EN

018-126/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-126/2010-5
Datum: 22. 6. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. št. 78/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk ter članic mag. Maje Bilbije in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za nakup zaščitnih in delovnih oblačil ter obutve in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TOTAL d.d., Pod Trško goro 96, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.06.2010

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila MORS-14/2010-PZPb za nakup zaščitnih in delovnih oblačil, št. 430-154/2010-24, z dne 05.05.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 700,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24.03.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 31.03.2010, pod oznako PZP346/2010. Naročnik je prejel osem ponudb.
Naročnik je dne 05.05.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila MORS-14/2010-PZPb za nakup zaščitnih in delovnih oblačil, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ZAVAS d.o.o., špruha 19, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 17.05.2010 (pravočasno) vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbenem obrazcu pod zaporedno številko 3 ponudil refleksni telovnik blagovne znamke Sioen art. 9044A2, ki nima 3M odsevnih trakov, kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 1 - Opis predmeta naročila in zahteve naročnika). Artikel, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, zatrjuje vlagatelj, ne ustreza razpisnim pogojem, ker ima ponujen telovnik navadne odsevne trakove in ne trakove blagovne znamke 3M. Vlagatelj še zatrjuje, da je navedeno razvidno tudi iz opisa in slike, ki jo ima proizvajalec Sioen na svoji spletni strani. Vlagatelj še navaja, da je tudi sam distributer za isto podjetje, zato je preveril, ali ima sporni telovnik 3M trakove. Vlagatelj zatrjuje, da mu je predstavnik proizvajalca Sioen pojasnil, da za osnovne artikle ne uporabljajo blagovnih znamk kot je 3M. Vlagatelj še navaja, da za primerjavo prilaga še podatke za telovnik, ki ima 3M odsevne trakove, kar je razvidno tako iz slike kot tudi iz opisa izdelka.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov v višini vplačane revizijske takse (700,00 EUR).
Naročnik je dne 31.05.2010 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 430-247/2010-7). Naročnik navaja, da je pri pregledu ponudb ugotovil, da je izbrani ponudnik v priloženih tehničnih podatkih navedel, da ima ponujen telovnik 3M odsevne trakove in da ustreza standardu EN 471. Priložen vzorec, ugotavlja naročnik, nima všitih 3M odsevnih trakov, na všivni etiketi pa je naveden standard EN 471.
Naročnik zatrjuje, da je na spletni strani proizvajalca preveril ponujeni artikel izbranega ponudnika in ugotovil, da ponujeni vzorec telovnika pod šifro artikla 9044A2 proizvajalca Sioen, ustreza standardu EN 471. Ker ponujeni vzorec ustreza standardu EN 471, poudarja naročnik, posledično ustreza tudi zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Naročnik še navaja, da je v povabilu k oddaje ponudb navedel, da se artikel, ki s svojim opisom kaže na točno določen artikel ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, skladno z devetim odstavkom 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), obravnava kot artikel z obvezno dodatno navedbo "ali enakovreden" kot sinonim kakovostne ravni artikla. Zahtevani 3M trakovi, zaključuje naročnik, se skladno z navedeno dikcijo obravnavajo kot sinonim kakovostne ravni artikla in ne kot izključna zahteva.
Vlagatelj je dne 04.06.2010 naročniku posredoval vlogo (Odgovor na sklep), ki jo je potrebno obravnavati kot zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v vlogi odgovarja na naročnikove navedbe. Vlagatelj poudarja, da razpisna dokumentacija ne bi smela vsebovati zahteve po 3M trakovih, če slednji niso bili nujni. Vlagatelj še navaja, da iz naročnikove ugotovitve o tem, da ima telovnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik 3M trakove, jasno izhaja, da so dokumenti prirejeni, saj izbrani ponudnik za priložen telovnik očitno ni priložil originalne tehnične dokumentacije.
Naročnik je z dopisom, z dne 07.06.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 08.06.2010, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.
Državna revizijska komisija je dne 14.06.2010 izbranega ponudnika pozvala naj ji pojasni, zakaj v ponudbo predložen vzorec nima 3M trakov, iz priložene dokumentacije (Tehnični podatki) pa izhaja, da ima ponujen telovnik 3M (Scotchlite odsevne) trakove.
Izbrani ponudnik je z dopisom, z dne 16.06.2010, Državni revizijski komisiji pojasnil, da je v celoti upošteval naročnikove zahteve ter v sporni postavki ponudil ustrezen enakovreden izdelek, ki v celoti ustreza standardu, to je SIST EN 471, ter vsem ostalim zahtevam naročnika. Izbrani ponudnik je Državni revizijski komisiji za vzorec telovnika, ki je priložen v ponudbo, posredoval še tehnično dokumentacijo (Tehnični list in Tehnične podatke), ES - Izjavo o skladnosti, Declaration of conformity in CE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE Nr. 03295024.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna (v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Kot zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik ponudil varnostni telovnik, ki nima 3M odsevnih trakov. Nasprotno, naročnik zatrjuje, da s strani izbranega ponudnika ponujeni vzorec telovnika ustreza standardu EN 471 ter navaja, da iz predloženih tehničnih podatkov izhaja, da ima ponujen telovnik 3M odsevne trakove.
Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na varnostni telovnik navedel v podtočki c) (Telovnik refleksni varnostni - 200 kosov) 1. točke (Opis predmeta naročila in zahteve naročnika) točke II. razpisne dokumentacije (Predmet javnega naročila in zahteve naročnika), in sicer:
"Material: poliester, barva: flourescentno zelena, ustrezati mora standardu SIST EN 471, imeti mora zapiranje na ježke in 3M odsevne trakove, dolžina hrbta 70 cm."
Skladno z 2. točko (Popolna ponudba) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe so morali ponudniki, "da bi se njihove ponudbe štele kot popolne" priložiti med drugim tudi:
"Vzorec v poljubni velikostni številki za vsak artikel, ki mora ustrezati vsem naročnikovim zahtevam in opisu naročnika" (peta alineja), "tehnične podatke o artiklu, ki morajo ustrezati naročnikovim zahtevam in opisu naročnika" (šesta alineja) in "navedene standarde za vsak artikel, iz katerih mora biti razvidno, da artikel ustreza priloženemu in zahtevanemu standardu" (sedma alineja).
Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da je zgoraj navedene zahteve naročnika potrebno obravnavati tudi v povezavi z naročnikovim navodilom iz zadnjega odstavka 1. točke (Opis predmeta naročila in zahteve naročnika) točke II. razpisne dokumentacije (Predmet javnega naročila in zahteve naročnika), iz katerega izhaja:
"Artikel, ki s svojim opisom kaže na točno določen artikel ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca se skladno z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2 obravnava kot artikel z obvezno dodano navedbo ali enakovreden, kot sinonim kakovostne ravni artikla".
Iz citiranega navodila izhaja, da lahko ponudniki v primeru, če iz opisov razpisanih artiklov (naročnik je v obravnavanem primeru razpisal štiri različne vrste zaščitnih in delovnih oblačil ter obutve) izhaja zahteva po točno določenemu artiklu, blagovni znamki, tipu ali proizvajalcu, ponudijo enakovreden proizvod. Naročnik je citirano navodilo povzel na podlagi devetega odstavka 37. člena ZJN-2, ki sklicevanje na posamezno blagovno znamko, patent, tip itd. dovoljuje le v primeru, ko predmeta javnega naročila ni mogoče opisati na drugačen način. Pri tem zakon še določa, da morajo naročniki pri takšnem sklicevanju obvezno navesti besedo "ali enakovredno".
Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da so odsevni trakovi 3M odsevni trakovi točno določene blagovne znamke oziroma odsevni trakovi, ki jih proizvaja zgolj proizvajalec 3M. Ravno tako sta si stranki edini v tem, da s strani izbranega ponudnika predložen vzorec refleksnega telovnika nima 3M odsevnih trakov, pač pa ima odsevne trakove drugega proizvajalca. Naročnik in vlagatelj pa se ne strinjata v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika iz navedenega razloga primerna in popolna. Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da je iz razloga, ker ponujeni telovnik ne vsebuje 3M trakov, ponudba izbranega ponudnika neprimerna, pa se nasprotno, naročnik sklicuje na zgoraj citirano navodilo ter zatrjuje, da iz razloga, ker predložen vzorec ustreza razpisanemu standardu, ustreza tudi zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Iz zgoraj citiranega naročnikovega navodila ni mogoče jasno in nedvoumno razbrati, ali se nanaša na same artikle ali tudi na njihove sestavne dele. Ker pa nejasne razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov (pregled odstopljenih ponudb pokaže, da sta, od petih ponudnikov, ki so se uvrstili v ocenjevanje, le dva, vključno z vlagateljem, ponudila telovnike s 3M trakovi), je potrebno šteti, da so tako telovniki, ki vsebujejo 3M trakove kot tudi telovniki, ki vsebujejo odsevne trakove drugih proizvajalcev, skladni z naročnikovimi zahtevami, seveda le pod pogojem, če ustrezajo zahtevanemu standardu (SIST EN 471).
Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je vanjo priložil vzorec telovnika, ki ustreza zahtevanemu standardu (kar je razvidno iz všivne etikete na ponujenemu vzorcu). Čeprav vzorec izbranega ponudnika nima 3M odsevnih trakov, Državna revizijska komisija, ob upoštevanju zgoraj citirane razpisne dokumentacije, ne more pritrditi vlagatelju v tem, da je bil naročnik dolžan ponudbo izbranega ponudnika izločiti (zgolj) iz tega razloga.
Pač pa je Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljevega očitka ugotovila, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče ugotoviti, katerega izmed dveh artiklov je izbrani ponudnik pod sporno postavko sploh ponudil. Pregled ponudbe izbranega ponudnika in prejeta dodatna pojasnila namreč pokažejo, da se ponujeni vzorec telovnika nanaša na artikel telovnik SIOEN 9044 PEC FLUORUM (Originalna koda: 9044A2PEC) torej na telovnik z "navadnimi" odsevnimi trakovi, k ponujenemu vzorcu pa so priloženi dokumenti (Tehnični list, Tehnični podatki, ES - Izjava o skladnosti, Declaration of conformity proizvajalca Sioen), ki se nanašajo na drug telovnik, to je na artikel SIOEN 9044 (Originalna koda: 9044A2M01FC1), oziroma na telovnik s 3M Scotchlite odsevnimi trakovi.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ugotovljenega neskladja v ponudbi izbranega ponudnika ni razjasnil niti tekom postopka oddaje javnega naročila niti tekom revizijskega postopka. Čeprav je naročnik očitno ugotovil, da se ponujeni vzorec in zgoraj navedena ponudbena dokumentacija ne ujemata (kar je navedel v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevemu revizijskemu zahtevku), pa se je odločil, da bo upošteval zgolj predložen vzorec. Na podlagi ugotovitve, da slednji ustreza standardu SIST EN 471, je naročnik namreč zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika pripravljena v skladu z njegovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da iz všivne etikete na ponujenem vzorcu izhaja, da varnostni telovnik ustreza standardu SIST EN 471. Navedeno pa ne spremeni dejstva, da je izbrani ponudnik vso ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponujen varnostni telovnik in ki jo je naročnik (poleg vzorca) izrecno zahteval v zgoraj citirani razpisni dokumentaciji (v 2. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), priložil za drug (in očitno kvalitetnejši) artikel, to je za varnostni telovnik SIOEN 9044 (Originalna koda: 9044A2M01FC1) s 3M Scotchlite odsevnimi trakovi. Kot namreč izhaja iz dne 14.05.2010 pridobljenega pojasnila družbe Sioen, ki je sicer proizvajalec obeh navedenih varnostnih telovnikov, gre pri odsevnem telovniku z oznako 9044A2IO, ki nima 3M odsevnih trakov, za artikel nižjega cenovnega razreda. Izbrani ponudnik je šele Državni revizijski komisiji posredoval tehnično dokumentacijo (Tehnični list in Tehnične podatke), ES - Izjavo o skladnosti, Declaration of conformity in CE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE Nr. 03295024 za vzorec, ki ga je predložil v ponudbo.
Katerega izmed obeh zgoraj navedenih artiklov je ponudil izbrani ponudnik, pa ni mogoče ugotoviti niti iz ponudbenega predračuna (Priloga št. 1). V obrazec predračuna je namreč naročnik sam navedel opis vseh štirih razpisanih artiklov (v sporno postavko je zapisal "telovnik refleksni varnostni") in količino, ponudniki pa so morali vanj vpisati zgolj ponujene cene (ceno za eno enoto brez in z 20% z DDV ter skupno vrednost z DDV za vso razpisano količino).
Ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno ugotoviti, da je naročnik z izbiro ponudbe izbranega ponudnika ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju z določili iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila Odločitev o oddaji javnega naročila MORS - 14/2010-PZPb za nakup zaščitnih in delovnih oblačil.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške za takso v višini 700,00 EUR
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 700,00 EUR, v roku petnajst dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.06.2010


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
Predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- TOTAL d.d., Pod Trško goro 96, Novo mesto
- ZAVAS d.o.o., špruha 19, Trzin
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran