EN

018-097/2009 OBČINA RIBNICA NA POHORJU

Številka: 018-097/2009-11
Datum: 14. 7. 2009

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VOD V RIBNICI NA POHORJU" (v sklopu B "Čiščenje odpadnih komunalnih vod") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili gospodarski subjekti PURGATOR, d. o. o., Postojna, Tržaška cesta 50a, 6230 Postojna, GRADIšČE, d. o. o., Cerknica, Podskrajnik 16B, 1380 Cerknica, ter ČISTE VODE, d. o. o., Riva b. b., Savudrija, Hrvaška, kot skupni ponudniki (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katere po pooblastilu zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. julija 2009 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 16. aprila 2008 (pravilno: z dne 16. aprila 2009) se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01809709), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 eurov (EUR).

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19. februarja 2009 sprejel "s k l e n i l a: O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA GRADENJ", številka 354-2/2007-16-1, za "ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VOD V RIBNICI NA POHORJU" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 27. februarja 2009 (številka objave JN1459/2009). Obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 06. marca 2009 (številka objave JN1721/2009) oziroma dne 10. marca 2009 (številka objave JN1808/2009).

Naročnik je javno naročilo razdelil na dva sklopa in sicer sklop A "Odvajanje odpadnih komunalnih vod" in sklop B "Čiščenje odpadnih komunalnih vod", pri čemer so ponudbo za sklop A oddali trije ponudniki, za sklop B pa štirje ponudniki.

Naročnik je dne 03. aprila 2009 izdal "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA", številka 354-2/2007-16-1-Ob_B (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri najugodnejše ponudbe za sklop B), iz katerega izhaja, da je naročnik kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo (skupnega) ponudnika "CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in" "Nigrad JKP d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Vlagatelj je obvestilo o izbiri najugodnejše ponudbe za sklop B, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 06. aprila 2009, dne 16. aprila 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal zahtevek za revizijo, z dne 16. aprila 2008 (očitna pomota - pravilno z dne 16. aprila 2009; v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi odločitev o oddaji naročila za sklop B, vsebovano v obvestilu o izbiri najugodnejše ponudbe za sklop B, naročniku pa naloži, da mu povrne "stroške z revizijo, kakor so priglašeni"â?? V zahtevku za revizijo vlagatelj
- utemeljuje svojo aktivno legitimacijo;
- zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izločiti kot nepravilno, saj je predložena referenca (referenčno potrdilo) Občine Ivančna Gorica za čistilno napravo šentvid pri Stični neresnična in zavajajoča. Pogodbo z naročnikom za omenjeno (referenčno) čistilno napravo je namreč, po zatrjevanju vlagatelja, podpisal gospodarski subjekt NGR, d. d., skupaj s soizvajalcem (partnerjem v skupnem nastopu) Stadij, d. o. o., iz zadevne pogodbe pa je razvidno, da je 54,18 % vseh del (vsa strojna in elektro dela) izvedel gospodarski subjekt Stadij, d. o. o., ne pa ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša. Slednji na omenjenem razpisu, po zatrjevanju vlagatelja, ni izvedel niti večine gradbeno-obrtniških del, saj je slednja izvedel gospodarski subjekt NGR, d. d., temveč se je na koncu gradnje pojavil kot novi vodilni partner namesto gospodarskega subjekta NGR, d. d., ki je postal insolventen (v nadaljnjem besedilu: prvo zatrjevana kršitev);
- zatrjuje, da gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., ni izvajal istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih, kot je to navedeno na referenčnem potrdilu Občine Lovrenc na Pohorju, saj je bila sporna referenčna čistilna naprava dokončana v letu 2002, prav tako pa na omenjeni čistilni napravi ni izvedel tistih istovrstnih del, ki se nanašajo na vgradnjo opreme za čistilno napravo. Vlagatelj še dodaja, da oprema na čistilni napravi Lovrenc na Pohorju ni istovrstna (opremi na čistilni napravi Ribnica na Pohorju), temveč različna (v nadaljnjem besedilu: drugo zatrjevana kršitev);
- zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo (skupnih) ponudnikov GRADBENO PODJETJE RADLJE, d. d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi, IMP Tehnologija vode, d. o. o., Goričica pri Ihanu 15, 1230 Domžale, ter INSTITUT ZA EKOLOšKI INŽENIRING, d. o. o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, izločiti, saj po prepričanju vlagatelja gospodarski subjekt IEI, d. o. o., ne izpolnjuje pogoja, da je v zadnjih petih letih sam ali s partnerjem v skupni ponudbi že izvajal istovrstna gradbena dela na najmanj dveh objektih, ki se nanašajo na gradnjo čistilnih naprav in vgradnjo opreme, ker gospodarski subjekt IEI, d. o. o., ni bil partner gospodarskemu subjektu Pomgrad, d. d., ki je zgradil čistilno napravo, saj je gospodarski subjekt IEI, d. o. o., projektiral čistilno napravo Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: tretje zatrjevana kršitev). Vlagatelj pri tem opozarja na drugi odstavek 5. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 354-2/2007-16-1-p_t, izdanim dne 22. aprila 2009, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo z dokazilom o vplačilu takse za postopek revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagatelj je omenjeni poziv, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 23. aprila 2009, dan kasneje pa je, kakor to izhaja iz podatkov na kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal "IZPIS NALOGOV ZA RAČUN" glede vplačila takse.

Naročnik je dne 11. maja 2009 izdal sklep številka 354-2/2007-16-1-p_sklep/II, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov postopka revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- ugotavlja, da je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo in dopolnitev pa sta vložena pravočasno;
- glede prvo zatrjevane kršitve pojasnjuje, da ta ni točna, saj sklenitelj osnovne pogodbe dela ni nikoli dokončal, temveč je omenjena dela zaključil ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ter sprejel vse obveznosti in odgovornosti iz sklenjene pogodbe;
- glede drugo zatrjevane kršitve pojasnjuje, da je ugotovil, da so bila dela na čistilni napravi Lovrenc na Pohorju končana septembra leta 2004, ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa je izpolnil pogoj, ki izhaja iz podpoglavja B.2.4.2. (29. točka na 11. strani) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Navedba vlagatelja, da je bila otvoritev čistilne naprave Lovrenc na Pohorju leta 2002, po zatrjevanju naročnika ni relevantna, ker je šlo le za prvo fazo gradnje, poleg tega pa so bile v tistem času tudi volitve, zato je župan želel občanom pokazati, da se dela za rešitev zadevnega projekta že izvajajo. Naročnik še dodaja, da v razpisni dokumentaciji ni pogojeval, da se priznavajo samo reference za določen tip čistilne naprave s točno določeno opremo;
- glede tretje zatrjevane kršitve je mnenja, da bi razmerje bilo potrebno obravnavati v postopku, ko je omenjeni naročnik oddal delo izvajalcu in da to razmerje ni relevantno za zadevno javno naročilo. V tem primeru se ugotavlja le, ali je izvajalec izvedel določena dela, ne pa tudi to, ali jih je smel izvesti.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 19. maja 2009, dne 20. maja 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal "Zahtevo za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila", z dne 20. maja 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročnik je
- z dopisom številka 354-2/2007-16, poimenovanim "Odstop dokumentacije", z dne 20. maja 2009, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ki izhaja iz priloženega popisa zadeve, v odločanje Državni revizijski komisiji,
- z dopisom številka 354-2/2007-16, poimenovanim "Odstop dokumentacije", z dne 22. maja 2009, Državni revizijski komisiji odstopil še vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-097/2009-4, izdanim dne 25. maja 2009, pozvala na posredovanje manjkajoče dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 26. maja 2009, dne 27. maja 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela s strani naročnika dodatno odstopljeno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je Občino Ivančna Gorica s pozivom številka 018-097/2009-8, izdanim dne 12. junija 2009, pozvala na posredovanje podatkov, potrebnih za odločitev o zadevi. Občina Ivančna Gorica je omenjeni poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejela dne 16. junija 2009, dne 19. junija 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela s strani Občine Ivančna Gorica posredovane podatke, potrebne za odločitev o zadevi.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija, v skladu s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je kot prve obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izločiti kot nepravilno, saj je predložena referenca (referenčno potrdilo) Občine Ivančna Gorica za čistilno napravo šentvid pri Stični neresnična in zavajajoča.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (III. člen poglavja "B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE") na strani "6 od 70" zapisal, da mora za popolnost ponudbe ponudnik predložiti tudi "Dokumentacijo iz VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe". V VIII. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zapisal, da "bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:" "Ponudnik je v zadnjih petih letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal istovrstna dela, na najmanj dveh objektih, ki se nanašajo na gradnjo čistilnih naprav ter dobavo in vgradnjo opreme za čistilno napravo, v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR (z DDV) pogodbenih del za objekt. Ponudnik mora predložiti priporočili za referenčna objekta, na katerih je uspešno izvedel zagon, poskusno obratovanje, prve meritve ter od investitorja pridobil uradno Potrdilo o prevzemu." (29. točka podpoglavja "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelka "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod"). Kot dokazilo za izpolnjevanje omenjenega pogoja je naročnik predvidel: "izjava ponudnika o referencah in priloga Priporočili. (OBR-8/B), (OBR-8/Ba1) in (OBR-8/Ba2)". Smiselno enaka zahteva izhaja tudi iz objave na Portalu javnih naročil z dne 27. februarja 2009 (številka objave JN1459/2009).

Ob vpogledu v ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta v njej med drugim predložena tudi
- izjava ponudnika (v skupni ponudbi) CPM, d. d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: ponudnik CPM, d. d.), z dne 24. marca 2009, glede seznama najvažnejših del (OBR-8/B),
- potrdilo (priporočilo) izdajatelja Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Občina Ivančna Gorica), ponudniku CPM, d. d. (OBR-8/Ba1), z dne 17. marca 2009.

Ob vpogledu v zadevno izjavo je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njej ponudnik CPM, d. d., med drugim izjavlja, da je leta 2005 sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal istovrstna gradbena dela in sicer
- "Predmet pogodbe" "IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE",
- "Pogodbeni partner" "OBČINA IVANČNA GORICA"
- "Vrednost pogodbe" "1.012.365,83 EVR".

Ob vpogledu v zadevno potrdilo (priporočilo) je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njem izdajatelj (Občina Ivančna Gorica) potrjuje, da je ponudnik CPM, d. d., zanj v obdobju od (leta) 2004 do (leta) 2005 izvajal izgradnjo čistilne naprave v vrednosti "1.012.365,83 EUR", prav tako pa uspešno izvedel zagon, poskusno obratovanje in prve meritve, na osnovi katerih mu je bilo (s strani izdajatelja potrdila) izdano Potrdilo o prevzemu. Iz omenjenega potrdila (priporočila) nadalje tudi izhaja, da se je v obdobju sodelovanja z Občino Ivančna Gorica izvajalec (ponudnik CPM, d. d.) "izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili."

Z namenom ugotavljanja dejanskega stanja je Državna revizijska komisija pri Občini Ivančna Gorica pridobila gradbeni dnevnik gradnje čistilne naprave šentvid pri Stični (v nadaljnjem besedilu: gradbeni dnevnik čistilne naprave šentvid pri Stični). Iz uvodnega lista zadevnega gradbenega dnevnika izhaja, da je bil izvajalec omenjenega projekta (gospodarski subjekt) "NIZKE IN RUDARSKE GRADNJE d.d.", "MIKLAVšKA CESTA 82", "2311 HOČE", iz vsakodnevnih listov pa, da je bil izvajalec omenjenega projekta (gospodarski subjekt) "NGR d.o.o.", "NGR d.d.", "Prevent-NGR d.d.", "PREVENT GRADNJE - NGR d.d.", "PREVENT GRADNJE - NGR", "GRADNJE NGR" oziroma "GRADNJE - NGR", ne pa ponudnik CPM, d. d. Prav tako ne gre spregledati, da je zadnje dnevno poročilo (dnevno poročilo številka 267) izdano za 25. oktober 2005, "ANEKS št. 3 K POGODBI št. 41400-0221/2004; NGR št. 57/04-I" (v nadaljnjem besedilu: aneks številka 3), s podpisom katerega je vse pogodbene pravice in obveznosti prevzel novi izvajalec, ponudnik CPM, d. d., pa je bil podpisan dne 07. novembra 2005 (prvi odstavek 2. člena aneksa številka 3, v povezavi z datumom podpisa aneksa številka 3), torej šele po izdaji zadnjega dnevnega poročila (dnevnega poročila številka 267). Iz aneksa številka 3 v nadaljevanju še izhaja, da se zaradi "s strani inženirja dodatno naročenih, opravljenih in potrjenih dodatnih, več in spremenjenih pogodbenih del"â?? â??"s tem aneksom povečuje vrednost pogodbenih del" in sicer za 32.950.000,00 slovenskih tolarjev (brez davka na dodano vrednost), iz izpisa finančnih nakazil (dokument "ČISTILNA NAPRAVA šENTVID PRI STIČNI"), ki ga je dne 19. maja 2006 pripravila gospa T. V., dipl. ekon. (v nadaljnjem besedilu: izpis finančnih nakazil), pa "1. Začasna situacija", datum izdaje 30. november 2005, datum prejema 29. december 2005, "CPM" in znesek "36.379.266,96" (slovenskih tolarjev).

Glede na doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik CPM, d. d., v povezavi z gradnjo čistilne naprave šentvid pri Stični izvedel dela (največ) v višini 36.379.266,96 slovenskih tolarjev (SIT) oziroma 151.807,99 eura (EUR) , ne pa "v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR (z DDV) pogodbenih del za objekt", kot to izhaja iz zahteve naročnika v 29. točki podpoglavja "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelka "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod". Spregledati namreč ne gre niti dejstva, da iz Zapisnika komisije za zaključni tehnični pregled objekta številka 351-406/2007-4 (304), z dne 26. septembra 2007, Republike Slovenije, Upravne enote Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, ki ga je podpisal tudi ponudnik CPM, d. d., med drugim nesporno izhaja "ugotavljamo, da so odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem pregledu dne 7.12.2005". Zapisnik o tehničnem pregledu je bil torej sestavljen dne 07. decembra 2005, natanko mesec dni po podpisu aneksa številka 3, kar dodatno potrjuje zaključek, da je ponudnik CPM, d. d., v povezavi z gradnjo čistilne naprave šentvid pri Stični izvedel le dela, ki so bila navedena doslej, torej dela (največ) v višini 36.379.266,96 slovenskih tolarjev (SIT) oziroma 151.807,99 eura (EUR). Ponudnik CPM, d. d., namreč (niti v svojih dodatnih pojasnilih naročniku številka 48-2/2009-NRP, z dne 21. aprila 2009) ne zatrjuje, da bi bil morebiti podizvajalec bodisi gospodarskega subjekta "NGR d.d., Miklavška c. 82, 2311 Hoče" bodisi gospodarskega subjekta "PREVENT GRADNJE NGR d.d., Miklavška cesta 82, 2311 HOČE" (bodisi gospodarskega subjekta "STADIJ d.o.o. postojna, Tržaška cesta 50 A, 6230 Postojna").

Navedenega zaključka ne more spremeniti niti ugotovitev, da je ena od bank ponudniku CPM, d. d., dne 20. januarja 2006 izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku "št. 73575/45", iz nje pa izhaja, da "Vrednost izvršenih del, ki jih je opravil izvajalec, znaša SIT 130.611.361,17", saj gradbeni dnevnik čistilne naprave šentvid pri Stični in izpis finančnih nakazil izkazujeta drugačno dejansko stanje. Poleg tega gre za garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (in ne na primer garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), ki je bila izdana po podpisu aneksa številka 3, s katerega sklenitvijo je vse pogodbene pravice in obveznosti (iz osnovne pogodbe) prevzel novi izvajalec, ponudnik CPM, d. d., pri čemer podatki v omenjeni garanciji za odpravo napak v garancijskem roku niso ključni z ozirom na podatke, ki izhajajo iz gradbenega dnevnika čistilne naprave šentvid pri Stični in izpisa finančnih nakazil.

V posledici zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obravnavanem delu svojega zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko ni ugotovil, da referenčnega potrdila (priporočila) izdajatelja Občina Ivančna Gorica, izdanega ponudniku CPM, d. d. (OBR-8/Ba1) dne 17. marca 2009 (posledično pa tudi izjave ponudnika CPM, d. d., z dne 24. marca 2009, glede seznama najvažnejših del - OBR-8/B), ni mogoče šteti za ustreznega, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije. Ponudnik CPM, d. d., je namreč v povezavi z gradnjo čistilne naprave šentvid pri Stični izvedel dela (največ) v višini 36.379.266,96 slovenskih tolarjev (SIT) oziroma 151.807,99 eura (EUR), ne pa "v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR (z DDV) pogodbenih del za objekt", kot to izhaja iz zahteve naročnika v 29. točki podpoglavja "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelka "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod". Ker je dejansko stanje glede spornega referenčnega potrdila (priporočila) Občine Ivančna Gorica ustrezno razjasnjeno, Državna revizijska komisija (tudi ob spoštovanju temeljnih načel, ki veljajo v postopku revizije postopkov oddaje javnih naročil, zlasti še načela hitrosti) ni sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu "Zaslišanje bivšega direktorja podjetja STADIJ d.o.o.,Postojna".

Pač pa vlagatelj v obravnavanem delu svojega zahtevka za revizijo in v konkretnem primeru ni uspel izkazati, da bi bili podatki, ki izhajajo iz referenčnega potrdila (priporočila) izdajatelja Občina Ivančna Gorica, izdanega ponudniku CPM, d. d. (OBR-8/Ba1) dne 17. marca 2009, neresnični in zavajajoči v smislu 77. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija namreč ocenjuje, da so podatki, ki izhajajo iz omenjenega referenčnega potrdila (priporočila), zgolj posledica lastne interpretacije obstoječih dejstev (s strani izdajatelja referenčnega potrdila, pa tudi izvajalca), zlasti v povezavi z aneksom številka 3 k osnovni pogodbi. Dejstvo je namreč, da je bilo v povezavi z izpostavljenim projektom sklenjenih več aneksov k osnovni pogodbi, ki so (tudi v smislu pravnih in dejanskih vprašanj izpostavljenega projekta - gradnje čistilne naprave šentvid pri Stični) pomembneje vplivali na osnovno pogodbo, posebej pa še aneks številka 3.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., ni izvajal istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih, kot je to navedeno na referenčnem potrdilu Občine Lovrenc na Pohorju.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pri tem pa ugotovila, da je ta v ponudbi med drugim predložil tudi referenčno potrdilo (priporočilo) izdajatelja "OBČINA LOVRENC NA POHORJU", "Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju", izdano izvajalcu "NIGRAD JKP d.d.", "Zagrebška c.30, 2000 MARIBOR", za predmet "Izgradnja ČN v občini Lovrenc na Pohorju", z dne 20. marca 2009. Iz omenjenega referenčnega potrdila (priporočila) izhaja tudi, da je izvajalec "NIGRAD JKP d.d.", "Zagrebška c.30, 2000 MARIBOR", gradnjo čistilne naprave v Občini Lovrenc na Pohorju izvajal v obdobju od "l.2005 do l.2005".

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in izvedla dokaz "Print iz internetnega naslova Občine Lovrenc na Pohorju "Otvoritev čistilne naprave" v Lovrencu na Pohorju." Pri prebiranju vsebine omenjene spletne strani je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz nje pod naslovom "OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE" sicer dejansko izhaja podatek, da bo otvoritev čistilne naprave "v četrtek, 3.10.2002 ob 12.uri, na lokaciji v industrijski coni Marles", vendar pa je iz razpisne dokumentacije (29. točka VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, podpoglavje "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelek "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod"), razbrati, da se štetje petletnega roka, v katerem je ponudnik sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal istovrstna dela, veže tudi na ostala dela, za katera je potrebno predložiti priporočili za referenčna objekta. Iz omenjene zahteve razpisne dokumentacije namreč izhaja, da mora ponudnik predložiti tudi "priporočili za referenčna objekta, na katerih je uspešno izvedel zagon, poskusno obratovanje, prve meritve ter od investitorja pridobil uradno Potrdilo o prevzemu", zato je (ob upoštevanju vsebine in v povezavi s predmetom zadevnega javnega naročila) za štetje roka zadnjih petih let pomemben datum, ki vključuje uspešno izveden zagon, poskusno obratovanje, prve meritve ter s strani investitorja pridobljeno uradno potrdilo o prevzemu.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v uporabno dovoljenje šifra 351-119/2004, katero je dne 24. septembra 2004 izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ruše, Kolodvorska 9, 2342 Ruše (v nadaljnjem besedilu: uporabno dovoljenje za čistilno napravo Lovrenc na Pohorju), ugotovila, da je bilo na zaključnem tehničnem pregledu, ki je bil opravljen dne 07. septembra 2009, poleg ostale dokumentacije predloženo tudi "obratovalni monitoring - poročilo št. 2004/936, 21. 6. 2004, Nigrad, d. d. Maribor, Oddelek ČN in ČP", na osnovi pregledane predložene dokumentacije in izvršenih del pa je bilo ugotovljeno, da je investitor izpolnil zahteve iz odločbe o poskusnem obratovanju (pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja so izpolnjeni). Ker torej iz
- poročila o obratovalnem monitoringu številka 2004/936, kot je to razvidno iz uporabnega dovoljenja za čistilno napravo Lovrenc na Pohorju, izhaja datum 21. junij 2004 (omenjeni datum pa sovpada z naročnikovo zahtevo po izvajanju del "v zadnjih petih letih", saj so morali ponudniki predložiti tudi priporočilo za referenčni objekt, na katerem so uspešno izvedli zagon, poskusno obratovanje, prve meritve, od investitorja pa pridobili uradno potrdilo o prevzemu),
- referenčnega potrdila (priporočila) izdajatelja "OBČINA LOVRENC NA POHORJU", "Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju", dne 20. marca 2009 za predmet "Izgradnja ČN v občini Lovrenc na Pohorju" izdanega izvajalcu "NIGRAD JKP d.d.", "Zagrebška c.30, 2000 MARIBOR", med drugim izhaja, da je omenjeni izvajalec uspešno izvedel "zagon, poskusno obratovanje in prve meritve, na osnovi katerih" mu je bilo izdano "Potrdilo o prevzemu",
Državna revizijska komisija ugotavlja, da ob upoštevanju zahtev (določb) razpisne dokumentacije (zlasti še 29. točke VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, podpoglavja "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelka "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod") ni mogoče zaključiti, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v spornem delu ne bi izpolnil zahtev (določb) razpisne dokumentacije (da so bila (istovrstna) dela v povezavi z izpostavljenim projektom, časovno gledano, izvajana "v zadnjih petih letih").

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem delu svojega zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izpostavljenem delu skladna z zahtevami razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2.

Kot naslednje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., na čistilni napravi Lovrenc na Pohorju ni izvedel tistih istovrstnih del, ki se nanašajo na vgradnjo opreme za čistilno napravo.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v dokaz svojih navedb predlaga zgolj fotokopijo "Razpisne dokumentacija za izbiro izvajalca za dobavo in montažo biološke stopnje čiščenja odpadnih vod naselja Lovrenc." Državna revizijska komisija ugotavlja, da razpisna dokumentacija sama po sebi še ne dokazuje, da "Nigrad JKP d.d. na predmetni čistilni napravi ni izvedel tistih istovrstnih del, ki se nanašajo na vgradnjo opreme za čistilno napravo, ker je za ta dela pridobil preko javnega naročila usposobljeno podjetje, ki je ta dela izvedlo" (kot to v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj). Razpisna dokumentacija (v povezavi z objavo javnega naročila, ki ga omenja vlagatelj, v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 74/2001, stran 5623, številka objave Ob-55078) izkazuje zgolj dejstvo, da je naročnik objavil javni razpis, pripravil razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila "dobava in montaža biološke stopnje za čiščenje odpadnih vod naselja Lovrenc na Pohorju" in imel omenjeno javno naročilo namen oddati, ne pa tudi, da je omenjeno javno naročilo dejansko oddal. Ne gre namreč prezreti, da je (že) Zakon o javnih naročilih - ZJN-1 (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek, 2/2004 in 2/2004 - ZPNNVSM; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) določal, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne (prvi odstavek 76. člena ZJN-1), dopuščal možnost, da naročnik zavrne vse ponudbe (77. člen ZJN-1) in podobno.

Državna revizijska komisija vlagatelja opominja, da odloča v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN), na podlagi dejstev in dokazov (fotokopija "Razpisne dokumentacija za izbiro izvajalca za dobavo in montažo biološke stopnje čiščenja odpadnih vod naselja Lovrenc"), s katerimi vlagatelj dokazuje zatrjevano domnevno kršitev, ki je v konkretnem primeru ta, da "Nigrad JKP d.d. na predmetni čistilni napravi ni izvedel tistih istovrstnih del, ki se nanašajo na vgradnjo opreme za čistilno napravo, ker je za ta dela pridobil preko javnega naročila usposobljeno podjetje, ki je ta dela izvedlo", pa Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., za dela na čistilni napravi Lovrenc na Pohorju "pridobil preko javnega naročila usposobljeno podjetje, ki je ta dela izvedlo." Vlagatelj namreč ni predložil
- ne dokazov, iz katerih bi izhajalo, da je gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., javno naročilo "dobava in montaža biološke stopnje za čiščenje odpadnih vod naselja Lovrenc na Pohorju" sploh oddal,
- ne dokazov, da je predmet javnega naročila "dobava in montaža biološke stopnje za čiščenje odpadnih vod naselja Lovrenc na Pohorju" (morebiti) izvedel ponudnik, katerega ponudba je bi bila (morebiti) izbrana v postopku oddaje omenjenega javnega naročila,
- ne dokazov, da gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., predmeta javnega naročila "dobava in montaža biološke stopnje za čiščenje odpadnih vod naselja Lovrenc na Pohorju" ni izvedel.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem delu svojega zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da gospodarski subjekt NIGRAD JKP, d. d., na čistilni napravi Lovrenc na Pohorju ni izvedel tistih istovrstnih del, ki se nanašajo na vgradnjo opreme za čistilno napravo. Vlagatelj v obravnavanem delu svojega zahtevka za revizijo tako tudi ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izpostavljenem delu skladna z zahtevami razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2.

Kot naslednje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da oprema na čistilni napravi Lovrenc na Pohorju ni istovrstna (opremi na čistilni napravi Ribnica na Pohorju), temveč različna.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da se besedna zveza "istovrstna dela" v pogoju, določenem v 29. točki podpoglavja "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelka "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod", nanaša na dela
- glede na objekt, torej gradnjo čistilne naprave, ter
- glede dobave in vgradnje opreme za čistilno napravo,
ne pa glede na vrsto dobavljene in vgrajene opreme oziroma glede na tehnologijo čiščenja odpadnih voda. V razpisni dokumentaciji je naročnik namreč inter alia zahteval, da je "Ponudnik je v zadnjih petih letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal istovrstna dela, na najmanj dveh objektih, ki se nanašajo na gradnjo čistilnih naprav ter dobavo in vgradnjo opreme za čistilno napravo, v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR (z DDV) pogodbenih del za objekt", ne pa, da
a) morajo biti dela istovrstna glede na vrsto dobavljene in vgrajene opreme oziroma glede na tehnologijo čiščenja odpadnih voda,
ali, da
b) bi moral ponudnik izkazati, da je (glede objekta dobavil in na njem) vgrajeval istovrstno (strojno) opremo (ob upoštevanju iste oziroma enake tehnologije čiščenja odpadnih voda).

V povezavi z navedbo vlagatelja, da je na podlagi ponudbe ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, "mogoče ugotoviti, da je le ta navedel podizvajalca NIVO KOING d.o.o. za dobavo in montažo strojnih instalacij v deležu 33% od skupne ponudbene cene", iz česar vlagatelj upravičeno sklepa, da "ponudnik CPM d.d. v skupnem nastopu z družbo Nigrad d.d. ni dovolj usposobljen, da opravi dobavo in montažo strojnih napeljav brez navedenega podizvajalca", Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre le za sklepanje vlagatelja, ki ga vlagatelj ni podkrepil s konkretnimi dokazi. Zgolj dejstvo, da je gospodarski subjekt NIVO KOING ekologija in energetika, d. o. o., štore, podizvajalec ponudnika CPM, d. d., namreč samo po sebi še ne pomeni, da ponudnik CPM, d. d., "ni dovolj usposobljen, da opravi dobavo in montažo strojnih napeljav brez navedenega podizvajalca", temveč je nastopanje s podizvajalcem stvar poslovne odločitve vsakega ponudnika, sprejem take ponudbe (pod pogojem seveda, da je skladna z določbami razpisne dokumentacije in ZJN-2) pa je stvar poslovne odločitve naročnika.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem delu svojega zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izpostavljenem delu skladna z zahtevami razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2.

Ker je (kot to na strani 5 odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo opozarja že naročnik) naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila zahteval, da ponudnik izkaže, da je izvajal istovrstna dela "na najmanj dveh objektih, ki se nanašajo na gradnjo čistilnih naprav ter dobavo in vgradnjo opreme za čistilno napravo" (torej dve referenci oziroma referenčni potrdili),
- ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa je v svoji ponudbi predložil tudi referenčno potrdilo za referenco "Izgradnja ČN v občini šentilj v Slovenskih goricah", z dne 20. marca 2009, v povezavi s katero vlagatelj naročniku ne očita kršitev,
- je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati kršitve naročnika le v povezavi z eno referenco oziroma referenčnim potrdilom, ki ga je v svoji ponudbi predložil ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša (vlagatelj je uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko ni ugotovil, da je referenčno potrdilo (priporočilo) izdajatelja Občina Ivančna Gorica, izdano ponudniku CPM, d. d. (OBR-8/Ba1) dne 17. marca 2009 (posledično pa tudi izjava ponudnika CPM, d. d., z dne 24. marca 2009, glede seznama najvažnejših del - OBR-8/B), neresnično, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, saj podatki v njem niso skladni oziroma se ne ujemajo z dejstvi, ki izhajajo iz gradbenega dnevnika čistilne naprave šentvid pri Stični in izpisa finančnih nakazil),
je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo (v smislu pravovarstvenega zahtevka, ki iz njega izhaja) zavrnila kot neutemeljen. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo in v mejah zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pravilna, v končni posledici pa popolna, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti določbe III. člena poglavja "B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE" ter določbe VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi z 29. točko podpoglavja "B.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti", razdelka "B.2.4.2. Za razpisan sklop B. Čiščenje odpadnih komunalnih vod") oziroma določbe ZJN-2 (16. oziroma 19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. členom ZJN-2).

Iz obvestila o izbiri najugodnejše ponudbe za sklop B izhaja, da "je naročnik prejel štiri (4) ponudbe", vlagateljeva ponudba pa je bila na podlagi merila (najnižja cena) v sklopu B uvrščena na tretje mesto. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, popolna, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj za obravnavo preostalih revizijskih navedb (ki se nanašajo na ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila na podlagi ocenjevanja v sklopu B uvrščena na drugo mesto) ne izkazuje več pravnega interesa (možnosti nastanka škode). Tudi v primeru, če bi se omenjene revizijske navedbe izkazale za utemeljene in bi bila ugotovljena nepopolnost ponudbe ponudnika, katerega ponudba je bila na podlagi ocenjevanja v sklopu B uvrščena na drugo mesto, zadevno javno naročilo namreč ne bi bilo oddano vlagatelju.

Čeprav navedeno ni vplivalo na zadevno odločitev, Državna revizijska komisija v povezavi z očitkom vlagatelja, ki se nanaša na ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila na podlagi ocenjevanja v sklopu B uvrščena na drugo mesto, še pripominja, da se domnevna kršitev, ki jo v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo zatrjuje vlagatelj, nanaša na drug postopek oddaje javnega naročila, ki na postopek oddaje predmetnega javnega naročila "ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VOD V RIBNICI NA POHORJU" (v sklopu B "Čiščenje odpadnih komunalnih vod") sam po sebi nima neposrednega vpliva. Gre namreč za vprašanje, ki bi ga bilo potrebno izpostaviti oziroma obravnavati v tedanjem postopku oddaje tedanjega javnega naročila "za izgradnjo SČN Ljutomer, Sklop III" oziroma v fazi njegove tedanje izvedbe. V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je namreč relevantno zgolj vprašanje, ali je gospodarski subjekt ("IEI d.o.o.") izvajal (istovrstna) dela, za katera mu je bilo izdano referenčno potrdilo (priporočilo), ne pa tudi, ali bi jih (glede na predhodno izvedeni in neodvisni postopek javnega naročanja) v tedanjem postopku smel izvajati. Ker vlagatelj v dokaz svojih navedb, "da družba IEI d.o.o. ne izpolnjuje pogoja, da je v zadnjih petih letih sama ali s partnerjem v skupni ponudbi že izvajala istovrstna gradbena dela na najmanj dveh objektih, ki se nanašajo na gradnjo čistilnih naprav ter dobavo in vgradnjo opreme za čistilno napravo", predlaga le izvedbo dokaznega predloga "fotokopija Dodatnih pojasnil k razpisni dokumentaciji za izgradnjo čistilne naprave Ljutomer", iz katerega naj bi izhajalo, da "je družba IEI d.o.o. projektirala predmetno čistilno napravo in zaradi tega ni bila (projektant ne sme biti tudi izvajalec, niti podizvajalec) partner v ponudbi za izgradnjo", Državna revizijska komisija tudi v primeru, če bi vlagateljeve navedbe v tem delu vsebinsko obravnavala in bi izvedla predlagani dokaz, ne bi mogla ugotoviti utemeljenosti zahtevka za revizijo v tem delu. Vlagatelj namreč z namenom utemeljitve svojih navedb v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ne predlaga izvedbe nobenih drugih dokazov, ki bi dokazovali, da gospodarski subjekt ("IEI d.o.o.") ni izvajal (istovrstnih) del, za katera mu je bilo izdano referenčno potrdilo (priporočilo).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da mu naročnik povrne â??"stroške z revizijo, kakor so priglašeni v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe", to je stroške
- "Taksa: 5000"
- "Priprava zahtevka za revizijo po odv. tarifi 1377 EUR in 20%DDV"
- "materialni stroški 2%in 20% DDV".

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija, odločitev Državne revizijske komisije pa je izvršilni naslov (šesti odstavek 22. člena ZRPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelju, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, v povezavi s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen,"â?? â??"naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj"â?? na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, â??"vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija, ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in smiselni uporabi določbe 313. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3; Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 45/2008 in 45/2008 - ZArbit), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. julija 2009


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana (tri izvirnike)
- CPM, d. d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor
- NIGRAD javno komunalno podjetje, d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran