EN

018-150/2008, DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje

Številka: 018-150/2008-25
Datum sprejema: 29. 5. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja predora Markovec (gradbeni del) na HC Koper - Izola" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.5.2009 soglasno

odločila:

Preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem, v višini 853,50 EUR, se vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je bil v teku postopek oddaje javnega naročila Izgradnja predora Markovec (gradbeni del) na HC Koper - Izola". Javni razpis v postopku je naročnik dne 26.9.2008 objavil na Portalu javnih naročil pod številko JN8208/2008 (pojasnilo pod številko objave JN8338/2008 z dne 1.10.2008 in dodatek pod številko objave JN8472/2008 z dne 6.10.2008) ter dne 1.10.2008 v Uradnem listu EU pod številko 2008/S 190-251473 (pojasnilo pod številko objave 2008/S 194-255708 z dne 7.10.2008 in dodatek pod številko objave 2008/S 194-255708 z dne 11.10.2008).

Z vlogo z dne 3.10.2008, vloženo pred potekom roka za oddajo ponudb (dne 6.10.2008), je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo ter predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom št. 402-41/08 2008/00499 z dne 14.10.2008, vlagatelja pa o svoji odločitvi obvestil z dopisom z dne 15.10.2008.
Z vlogo z dne 16.10.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 17.10.2008 je Državna revizijska komisija izdala sklep št. 018-150/2008-4, s katerim je zavrnila vlagateljev predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Dne 14.11.2008 je Državna revizijska komisija izdala sklep št. 018-150/2008-11, s katerim je v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za izdelavo strokovnega mnenja določila dr. Dejana Žlajpaha, Gorazdova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovnjak). Ob tem je vlagatelju naložila, da v roku treh dni od prejema sklepa založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v znesku 3.000,00 EUR in v istem roku Državni revizijski komisiji predloži potrdilo o vplačilu predujma.

Z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 21.11.2008, je vlagatelj Državni revizijski komisiji predložil dokazilo o plačilu predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v zahtevani višini.

Strokovnjak je svoje strokovno mnenje v zadevi Državni revizijski komisiji dostavil dne 10.12.2008.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 18.12.2008 strokovnjaka pozvala k delni dopolnitvi strokovnega mnenja.

Strokovnjak je dopolnitev strokovnega mnenja Državni revizijski komisiji posredoval dne 7.1.2009.

Dne 7.1.2009 je Državna revizijska komisija izdala sklep št. 018-150/2008-23, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek z dne 3.10.2008, vložen dne 6.10.2008, v presežku nad delom, v katerem mu je naročnik ugodil s svojim Sklepom št. 402-41/08 2008/00499, z dne 14.10.2008, zavrnila kot neutemeljen. V istem sklepu je odločila tudi, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 7.001,49 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

Dne 14.5.2009 je strokovnjak Državni revizijski komisiji dostavil stroškovnik, v katerem priglaša nagrado in stroške v skupnem znesku 2.146,50 EUR. Državna revizijska komisija priglašeno nagrado in stroške v celoti priznava.

Ker je vlagatelj za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem vplačal predujem v višini 3.000,00 EUR, strokovnjaku priznana nagrada in stroški pa znašajo 2.146,50 EUR, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila, da se preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem, v višini 853,50 EUR, vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.5.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- SCT, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Natisni stran