Naročnik je v 3. točki navodil ponudnikom določil, da mora odgovorni vodja del izpolnjevati pogoje, ki so določeni v Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami; v nadaljevanju: ZGO-1) (potrdilo IZS) in imeti pozitivne reference pri vodenju del na najmanj dveh daljnovodih DV 2x110 kV ali višje napetostnega nivoja (demontaža in montaža izolatorskih verig ter napajanje vodnikov). Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da odgovorni vodji del I.S. in J.H. ne izpolnjujeta naročnikovih razpisnih zahtev, ker sta predložila potrdili IZS v kopiji, namesto v originalu ali overjeni kopiji, kakor je to bilo zahtevano v 27. točki navodil ponudnikom. Državna revizijska komisija je v zvezi s tem v celoti sledila naročnikovemu zatrjevanju, da sicer iz 27. točke razpisne dokumentacije izhaja, da morajo biti listine, potrdila, izjave in soglasja, ki jih ponudnik predloži v svoji ponudbi kot dokaz, predložene v originalu ali overjeni kopiji, vendar lahko naročnik na podlagi 1. odstavka 82. člena ZJNVETPS od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Vpogled v imenik pooblaščenih inženirjev je na spletni strani Inženirska zbornica Slovenije javno dostopen, tako da je vpis navedenih odgovornih vodij del možno preveriti, kar je v obravnavanem primeru storila tudi Državna revizijska komisija in ugotovila, da sta obe navedeni vodji del vpisani v IZS. Vendar pa Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da se v obravnavanem primeru reference odgovornega vodja del J.H. iz leta 2005 ne more upoštevati, ker iz registra Inženirske zbornice Borsod-AbaĂşj-ZemplĂ"n ne izhaja, da je bil J.H. navedenega leta v register že vpisan. Vendar kljub navedenemu dejstvu gre v obravnavanem primeru ugotoviti, da je moral izbrani ponudnik navesti le enega odgovornega vodja del, medtem ko je med strankama nesporno, da ima odgovorni vodja I.S. vse zahtevane reference in tako v celoti izpolnjuje vse naročnikove pogoje.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel izkazati nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, tako da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika izbral kot najugodnejšo. Državna revizijska komisija je zato v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 4. odstavka 22. člena ZRPJN in ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR odločila, da mora vlagatelj vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.12.2010

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o., Vojkova cesta 52, Ljubljana,
- Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
- ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, 9250 Gornja Radgona,
- OVIT, Zrt., KörvasĂşt sor 105-106, H-1158 Budapest, Madžarska,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Natisni stran