EN

018-092/2009-10 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-92/2009-10
Datum: 28. 5. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor in Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.5.2009 soglasno

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 15.5.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 22.4.2009 (datiranega z datumom 23.4.2009), kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. 1-775/09 z dne 11.5.2009.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 22.4.2009 (datiranem z datumom 23.4.2009), ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka se pridrži za odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 22.4.2009 (datiranem z datumom 23.4.2009).

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.12.2008 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, dne 21.4.2009 pa dopolnitev tega sklepa.

Javni razpis je naročnik dne 14.1.2009 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN200/2009, s popravki (spremembami, dodatnimi informacijami) pod številkami objav JN557/2009, z dne 29.1.2009, JN1144/2009, z dne 17.2.2009, JN1758/2009, z dne 9.3.2009, JN2105/2009, z dne 19.3.2009, JN2429/2009, z dne 27.3.2009, ter JN2737/2009, z dne 7.4.2009. V okviru prvotne objave javnega naročila je naročnik odgovore na zastavljena vprašanja potencialnih ponudnikov objavil dne 28.1.2009, 12.2.2009, 17.2.2009, 6.3.2009, 18.3.2009, 3.4.2009, 6.4.2009 ter dne 17.4.2009.

Javni razpis je naročnik dne 17.1.2009 objavil tudi v Uradnem listu EU, in sicer pod številko objave 2009/S 11-015128, popravke (spremembe, dodatne informacije) pa pod številkami objav 2009/S 20-027565, z dne 30.1.2009, 2009/S 34-048939, z dne 19.2.2009, 2009/S 47-067516, z dne 10.3.2009, 2009/S 55-078622, z dne 20.3.2009, 2009/S 62-088402, z dne 31.3.2009, ter 2009/S 68-097201, z dne 8.4.2009.

Dne 22.4.2009 je vlagatelj na naročnika po pošti naslovil zahtevek za revizijo (datiran z datumom 23.4.2009), v katerem zahteva razveljavitev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V revizijskem zahtevku navaja tudi, da je naročnik zadnje odgovore na vprašanja objavil dne 17.4.2009. Ker gre dodatna pojasnila in odgovore, skladno s prakso Državne revizijske komisije, šteti kot sestavni del razpisne dokumentacije, začne rok za vložitev zahtevka za revizijo teči z vsako objavo novih odgovorov na vprašanja. Vlagateljev revizijski zahtevek naj bi bil zato pravočasen.

Z vlogo z dne 29.4.2009 je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom št. 1-775/09 z dne 11.5.2009, s katerim je tega zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da vlagatelj svojega revizijskega zahtevka ni vložil v roku 10 dni po prejemu odgovorov, zoper katera podaja zahtevek za revizijo. V nadaljevanju obrazložitve naročnik povzema vlagateljeve navedbe o domnevnih nezakonitostih v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v zvezi z vsako od domnevnih kršitev pa navaja tudi datum, ko je bil z njegove strani podan odgovor na vprašanje v zvezi s sedaj zatrjevano kršitvijo. Naročnik v nadaljevanju ugotavlja, da je Državna revizijska komisija v sklepu 018-043/2009 izrecno zapisala, da začne rok za vložitev revizijskega zahtevka teči od dneva (za zadevo relevantnega) pojasnila na Portalu javnih naročil. Naročnik ugotavlja, da vprašanja, postavljena dne 17.4.2009, niso relevantna za zadevo, saj se ne nanašajo na nezakonitosti, očitane v revizijskem zahtevku. Vlagatelj namreč navaja naslednje nezakonitosti: tehnična sposobnost, kadrovske sposobnosti, članstvo v UNIFE, sodelovanje hčerinske družbe na razpisu ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Za zadevo relevantna pojasnila so bila na Portalu javnih naročil tako objavljena dne 14.1.2009, 28.1.2009, 3.4.2009 ter dne 6.3.2009 in ne 17.4.2009, kot navaja vlagatelj.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15.5.2009 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper zgoraj opredeljeni naročnikov sklep. V obrazložitvi pritožbe vlagatelj izraža mnenje, da je naročnik njegov revizijski zahtevek zavrgel neupravičeno, saj je napačno uporabil določbe ZRPJN. Vlagatelj poudarja, da je že v revizijskem zahtevku pojasnil, zakaj je ta pravočasen, pa ga je naročnik kljub temu zavrgel. Vlagatelj dalje izpostavlja, da je naročnik zadnje odgovore na vprašanja objavil dne 17.4.2009, dodatna pojasnila in odgovore pa gre, skladno s prakso Državne revizijske komisije, šteti kot sestavni del razpisne dokumentacije, zaradi česar začne teči rok za vložitev revizijskega zahtevka z vsako objavo novih odgovorov na vprašanja. Revizijski zahtevek vlagatelja, vložen pred rokom za oddajo ponudb, je zato pravočasen. Vlagatelj poudarja še, da razpisna dokumentacija predstavlja celoto in je ni moč razdeljevati na manjše dele in celote, saj za to ni najti podlage v ZRPJN. S tega vidika je po vlagateljevem mnenju logično, da se rok za vložitev revizijskega zahtevka zoper razpisno dokumentacijo lahko obravnava zgolj kot celota. Vlagatelj v pritožbi priglaša stroške njene sestave, in sicer v višini 1.400,00 EUR, povečano za 20% DDV.

Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik tej dne 21.5.2009 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi pred njim vodenem revizijskem postopku. Na ponoven poziv Državne revizijske komisije je posredovano dokumentacijo dopolnil dne 26.5.2009 ter dne 28.5.2009.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede pravočasnosti vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 22.4.2009 (datiranega z datumom 23.4.2009). Naročnik kot datume, ki so relevantni z vidika pričetka teka roka za vložitev revizijskega zahtevka, navaja datume 14.1.2009, 28.1.2009, 3.4.2009 ter dne 6.3.2009, vlagatelj pa kot relevanten navaja datum 17.4.2009, ko je naročnik podal zadnje pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Iz določil drugega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, "v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb".

Državna revizijska komisija je v svoji praksi že večkrat zavzela stališče (glej npr. odločitve v zadevah 018-029/2008, 018-183/2008 itd.), da rok iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN prične teči šele z dnem, ko je razpisna dokumentacija dostopna v celoti, kar pomeni, da je potrebno kot del razpisne dokumentacije upoštevati vse morebitne spremembe in dopolnitve oziroma vsa podana dodatna pojasnila ponudnikom in odgovore na njihova vprašanja. Iz določila drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS (enako pa tudi iz določil drugega odstavka 71. člena ZJN-2) namreč izhaja, da "kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila". Da je zakonodajalec v navedeni določbi z "informacijami" zajel tako spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije kot tudi pojasnila k njej, pa je mogoče ugotoviti med drugim tudi iz obrazložitve predloga prve obravnave ZJN-2 (EVA, 20051611-0077, 11.08.2006; stran 112), iz katerega izhaja, "da je razpisna dokumentacija tista, ki v celoti opredeli javno naročilo, to je predmet in celoten postopek, in kot takšna potrebna informacija potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudbe in sodelovanju v postopku javnega naročanja". Na takšno razumevanje citiranega določila vsaj posredno vpliva tudi naročnikova dolžnost, da v odprtem postopku vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo objavi na portalu javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno (drugi odstavek 76. člena ZJNVETPS; enako drugi dostavek 81. člena ZJN-2), enaka obveznost pa velja tudi za vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije (75. člen ZJNVETPS, 72. člen ZJN-2). Ponudniki morajo torej pri pripravi ponudb upoštevati ne le "prvotno razpisno dokumentacijo" pač pa tudi vse njene naknadne spremembe in dopolnitve oziroma vsa dodatna pojasnila in odgovore, saj jim slednje služijo kot opora pri razumevanju posameznih naročnikovih zahtev in posledično omogočajo pripravo popolne ponudbe v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS.

Navedenega stališča ne spreminja niti odločitev Državne revizijske komisije v zadevi 018-043/2009, na katero se sklicuje naročnik v izpodbijani odločitvi o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka. Tudi v omenjenem sklepu Državne revizijske komisije so bili namreč izrecno zapisani vsi zgoraj predstavljeni argumenti, ob njihovem upoštevanju pa je bila sprejeta tudi odločitev v zadevi. Ob navedenem gre zgolj pripomniti, da v omenjeni zadevi besedna zveza za zadevo relevantna objava ne pomeni relevantnosti objave z vidika kršitev, očitanih v revizijskem zahtevku, temveč relevantnost z vidika upoštevnosti konkretne objave (izmed vseh siceršnjih naročnikovih objav v obravnavanem in morebitnih drugih postopkih oddaje javnih naročil) za presojo pravočasnosti vložitve revizijskega zahtevka v zadevi. V omenjeni zadevi, v kateri je bila predmet presoje utemeljenost vlagateljeve pritožbe, revizijski zahtevek po vsebini namreč sploh ni bil obravnavan.

Ob upoštevanju zgornjih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da je z vidika pričetka teka roka za vložitev revizijskega zahtevka v zvezi z razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila v zadevi relevanten datum 17.4.2009, ko je naročnik na Portalu javnih naročil objavil zadnja pojasnila razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila (odgovore na vprašanja 290-292). šele navedenega dne je razpisna dokumentacija namreč postala v celoti dostopna.

Vlagatelj je svoj revizijski zahtevek naročniku poslal po pošti, in sicer dne 22.4.2009, kar je razvidno iz poštnega žiga na ovojnici vlagateljeve pošiljke. Iz določil drugega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007, 45/2008), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, izhaja, da se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Vlagateljev revizijski zahtevek se upoštevajoč navedeno šteje za vložen dne 22.4.2009.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagateljev revizijski zahtevek z dne 22.4.2009 (datiran z datumom 23.4.2009) vložen v roku desetih dni od dostopnosti razpisne dokumentacije (t.j. od dne 17.4.2009) in hkrati pred potekom roka za oddajo ponudb ter je zato, v skladu z določili drugega odstavka 12. člena ZRPJN, pravočasen.

Ker je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek z dne 22.4.2009 (datiran z datumom 23.4.2009) zavrgel kot nepravočasen, je s tem ravnal v neskladju z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi z dne 15.5.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 22.4.2009 (datiranega z datumom 23.4.2009), kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. 1-775/09 z dne 11.5.2009.

Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 22.4.2009 (datiranem z datumom 23.4.2009), ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil stroške sestave pritožbe v višini 1.400,00 EUR, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka pridrži za odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 22.4.2009 (datiranem z datumom 23.4.2009).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28. maja 2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl .prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
- Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran