EN

018-178/2010 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-178/2010-8
Datum: 4. 8. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja medicinskega simulacijskega centra", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MOLLIER, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2,Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 4. 8. 2010

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 2. 7. 2010, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je na portalu javnih naročil, dne 30. 12. 2009, pod št. objave JN10753/2009 objavil obvestilo o javnem naročilu "Izgradnja medicinskega simulacijskega centra".

Naročnik je dne 31. 3. 2010, pod št. 01-31/3-MK-4, izdal Odločitev o oddaji naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 2. 7. 2010, vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila. Zatrjeval je, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker naj izbrani ponudnik ne bi dopolnil ponudbe skladno s pozivom naročnika, z dne 26. 2. 2010, v katerem je naročnik zahteval pojasnilo za ponujeno opremo ter predložene reference. Izbrani ponudnik je z dopisom, datiranim dne 1. 3. 2010, na naročnika naslovil dodatno zahtevo za obrazložitev vprašanj, ki je vsebovala tri točke. Vlagatelju pri tem ni jasno, zakaj je na navedenem dopisu viden datum 2010 09.04. Naročnik je izbranemu ponudniku dne 1. 3. 2010 poslal obrazložitev poziva za vse tri zahtevane točke. Vlagatelj je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, dne 11. 6. 2010, ugotovil, da v spisovni in ponudbeni dokumentaciji ni bilo dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika. Pooblaščena predstavnika vlagatelja sta predstavnika naročnika na vpogledu vprašala, ali obstaja še kakšna dokumentacija, ki je ni bilo dane na vpogled, vendar sta prejela odgovor, da je v spisovni in ponudbeni dokumentaciji vsa korespondenca in dokumentacija v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Ker izbrani ponudnik ponudbe ni dopolnil, bi ga moral naročnik izločiti,tako kot je naročnik izločil ponudbo ponudnika Energoplan, d.d. Naročnik je ponudnike neenakopravno obravnaval. Vlagatelj pa je šele v naročnikovi dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, z dne 11. 6. 2010, zasledil, da naj bi izbrani ponudnik poslal naročniku dopolnitev ponudbe dne 8. 3. 2010, katero naj bi naročnik prejel istega dne. Vlagatelju ni jasno, kje se ta dopolnitev nahaja, kako je prispela k naročniku in kdaj, saj vlagatelj te dopolnitve na vpogledu ni videl.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 14. 7. 2010, pod št. 01-14/7-MK, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil. V zvezi z datumom 2010 09.04 na dopisu izbranega ponudnika je naročnik pojasnil, da je po ponovnem pregledu navedenega dopisa ugotovil, da gre za slabo čitljivo kopijo iz spisa, ki jo je na vpogledu dne 11. 6. 2010 zahteval predstavnik vlagatelja in da je na dokumentu jasno viden in v celoti čitljiv datum 01/03 2010 09:04. Iz navedenega izhaja, da je bil dokument poslan dne 1. 3. 2010 ob 9.04 uri. Naročnik sicer pritrjuje vlagatelju, da sta predstavnika vlagatelja naročnika na vpogledu v ponudbo vprašala, ali obstaja še kakšna dokumentacija in dobila odgovor, da je v dokumentaciji spisa in ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika vsa korespondenca. Vendar pa predstavnika vlagatelja nista konkretno vprašala, kakšen dokument iščeta. V resnici sta pregledala tudi dokumentacijo, ki se je nanašala na dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika in ki se je nahajala v dokumentaciji spisa predmetnega javnega naročila. Naročniku ni jasno, zakaj predstavnika vlagatelja na vpogledu nista prepoznala ali nista hotela prepoznati dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika. Tudi iz zapisnika o vpogledu ponudb, z dne 11. 6. 2010, ki sta ga podpisala oba predstavnika vlagatelja, ni razvidna nikakršna njuna pripomba, zlasti tudi ne, da v spisu manjka kakšen dokument. Enako je bil brez pripomb podpisan tudi zapisnik o vpogledu ponudb, ki se je opravil dne 15. 6. 2010 s strani predstavnikov ponudnika Lesnina inženiring, d.d. Naročnik je dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika prejel dne 8. 3. 2010, kar je označeno na kuverti z žigom. Naročnik posebej pripominja, da navedeni žig na kuverti ni navaden žig, temveč gre za poseben elektronski žig tipa Jet Stamp 792, ki je elektronsko nastavljen in ga ne more nihče, razen prodajalca, ki razpolaga z geslom, na novo nastavljati, o čemer naročnik prilaga kot dokaz izjavo prodajalca. Iz navedenega je razvidno, da je izbrani ponudnik pravočasno dopolnil ponudbo, naročnik pa je vse ponudnike obravnaval enakopravno. Naročnik še pripominja, da mu ni jasno, zakaj bi imel interes, da sporne dokumentacije ne bi pokazal vlagatelju, saj prav s tem dokazuje, da je njegova odločitev strokovno pravilna in utemeljena.

Izbrani ponudnik je z vlogo, z dne 16. 7. 2010, podal pojasnila k zahtevku za revizijo, h katerim je priložil dopis, ki ga je poslal naročniku v zvezi s pojasnilom poziva za dopolnitev ponudbe, z dne 1. 3. 2010, s kopijo poročila o oddani pošiljki po faksu, obrazložitev naročnikovega poziva, z dne 1. 3. 2010 in kopijo potrdila o prejemu dopolnitve ponudbe, z dne 8. 3. 2010.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 23. 7. 2010, naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je navajal svoja stališča v zvezi z naročnikovimi navedbami iz odločitve o zahtevku za revizijo ter predložil izjavo predstavnikov vlagatelja, ki sta opravila vpogled v dokumentacijo pri naročniku.

Naročnik je z vlogo, z dne 26. 7. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v dokumentacijo o izvedbi postopka predmetnega javnega naročila in v dokumentacijo o revizijskem postopku, ki ga je vodil naročnik. Zaradi razjasnitve dejanskega stanja, je na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN, upoštevala tudi izjave predstavnikov vlagatelja ter dokaze, ki jih je predložil izbrani ponudnik z vlogo, z dne 16. 7. 2010. Ostale dokazne predloge je Državna revizijska komisija kot nepotrebne zavrnila, saj je ocenila, da je dejansko stanje z ostalimi izvedenimi dokazi dovolj razjasnjeno.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je pravočasno prejel pet ponudb, izmed katerih je kot popolni ocenil ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo vlagatelja ter po merilu najnižje ponudbene cene kot najugodnejšo izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Med strankama je nastal spor o tem, ali je naročnik ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 s spr.) in svojimi zahtevami, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, kljub zatrjevanemu dejstvu vlagatelja, da naj izbrani ponudnik ponudbe ne bi dopolnil skladno z zahtevami naročnika.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno s 1. odstavkom 78. člena ZJN-2 mora naročnik v primeru, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, tako ponudbo izločiti.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, ki mu je bil omogočen dne 11. 6. 2010, ni zasledil dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika, ki jo je naročnik zahteval s pisnim pozivom, z dne 26. 2. 2010. Vlagatelj naj bi se šele z dodatno obrazložitvijo naročnika, izdane dne 18. 6. 2010, seznanil z dejstvom, da naj bi se v spisovni dokumentaciji nahajala tudi navedena dopolnitev ponudbe. Naročnik je na navedene revizijske očitke v odločitvi o zahtevku za revizijo odgovoril, da se je navedena dopolnitev ponudbe nahajala v spisovni dokumentaciji, tudi v času vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, in da je vlagatelj ni prepoznal ali ni hotel prepoznati.

Sporno vprašanje med strankama, katerega je v konkretnem primeru morala presoditi Državna revizijska komisija, je, ali je bila dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika, z dne 8. 3. 2010, sestavni del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika oziroma spisovne dokumentacije naročnika, v času opravljenega vpogleda vlagatelja, dne 11. 6. 2010.

Državna revizijska je pri presoji spornega vprašanja izvedla dokaz z vpogledom v spisovno dokumentacijo, ki jo je odstopil naročnik in pri tem ugotovila naslednja dejstva:

1. Vlagatelj je opravil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika dne 11. 6. 2010, v prostorih naročnika. Iz zapisnika o vpogledu, z dne 11. 6. 2010, št. MK-11-6/2010, je razvidno, da sta bila s strani vlagatelja navzoča A.K. in K.O., s strani naročnika pa M.K. in I.M., medtem ko vabljenih predstavnikov s strani izbranega ponudnika ni bilo. Dalje iz zapisnika izhaja, da se je vpogled pričel ob 12.00. uri in zaključil ob 13.30. uri, da se je vpogled vršil v ponudbo izbranega ponudnika in v spisovno dokumentacijo naročnika ter da vlagatelj ni podal morebitnih pripomb na postopek vpogleda.

2. Vlagatelj je z vlogo, z dne 11. 6. 2010 pri naročniku podal zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in zahtevek za spremembo odločitve o oddaji naročila. V 5. točki vloge je vlagatelj naročniku očital netransparentnost postopka oddaje javnega naročila, ker naj bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, brez ustreznih dopolnitev ponudbe, saj vlagatelj na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni zasledil dopolnitev ponudbe, ki so bile zahtevane s strani naročnika.

3. Naročnik je dne 18. 6. 2010, pod št. MK-18/6-2010, izdal sklep, da se zahtevek za dodatno obrazložitev vlagatelja zavrže, zahtevek za spremembo odločitve pa zavrne. Glede 5. točke je naročnik navajal, da se v spisovni dokumentaciji nahaja dopis izbranega ponudnika, z datumom 8. marec 2010, ki ga je naročnik prejel istega dne, in ki se sklicuje na dopis naročnika št. 5/MK/2010, s katerim je izbrani ponudnik dopolnil svojo ponudbo s pojasnili in vsemi prilogami, ki so navedene na dopisu, na podlagi česar je naročnik spoznal ponudbo izbranega ponudnika kot popolno.

4. V zvezi z dopolnjevanjem ponudbe izbranega ponudnika se v spisovni dokumentaciji naročnika nahajajo naslednji dokumenti:

- poziv naročnika izbranemu ponudniku k dopolnitvi ponudbe skladno z 78. členom ZJN-2, št. 5/MK/2010, z dne 26. 2. 2010 (brez danega roka za dopolnitev ponudbe), v zvezi s pojasnilom postavk za ponujeno opremo in referenc,
- vloga izbranega ponudnika za pojasnilo poziva k dopolnitvi, prejeta pri naročniku po faksu, dne 1. 3. 2010, ob 9.04 uri,
- obrazložitev naročnika glede poziva k dopolnitvi ponudbe, št. 6/MK/2010, z dne 1. 3. 2010, z rokom za dopolnitev ponudbe do 8. 3. 2010,
- dopis izbranega ponudnika, označen z zadevo: "Dopolnitev ponudbe za javno naročilo "Izgradnja medicinskega simulacijskega centra", št. objave JN10753/2009, z dne 30. 12. 2009", datiran dne 8. marec 2010, s prilogami, skupaj s priloženo poštno ovojnico, na kateri je žig naročnika s podatki: "UKCLJ, prejeto 05735, 08. mar. 2010, 13:46".

Iz spisovne dokumentacije, ki je bila Državni revizijski komisiji odstopljena v revizijskem postopku, torej nedvomno in jasno izhaja, da se dopolnitev ponudbe (z zahtevanimi prilogami) izbranega ponudnika sedaj nahaja v spisu naročnika. Državna revizijska komisija je pri tem sledila naročniku v tem, da je bila navedena dopolnitev ponudbe predložena naročniku do postavljenega roka, dne 8. 3. 2010, ob 13.46 uri. Navedeno izhaja iz žiga naročnika, ki je bil odtisnjen na poštni ovojnici s podatki: "UKCLJ, prejeto 05735, 08. mar. 2010, 13:46" in izjave družbe B., ki je priložena naročnikovi odločitvi o zahtevku za revizijo (Priloga 2) in v kateri je navedeno, da je numerator Jet Stamp 792 izdelan v nemški družbi R., da je bil dobavljen naročniku za datumsko in številčno označevanje prejetih dokumentov, da je bila nastavitev izpisa izdelana v družbi B. in je zaščitena z geslom, ki se hrani v družbi B., namen gesla pa je onemogočanje kakršnihkoli sprememb izpisov tekočih številk in datumov vsem, ki jim je numerator dostopen. Prav tako navedeno dejstvo potrjuje kopija Potrdila o prejemu dokumentov za dopolnitev ponudbe, z dne 8. 3. 2010 (priložil izbrani ponudnik), ki jo je izbranemu ponudniku potrdil naročnik in na katerem je odtisnjen žig naročnika (z istim numeratorjem Jet Stamp) s podatki: "UKCLJ, prejeto 05736, 08. mar. 2010, 13:46". Datum in čas prejema dopolnitve ponudbe pri naročniku in datum in čas potrditve prejema dopolnitve ponudbe izbranemu ponudniku se torej povsem ujemata, številki prejema pa si zaporedno sledita. Državna revizijska komisija je zato na podlagi navedenih listinskih dokazov ocenila, da je izbrani ponudnik dopolnitev ponudbe naročniku predložil pravočasno.

Državna revizijska komisija je dalje v zvezi z navedbo vlagatelja, da mu ni jasno, zakaj je na dopisu izbranega ponudnika, s katerim je slednji naročnika zaprosil za pojasnilo poziva k dopolnitvi, viden datum 2010 09.04, ugotovila, da je na navedenem dopisu, ki je bil poslan po faksu, jasno in vidno na vrhu odtisnjen datum in čas " 01/03 2010 09:04 FAX". Enako dejansko stanje izhaja iz kopije Poročila o oddaji po faksu, (priložil izbrani ponudnik), iz katerega je razviden datum in čas "01/03 09:04". Zato je Državna revizijska komisija tudi v tem delu sledila naročniku in ocenila, da je bil navedeni dokument poslan naročniku dne 1. 3. 2010 ob 9.04 uri.

Sporno med strankama ostaja še dejstvo, ali se je navedena dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika nahajala v spisovni in ponudbeni dokumentaciji, ki je bila dana na vpogled vlagatelju, dne 11. 6. 2010.

Že zgoraj je bilo ugotovljeno, da sta predstavnika vlagatelja vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in spisovno dokumentacijo naročnika, zapisnik o vpogledu, z dne 11. 6. 2010, pa ne vsebuje morebitnih njunih pripomb na postopek vpogleda, zapisnik pa sta tudi podpisala. Tako vlagatelj kot naročnik sta v revizijskem postopku zatrjevala enako dejstvo, da sta predstavnika vlagatelja na vpogledu predstavnika naročnika vprašala, ali obstaja še kakšna dokumentacija, ki je nista dobila na vpogled in pri tem prejela odgovor, da je v ponudbeni dokumentaciji in spisovni dokumentaciji vsa korespondenca v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Glede navedenega sta podala izjavo tudi predstavnika vlagatelja dne 23. 7. 2010 (priložena obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), iz katere prav tako izhaja navedeno dejstvo. Vendar pa, po oceni Državne revizijske komisije, navedeno še ne dokazuje dejstva, da se sporna dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika ni nahajala v dokumentaciji, ki je bila predstavnikoma vlagatelja dana na vpogled.
Državna revizijska komisija je ob tako ugotovljenem dejanskem stanju, predvsem pa ob upoštevanju vsebine zapisnika o vpogledu ponudbe dne 11. 6. 2010, iz katere ne izhaja nobena pripomba s strani predstavnikov vlagatelja, ter dejstva, da je vlagatelj že na vpogledu ponudbe očitno bil seznanjen z dejstvom, da je izbrani ponudnik bil dolžan dopolniti ponudbo, pa vendar ni vprašal naročnika, ali obstaja tudi dopolnitev ponudbe, zaključila, da ni mogoče podati zaključka, da se v dokumentaciji, ki je bila vlagatelju predložena na vpogled, ni nahajala tudi sporna dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika. Predstavnika vlagatelja bi namreč na vpogledu lahko vprašala naročnika, kje se nahaja dopolnitev ponudbe, saj sta bila seznanjena z ostalo dokumentacijo, ki se je nanašala na dopolnitev ponudbe, tako s pozivom naročnika z dne 26. 2. 2010, vlogo izbranega ponudnika z dne 1. 3. 2010 in obrazložitvijo naročnika z dne 1. 3. 2010. Vsi navedeni dokumenti, katere je vlagatelj očitno prebral, saj se sicer nanje ne bi mogel sklicevati v zahtevku za revizijo, jasno izkazujejo, da je bil izbrani ponudnik pozvan na dopolnitev ponudbe. Vlagatelj pa je šele v zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in zahtevi za spremembo odločitve o oddaji naročila, podani v isti vlogi, z dne 11. 6. 2010, naročniku očital, da je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, brez ustreznih dopolnitev ponudbe, ki jih vlagatelj ni zasledil na vpogledu, dne 11. 6. 2010. Vlagatelj bi torej lahko, po oceni Državne revizijske komisije, v konkretnem primeru ravnal z večjo skrbnostjo, že ob samem vpogledu v ponudbo, tako pa je, nasprotno, predvsem s svojo pasivnostjo povzročil situacijo, ko ne more dokazati zatrjevanih kršitev. Državna revizijska komisija pa se strinja z naročnikom tudi v tem, da bi vlagatelj navedeno dopolnitev ponudbe lahko tudi spregledal, saj je bila dopolnitev ponudbe oblikovno predložena kot dopis.

Ob ugotovljenem je bilo potrebno zaključiti, da vlagatelj ni uspel izkazati, da izbrani ponudnik ni dopolnil ponudbe v postavljenem roku, oziroma da mu dopolnitev ponudbe ni bila predložena na vpogled. Po drugi strani je naročnik uspel prepričljivo dokazati, da je bila dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika predložena v roku, vsi ostali izvedeni dokazi pa kažejo na večjo verjetnost, da je vlagatelj spregledal dopolnitev ponudbe na vpogledu, kot da navedena dopolnitev ponudbe vlagatelju ni bila dana na vpogled.

Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo očitano kršitev naročnika v zvezi z izborom ponudbe izbranega ponudnika kot popolne vezal na zatrjevano dejstvo, da izbrani ponudnik naj ne bi dopolnil ponudbe skladno z zahtevo naročnika, za katerega je Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku ocenila, da ni izkazano, je bilo potrebno zaključiti, da vlagatelj zatrjevanih kršitev naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni uspel izkazati. Zato je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V 4. odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo." V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 4. odstavka 22. člena ZRPJN in ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR odločila, da mora vlagatelj vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 8. 2010


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2,Ljubljana
- MOLLIER, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, Trzin
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran