EN

018-191/2009 Elektro Maribor, d. d., Podjetje za distribucijo električne energije

Številka: 018-191/2009-3
Datum: 27. 8. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana kot člana senata in članice Sonje Drozdek šinko kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za RTP Ptuj-Breg, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ELSA Gornja Radgona, d. o. o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, ki ga zastopa doc. dr. Aleksij Mužina, odvetnik v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d. d., Podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 27. 8. 2009 soglasno

odločila:

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 11. 5. 2009, ki ga je naročnik s sklepom št. 18-BJ/M-73/09 z dne 12. 6. 2009 zavrgel. Zoper to naročnikovo odločitev je vlagatelj vložil pritožbo z dne 18. 6. 2009, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-123/2009-6 z dne 20. 7. 2009 ugodila, razveljavila odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in naročnika napotila na meritorno presojo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke po ZRPJN.

Naročnik je s sklepom št. 01-BJ/M-191/09 z dne 4. 8. 2009 zahtevku za revizijo ugodil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 8. 2009 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v stroškovnem delu, saj naročnik ni odločil ne o stroških, priglašenih v zahtevku za revizijo, ne o tistih, priglašenih v pritožbi.

Državna revizijska komisija je od naročnika 24. 8. 2009 prejela dokumentacijo.

Po pregledu zadeve je Državna revizijska komisija na podlagi 22. člena ZRPJN zaključila, da je vlagatelj upravičen do dela priglašenih stroškov.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov za takso, nagrado za postopek (1.975 eurov) in izdatke (20 eurov), slednja povečana za DDV, v pritožbi pa še za nagrado (1.400 eurov) in izdatke (20 eurov), slednja povečana za DDV.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN). Vlagatelj, ki je sprva uspel s pritožbo, je v nadaljevanju uspel tudi z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- taksa v višini 5.000,00 eurov,
- nagrada za revizijski postopek v višini 800 eurov, povečana za 20 % DDV, kar znese 960 eurov,
- izdatki v višini 20 eurov, povečani za 20 % DDV, kar znese 24 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Ker je vlagatelj upravičen le do povrnitve potrebnih stroškov (tretji odstavek 22. člena ZRPJN), stroški, priglašeni nad priznanim zneskom, pa po oceni Državne revizijske komisije niso potrebni, je Državna revizijska komisija višjo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27. 8. 2009

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro Maribor, d. d., Podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran